Питання         для      самоконтролю

 

1. Наведіть поняття управлінського обліку, його мета і завдання.

2. Визначте  місце  управлінського обліку  в системі  облікової інформації.

3. Які  об’єкти  управлінського  обліку  та  особливості й ого

застосування?

4. Охарактеризуйте користувачів облікової  інформації та їх потреби  в інформації.

5. Які  відмінності  управлінського і фінансового обліку?

6. Охарактеризуйте історичні  етапи  формування і розвитку управлінського обліку.

7. У  ч ом у  по ляга є  ор га ні за ці я  уп ра вл ін сь ко го  о бл іку  на підприємстві?

8. Визначте  місце  рахунків  управлінського обліку  в системі рахунків  бухгалтерського обліку.

9. Наведіть  основні  показники аналізу  фінансової звітності підприємства.

10. Охарактеризуйте особливості будови  звіту  про фінансові результати торговельного підприємства.

11. Наведіть  алгоритм  визначення фінансових результатів

вир обничого  підприємства.