Основні терміни та поняття

 

Перцепція, соціальна  перцепція,  структура  перцептивного процесу, предмет соціальної  перцепції, детермінанти перцептив? ного процесу,  об’єкт соціальної  перцепції,  фізіогноміка, френо? логія, хіромантія, графологія, астрологія, конституціональні типи особистості, візуальна  психодіагностика, точність міжособистіс? ної перцепції,  суб’єкт соціальної  перцепції,  ефект ореолу, ефект новизни,  ефект первинності, ефект стереотипізації, стереотип очікування, соціальна рефлексія, атрибуція, каузальна атрибуція, диспозиційна атрибуція,  ситуаційна атрибуція,  фундаментальна помилка  атрибуції.


Питання  для обговорення та закріплення матеріалу

1.         В чому полягає відмінність  вживання терміну “перцепція”

в загальній  психології і соціальній  психології?

2.         Дайте визначення поняттю “соціальна перцепція”. Розкрий?

те його зміст, покажіть багатофункціональність цього процесу.

3.         Який зміст Ви вкладаєте у вислів, що об’єкт соціальної пер?

цепції є автором повідомлення, яке інтерпретується спостерігачем?

4.   Розшифруйте вислів: „“перцептивні  гачки” є соціальним шифром об’єкта соціальної перцепції”.

5.   Що таке фізіогноміка? Назвіть  видатних  вчених, які при? четні до такого роду знань. Яке місце посідає фізіогноміка в теорії соціальної  перцепції?

6.   Чому, на вашу думку, розвиток  знань з фізіогноміки, фре? нології, хіромантії,  графології,  астрології  загальмувався? Яке зна? чення ці сфери знань мають для розвитку  психології  індивідуаль? них відмінностей?

7.   Назвіть  найбільш відомі Вам теорії типологій  особистості. Покажіть їх зв’язок з дослідженнями зовнішніх ознак особистості.

8.         Що таке візуальна психодіагностика? Покажіть її практич?

не значення. Чи використовуєте Ви в своїй практиці  яку?небудь із технік візуальної  психодіагностики?

9.   В зв’язку з чим виникає і в чому полягає проблема точності міжособистісної перцепції?

10. Чи можна розвинути перцептивні здібності за допомогою

тренінгу?

11. Дайте  визначення суб’єктові перцептивного процесу.  Які його особливості  впливають на адекватність сприйняття?

12. Покажіть, як рівень культури суб’єкта впливає на його пер?

цептивні  здібності.

13. Розкрийте значення  вікових  і статевих  особливостей осо? бистості суб’єкта перцепції, які впливають на адекватність його сприйняття.

14. Покажіть особливості процесу соціальної перцепції в ситуа?

ції рольової взаємодії.


15. Які ефекти сприйняття виникають в ситуації першого вра?

ження про людину?

16. Розкрийте сутність “ефекту ореолу” і покажіть фактори, що впливають  на цей ефект.

17. Дайте характеристику стереотипізації як ефекту міжособи?

стісного сприйняття.

18. Що таке “стереотип очікування”? Покажіть позитивні і не?

гативні його сторони в ситуації педагогічного процесу.

19. Дайте характеристику процесу  соціальної  перцепції  в си?

туації діалогічної взаємодії.

20. Які Ви знаєте значення поняття “ідентифікація”? Що озна?

чає “зрозуміти людину”?

21. Визначте роль соціальної рефлексії  у соціальній  перцепції. Покажіть відмінності загальнопсихологічного поняття “рефлексія” і його соціально?психологічного тлумачення як соціальної рефлексії.

22. Що таке каузальна атрибуція? Розкрийте зміст цього фе?

номену.

23. Які Ви знаєте способи каузальної атрибуції?

24. В чому полягає фундаментальна помилка каузальної атрибуції?

25. Визначте умови, що спричиняють фундаментальну помил?

ку каузальної атрибуції.

26. Покажіть,  як досліджується в теоріях  атрибуції  проблема

“спостерігач–учасник”.