Основні терміни та  поняття

 

Передумови соціальної психології, соціальна психологія як напря? мок думки, філософські джерела соціальної психології, соціально?пси? хологічний  напрямок в психології, психологічний напрямок в соціо? логії, стадії формування соціальної  психології,  соціальна  психологія як система знань. Предмет науки, об’єкт науки, предмет соціальної пси? хології, одиниця  аналізу соціальної психології, психологічний аспект соціального,  соціальність,  подвійний  предмет соціальної  психології,


таксономічна соціальна психологія, диференційна соціальна психоло? гія, системна соціальна психологія, соціальна психологія як мислитель? на парадигма. Методологія, метод, науковий метод, методи емпірично? го дослідження, спостереження, опитування, інтерв’ю, анкетування, бесіда, спеціалізовані соціально?психологічні методи, соціально?пси? хологічний експеримент, незалежна змінна, залежна змінна, лабора? торний експеримент,  природний експеримент, соціометрія, соціомет? ричний тест, соціограма, контент?аналіз, повідомлення.

 

Питання  для обговорення та закріплення матеріалу

1.         Чому не можна визначити точної дати народження соціаль?

ної психології як самостійної науки?

2.   Як Ви розумієте  те, що формування соціальної  психо?

логії є процесом?

3.         Які можна виділити  стадії оформлення соціальної  психо?

логії як самостійної науки?

4.         Що означає формування соціальної психології як напрям?

ку думки?

5.         Дайте характеристику періоду накопичення емпіричних да?

них про соціально?психологічну реальність.

6.         Охарактеризуйте основні філософські джерела соціально?

психологічних знань.

7.   Як ви можете пояснити те, що соціально?психологічні до? слідження  в системі людинознавства насамперед з’являються у мо? вознавстві?

8.         Коли з’явився соціально?психологічний напрямок у психо?

логії? Хто і які проблеми досліджував в цьому напрямку?

9.   Розкрийте сутність психологічного напрямку в соціології і його значення  для формування соціальної психології.

10. В чому полягає соціально?психологічна концепція Е.Дюркгейма?

11. Яке значення мали ідеї Ч. Кулі для розвитку соціальної пси?

хології? Розкрийте їх зміст.

12. Яка  відмінність  соціально?психологічного  знання  як  на?

прямку думки від соціальної психології як системи знань?


13. Який  зміст Ви вкладаєте  в розуміння того, що наука – це система знань?

14. Якими параметрами характеризується соціальна психоло?

гія як система знань?

15. Які визначення предмета соціальної психології як науки

Ви знаєте?

16. Чому не існує одного?єдиного визначення предмета соціаль?

ної психології? Чи може бути тільки одне визначення предмета науки?

17. Назвіть  основні проблеми,  які існують у визначенні пред?

мета соціальної психології як науки?

18. Як визначається психологічний аспект “соціального” різни?

ми вченими?

19. Які дискусії з приводу визначення предмету соціальної пси?

хології відбувались у вітчизняній науці?

20. Як Ви розумієте  визначення соціальної  психології  як на?

уки з подвійним  предметом?

21. Дайте характеристику підрозділам соціальної психології за визначенням С. Московічі (таксономічна, диференційна, системна).

22. Охарактеризуйте сучасний  етап розвитку  соціальної  пси?

хології з точки зору диференціації її на прикладні галузі.

23. Як Ви розумієте  значення  сучасної  соціальної  психології як мислительної парадигми людинознавства?

24. Дайте визначення поняттю  “методологія”, співставте  його

з поняттями “метод”, “науковий метод”.

25. Що означає методологічний підхід у науковому дослідженні? Чи може бути декілька методологічних підходів? Які Ви знаєте мето? дологічні підходи у дослідженні соціально?психологічних явищ?

26. Що таке метод наукового дослідження? Які методи дослід?

ження існують в соціальній  психології?

27. Назвіть основні методи емпіричного дослідження. Якому з них Ви віддаєте перевагу?

28. Охарактеризуйте метод спостереження, обгрунтуйте  його значення  для досліджень  соціально?психологічних явищ.

29. Покажіть внесок вітчизняної психології у розробку метода спостереження.


30. В чому особливості  спеціалізованих соціально?психоло?

гічних методів?

31. В чому сутність соціально?психологічного експерименту?

32. Наведіть приклади класичних соціально?психологічних експе?

риментів. Визначте їх внесок у розвиток соціально?психологічної науки.

33. Які види соціально?психологічних експериментів Вам відомі?

34. В чому сутність методу соціометричних вимірювань? В яких напрямках сучасних наукових досліджень він застосовується?

35. Що таке контент?аналіз? В яких галузях соціальної психо?

логії цей метод має перевагу над іншими?

 

Література

 

1.         Американская социологическая мысль: Тексты. – М.: МГУ,

1994. – 496 с.

2.         Андреева Г.М. Социальная психология. – М: Изд?во МГУ, 1980.

3.         Андреева Г.М. Психология социального познания. – М., 2000.

4.   Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы  поведения  человека  в социуме.  – СПб.: Еврознак,  2002. – 560с.

5.         Бехтерев  В.М. Объективная психология. – М., 1981.

6.   Битянова М.Р. Социальная психология: наука, практика и образ мысли: Учебное пособие. – М., 2001.

7.         Донченко Е.А. Социетальная психика. – К., 1994.

8.         Дюркгейм Э. Социология и социальные науки. – СПб, 1911.

9.         Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. – СПб, 2000.

10. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підруч?

ник. – К.: Либідь, 1995. – 304 с.

11. Майерс Д. Социальная психология. – СПб, 1997.

12. Немов  Р.С. Психология: Учебн. для студентов  высш. пед. учебн. заведений:  В 3 кн. – Кн 2. Психология образования. –

2?е изд. – М.: ВЛАДОС, 1995. – 496 с.

13. Орбан?Лембрик Л.Е Соціальна психологія: Навч. Посібник. – Київ: Академвидав, 2003.

14. Пайнс  Э., Маслач  К. Практикум по социальной психоло?

гии. – СПб, 2000.


15. Парыгин Б.Д. Социальная психология. – СПб, 1999.

16. Парыгин Б.Д. Опыт социально?психологического исследо?

вания. – Л., 1973.

17. Парыгин Б.Д. Основы социально?психологической теории. – М.: Мысль, 1979.

18. Смелзер  Н. Социология. – М., 1994.

19. Социальная психология / Под ред. Е.С. Кузьмина, Б.Е. Се?

менова. – М., 1979. – 288 с.

20. Социальная психология / Под  ред. Т.П.  Предвечного, Ю.А. Шерковина. – М., 1975.

21. Социология: Практикум / Сост. и отв. ред. А.В. Миронов,

Р.И. Руденко. – М., 1993. – 240 с.

22. Филатова О.Г. Социальная психология. Конспект лекций. – СПб, 2000.

23. Шибута ни  Т. Со ци а льна я психология . – Пер. с англ. В.Б. Ольшанского. Ростов н/Д: изд?во “Феникс”, 1998 – 544 с.

24. Шихирев П. Современная социальная психология. – М.: ИП РАМ, 2000. – 448 с.

25. Щепанский Я.  Элементарные понятия социологии. – М.: Прогресс, 1970.

26. Шапарь В.Б. Методы социальной психологии.  – Ростов на

Дону, 2003. – 288 с.