РОЗДІЛ V.СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СПІЛКУВАННЯІ ВЗАЄМОДІЇ ЛЮДЕЙ

 

Спілкування – це надзвичайно важлива  характеристика світу людей. Воно є не просто складовою життя людини, а всією її життє? діяльністю  з безперервністю взаємодій  і взаємозв’язків особистос? тей в соціумі.


Глава 16. Загальні питання проблеми спілкування

 

Людське буття являє  собою багатоякісну і багаторівневу сис? тему відношень людини до світу. Воно включає не лише відношен? ня людини до предметного світу, а й до інших людей, з якими вона вступає в прямі і опосередковані контакти,  тобто спілкування.

Спілкування – це найважливіша категорія соціально?психо? логічної науки. В певному розумінні  соціальну психологію  мож? на розглядати повністю  через призму  спілкування, бо всі сторо? ни соціальних  процесів опосередковано спілкуванням. Явища спілкування породжують такі феномени  як сприйняття і розумі? ння людьми одне одного, лідерство і керівництво, згуртованість, конфліктність та ін.

Від народження до смерті людина перебуває у просторі відно? син  і різноманітних взаємодій  з іншими людьми. Ці взаємодії над? звичайно багатоликі за своїми цілями, формами і умовами протікан? ня. Так, люди можуть взаємодіяти в парах або малих групах, безпо? середньо або опосередковано – через засоби зв’язку, масової кому? нікації,  різні види мистецтва.  Вступати  в соціальний контакт  мо? жуть окремі люди і цілі народи, зв’язок між партнерами може бути емоційним, діловим, соціально?формальним.

Спілкування є багатомірним явищем. Про це свідчить  хоч би різноманіття характеристик, які використовуються при його описі: пряме, безпосереднє, опосередковане, особистісне, міжособистісне, ділове, офіційне, рапортне, резонансне, масове та ін.

Різні  види та форми  спілкування, доповнюючи  один одного, створюють в сукупності  цілісну систему спілкування, яка є одним із найскладніших соціальних  феноменів.

В буденності,  яка  функціонує за законами  здорового  глузду, кожен більш?менш уявляє,  що таке спілкування, проте в науці не кожен автор, що аналізує це поняття, дає йому конкретне визначен? ня, виявляє його сутність.