9.4.1. Економічна модель ціноутворення

Основною  характеристикою економічної  моделі  є припущен6 ня,  що  підприємство прагне  встановити ціну  на  такому  р івні, який  забезпечує  максимальний прибуток.  Відомо,  що між ціною і попитом існує взаємозв’язок, який називають  ціновою елас6 тичністю  попиту.

Еластичний попит  – це така  залежність між  ціною  товару  і

обсягом  його реалізації,  при  якій  незначне  підвищення ціни  веде до значного  зменшення попиту  на товар  (обсягу  його реалізації). Еластичний попит  характерний для  товарів,  які  не є предметами пер шої  необхідності  або для  яких  є аналогічні  і більш  доступні замінники.

Передбачення еластичності ціни  дозволяє виявити динамі6 ку маржинального доходу та маржинальних витрат і визначити динаміку  загальної  суми  прибутку.  Ціна,  при  якій  маржиналь6 ний  прибу ток  б уде  на йбіль ш  висо ким,  вважає ться  оптима ль6 но ю .

Практично сумарний  доход  від продажів  ніколи  не зр остає

суворо пропорційно обсягу реалізації: спочатку він зростає про6 порційно, потім швидкість  приросту  зменшується, а потім може зменшуватися і ціна. Відбувається це тому, що при насиченні ринку відповідним товаром для залучення додаткових  покупців доводиться знижувати ціни, а це може  за певних  умов  призвести до зменшення сумарного  доходу.  Тобто  сумарний  доход від про6 дажів  збільшується при  зростанні  обсягу  виробництва до певних розмірів.

Оптимальний обсяг  продажів – це такий  обсяг,  при  якому

сума  прибутку  буде максимальною (рис. 9.6).

При  оптимальному обсязі  продажів  маржинальний доход від продажу  одиниці  продукції  дорівнює  маржинальним витратам  на  її виробництво. На  цій  залежності і побудована  еконо6 мічна  модель  визначення оптимальної ціни  товару  та обсягу  його продажів.

 

 

Рис. 9.6. Графік зміни  сумарного доходу від продажів, сумарних витрат і прибутку залежно від обсягу реалізації

(кількості проданих одиниць продукції)

Наприклад, при плануванні випуску  нового товару відділ мар6 кетингу  визначив,  що  ціна  оди ниці  товару  може  змінюватися таким  чином:  при  реалізації  1 т за  місяць  ціна  дорівнюват име

1000 грн/т, при  зростанні  обсягу  реалізації  ціна  буде зменшувати6 ся по 50 грн на кожну тонну приросту обсягу продажів. Постійні витрати  підприємства при  виробництві цього  товару  – 2000  грн, змінні  витрати  – 300 грн/т.  Визначити оптимальний обсяг  реалі6 зації  та відповідну  йому  ціну, які  забезпечать максимальний при6 буток.

Розв’язання  цього  завдання наведено  у табл.  9.2.

 

 

Розрахунок оптимального обсягу продажівТаб лиця  9.2

 

 

Обсяг

виробництва,

од.

Доход від продажів, грн

Витрати, грн

 

Прибуток

(збиток)

 

сумарний

 

маржинальний

 

сумарні

маржи-

нальні

1

2

3

4

5

6 (гр.2 – гр.4)

0

0

0

2000

0

(2000)

1

1000

1000

2300

300

(1300)

2

1900

900

2600

300

(700)


 

Продовже ння  т абл.  9.2

 

Обсяг

виробництва,

од.

Доход від продажів, грн

Витрати, грн

 

Прибуток

(збиток)

 

сумарний

 

маржинальний

 

сумарні

маржи-

нальні

3

2700

800

2900

300

(200)

4

3400

700

3200

300

200

5

4000

600

3500

300

500

6

4500

500

3800

300

700

7

4900

400

4100

300

800

8

5200

300

4400

300

800

9

5400

200

4700

300

700

10

5500

100

5000

300

500

Отже, оптимальний обсяг реалізації  становитиме 8 т при ціні реалізації  5200  :  8 =  650  грн/т , що забезпечить максимальний прибуток  800 грн.

На  практиці  іноді  дуже  важко,  а часто  неможливо, встано6 в ит и  вз аєм о з в’яз ок  ці н и  і  об с ягу  ре ал із аці ї , ос обл и во  к ол и підприємство випускає великий асортимент продукції. Крім того, попит зумовлюють  і такі фактори,  як якість продукції, реклама, післяпродажне  обслуговування, кредитні  умови  і т. ін., вплив яких  складно  прогнозувати.

Але незважаючи на ці недоліки,  економічна  модель  дійсно

дає можливість адекватно  реагувати  на залежність ціни і попиту навіть тоді, коли її неможливо точно виміряти:  передбачаючи еластичність попиту, можна правильно встановити рівень торго6 вельних  націнок  і т. ін. Але дуже важливим у всіх випадках  ціно6 утворення є правильне вимірювання витрат.