Глава 15. Статеворольова соціалізація особистості

 

В шир оком у р озумінні  статево рольова  со ціа ліз ація  – це фо рмування о соб исто сті як  пре дставника  певної  статі. Пр о? блема  статево ро льо вої  со ціалізації  не  є  новою , проте  акту? альність  її не тільки  не зменшує ться, а , навпаки,  зро ста є. Про це свідчить, зо крем а, ч исельність  науко вих робіт з псих ології за  о станні  рок и, в  як их  їх  а втори  нама га ються  вирішува ти різні  питання,  пов’яза ні зі  статтю  осо бистості.  Як  і ра ніш е, дослідників цікавлять питання  особистісних  відмінностей чо? ло вік ів  і жіно к, за кономірно сті  фо рмування психо логічних особли востей  ста ті, фіз іологіч ні основи  ста теви х відм інно с? те й, фор мування   ста тевор ольово ї іденти чно сті  особи стості, на буття гендерних  ролей та ін.

Стать – це комплекс  анатомічних,  репродуктивних, пове? дінкових  і соціальних  ознак, що визначають індивіда  як чоло? віка або жінку. В залежності  від аспекту дослідження статі роз? різняють: біологічну  стать – це сукупність  контрастуючих ге? неративних ознак  осіб одного  виду;  психологічну стать  – це характеристика особистості  і поведінки  індивіда  з точки зору маскулінності?фемінності. Маскулінність – сукупність  ознак, які відрізняють чоловіка  від жінки. Фемінність – це сукупність ознак, які відрізняють жінку від чоловіка. Поняття “гендер” (gender  – рід) означає  стать як соціальне  явище,  як усе те со? ціальне, що утворюється над біологічною статтю (sex). Оскіль? ки в соціальній  психології досліджуються соціокультурні чин? ники  формування статевих  відмінностей,  що повинно  знахо? дити  відображення і в науковому  дослідному  інструментарії, то це дає підстави  стверджувати, що для визначення відмінно? стей між чоловічими і жіночими  якостями в соціальній  психо? логії краще віддавати перевагу поняттю “гендер”. Отже гендер

– це соціально?психологічне поняття,  яке визначає  статус лю?

дини з точки зору маскулінності або фемінності.