1.5. Використання в управлінні показників фінансової звітності

 

Менеджер  не завжди розуміє бухгалтера: багато числових показників, незрозумілих термінів,  надмірна  деталізація, ви сока точність  – часто  «перевантажують» менеджера.  За великим  обся6 гом інформації втрачається її основний  зміст, суттєвість.  Що необ6 хідно робити  бухгалтеру  в такій  ситуації  – краще  подавати  інфор6 мацію,  а менеджеру  – стати  фінансово грамотним.

Облікова інформація повинна  допомагати  менеджеру  в пла6

нуванні,  контролі,  прийнятті рішень.  Менеджеру необхідно  перш за все знати,  де і чому  не виконується план,  а не вислуховувати відомі  йому  факти  і показники. Час  у менеджера  завжди  обмеже6 ний. Він не може проконтролювати все, тому система управлін6 ського обліку повинна висвітлювати ті явища і події, де необхідні коригування з боку  менеджера.

Інформація повинна  надаватися менеджеру  в такій  формі, яка краще ним сприймається. При цьому треба виходити  з поло6 ження,  що користувач інформації вперше  знайомиться з питан6 ням .

Облікова інформація повинна  надходити   до  менеджера  в

міру  необхідності  і з таким  ступенем  точності,  який  забезпечує при йнят тя  о бґру нтов аного  уп равл інсь кого  ріш ення.  Ва рт іс ть одержання інформації не повинна  переважати ефекту  від її ви6 кор истання.

Найважливіші фінансові  документи,  які  часто  використову6

ют ься  в управлінні бізнесом,  – звіт  про  фінансові  результ ати (звіт про  прибутки і збитки), баланс  (звіт про  фінансовий стан) та прогноз грошових  потоків, а основні показники, що визнача6 ються  на їх підставі,  – це:

– рентабельність інвестованого капіталу  (ПІК = Прибуток :

Капітал). При розрахунку показника ПІК прибуток  береться до оподаткування, а капітал  дорівнює  сумі активів  підприємства;

– рентабельність продаж  (виручки) = Прибуток :  Виручка;

– загальна  ліквідність = Оборотні  активи  :  Поточні  (корот6 кострокові) зобов’язання;

– термін  погашення (оборотності) дебіторської  забор гова6 ності  = (Дебіторська заборгованість 365 днів) :  Виручка;

– чистий  оборотний капітал  у відсотках  до виручки  = (Обо6 ротний  капітал  100):  Виручка.  Чистий оборотний   капіт ал  = Оборотні  активи  – Короткострокові зобов’язання;


– фінансовий важіль  =  Позичковий капітал  :  Власний  ка6 пітал.

Аналіз  цих  показників у ди наміці  та порівнянні з іншими

підприємствами і нормативами дає можливість оцінити  фінан6 совий стан підприємства та його перспективи на найближчий період.

Алгоритм  будови  звіту  про  фінансові  результати наведено на рис.  1.10 та 1.11.