Методологія та методи  дослідження в соціальній психології

 

Поняття “методологія”  визначається як  система  принципів і способів організації і побудови теоретичної і практичної діяльності, а також як теорія про цю систему.

У вітчизняній науці, слідом за Г.М. Андрєєвою, більшість нау? ковців відмічають, що в сучасному науковому знанні терміном “ме? тодологія” визначаються три різних рівні наукового підходу.

1. Загальна методологія  – це певний загальний філософський підхід, загальний спосіб пізнання,  який приймається дослідником. Загальна методологія  формулює деякі найбільш  загальні  принци? пи, які свідомо або несвідомо застосовуються у дослідженнях.

2. Спеціальна методологія  – сукупність  методологічних прин? ципів, які приймаються в даній галузі знання. Спеціальна методо? логія є реалізацією філософських принципів стосовно специфічно? го об’єкта дослідження. Цей спосіб пізнання є адаптованим для більш вузької сфери знання.

3. Методологія – як сукупність конкретних методичних засобів дослідження, що здебільш позначається терміном “методика”. Кон? кретні методичні засоби порівняно з загальною та спеціальною  ме? тодологією є більш автономними і можуть застосовуватись в одна? ковій формі в рамках різних методологічних орієнтацій. Конкретні методики,  які застосовуються в теорії соціалізації,  не є абсолютно незалежними від більш загальних методологій.

Значення цієї ієрархії методології для теорії соціалізації поля? гає в тім, щоб не допустити  зведення  всіх методологічних проблем тільки  до третього значення  цього поняття.  Тобто, які б емпіричні або експериментальні методики не застосовувалися, вони не можуть


розглядатись ізольовано  від загальної  і спеціальної  методології. Будь?який методологічний засіб: анкета, тест, соціометрія і т.ін. зав? жди застосовуються в певному  методологічному “ключі”, за умов вирішення низки більш загальних  питань дослідження.

В зарубіжній соціальній психології розрізняють методи в широ? кому розумінні – це сукупність  систематичних і логіко?послідовних методів пошуку знання; та у вузькому  значенні – як способи отри? мання фактів. В широкому розумінні поняття “методологія” викори? стовується як еквівалент поняття  “науковий  метод”, розуміючи, що однією єдиною методологією може бути методологія наукова.

Науковий метод дослідження вимагає дотримання прийнятих ка?

нонів дослідження. Можна виокремити декілька моментів, які характе? ризують науковий  підхід до будь?якої проблеми. По?перше, проблема повинна бути визначеною. Визначити проблему означає охарактеризу? вати її таким чином, щоб вона стала доступною для ретельного дослід? ження. По?друге, проблема  повинна  бути сформульованою таким чи? ном, щоб її можна було пов’язати з існуючою теорією і відомими емпі? ричними фактами. Наука – це не просто зібрання “сирих” фактів, вона складається з фактів, які повинні бути об’єднані і інтерпретовані у світлі теорії і накопичених знань. По?третє, повинна бути сформульованою гіпо? теза, яку потрібно перевірити.  Гіпотеза повинна  бути вираженою  так, щоб вона пов’язувалась з основами прийнятих принципів. По?четверте, потрібно визначити процедури дослідження. По?п’яте, збираються і ана? лізуються факти, і згідно результатам аналізу підтверджуються або відки? даються  гіпотези.  По?шосте, у відповідності  з новими  результатами змінюються основи існуючого наукового знання.

Метод у вузькому розумінні – це спосіб отримання фактів. Роль фактів у науці визначається насамперед тим, що в результаті їх сис? тематизації вчені можуть сформулювати теорії, визначити законо? мірності і закони, за допомогою яких  можуть пояснюватись певні явища. Задача дослідника  – знайти для вирішення конкретних за? дач такий метод, завдяки якому можна було б систематизувати фак? ти адекватної реальності.

Поняття метода як способу означає  те, що створюється пев? ний набір операцій, завдяки  яким можна отримати не всякі, а нау? кові факти. Метод включає  ряд процедур, що дозволяють повто?


рити дослідження. Науковий факт має ціну лише тоді, коли його можна отримати  багатократно,  коли він має всезагальний вияв.

Соціальна психологія має багато методів отримання наукових фактів.  Методи  удосконалюються або повністю  змінюються  з ча? сом. Це пов’язано  з розвитком суспільства і науки,  боротьбою  і співдружністю теорій, зміною парадигми. Багатоманітність методів отримання знань дає можливість отримати  велику кількість  мате? ріалу. Цей матеріал у систематизованій, узагальненій формі, пред? ставлений у вигляді законів, теорій, конструкцій складає фундамен? тальні знання, на яких основана наука.

Не дивлячись на те, що сучасна соціальна  психологія має до?

сить широкий арсенал методів, проблема їх класифікації залишаєть? ся актуальною.  Методи  соціальної  психології  можна розглядати з точки зору виділення груп: методи емпіричного  дослідження і спе? ціалізовані соціально?психологічні методи.