Форми політичної соціалізації

 

Політична соціалізація існує в таких формах: цілеспрямованій і стихійній. Цілеспрямована, організована форма політичного впли? ву на особистість – це не що інше, як політичне виховання. Поняття “політичне виховання”  відрізняється від поняття  “політична соціа? лізація” за своїм об’ємом. Політичне виховання – це цілеспрямо- вана  форма політичної соціалізації. Остання включає  не тільки цілеспрямовані, але й стихійні форми впливу на особистість. Стихійні форми політичної соціалізації – це ті умови соціально? го оточення, які впливають на політичну позицію і політичну пове? дінку індивіда, так би мовити, неплановано.

В понятті “політичне виховання” акцентується увага на наступ? них ознаках процесу соціалізації.  По?перше, на тому, що воно озна? чає процес  цілеспрямованого впливу  на становлення політичності особистості на відміну від цілісного процесу “політичної соціалізації”, яка включає не тільки контрольовані, цілеспрямовані впливи, але й стихійні фактори, такі як умови соціального оточення, взаємостосунки і взаємодія з іншими людьми. По?друге, ознакою поняття “політичне


виховання”  є також його зовнішній  характер  впливу  щодо особис? тості, те, що в цьому процесі вона є не суб’єктом самоформування, а об’єктом. Отже, політичне виховання є однією з форм політичної соц? іалізації, яка пов’язана з цілеспрямованим опікуванням суспільства процесом забезпечення і засвоєння індивідом політичних норм та іде? алів, завдяки чому забезпечується цілісність політичної системи, життя суспільства  в цілому, безперервність історії.

Політична соціалізація особистості – це не тільки політичне виховання,  а й набуття політичності в процесі стихійних впливів. На відміну  від традиційного суспільства,  яке покладалось в ос? новному на стихійні форми  політичної  соціалізації,  сучасне сус? пільство, яке, як уже відмічалось, потребує масової участі грома? дян у політичному житті, не може існувати без організації  цілес? прямованих політичних впливів  на громадян. Необхідність зас? тосування форм цілеспрямованого впливу на особистість  по? трібна для збереження політичної  системи. Ця необхідність дик? тується також появою у соціально?політичному просторі суспіль? ства нових поколінь. Проте необхідність рекрутувати нових учас? ників політичних подій, забезпечити їх офіційними цінностями виникає  також  і в рамках  одного покоління в зв’язку зі зміною політичного ландшафта.

Кожне суспільство розробляє відповідну стратегію політично? го виховання громадян. Як стратегія політична  соціалізація знахо? дить застосування у внутрішній і зовнішній політиці держави через спеціальні  проекти і програми, які ставлять  за мету формування у індивідів системи соціально?політичних установок, що визначає  їх позиції і поведінку в політичній системі суспільства.

В процесі різних форм політичної соціалізації відбувається са?

морозвиток політичності особистості, який включає в себе, з одно? го боку, засвоєння індивідом політичного досвіду через входження індивіда в політичний процес, в політичну культуру суспільства, а з другого – як активне відтворення цієї системи індивідом через ак? тивний вибір, який відображається в політичній свідомості і по? літичній діяльності індивіда. Таке розуміння політичної соціалізації передбачає розглядання її як процесу, що відбувається в трьох сфе? рах: когнітивній, афективній, поведінковій.