Основні терміни та поняття

 

Комунікація, комунікатор, зміст комунікації,  засоби  комуні? кації, аудиторія, ефекти комунікаційного впливу, реципієнт, зворот? ний зв’язок, міжособистісна комунікація, інтерсуб’єктний процес, семантично значуща інформація, спонукальна інформація, конста? туюча інформація, аксіальна  комунікація, ретиальна  комунікація, семантичний простір, знак, значення, смисл, тезаурус, комунікатив? ний бар’єр, моделі комунікації, комунікаційна мережа, низхідна ко? мунікація, висхідна комунікація, вікно Джогарі, вербальна комуні? кація, невербальна комунікація, денотати,  конотації,  кінесика,  па? ралінгвістика, проксеміка, хронотопи, комунікативна компе? тентність, толерантність, техніки спілкування, стратегії спілкуван? ня, етикет у спілкуванні, техніка Франкліна, ассертивність.


Питання  для обговорення та закріплення матеріалу

1.         Чи можна розглядати інформаційну сторону міжособистіс?

ного спілкування як самостійну форму? Аргументуйте свою відповідь

2.         Дайте  хара ктеристик у  лінійній  моде лі  спілк ува ння

Г.Д. Лассуелла.

3.         Чим  відрізняється модель  спілкування Т. Ньюкомба  від

Лассуеллівської?

4.         Дайте  визначення поняттю  міжособистісне спілкування. Що таке єдиний інформаційний простір?

5.         Розкрийте основні особливості міжособистісної комунікації.

6.         Як Ви розумієте визначення “семантично значуща інформація”?

7.         Чим відрізняється констатуюча інформація від спонукальної?

8.         Визначте співвідношення понять “знак”, “значення”, “смисл”.

9.         Яку функцію в теорії комунікації виконує поняття “тезаурус”?

10. Назвіть  основні бар’єри міжособистісної комунікації і по?

кажіть причини  їх виникнення.

11. Визначте  основні відмінності односторонньої і двосторон?

ньої комунікації.  Розкрийте їх функції.

12. Де на практиці і з якою метою застосовується метод “Вікно

Джогарі”?

13. Покажіть значення  усної і письмової  мови  у вербальній комунікації в їх співвідношенні.

14. Яке значення мають денотати і коннотації в удосконаленні навичок вербального  спілкування?

15.   Чи можна  виявити наміри  людей завдяки  невербальним формам комунікації? Аргументуйте  свою відповідь.

16. Розкрийте зміст  оптико?кінетичної системи  знаків  та їх місце в структурі  невербального спілкування.

17. В чому полягає  сутність методики  FAST?  Де можна її ви?

користовувати?

18. Назвіть основні напрямки і проблеми дослідження “просто?

рової психології”.

19. Опишіть  відомі вам хронотопи. Чим зумовлено  ефект “ва?

гонного супутника”?


20. Що таке комунікативна компетентність? Розкрийте основні її параметри.  Яке місце феномена  толерантності в комунікативній компетентності?

21. Назвіть основні групи технік міжособистісного спілкування.

22. Які ви знаєте правила  конструктивної комунікації з групи активного слухання?

23. Яке значення мають правила етикету в конструктивній ко?

мунікації? Назвіть  приклади ефективного їх застосування.

24. Які ви знаєте правила психологічного впливу, що пов’язані зі спонукальною інформацією?

25. Дайте оцінку “техніці Франкліна”. Чи можете ви її застосу?

вати в своїй особистій практиці?

26. Які ви знаєте стратегії уникнення конфліктів? Розкрийте зміст методики ПОІР У. Осгуда і покажіть галузі її застосування

 

Література

 

1.         Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Изд?во МГУ, 1980.

2.         Аронсон Э. Общественное животное. – М., 1998.

3.   Аронсон Э, Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы  поведения  человека  в социуме.  – СПб: Еврознак,  2002. – 560 с.

4.   Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. – М., 1991.

5.         Белинская Е.П., Тихомандрицкая О.А. Социальная психо?

логия личности. – М., 2001. – 301 с.

6.         Бодалев  А.А. Личность  и общение. – М., 1983.

7.   Грехнев В.С. Культура психологического общения.  – М.: Просвещение, 1990. – 144 с.

8.         Гулевич О.А. Убеждающая коммуникация. –М., 1999.

9.         Гуманитарные исследования в Интернете. – М., 2000.

10. Дэна Д. Преодоление разногласий. Как улучшить  взаимо? отношения на работе и дома: Пер. с англ. – СПб: Институт личнос? ти. – 1994. – 138 с.

11. Доценко Е.Л. Психология манипуляции. – М., 1996.

12. Дридзе Г.М. Язык и социальная психология. – М., 1980.


13. Знаков В.В. Понимание в познании  и общении. – М., 1994.

14. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. – СПб, 2000.

15. Коломинский Я.Л. Психология взаимоотношений в малых группах. – М.: Изд?во БГУ, 1976.

16. Каган М. Мир Общения. – М., 1988.

17. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: підруч?

ник. – К.: Либідь, 1995. – 304 с.

18. Кондратьев М.Ю. Подросток  в замкнутом  круге общения.

– М., 1997.

19. Леонтьев А.А. Психология общения. – М., 1997.

20. Майерс Д. Социальная психология. – СПб, 1997

21. Моль А. Социодинамика культуры.  – М., 1984.

22. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. – К.: Либідь, 1990. – 191 с.

23. Орбан?Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навч. посібник.

– К.: Академвидав, 2003.

24. Пайнс  Є., Маслач  К. Практикум по социальной психоло?

гии. – СПб, 2000.

25. Перспективы социальной психологии:  Пер.  с англ.  – М.:ЭКСМ?Пресс, 2001. – 688 с.

26. Парыгин Б.Д. Социальная психология. – СПб, 1999.

27. Петровская Л.А. Компетентность в общении.  Социально?

психологический тренинг. – М., 1989.

28. Психологические исследования общения.  – М.: Наука,

1985. – 344 с.

29. Психология воздействия (проблемы теории  и практики): Сб. научн. трудов. – М., 1989.

30. Социальная психология и общественная практика.  – М.:

Наука, 1985.

31. Социальная психология личности  в вопросах  и ответах / Под ред. В.А. Лабунской. – М., 1999.

32. Цымбаленко С.Б., Шариков А.В., Щеглова  С.Н. Российс?

кие подростки в информационном мире. – М., 1999.

33. Шостром  Э. Анти?Карнеги. Или  человек?манипулятор. – М., 1992.