Типи  взаємодії

 

Люди вступають в численну кількість різних видів взаємодій, на основі чого в соціальній  психології  створено  ряд їх класифі? кацій. Найбільш поширеним є дихотомічний поділ всіх можли? вих видів взаємодій, тобто розподіл їх на два протилежних види: кооперація і конкуренція, узгодженість і конфлікт, пристосуван? ня і опозиція,  асоціація  і дисоціація і т.ін. З точки зору цієї кла? сифікації  аналізуються два протилежних вияви  взаємодії: з од?


ного боку, такі, що сприяють  організації  сумісної діяльності,  а з другого – ті, що так або інакше перешкоджають їй.

Розрізняють два основних  типи  взаємодій:  співробітницт? во і суперництво (конкуренція). Співробітництво передбачає взаємопов’язані дії індивідів, що спрямовані на досягнення за? гальних цілей з взаємною вигодою для взаємодіючих сторін. Взаємодія на основі суперництва включає в себе спроби відтво? рення, випередження або придушення суперника,  який  прагне до ідентичних  цілей.

Ці два типи взаємодій  є полярними, супроводжуються про? тилежними почуттями,  установками і орієнтаціями у взаємодію? чих індивідів.  Якщо  в умовах співробітництва виявляються по? чуття вдячності,  потреби у спілкуванні, бажанні поступитись, то в умовах конкуренції часто виникають почуття страху, неприязні, ненависті,  заздрощів,  роздратування. В результаті  повторення того чи іншого типу соціальної  взаємодії  виникають різні види відносин  між людьми.