Основні терміни та поняття

Стать,  біологічна  стать,  психологічна стать,  маскулінність, фемінність, гендер, статеворольова соціалізація, статева диференціа? ція, статевий диморфізм, статеворольове виховання, гендерна куль? тура суспільства,  стадійність  статеворольової соціалізації,  гендерні норми, гендерні експектації, гендерні цінності, гендерні образи, ген? дерні стереотипи, гендерні ролі, тип репресивної гендерної культури, тип пермісивної культури, сексуальний розвиток, статевий розвиток, соціально?статевий контроль, гендерна ідеологія, гендерна політика, гендерні схеми, диференційне підсилення, диференційне наслідуван? ня, “скляна  стеля”, фемінізм,  сексизм, андрогінія,  андрогінний ген? дерний тип особистості, ідентифікація, гендерна ідентичність особи? стості, зріла гендерна ідентичність,  первинна  гендерна ідентичність, кросгендерність, гендерна дисфорія, транссексуалізм.

 

Питання  для обговорення та закріплення матеріалу

1.  “Розведіть” поняття “біологічна стать”, “психологічна стать”, “гендер”.

2.   Дайте визначення процесу  статеворольової соціалізації.

Чи  є тотожними поняття “ статеворольова соціалізація” і “ген?

дерна соціалізація”?

3.   Шон Берн в своїй книзі “Гендерна психологія” називає ген? дернорольову соціалізацію диференційною соціалізацією. Проко? ментуйте це .

4.         Що таке статевий  диморфізм? Поясніть концепцію  стате?

вого диморфізму В.А. Геодакяна.

5.   Який зміст Ви вкладаєте в поняття “концептуальна модель маскулінності – фемінності”?

6.         Поясніть  значення  слів “маскулінність і фемінність”.

7.   Назвіть  форми  статеворольової соціалізації.  Розкрийте їх зміст.

8.         Визначте  основні функції статеворольової соціалізації.  Як

Ви розумієте таку функцію як “інкультурація”?


9.   Назвіть  основні агенти (інститути) статеворольової соціа? лізації. Яку роль в цьому процесі відіграє такий інститут як загаль? ноосвітня  школа?

10. Чи є різниця  між статевим  вихованням і сексуальним ви?

хованням? “Розведіть” поняття  “статеве” і “сексуальне”.

11. Розкрийте зміст поняття  “гендерна культура  суспільства”.

Назвіть  основні складові  елементи  гендерної культури.  Який  еле?

мент в цій структурі є системоформуючим?

12. В чому полягає  єдність гендерних стереотипів  і гендерних ролей? Чим відрізняється нормативна функція стереотипу від нор? мативної функції ролі?

13. Покажіть  позитивну і негативну  сторону  регулятивної

функції гендерного стереотипу.

14. Визначте  зміст поняття  “андрогінний  гендерний  тип”. Чи

згодні Ви з тим, що сучасне суспільство  зумовлює  саме такий ген?

дерний тип особистості?

15. Дайте визначення поняттю “гендерна роль”.

16. Чи знайоме  Вам явище  “скляної  стелі”? Якщо  так, то на?

ведіть приклади.

17. Дайте оцінку феміністичному рухові.

18. Як діє механізм ідентифікації в процесі статеворольової соціалізації?

19. Назвіть  теорії, які аналізують механізм ідентифікації.

20. Дайте  визначення поняттю  “гендерна  ідентичність”.  Які

етапи формування гендерної ідентичності  виділяються в психо? логічній літературі? Покажіть  внесок Е. Еріксона  у створення мо? делі формування гендерної ідентичності  особистості.

21. Які наслідки для особистості має порушення гендерної іден?

тичності?

22. Чим відрізняється кросгендеризм від транссексуалізму?

 

Література

1.         Берн Ш. Гендерная психология. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с.

2.         Говорун Т., Кікінеджі  О. Стать та сексуальність: психоло?

гічний ракурс. Навч.посібник. – Тернопіль: Богдан, 1999. – 384 с.

3.         Ильин  Е.Н. Дифферинциальная  психология мужчины  и

женщины. – СПб: Питер, 2002. – 544 с.


4.   Каган  В.Е. Воспитателю о сексологии.  – М.:  Педагог,

1991. – 256 с.

5.         Келли Г. Основы современной сексологии.  – СПб.: Питер,

2000. – 896 с.

6.         Кле М. Психология подростка. Психосоциальное развитие:

пер. с франц. – М.: Педагогика, 1991.

7.         Крайг Г. Психология развития. – СПб, 1997. – 988 с.

8.         Кон И.С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение,

1989. – 225 с.

9.         Лавриненко Н.В. Женщина: самореализация в семье и об?

ществе (гендерный аспект). – К.: ВИПОЛ, 1999. – 172 с.

10. Майерс Д. Социальная психология. – СПб.: Питер, 1996. – 699 с.

11. Москаленко В.В. Гендерна роль як фактор статеворольової со? ціалізації // Теоретико?методологічні проблеми генетичної психології: Матеріали міжнародної  конференції, присвяченої 35 річній наукової діяльності Максименка С.Д. – Т. 1. – К.: Міленіум, 2002. – С. 128–136.

12. Москаленко В.В. Гендерний аспект лідерства // Наукові праці  МАУП  / За ред. М.Ф.  Головатий.  – К.:  МАУП,  2002. – Вип. 4. – С. 12?15.

13. Москаленко В.В., Романова В.Г. Формування гендерної

ідентичності підлітків в умовах сім’ї // Проблеми загальної та педа? гогічної психології: Зб. наук. праць Ін?ту психології ім. Г.С. Костю? ка АПН України. – Т ІІІ. – Ч. 4. – К., 2000. – С. 124?130.

14. Москалено В.В., Романова В.Г. Особливості структури ген?

дерних образів в уявленнях підлітків // Психологія: зб. наук. праць НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Вип. 14. – К.: НПУ ім. М.П. Драгома? нова, 2001. – С. 138?153.

15. Романова В.Г. Дослідження андрогінності в гендерній іден?

тифікації підлітків  // Психологія:  зб. наукових  праць  НПУ  ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 13. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001.

– С. 292?309.

16. Хорни К. Женская психология: Пер. с англ. – СПб.: ВЕИ?

ЛА, 1993. – 222 с.

17. Эриксон  Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ. –

М.: Прогресс, 1996. – 341 с.

18. Юферова  Т.И. Образы  мужчин и женщин в сознании  под?

ростков // Вопр. психол. – 1985. – № 3. – С. 68–75.