Суб’єкт соціальної перцепції

 

Суб’єкт соціальної перцепції – це, перш за все, активно діюча особистість,  яка вступає  у взаємовідносини з іншою особистістю (об’єктом сприйняття). В соціальній психології досліджуються вла? стивості суб’єкта сприйняття, які впливають на адекватність сприй? няття. Досліджувались такі якості суб’єкта як стать, вік, професія, особистісні  властивості, самооцінка, установки  та інше. Виявлені деякі вікові особливості розвитку соціально?перцептивних про? цесів. Так, у дітей спочатку формується здатність до розпізнаван? ня експресії обличчя, яка спостерігається (спочатку по міміці, потім по жестах), а вміння інтерпретувати почуття через особливості побудови відносин формується лише у підлітковому віці. Для дош? кільнят  важливу  роль в процесах сприйняття відіграє оформлен? ня вигляду. Так, будь?яка людина в білому халаті викликає у ди? тини, що пережила неприємні  відчуття на прийомі у лікаря, один і той самий тип поведінки.

На  процес  соціальної  перцепції  впливає  багато інших  фак? торів. Наприклад, рівень  культури  суб’єкта  перцепції,  який  дає можливість певним  чином  інтерпретувати зовнішні  вияви  у по? ведінці людей в їх співвідношенні з особистісними особливостя? ми. На сприйняття впливає також рівень рефлексії, інтелекту, осо? бистісної зрілості особистості, який дозволяє відійти від егоцент? ристської позиції в оцінці дій об’кта спостереження, розвести свої упередження і установки  з реальними основами  поведінки,  яка спостерігається в об’єкта. Суттєве  значення  в процесі соціальної перцепції мають психологічні особливості суб’єкта сприйняття. Образ „Я” і самооцінку  можна назвати  психологічним фундамен? том, на якому базуються різні фактори, що впливають  на взаємов? ідносини  людей. Результат процесу  соціальної  перцепції  визна? чається тим, як була сприйнята і інтерпретована суб’єктом сприй? няття  ситуація,  бо в залежності від цього їм буде застосовано  ме? ханізм соціального  пізнання.