Те ст и

 

1. Що з наведеного належить до сучасних  напрямків  управлін- ського обліку:


а) аналіз  акціонерної вартості  (ААВ);

б) аналіз  прибутковості конкурента (АПК); в) аналіз  прибутковості замовника (АПЗ); г) усі відповіді  правильні?

 

2. Що з наведеного впливає  на суму  вільних  потоків коштів:

а) усе з переліченого;

б) прибуток  після  оподаткування + амортизація;

в) витрати  на заміну  та приріст  основних  засобів;

г) д одаткові  вкладен ня  в обо ротні  з асоби  (р обочий  капі6 тал)?

 

3. Що з наведеного є фактором  акціонерної  вартості:

а) прибуток  від продажів;

б) ставка  оподаткування прибутку;

в) додаткові  інвестиції  в основні  засоби  та робочий  капітал;

г) усе з переліченого?

 

4. Що з наведеного не характеризує стратегічну  спрямованість обліку:

а) калькулювання на  основі  діяльності;

б) позамовне  калькулювання;

в) калькулювання життєвого циклу  продукту;

г) цільове  калькулювання?

 

5. Комплексне  управління витратами  спирається: а) на калькулювання життєвого  циклу  продукту; б) цільове  калькулювання;

в) калькулювання витрат  за системою  «кайзен»;

г) усі відповіді  правильні.

 

6. Аналіз  витрат  на якість передбачає:

а) дослідження і аналіз  ланцюга  витрат;

б) порівняння з еталоном  (бенчмаркінг);

в) регулярну звітність  про  витрати  на якість;

г) усі відповіді  правильні.

 

7. Що з наведеного не належить до цілей системи «якраз  вчасно»:

а) забезпечення нульових  дефектів;

б) забезпечення 100%6ї  своєчасності обслуговування;

в) забезпечення достатніх  запасів  готової  продукції;

г) забезпечення нульових  товарно6матеріальних  запасів?


8. При впровадженні системи «якраз вчасно» зникає необхідність у веденні рахунка:

а) Виробництво;

б) Собівартість реалізації;

в) Матеріали;

г) Готова  продукція.

 

9. Ціноутворення, при якому  ціну  визначають  додаванням  до собівартості певної частки прибутку у вигляді  націнки,  – це:

а) економічна  модель  ціноутворення;

б) ціноутворення за принципом «витрати плюс»;

в) ціноутворення за  принципом цільового  калькулювання;

г) ціноутворення з орієнтацією на  ринкові  ціни.

 

10. Що з наведеного не може бути  базою для розрахунку рівня націнки?

а) повна  виробнича собівартість;

б) ринкова  ціна  товару;

в) змінні  витрати  на  виробництво;

г) прямі  матеріальні витрати.

 

11. При використанні  якої бази розрахунку рівень націнки  буде найвищим:

а) повна  собівартість  продукції;

б) повна  виробнича собівартість  продукції;

в) змінні  виробничі  витрати;

г) загальні  змінні  витрати?

 

12. Які з наведених  елементів  витрат  не включаються  до со- бівартості  часу при ціноутворенні  за вартість матеріалів  і часу:

а) оплата  праці  спеціалістів;

б) транспортування і зберігання матеріалів;

в) загальновиробничі витрати;

г) адміністративні витрати?

 

13. Який метод калькулювання передбачає попереднє групування накладних  витрат  за видами  операцій:

а) калькулювання на  основі  діяльності;

б) цільове  калькулювання;

в) попроцесне  калькулювання;

г) калькулювання за замовленнями?