Питання         дл я     самоконтролю          

 

1. Дайте  характеристику понять  «стратегічне  управління»,

«стратегічне  планування» та «стратегічний управлінський облік».

2. Перелічіть напрямки роботи  управлінських бухгалтерів  у сфері  стратегічного управління.

3. Що  таке  акціонерна вартість  та методи  її визначення?

4. Для  вирішення яких  стратегічних управлінських  питань використовують аналіз  акціонерної вартості?

5. З якою  метою  використ овують  та як  визначають показ6 ник  економічної  доданої  вартості  (ЕДВ)?

6. Як визначають і для чого використовують показник вільних потоків  коштів  (ВПК)?

7. У чому суть калькулювання собівартості  за видами  діяль6 ності  (АВС6метод)?

8. Дайте  характеристику калькулювання  життєвого циклу продукту.

9. У чому  полягає  суть цільового  калькулювання?

10. У  чому  суть  калькулювання для  безперервного удоско6 налення (калькулювання витрат  за методом  «кайзен»)?

11. Якими  методами  оцінюються  витрати  на якість?

12. Дайте  загальну  характеристику системи  «якраз  вчасно».

13. Які  зміни  в організації  обліку  зумовлює  застосування системи  «якраз  вчасно»?

14. Наведіть  основні  методи  ціноутворення та їх загальна  ха6 рактеристика.

15. Наведіть  характеристику економічної  моделі ціноутворення.

16. Наведіть  загальну  характеристику ціноутворення за прин6 ципом  «витрати плюс».

17. Який  порядок  визначення відсотка  націнки  на різні  ба6

зові витрати?

18. Дайте  характеристику і наведіть  приклад  визначення ціни за вартістю  матеріалів  та часу.