Стадійний характер економічної соціалізації

 

Співставляючи результати досліджень  особливостей економі? чної соціалізації,  які проводяться зарубіжними і вітчизняними ав? торами, можна виділити декілька вікових стадій економічної соціа? лізації. У більшості робіт з економічної соціалізації, в яких підкрес? люється стадійність цього процесу, описуються різні етапи, що про? ходить дитина в процесі набуття економічних знань, завдяки  яким вона включається поетапно в економічний простір. Дослідники ви? діляють різну кількість стадій економічної  соціалізації.

Економіка – це складна, багатоваріантна система, її ясне розу? міння  не є доступним  маленькій  дитині, проте діти будують різні моделі економіки  у відповідності зі своєю здатністю  уявляти цей процес.  В огляді  літератури з проблеми  економічної  соціалізації, який  зроблено  соціальним психологом  Пітером  Лунтом  (Велико? британія) в його книзі “Економічна соціалізація”, яку він опубліку? вав разом з У. Фурманом, зроблено  посилання на авторів, які до? сліджують уявлення дітей про економічну  реальність. Так в роботі Берті і Бомбі (1981) досліджується розвиток  розуміння економіки дітьми. Емлер і Дікінсон (1985) досліджують відмінності в економ? ічних знаннях,  які є доступними дітям різних  соціальних класів, і вплив цих відмінностей на соціалізацію. На їх думку, знання розпо? діляються в суспільстві нерівномірно, і це – частина механізму, який призводить до нерівності в економіці.

За даними Лейзер, Севан і Ролан?Леві (1990) в розвиткові еко? номічних уявлень дітей відбувається перехід від пояснювальних моделей (на основі соціальних  відносин, що безпосередньо сприй? маються) до моделей “прихованих”  економічних відносин, що дає можливість підійти до розуміння економіки  як системи.

Початок  сучасним  дослідженням стадій економічної  соціалі? зації покладено роботами А. Страусса, в яких показано стадійність у засвоєнні  концепцій  грошей  у дитинстві.  А. Страусс  виявив  9 стадій, вивчаючи ставлення дітей до грошей (вік 4,5?11,5 років). Це дослідження мало пошуково?констатуючий характер, без аналізу факторів,  які впливають  на просування від однієї стадії до іншої. Пізніше  К. Данзінгер  виділив  4 стадії розвитку  уявлень  дитини  в


галузі економіки.  Правда, ним охоплено  лише незначний віковий діапазон: вік від 5 до 8 років. Як і А. Страусс, К. Данзінгер  вважав, що розвиток економічних уявлень у дітей є наслідком не просто біо? логічного  дорослішання, але залежить  і від досвіду поводження з грошима. Р. Саттон виділив шість стадій, а Г. Ферт – п’ять.

У 1982 році Б. Стейсі зробив облік основних досліджень в цьому

напрямку за попередній період, визначив  основні галузі дослідження (гроші, власність, соціальні відмінності, соціально?економічні понят? тя), виділивши вікові стадії економічної  соціалізації дітей і підкрес? ливши умовність розподілу в залежності від дії різних факторів.

Більшість робіт, що вивчали  рівні розуміння економічних по?

нять, охоплювали віковий діапазон від 4?5 до 12?13 років. Врахову? ючи співвідношення когнітивного, поведінкового і емоційного ком? понентів економічних уявлень дітей, О.В. Козлова виділила декілька вікових стадій ранніх етапів економічної соціалізації, яку вона пред? ставила у вигляді таблиці (ст. 300?301).

Отже, як видно з цієї таблиці,  економічна  соціалізація почи? нається з трьох років. Це підтверджується наступним. Саме в цьому віці з’являється перший трудовий досвід; виділення дітьми грошей як особливих  знако?символів у відносинах  людей, “продаж?купів? ля”; виділення магазина як місця купівлі?продажу. Тому неможли? во недооцінювати важливість раннього  формування економічних уявлень  у дітей. Основи  економічних знань, економічного  мислен? ня і поведінки починають закладатися ще в дошкільному дитинстві. Вивчаючи зміст економічної соціалізації у дітей 4?6 років, О.В. Коз? лова показала, що такі економічні категорії як “робота”, “гроші”, “магазин”, “соціальна  нерівність”,  “реклама”, “банк” є основними категоріями, через які відображається дітьми цього віку економіч? на реальність. Провідним фактором  у включенні дитини в економі? чну реальність  є особиста діяльність у сфері купівлі?продажу.

Значення  практичного досвіду  в економічній  соціалізації

підкреслюється також іншими дослідниками. Зокрема, англійські дослідники Лейзер  і Ролан?Леві,  досліджуючи  особливості  еко? номічної соціалізації  молодших дітей, теж підкреслюють значен? ня такого засобу соціалізації,  як практичний досвід повсякден? ного життя  в покупках  у магазині.