Практичні      завдання        

 

Завдання 9.1

Підприємство «Полтава», що виробляє один вид продукції, вирішило змінити  стратегію і за рахунок цього збільшити обсяг продажів  та підвищити ціну  реалізації.  Зміни полягають  у покра6 щанні  якості  та надійності  продукції,  поліпшенні її товарного виду.  Ці  зміни,  що зумовили підвищені  витрати  дорогих  матері6 алів та вартості  виробів,  почали  діяти  з початку  останнього  звітно6 го року.

Результати діяльності підприємства за останній  рік здійснен6 ня попередньої  стратегії та за перший рік застосування нової стратегії  наведено  в таблиці:

 

п/п

 

Показник

Базисний

рік

Звітний рік

(нова стратегія)

1

Кількість вироблених і проданих

одиниць продукції, шт.

5000

6000

2

Ціна реалізації, грн/од.

40

45

3

Обсяг продажів, грн (ряд. 1 ряд. 2)

200000

270000

4

Прямі витрати матеріалів на одиницю

продукції, кг/од.

0,500

0,533

5

Ціна матеріалів, грн/кг

15

16

6

Прямі витрати на матеріали, грн

(ряд. 1 ряд. 4 ряд. 5)

37500

51168

7

Маржинальний доход, грн

(ряд. 3 – ряд. 6)

162500

218832

Інші  витрати  підприємства є постійними і тому  зміна  стра6 тегії на них не вплинула. Вважаючи, що приріст маржинального доходу зумовлений лише зміною стратегії, необхідно визначити вплив  на його відхилення чотирьох  факторів:

1) збільшення обсягу  продажів;

2) зміни  ціни  готової  продукції;

3) зростання ціни  матеріалів;

4) збільшення витрат  матеріалів  на одиницю  продукції.

На  підставі  виконаних розрахунків треба  зробити  висновки про  ефективність і доцільність нової  стратегії.

 

Завдання 9.2

Підприємство «Арктика» має такі звітні  показники за мину6

лий  рік:

Обсяг  продажів        2200  тис. грн


Прибуток від продажів        25%

Амортизаційні відрахування           80 тис. грн

Ставка  податку  на прибуток         25%

Інвестиції в додатковий робочий  капітал             113 тис.  грн

Інвестиції в основні  засоби        232 тис. грн (враховуючи за6 міну  вибулих  та розширення)

Необхідно  визначити вільні  потоки  коштів  за звітний  рік.

 

Завдання 9.3*

Підприємство «Провізор» характеризується стабільним по6 ложенням на ринку  медикаментів, обсяг  його продажів  за мину6 лий  рік  становив  3000  тис.  грн, показники заключного  балансу мали  такі дані: акціонерний капітал  у звичайних акціях  номіналь6 ною  вартістю  1 грн  складає  400  тис.  грн; резервний капітал  –

380  тис. грн, довгострокові позики  – 120 тис. грн.

Прогнози,  підготовлені відділом  комерційного планування на майбутні  5 років,  передбачають:

– зростання обсягу  продажів  щорічно  на  10% з наступною стабілізацією на рівні  п’ятого р оку;

– збереження рівня  прибутковості продажів  – 15%;

– незмінність ставки  оподаткування прибутку  – 25%;

– щ орічні  інве стиції  на  з аміну  основ них  за собів  на  рі вні амортизаційних відрахувань;

– інвестиції  в  додаткові  основні  засоби  пр отягом  5 р оків становитимуть 10% від приросту  продажів;

– інвестиції  в додатковий робочий  капітал  протягом  наступ6 них  5 років  складатимуть 5% від приросту  продажів;

– витрати  компанії  на  капітал  складають  10%, а значення позикового капіталу  в балансі  відповідає  його  поточній  ринковій вартості.

На  підставі  наведених  даних  необхідно  визначити:

1) в іль ні  п ото ки  ко шт ів  на  п лан ов ий  пе рі од  та  н аст уп ні рок и ;

2) залишкову вартість  підприємства;

3) сумарну  вартість  підприємства;

4) акціонерну вартість  підприємства та вартість  однієї  акції.

 

Завдання 9.4

Підприємство «Придніпровське» створено в поточному році. Його  фінансування складається з 2000  тис. грн акціонерного та

1000  тис. грн позикового капіталу.  Усі  ці кошти  вкладені  в нео6 боротні  активи  з терміном  ефективного використання 3 р оки.


Амортизаційні відрахування будуть визначатися за прямоліній6 ним методом. Ліквідаційної вартості засобів не передбачається. Підприємство буде працювати  три роки, після чого ліквідується. Прибуток від операцій  після  сплати  податків,  як  очікується, скла6 датиме  1500  тис. грн щорічно.  Інвестори розраховують мати  при6 буток  10% на вкладений капітал.

Необхідно  визначити акціонерну вартість  підприємства ме6 тодами  ААВ та ЕДВ  (EVA®) і порівняти одержані  результати.

 

Завдання 9.5*

Компанія «Буратіно» виготовляє стандартну продукцію,  яку реалізує  за  базовою  ціною  20 грн за одиницю,  надаючи  зни жки окремим покупцям. Періодично компанія  аналізує прибутковість своїх клієнтів  (замовників). За минулий рік бухгалтер  підготував такі  дані  про  одного  із замовників компанії  «Буратіно»:

Кількість проданої  продукції,  од. 40000

Витрати  на виробництво, грн/од.  12

Знижка з відпускної  ціни,  %         5

Кількість замовлень  за рік   22

Кількість доставок  продукції  за замовленням     22

Відстань  доставки,  км        120

Кількість відвідин  клієнта  працівниками відділу  продажів  30

Визначаючи витрати  на клієнта,  компанія використовує ме6 тод  калькулювання за  видами  діяльності,  який  дав  такі  показ6 ни ки :

 

 

Вид діяльності

 

Фактор витрат

Ставка витрат

на одиницю фактора, грн

Обробка замовлень

Кількість замовлень

75

Витрати на доставку

Відстань, км

1,50

Візити працівників відділу продажів

Кількість візитів

230

Клієнту  зазвичай надається кредит на два місяці. Витрати компанії «Буратіно» на цей кредит, за її власною оцінкою, ста6 новлять  2% за місяць.

Необхідно  визначити прибуток,  який  отримала  компанія «Бу6 ратіно»  від операцій  з реалізації  продукції  клієнту  за минулий рік,

тобто виконати аналіз  прибутковості замовника (АПЗ).

 

Завдання 9.6

Компанія «Шехерезада», що є імпортером  парфумерної про6 ду кці ї, дом ови лас я  і з  зар убі жни м в иро бни ком  п ро  зни жен ня


відпускної  ціни на один вид продукції  на 10% при умові збільшен6 ня  обсягу  її продажів  на 20% за кількістю.  Це  створило  можли6 вості для зниження ціни оптового  продажу  даної продукції  в країні імпортера  на 20%. Директори компанії  «Шехерезада» вважають такі зміни  ринкової  стратегії  позитивними. Результати діяльності компанії  за два останні  роки  (до і після  зміни  ринкової  стратегії) мають  такий  вигляд:

 

 

Показник

Попередній

рік – за старою стратегією

Звітний рік –

за новою стратегією

Кількість закупленої і проданої

продукції, од.

100000

120000

Ціна реалізації, грн за одиницю продукції

0,50

0,40

Обсяг продажів (доход), грн

50000

48000

Собівартість одиниці продукції, грн

0,30

0,27

Собівартість реалізованої продукції,

грн

30000

32400

 

Зміна  обсягу  продажів  не вплинула на суму  постійних  вит6 рат  підприємства.

Необхідно  визначити:

1) відхилення маржинального доходу внаслідок  зміни рин6 кової  стратегії;

2) вплив  окремих  факторів (кількості, ціни  тощо) на відхи6 лення  суми  маржинального доходу.

Зробіть висновок, наскільки успішною була зміна ринкової стратегії.

 

Завдання 9.7

Компанія «Леопольд» пропонує  на ринок новий продукт, витрати  на розробку  якого  склали  5000  тис. грн.  Ринок  даного виду  продукції  зростає,  і очіку ється,  що  перші  п’ят ь років  на ринку  обсяг продажів  буде збільшуватися і досягне  таких розмірів:

16й рік – 30 млн грн; 26й – 36; 36й – 40; 46й – 48; 56й рік – 60 млн грн. Після  п’ятирічного  періоду  обсяг  продажів  стабілізується на рівні  п’ятого  року.

Відома  така  інформація:

– прибутковість продажів  на новому  ринку  очікується постій6 ною на  рівні  20%;

– податок  на прибуток  складає  25% і змінюватися на повинен;

– інвестиції  на заміну  основних  засобів  будуть  дорівнювати сумі щорічних  амортизаційних відрахувань;


– інвестиції  на збільшення (приріст) основних  засобів  про6 тягом  п’яти  років  складатимуть 15% від приросту  продажів;

– інвестиції  в додатковий робочий  капітал  протягом  наступ6 них  п’яти  років  складатимуть 10% від приросту  продажів;

– витрати  компанії  на  фінансування дорівнюють  12% від вартості  капіталу;

– новий  ринок  вважається не  більш  ризико вим,  ніж  інші ринки,  на яких  уже  присутня компанія.

Необхідно  визначити, використавши метод  ААВ, який  вплив матиме  на акціонерну вартість  вихід  компанії  на новий  ринок.

 

Завдання 9.8*

Компанія «Скорпіон» створена  два  роки  тому.  На  кінець

другого  року  діяльності її звітність  мала  такий  вигляд:

1. Баланс,  тис.  грн. Необоротні активи

– нематеріальні активи

 

2400

– основні  засоби

 

6840

– ліквідні  інвестиції

 

660

Разом

 

9900

Оборотні  активи

 

6590

Кредиторська заборгованість з терміном

 

 

погашення протягом  одного  року  (поточна)

 

3120

Чисті  оборотні  активи  (робочий капітал)

 

3470

Чиста  вартість  активів

 

13370

Кредиторська заборгованість довгострокова

 

5000

Чисті  активи

 

8370

Власний  капітал  і резерви

 

8370

2. Звіт про  прибутки і збитки,  тис. грн. Доход  від продажів

 

 

14860

Собівартість продажів

 

7620

Валовий  прибуток

Операційні витрати

– оплата  праці

 

 

2450

7240

– амортизація

880

 

– списання нематеріальних активів   400

– маркетингові ви трати

2250

 

– резерв  сумнівних  боргів

450

 

Разом

 

6430

Прибуток від операцій  до оподаткування

 

810

Доход  від інвестицій

 

40


 

Фінансові витрати  (відсотки до сплати)

50

Витрати  на реструктуризацію

200

Прибуток до оподаткування

600

Податок  на прибуток  (25%)

150

Чистий прибуток  після  сплати  податків

450

Обговорення показників звітності  з фінансовим директо6

ром  виявило таке:

1) нематеріальні активи  придбані  протягом  першого  року діяльності за 3200 тис. грн (гудвіл при  придбанні  іншого  підприє6 мства). Ця  сума  підлягає  списанню  на витрати  протягом  восьми6 річного  періоду;

2) маркетингові витрати  пов’язані  з початком  виробництва нової  продукції.  Вигоди  від маркетингової компанії,  як  очікуєть6 ся, будуть  діяти  протягом  трьох  років;

3) резерв  сумнівних  боргів  створено  у звітному  році.  Інвен6 тар изація  та  періодизація боргу  показала,  що  його  сума  дещо завищена.  Реальна сума  сумнівних  боргів  200 тис. грн;

4) витрати  на реструктуризацію, як  очікується, будуть  забез6 печувати  вигоди  протягом  необмеженого терміну  (весь час діяль6 ності  підприємства);

5) ставка  прибутку  (на вимогу  інвесторів) повинна  дорівню6

вати  10%.

Необхідно:

1) провести  коригування чистого  операційного прибутку  та чистої вартості активів  з урахуванням виявлених особливостей формування окремих  показників балансу  та звіту  про  прибутки та збитки;

2) визначити показник ЕДВ  (EVA®) за другий  рік діяльності

підприємства і дати  йому  економічну  оцінку.

 

Завдання 9.9

Компанія «Оріль» мала  такі  звітні  показники за третій  рік своєї  діяльності:

1. Баланс,  тис.  грн. Необоротні активи

– гудвіл

4000

– основні  засоби

9860

– ліквідні  інвестиції

900

Разом

14760

Оборотні  активи

11140

Поточна  кредиторська заборгованість

6250


 

Чисті  оборотні  активи

 

4890

Чиста  вартість  активів

 

19650

Довгострокова кредиторська заборгованість

 

8000

Чисті  активи

 

11650

Власний  капітал  і резерви

 

11650

2. Звіт про  прибутки і збитки,  тис. грн. Доход  від продажів

 

 

23150

Собівартість продажів

 

14320

Валовий  прибуток

 

8830

Операційні витрати

 

 

– оплата  праці

3350

 

– амортизація

1480

 

– списання нематеріальних

 

 

активів  (гудвілу)

1000

 

– витрати  на НДДКР

4000

 

– резерв  сумнівних  боргів             1050

Разом

 

10880

Прибуток (збиток) від операцій

 

(2050)

Доход  від інвестицій

 

60

Відсотки  до сплати

 

80

Витрати  на реструктуризацію

 

600

Прибуток (збиток) до оподаткування

 

(2670)

Податок  з прибутку  (25%)

 

Чистий прибуток  (збиток) (2670)

Аналіз  фінансових документів  компанії  показав,  що:

1) гудвіл  сформовано в перший  рік  діяльності компанії  при при дбанні  підприємства. Його  первісна  вартість  7000  тис.  грн підлягає  списанню  протягом  семи  років,  починаючи  з першого року  діяльності;

2) витрати  на НДДКР пов’язані  з розробкою  нової  продукції у позаминулому році (другому році діяльності) вони підлягають списанню протягом двох років, хоча реально будуть приносити вигоду  протягом  16 років;

3) резерв  сумнівних  боргів  сформовано у звітному  році, але пер іодизація боргу  показала,  що  його  сума  завищена,  реальна сума  сумнівних  боргів  – 400 тис. грн;

4) витрати  на реструктуризацію понесені  на початку  звітно6 го року  і, як очікується, будуть  приносити користь  протягом  необ6 меженого  періоду;

5) ставка  прибутку,  якої  вимагають  інвестори  від підприєм6 ства, становить  8%.


Необхідно:

1) викона ти  кори гува ння  чис того  п рибу тку  від  оп ер ац ій (NO PAK) та чистої  вартості  активів  з урахуванням виявлених умов  їх формування;

2) визначити показник ЕДВ  (EVA®) для  даного  підпр иєм6 ства  за третій  рік його діяльності та дати  йому  економічну  інтер6 претацію.

 

Завдання 9.10*

Підприємс тво  «ЄАМ»  ви пуска є  продукцію  двох  сор тів  – пер шого  і вищого.  Повна  сума  витрат  на  виробництво ви зна6 чається  розподілом непрямих витрат  пропорційно безпосереднім витратам  живої  праці.  Для  визначення ціни  до суми  витрат  дода6 валася  націнка  25% від суми  повних  витрат.

Прямі  витрати  на  виробництво одиниці  продукції  склада6 ють, грн:

 

 

Вид витрат

Продукція

першого

сорту

вищого

сорту

Прямі витрати на оплату праці (ставка 5 грн за

год.)

20

30

Прямі витрати на матеріали

15

20

Обсяг виробництва на наступний рік, од.

40000

10000

Загальна річна  сума  непр ямих  витрат  становить  1000  тис. грн, з них:

– налагодження і переналагодження обладнання 280 тис. грн;

– контроль  якості  продукції           220 тис.  грн;

– витрати  на обробку  замовлень   240 тис.  грн;

– експлуатація і обслуговування обладнання  260 тис. грн. Бухгалтер6аналітик виділив  фактори  витрат  за видами  діяль6

ності  з метою  більш  об’єктивного  їх розподілу:

 

 

Вид діяльності та фактор витрат

 

Всього

За видами продукції

першого

сорту

вищого

сорту

Налагодження і переналагодження

обладнання, рази

100

20

80

Кількість перевірок якості

2000

500

1500

Кількість оброблених замовлень

5000

1500

3500

Використання обладнання, тис. машино-год.

500

350

150

 

Визначити:


1) повну  собівартість  кожного  виду  продукції  та ціну  її реа6 лізації  за традиційним методом  розподілу  непрямих витрат  та за методом  АВС;

2) пояснити одержані  результати і дати  рекомендації керів6

ництву  підприємства з питання  ціноутворення.

 

Завдання 9.11

Підприємство «Старт»  випускає побутові  холодильники трьох моделей.  Накладні витрати  розподіляються пропорційно прямим витратам  праці.  Ціни  розраховуються за методом  «витрати плюс» шляхом  додавання до повних  витрат  20% націнки.  Загальна сума накладних витрат  складає  4410 тис. грн за рік. Оплата  праці – 8 грн за год.

Плановий обсяг  виробництва та прямі  витрати  передбачені

у таких  розмірах:

 

 

Показник

Модель холодильника

С 4130

С 4135

С 4150

Бюджетний обсяг виробництва і реалізації

холодильників, од.

20000

1000

10000

Прямі витрати матеріалів на один виріб, грн

25

2,50

105

Прямі витрати праці, год.

0,5

1

1

 

У зв’язку  з посиленням конкуренції та необхідністю  знижу6 вати  ціни  підприємство виріши ло  застосувати метод  АВС.  Для цього були детально вивчено накладні витрати, розподілено за видами  діяльності,  та визначено  фактори їх утворення:

 

 

Вид діяльності

Сума витрат,

тис. грн

Розподіл витрат, %

С 4130

С 4135

С 4150

Експлуатація машин і обладнання

Матеріально-технічне забезпечення

Організаційні витрати

2780

590

1040

40

47

42

15

6

18

45

47

40

Разом

4410

х

х

х

 

Визначити:

1) повні  витрати  та ціну  реалізації  окремих  моделей  холо6 дильників:

а) традиційним методом;

б) методом  калькулювання за видами  діяльності;

2) дати  пропозиції керівництву з урахуванням результатів виконаних розрахунків.


Завдання 9.12

Компанія «Олександрівська» випускає продукцію невели6 кими  партіями за індивідуальни ми  замовленнями, тому  перена6

ладка обладнання пов’язана з кількістю  партій, а технічне обслу6 говування – з кількістю  замовлень.

Витрати  за видами діяльності становили: налагодження об6 ладнання – 30000  грн, експлуатація обладнання – 76000  грн, за6 купівля сировини – 43500  грн, пакування продукції  – 25000  грн, технічне  обслуговування обладнання – 37300  грн.

Основні  виробничі  показники з випуску  продукції  характе6

ризуються такими  даними:

 

 

Показник

Вид продукції

А

Б

В

Виробництво і збут, од.

3000

2000

800

Витрати на одиницю продукції:

– матеріалів, грн

– люд.-год.

– маш.-год.

– прямої оплати праці, грн

 

25

1,5

1,5

8

 

20

2

1

12

 

11

1

2

6

Кількість партій виробів

3

7

20

Кількість поставок продукції

9

3

20

Кількість закупівель сировини

15

35

220

Кількість замовлень

5

10

25

Необхідно:

1) визначити виробничу собівартість  готової  продукції  при умові,  що накладні  витрати  розподіляються:

а) пропорційно прямим  витратам  праці  в люд.6год.;

б) пропорційно прямим  витратам  на оплату  праці  в грн;

в) витрати  на  закупівлю  сировини – пропорційно прямим матеріальним витратам,  а решта  – пропорційно маш.6год. р обо6

ти  обладнання;

г) на  основі  діяльності;

2) порівняти одержані  результати і пояснити розбіжності.

 

Завдання 9.13*

Постійні витрати на виробництво певного виду товару скла6 дають 15000  грн на місяць.  Змінні витрати  на одиницю  товару  –

1100 грн/од., але будуть зростати  на 50 грн при прирості вироб6 ництва на 4 од. При ціні реалізації  3000 грн/од. підприємство за висновками спеціалістів з маркетингу зможе продати 4 од. про6 дукції  в місяць.  При  зниженні ціни  на 100  грн/од.  обсяг  реалі6

зації  зросте  ще на 4 од. і т. д.


Визначити оптимальний обсяг реалізації  продукції  та опти6 мальну ціну продажу, які забезпечать одержання максимального прибутку,  використовуючи економічну  модель  ціноутворення.

 

Завдання 9.14

Компанія «Дружба»  надає  побутові  послуги.  Кількість по6

слуг, які  може  надати  компанія протягом  певного  періоду,  обме6 жена її виробничими потужностями та кількістю  працюючих і становить  400 замовлень за  місяць.  Досвід  показує,  що при  ціні однієї  стандартної послуги  100 грн компанія  може  мати  не більше

40 замовлень за місяць. При зниженні ціни на 5 грн/од. кількість замовлень,  як правило, зростає ще на 40 од. за місяць. Постійні витрати  компанії  складають  10000  грн за місяць,  змінні  витрати  –

20 грн на одну послугу  в межах  всього  можливого обсягу  послуг. Ціни  для  всіх клієнтів  повинні  бути  єдиними.

Визначити найбільш  прибутковий обсяг реалізації  даної по6 слуги та оптимальну ціну за одну послугу, використовуючи еко6 номічну  модель  ціноутворення.

 

Завдання 9.15*

Компанія «Електродвигуни », що спеціалізується на  вироб6 ництві електричних двигунів широкого асортименту, в сучасних умовах  завантажена лише  на 70% своєї  виробничої потужності, хоча  і одержує  задовільний прибуток  на капітал.

До керівництва компанії  звернулася фірма  «Точність» з про6 позицією  про  закупівлю  120000  електродвигунів для  комплек6 тації  своїх  виробів.  Термін  пост авки  – 4 місяці  по 30000  елект6 родвигунів за ціною  19 грн/од.

Повні  витрати  компанії  «Електродвигуни» на подібні  виро6 би складають  з розрахунку на одиницю  продукції,  грн:

– прямі  матеріальні витрати           5,00

– прямі  витрати  на оплату  праці 6,00

– виробничі  накладні  витрати       9,00

Разом 20,00

Виробничі накладні  витрати  нараховуються на продукцію  з

розрахунку 18 грн на одну годину  прямих  витрат  праці  і склада6 ються  з таких  компонентів:

– змінні  загальногосподарські витрати     6 грн;

– постійні  загальногосподар ські  витрати  – прямі         8 грн;

– розподілені 4 грн. Додаткові  витрати,  пов’язані  з реалізацією електродвигунів,

включають  5% комісійних посередникам та 1 грн на транспортні

витрати  на одиницю  продукції.


Відпускна  ціна  включає  надбавку  на  повні  витрати  40% і складає  28 грн/од. Але відділ маркетингу встановив ціну 27 грн/од. з метою  збереження частки  на ринку.

Для  виконання запропонованого замовлення необхідні  до6

даткові  загальнозаводські накладні  витрати  на суму 15000 грн/місяць для  організації  технічного  конт ролю  і організації  виробництва.

Необхідно  визначити:

1) фінансову доцільність прийняття замовлення та мінімальну ціну, з якою  може  погодитися керівництво компанії,  не зменшу6 ючи  суму  прибутку;

2) вкажіть  будь6які  інші  фактори,  які  необхідно  прийняти до уваги  при  підписанні контракту.

 

Завдання 9.16

Підприємство «Добриня» займається виготовленням елект6 ронної  продукції.  За попередніми розрахунками сума  накладних витрат  на наступний рік складе,  тис. грн:

 

 

Показник витрат

Підрозділ

 

електроніки

 

тестування

обслугову-

вання

Змінні накладні

Постійні накладні

1200

2000

600

500

700

800

Разом

3200

1100

1500

Прямі витрати праці, тис. люд.-год.

800

600

 

Змінні  накладні  витрати  відділу обслуговування перерозпо6 діляються на основні підрозділи пропорційно прямим  витратам праці. Постійні витрати розподіляються порівну, виходячи  з од6 накової  виробничої потужності  для  основних  підрозділів.

Для  формування відпускних цін надбавки  нараховуються в

розмірі  25–35%  до повних  виробничих витрат.

Одна з нових розробок підприємства за розрахунками спе6 ціалістів  буде мати  ряд  технічних  переваг  порівняно з аналогіч6 ними  виробами  конкуруючих фірм,  які  реалізують  їх за  ціною від 110 до 130 грн за одиницю. За даними кошторисного відділу витрати  на виготовлення цього  виробу  складатимуть:

– прямі  витрати  на матеріали        7 грн  на одиницю;

– прямі  витрати  праці  у відділі  електроніки 4 год. 10 грн/

год. = 40 грн;

– прямі  витрати  праці у відділі  тестування 3 год. 6 грн/год. =

=  18 грн.


Постійні  витрати,  зумовлені  випуском  саме  цього  виробу, за розрахунками  бухгалтера6аналітика, становитимуть:  на техніч6 ний  нагляд  – 13000  грн, амортизація спеціального обладнання –

100000  грн, витрати  на рекламу  – 37000  грн на  рік.  Ці  витр ати

включені  у наведений  вище  перелік  накладних витрат.

За результатами маркетингових досліджень  підприємство може розраховувати на одержання і утримання за собою при6 близно  25–30% ринку  таких  ви робів,  обсяг  якого  оцінюється у

20000  виробів  на рік.

Визначити:

1) повні  витрати  на новий  виріб  та рекомендовану ціну  його реалізації,  розраховану за методом  «витрати  плюс»;

2) точку  беззбитковості реалізації  нового  виробу  за рекомен6 дованою ціною, можливий обсяг реалізації та суму очікуваного прибутку.

 

Завдання 9.17

Підприємство «Алтай»  планує  розпочати  випуск  нового  виду продукції і вирішує питання  про бажану ціну реалізації  такого продукту.

Очікувані витрати  на новий  вид продукції  становлять:  змінні

виробничі  витрати  – 20 грн на одиницю,  змінні  витрати  на збут –

4  г рн  на  о дин иц ю, по ст і йн і ви роб нич і ви трати  – 80 00 0  грн , постійні  витрати  на збут  – 60000  грн за рік.  Інвестиції для  ви6 робництва нового  продукту  – 200000  грн. Мінімальна норма  при6 бутковості  встановлена на  рівні  18% чистого  прибутку.  Ст авка податку  на прибуток  – 25%.

Необхідно  визначити:

1) можливу  ціну реалізації  нового виду продукції  при таких обсягах  її виробництва і реалізації:

а) 4000  од.; б) 5000 од.; в) 6000  од.;

2) розрахувати для  кожного  обсягу  реалізації  відсоток  на6

цінки  на  базі:

а) повної  собівартості  продукції;

б) повної  виробничої собівартості  продукції;

в) усіх  змінних  витрат;

г) змінних  виробничих витрат.


 

           НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ Петро Йосипович АТАМАС

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

 

2-ге видання

 

Навчальний посібник

 

Керівник  видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській  редакції

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

 

Підписано  до друку 14.07.2008. Формат  60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 24,75. Наклад  1000 прим.

 

Видавництво ДУЕП.

49000,  м.  Дніпропетровськ,  вул.  Набережна  Леніна,  18.

Тел. (056) 778-58-66, e-mail: rio@duep.edu

Свідоцтво ДК № 917 від 20.05.2002 р.

 

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

 

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006