9.4.2. Ціноутворення за принципом «витрати плюс»

У практичній діяльності багато  підприємців визначають ціну, базуючись  на  собівартості  продукції.  Причина цього  – саме  те, що рівень  собівартості  є граничною  межею,  нижче  якої  продава6 ти  продукцію  у більшості  випадків  недоцільно.

Найчастіше ціну  на основі  витрат  визначають за принципом

«витрати плюс». Ціноутворення за  принципом «витрати плюс»  – це такий метод ціноутворення, при якому ціну визначають шляхом додавання до  собівартості  продукції  певної  частки  прибут ку  у вигляді  націнки:

 

Ціна  =  Ви тра ти  +  На цінка.

(9.4)

 

Сума  націнки  розраховується виходячи з її рівня  у відсотках до базових  витрат,  взятих  за основу  при  визначенні ціни:


Націнка =  Відсоток  націнки Базові  витрати.(9.5)

 

Відсоток  націнки  встановлюють на підставі  практики, знан6 ня ринку, бажаної норми прибутку з урахуванням діючих зако6 нодавчих  обмежень  і т. ін.

Базовими витратами для  розрахунку націнки  можуть  бути:

– змінні  виробничі  витрати;

– загальні  змінні  витрати;

– виробнича собівартість;

– повна  собівартість;

– прямі  матеріальні витрати  і т. ін.

Відсоток  націнки  визначають за формулою:

% нац. Бажаний прибуток Витрати, не включені до складу базових 100% (9.6)

Базові витрати

Розрахунки можна виконувати як в цілому за видом про6 дукції,  так  і в розрахунку на одиницю  продукції  (табл. 9.3).

Таб лиця  9.3

Вихідні дані  для  визначення ціни реалізації продукції

 

 

Показник

 

Всього

На одиницю

продукції

Обсяг виробництва, од.

200

1

Виробничі витрати:

– змінні

– постійні

 

7000

2800

 

35

14

Витрати на збут і управління:

– змінні

– постійні

 

1600

3600

 

8

18

Повна собівартість продукції, грн

15000

75

Вартість інвестованого капіталу, грн

30000

150

Мінімальна прибутковість капіталу, %

20

20

Бажана сума прибутку, грн

6000

30Таб лиця  9.4

 

 

Показник

Сума

Середньорічна кількість спеціалістів (майстрів), які

безпосередньо працюють з клієнтами, чол.

10

Бюджет робочого часу на виконання замовлень, год.

10000

Витрати:

– на оплату праці спеціалістів

– транспортування і зберігання матеріалів

– інші накладні витрати (загальновиробничі,

адміністративні, збутові)

– прямі матеріальні витрати на плановий обсяг послуг

 

96000

5000

75000

 

50000

Разом витрат

226000

Бажаний прибуток

35000

 

Виходячи з наведених  дани х, визначимо відсоток  націнки на матеріали:

(5000 : 50000) 100%  =  10%

та вартість  1 год. роботи  майстра:

(96000 +  75000  +  35000) : 10000  =  206000  : 10000  =  20,60  грн  за  год.

Отже,  вартість  послуги  можна  буде визначити так:


Вар тість  послуги =  (Купі вельна вар тість  витрачених матеріалі в 1,1) +

+  (Час роботи   майстра з  ви конання замовлення 20,60).

Такі  основні  підходи  до ціноутворення за витратами.