Основні поняття  та терміни

 

Спілкування, діяльність, суспільні відносини, сукупний суб’єкт спілкування, сукупний  суб’єкт діяльності,  структура  спілкування, когнітивний компонент спілкування, афективний компонент спілку? вання, конативний компонент спілкування, види спілкування, фор? ми спілкування, засоби спілкування, міжособистісне спілкування, рольове спілкування, соціальна позиція, соціальний статус, соціаль? на роль, ритуальне спілкування, монологічне  спілкування, діалогі? чне спілкування, маніпулятивне спілкування, імперативне спілку? вання, функції спілкування, комунікативно?зв’язуюча функція спілкування, філогенетичний зріз спілкування, онтогенетичний зріз спілкування, спілкування як психологічне  підтвердження, психо? логічне непідтвердження, афіліація, соціальна підтримка, буферний ефект соціальної  підтримки,  самотність, емоційна  ізоляція, атрак? ція, закон атракції.

 

Питання  для обговорення та закріплення матеріалу

1.   Наведіть  відомі Вам визначення поняття “спілкування”. “Розведіть” поняття  “спілкування”  і “комунікація”.

2.         Яке значення для поглиблення знань про спілкування мала

дискусія  з приводу  співвідношення понять  “діяльність”  і “спілку?

вання”? Наведіть аргументи різних поглядів на це співвідношення.

3.         Назвіть  і розкрийте основні принципи теорії спілкування

Б.Ф. Ломова.

4.   Яке значення  має поняття “сукупний  суб’єкт” для аналізу спілкування?


5.         Чим відрізняється соціально?психологічний аспект дослі?

дження спілкування від загальнопсихологічного?

6.   Як співвідносяться поняття  “спілкування” і “суспільні відносини”? Які точки зору Вам відомі з цього приводу?

7.   Чому, визначаючи структуру  спілкування, необхідно виді? ляти аспект, в якому вона розглядається? Наведіть  приклади відо? мих Вам класифікацій структури спілкування.

8.         Дайте характеристику міжособистісному спілкуванню.

9.         Яке значення  для людини має рольове спілкування?

10. Як Ви розумієте  зв’язок “соціальної  позиції” і “соціальної ролі” в спілкуванні? Чи впливає  цей зв’язок на зміст спілкування?

11. Яку роль в життєдіяльності людей відіграє ритуальне спілкування? Наведіть  приклади.

12. Що таке монологічне спілкування, імператив і маніпуляція?

13. Наведіть  приклади,  де маніпуляція є необхідною  складо?

вою життєдіяльності людини.

14. В чому полягають особливості діалогічного спілкування? Розкрийте його творчу функцію.

15. Покажіть роль комунікативно?зв’язуючої функції  спілку?

вання в процесі антропосоціогенезу.

16. Наведіть приклади, в яких розкривається людинотворча функція спілкування.

17. Розкрийте етапи формування потреби в спілкуванні в про?

цесі онтогенезу. Чому без спілкування з дорослим не може відбува?

тись соціалізація особистості?

18. Покажіть значення для теорії спілкування експерименту зі сліпоглухонімими дітьми Загорської школи?інтернату.

19. Розкрийте зміст феномену “психологічне непідтвердження”.

20. Що  таке афіліація? Покажіть значення  цього явища  для людини.

21. Покажіть зв’язок афіліації  з соціальною підтримкою.

22. В чому полягає “буферний ефект соціальної підтримки”?

23. Покажіть,  як співвідносяться поняття “самотність”, “емо?

ційна ізоляція”  і “соціальна ізоляція”.

24. Дайте визначення поняттю “атракція”. Покажіть зв’язок атракції з афіліацією. Яку сторону спілкування розкривають ці поняття?


Тест для визначення потреби у спілкуванні (ПС)

(Ю.М. Орлов, В.І. Шкуркін, Л.П. Орлова, 1974)

 

Мета: виявити рівень потреби у спілкуванні.

Тест містить твердження, які корелюють із ознаками двох про?

тилежних  груп: з високим і низьким  рівнем потреби у спілкуванні.

1.         Я одержую задоволення, беручи участь у різних святах.

2.         Я можу вгамувати свої бажання, якщо вони суперечать ба?

жанням моїх товаришів.

3.         Мені подобається висловлювати комусь свою симпатію.

4.         Я більше зосереджений на тому, щоб справляти вплив, ніж мати друзів.

5.         Я відчуваю, що у мене чомусь більше прав стосовно  своїх

друзів, ніж обов’язків.

6.         Коли я дізнаюся про успіхи свого друга, у мене чомусь по?

гіршується настрій.

7.         Щоб бути задоволеним собою, я повинен комусь у чомусь допомагати.

8.   Мої турботи  зникають,  коли я перебуваю  серед друзів на роботі.

9.         Мої друзі мені дуже набридли.

10. Коли я роблю погану роботу, присутність людей мене над?

то дратує.

11. Притиснутий до стіни, я говорю лише ту частку правди, яка, на мою думку, не зашкодить  моїм друзям і знайомим.

12. У скрутній  ситуації  я більше  думаю не стільки  про себе, скільки про близьку мені людину.

13. Неприємності в друзів викликають у мене стан, близький

до хвороби.

14. Мені приємно  допомагати  іншим, навіть якщо це додасть мені значних труднощів.

15. З поваги до друга я можу погодитися з його думкою, навіть

якщо він не має рації.


16. Мені більше  подобаються   пригодницькі оповідання,  ніж про кохання.

17. Сцени насильства в кіно навіюють мені відразу.

18. Коли я один, я відчуваю тривогу і напруженість більше, ніж коли перебуваю серед людей.

19. Я вважаю, що головною радістю в житті є спілкування.

20. Мені шкода покинутих собак та кішок.

21. Я вважаю, що краще мати менше друзів, але близьких.

22. Я люблю бувати серед людей.

23. Я довго переживаю після сварки з близькими.

24. У мене більше близьких людей, ніж у багатьох інших.

25. У мене більше прагнення до досягнень, ніж до дружби.

26. В судженнях  про  інших  людей  я здебільшого  довіряю власній інтуїції і уяві, ніж судженням про них з боку інших людей.

27. Я надаю більшого значення матеріальному добробуту і пре?

стижу, ніж радості спілкування з приємними мені людьми.

28. Я співчуваю людям, у яких немає близьких друзів.

29. Стосовно до мене люди часто були невдячними.

30. Я люблю оповідання про безкорисливе кохання  і дружбу.

31. Заради друга я можу піти на жертву.

32. У дитинстві я входив до компанії, яка завжди трималася разом.

33. Якби я був журналістом, я писав би про силу дружби.

 

Обробка результатів:

 

Досліджуваний одержує по 1 балу, якщо відповів “Так” на твер?

дження 1, 2, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30,

31, 32, 33 і “Ні” – на 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 25, 27, 29.

Сума балів свідчить про рівень ПС:

до 22 балів – низький;

23?25 – нижче середнього;

26?27 – середній;

28?29 – вище середнього;

30?33 – високий.


Література

1.         Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Изд?во МГУ, 1980.

2.         Аронсон Э Общественное животное. – М., 1998.

3.   Аронсон Э, Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы  поведения  человека  в социуме.  – СПб: Еврознак,  2002. – 560 с.

4.         Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искус?

ство, 1979.

5.         Бодалев  А.А. Личность  и общение : Избр. труды. – М.: Пе?

дагогика, 1993. – 272 с.

6.   Битянова М.Р. Социальная психология: наука, практика и образ мысли: Учебное пособие. – М., 2001.

7.         Грехнев В.С. Культура психологического общения.  – М.:

просвещение,  1990. – 144 с.

8.         Давыдов В.В. Виды общения в обучении. – М.: Просвеще?

ние, 1972.

9.         Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Підруч?

ник. – К.: Либідь, 1995. – 304 с.

10. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии.  – М.: Наука, 1984.

11. Майерс Д. Социальная психология. – СПб, 1997.

12. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. – К.: Либідь, 1990. – 191 с.

13. Перспективы социальной психологии:  Пер. с англ. – М.:

ЭКСМ?Пресс, 2001. – 688 с.

14. Парыгин Б.Д. Социальная психология. – СПб, 1999.

15. Психологические исследования общения.  – М.: Наука,

1985. – 344 с.

16. Хараш А.У. «Другой» и его функция в развитии «Я». // Об?

щение и развитие психики: Сб. научных трудов. – М., 1988. – С. 31?46.