Основні терміни та поняття

 

Економічна соціалізація, економічне  виховання,  когнітивний компонент  економічної  соціалізації,  афективний компонент  еконо? мічної соціалізації,  конативний компонент  економічної  соціалізації, споживацька поведінка, трудова поведінка, складові процесу еконо? мічної соціалізації, стадії економічної соціалізації, первинна стадія економічної соціалізації, психологія грошей, грошові типи особис? тості, особистісне ставлення до грошей, етапи формування уявлення про гроші, “кишенькові гроші”, онтогенетичний аспект дослідження процесу економічної соціалізації, економічна соціалізація як взаємо? дія поколінь, підприємництво, підприємець, підприємливість, модель підприємницької діяльності, підприємницька активність.

 

Питання  для обговорення та закріплення матеріалу

1.         Дайте визначення поняттю економічна соціалізація.

2.   Як впливає  економічна  соціалізація на загальний процес соціалізації особистості?

3.         Назвіть  форми  економічної  соціалізації.  Чи здійснюється

економічне  виховання дітей в загальноосвітніх школах? Якщо так, то розкрийте його зміст на конкретних прикладах.

4.         Назвіть  основні агенти економічної  соціалізації.  Яку роль

серед них грає сім’я?


5.   Як гроші  впливають на психіку  людини?  Аргументуйте свою відповідь.

6.   Які Вам відомі грошові типи особистості? На прикладах  з літератури або з власного досвіду дайте характеристику декільком з цих типів.

7.         Чи впливають гроші на перцептивне спілкування? Аргумен?

туйте свою відповідь.

8.         Яку роль відіграють  гроші в процесі економічної  соціалі?

зації особистості?

9.         Назвіть  стадії економічної  соціалізації

10. Що таке “кишенькові  гроші” і чи має їх Ваша дитина?

11. Які поради дають психологи  батькам з приводу видачі ки?

шенькових  грошей дітям? Прокоментуйте ці рекомендації.

12. Розкрийте зміст когнітивного компоненту економічної со?

ціалізації.

13. Розкрийте зміст складових процесу економічної соціалізації

(когнітивного, афективного і конативного компонентів).

14. Як Ви розумієте  економічну  соціалізацію як взаємодію  по?

колінь? Покажіть роль і місце кожної вікової когорти в цьому процесі.

15. Розкрийте зміст понять “підприємництво”, “підприємство”, “підприємець”, “підприємливість”.

16. Як Ви вважаєте, підприємливість – це вроджена властивість чи набута? Чи кожна людина може стати підприємцем?

17. Розкрийте зміст моделі підприємницької діяльності.  Яку роль відіграє ця модель в процесі економічної  соціалізації?

 

Література

1.   Авер‘янова Г.М. Кишенькові гроші як фактор економічної соціалізації  підлітків  // Психологія: Зб.  Наук.  праць  – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 18, 2002. – С.87– 96.

2.         Авер’янова Г., Москаленко В. Особливості економічної  со?

ціалізації молоді в умовах трансформації українського суспільства  /

/ Соціально?психологічний вимір демократичних перетворень в Ук? раїні / За ред. Максименко С.Д., Циби В.Т. Шайгородського Ю.Ж. – К.: Український центр політичного менеджменту, 2003. – С.296–318.


3.         Автономов  В.С. Предпринимательская функция в эконо?

мической системе. – М., 1990.

4.   Автономов  В.С. Модель человека  в экономической науке. СПб,1998.

5.         Борисова Л.Г. Подросток  в бизнесе: социализация или де?

виация? // Социол. исследов. – 2001. – № 9. – С.68–77.

6.         Бояринцева А.В. Психологические проблемы экономичес?

кой социализации. // Педагогика. – 1994. – № 4. – С.12–18.

7.   Бункина М.К., Семёнов А.М. Экономика и психология. На перекрёстке наук. – М.: Дело и сервис., 1999. – 263 с.

8.         Дайновський Ю.А. Ефективні рішення  в мікроекономіці:

505 прийомів  бізнесу. – Львів: Ініціатива,  1997. – 160 с.

9.         Дейнека  О.С. Экономическая психология: Учеб. пособие.

– СПб.: Питер, изд. С.Петерб.ун?та, 2000, 160 с.

10. Завьялова Е.К., Посохова  С.Т. Психология предпринима?

тельства. – СПб., 1994.

11. Козлова Е.В. Психологические особенности социализации на разных этапах детства: Дис... канд. психол. наук. – М., 1998. – 150 с.

12. Лагутін В.Д. Людина і економіка: Навч. посібн. для вузів – К.: Просвіта, 1996 – 336с.

13. Малахов  С.В. Основы  экономической психологии:  Учеб.

пособие / Под ред. И.В. Задорожнюка. – М., 1992.

14. Побірченко Н.А. Формування особистісної готовності учнів загальноосвітньої школи до підприємницької діяльності – К.: Знан? ня, 1999. – 285 с.

15. Щедрина О.Б. Исследование экономических представлений

у детей // Вопр. психологии.  – 1991. – № 2. – С. 157–164.

16. Шумпетер И.А. Теория  экономического развития. – М.,

1982.

17. Экономическая психология / Под ред. И.В. Андреевой. – СПб.: Питер., 2000. – ?512 с