Питання  для обговорення та закріплення матеріалу

1.         Співвіднесіть поняття  “інтеракція”,  “взаємодія”,  “соціаль?

на взаємодія”, “дія”, “діяльність”, “активність”, “комунікація”.

2.   Чи згодні Ви з визначенням соціальної  взаємодії М. Вебе? ром як раціональної і орієнтованої на інших діяльності? Аргумен? туйте свою відповідь.

3.         Який  внесок  зроблено  системно?структурною  теорією

Т. Парсонса  у дослідження проблеми взаємодіяльності?

4.         Покажіть,  як можна  застосувати схему Р. Бейлза в прак?

тиці роботи психолога.

5.   Яке місце у взаємодії  займає  контакт?  Які види контактів вам відомі? Як ви розумієте  термін “публічний  ефект”?

6.   Дайте визначення взаємодії як організації діяльності. З яких елементів складається взаємодія як організація діяльності?

7.         Розкрийте механізм соціальної  взаємодії. Покажіть  в ньо?

му значення  потреби і мотивації індивіда.

8.   Дайте  характеристику інтреакціоністському напрямку в психології. Яке місце в ньому посідає “символічний інтеракціонізм”?

9.         Дайте оцінку “символічному інтеракціонізму” з точки зору

його місця і значення  в сучасній соціально?психологічній науці.


10. В якому  аспекті досліджується взаємодія в транзактному аналізі? Розкрийте зміст цієї концепції.

11. Як ви розумієте  позиції “Дитини”, “Родителя”  і “Доросло? го”, які визначено  в концепції  Е. Берна?  Дайте оцінку  стратегіям поведінки людини з точки зору цих позицій.

12. Назвіть  основні типи взаємодій  з точки зору дихотоміч?

ного підходу.

13. Охарактеризуйте основні ознаки кооперації. Як ви розумі?

єте поняття  “енергія сукупного суб’єкту”?

14. Дайте визначення соціально?психологічному конфлікту. Чи кожна об’єктивна суперечність  перетворюється в конфлікт?

15. Назвіть  основні структурні компоненти конфлікту. Яке значення  в ньому має формування суб’єктивного образу конфлі? ктної ситуації?

16. Які викривлення об’єктивної ситуації конфлікту можливі у його суб’єктивному образі? Покажіть значення розкриття цих вик? ривлень для профілактики конфліктів.

17. Назвіть  стадії розвитку  конфлікту. Розкрийте їх зміст.

18. Які відомі вам можливості розв’язання конфлікту? Якому способу його розв’язання ви надаєте  перевагу: через зняття  інци? денту чи через конфронтацію до співробітництва?

19. Дайте характеристику конструктивних і деструктивних конфліктів.

20. Чи згодні ви з висловлюванням Д. Мейерса, що організації, в яких  немає конфліктів, очевидно, приречені  на згасання? Аргу? ментуйте свою відповідь.

21. Що таке соціальні дилеми?  Наведіть приклади.

22. Яке значення  мають лабораторні ігри з соціальних  дилем для практики розв’язання конфліктів?

23. Розкрийте зміст лабораторної гри “дилема в’язня”. Які ігри такого типу вам відомі?

24. Покажіть, яку загальну сторону парадоксів людського жит?

тя розкривають “трагедія громадських вигонів” і гра Д. Едні “Гайки”

25. Які можливі  вирішення соціальних  дилем  пропонуються соціальними психологами? Чому соціальні дилеми важко вирішу? ються у великих спільнотах?


Література

1.         Абельс Х. Интеракция, идентификация, презентация (вве?

дение в интерпретативную социологию). –СПб, 1999.

2.         Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – Ека?

теринбург: Деловая книга. – М.: Изд. Центр «Академия», 1996. – 224 с.

3.         Авдеев В.В. Психотехнология решения проблемных ситуа?

ций. – М.: Феникс, 1992. – 128 с.

4.         Агеев В.С. Межгрупповое взаимодействие. Социально?пси?

хологические проблемы. – М.: Изд?во МГУ, 1990. – 240 с.

5.         Американская социологическая мысль: Тексты. – М.: МГУ,

1994. – 496 с.

6.   Аникеева  Н.П. Психологический климат  в коллективе. – М.: Просвещение, 1989. – 224 с.

7.         Аронсон Э. Общественное животное. – М., 1998.

8.   Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы  поведения  человека  в социуме.  – СПб: Еврознак,  2002. – 560 с.

9.   Берн  Э. Трансакционный анализ  в психотерапии: Пер. с англ. – СПб: Изд?во «Братство», 1992.

10. Бандура  А., Уолтер  Р. Подростковая агрессия  (изучение влияния воспитания и семейных отношений). – М., 2000.

11. Перспективы социальной психологии:  Пер. с англ. – М.: ЭКСМ?Пресс, 2001. – 688 с.

12. Парыгин Б.Д. Социальная психология. – СПб, 1999.

13. Пірен М.І. Деонтологія конфліктів та управління. – К., 2001.

14. Шибутани Т. Социальная психология. – М.: Прогресс. – 196 с.

15. Шихирев П.Н. Современная социальная психология в За?

падной Европе. – М.: Наука, 1986. – 175 с.

16. Шихирев П. Современная социальная психология. – М.: ИП РАМ, 2000. – 448 с.