9.3.3. Система «якраз вчасно» та її вплив на облік

Системи  «якраз  вчасно» (just6in6time – JIT) є наслідком  інжи6 нірингу  бізнес6процесів.  Впровадження таких  систем  – це ме6 ханізм скорочення витрат, що не додають вартості, а також дов6 готермінових витрат.  Саме впровадження виробничих систем  типу

«якраз  вчасно» забезпечило успіх японських компаній  на міжна6 родних  ринках.  Цілями систем  типу  JIT  є виробництво необхід6 ної  кіль кості  проду кції  задано ї яко сті  у  макс имальн о точ ний термін, коли саме вона необхідна. Ця система намагається забез6 печити  досягнення таких  цілей:

– усунення  видів  діяльності, які  не додають  вартості;

– забезпечення нульових  товарно6матеріальних  запасів;

– забезпечення нульових  дефектів;

– доведення  розміру  партії  до одиниці;

– забезпечення нульового  числа  поломок;

– забезпечення 100%6ї  своєчасності обслуговування. Бажання досягти  таких  цілей  створює  атмосферу безперерв6

них  поліпшень і удосконалень.

Розглянемо детальніше  деякі  з названих  цілей.

Тривалість циклу  виробництва і реалізації  продукції  вклю6 чає час її обробки, інспекції, транспортування, очікування і збе6 рігання.  З наведених  п’яти складових тільки  час обробки  дійсно додає продукту вартості. Решта видів діяльності додають про6 дукції  тільки  витрат,  але  не вар тості,  і тому  з точки  зору  JIT  є процесами,  що не додають  вартості.  За даними  деяких  дослід6 ників (Берлінер та Брімсон,  1988 р.), час обробки  у загальному виробничому циклі  багатьох  організацій США  складає  менше

10%. Решта 90% загального  виробничого часу пов’язано з проце6 сами,  що  не  додають  вартості.  Тому  кінцевою  метою  сист еми

«якраз  вчасно»  є перетворити вихідні  матеріали у готовий  про6 дукт  протягом  часу, що дорівнює  часу  обробки,  тобто  усунути всі види  діяльності, що не додають  вартості.

Результатом впровадження філософії JIT  стала  розробка  ви6

робничої  системи  типу  «тягни»,  яка  означає,  що деталі  переміщу6 ються у виробничій системі на підставі попиту на кінцеву про6 дукцію.  При  цьому  основна  увага  приділяється підтримці  пос6 т ій н о го  по т о ку  ко мпон ент і в  за мі ст ь  пост ійно ї  на яв ност і  на підприємстві партії  незавершеного виробництва. За  системою

«тягни»  робота  з компонентом не починається до тих  пір, поки

не буде  отримано  запиту  від наступного  процесу.  Отже  система JIT  передбачає  переміщення матеріалів  безперервним потоком без  зупинок  і зберігання.


Система «тягни» доповнюється відслідковуванням спожи6 вання  на кожній  операційній стадії та використанням різних  типів наочних  сигнальних систем,  відомих  під назвою  канбан.  За до6 помогою  таких  систем  дається  дозвіл  на  випуск  і переміщення дет алей  до місця,  де вони  оброблятимуться далі.  До одержання такого  дозволу  виробнича ланка  не може  переміщувати виготов6 лені  нею деталі  до наступної  ланки.  Як  сигнальні  механізми  ви6 кор истовують,  як  правило,  контейнери канбан.  Ці  контейнери розраховані на 2–5 одиниць  продукції,  що забезпечує  роботу  ви6 робничої  лінії  без зупинок  навіть  в умовах  незначних перерв  у роботі  окремих  робочих  центрів,  які  входять  до виробничої лан6 ки .

Система  канбан  діє таким  чином.  Контейнери розміщують

між  окремими   робочими  місцями  у послідовній технологічній лінії.  Робітник, що обробляє  продукцію  на першому  місці, кладе її у контейнер  до повного  наповнення, потім  призупиняє роботу і  відновлює  її тільки  тоді, коли  робітник,  що працює  на наступ6 ному етапі обробки, забирає деталі з контейнера. Такий процес відбувається на кожному  робочому  місці по всій  виробничій лінії. Це  може  зумовити тимчасові  простої  на певних  ділянках поточ6 ної лінії, але філософія JIT вважає, що краще мати тимчасові простої,  ніж збільшувати запаси  незавершеного виробництва. Під час простою робітники займаються профілактичним обслугову6 ванням  обладнання.

Застосування філософії «якраз вчасно» у виробничому про6 цесі  зумовило її використання і при  закупівлях матеріалів,  по6

стачання  яких при цьому здійснюється безпосередньо перед їх використанням. А це сприяє  зменшенню  запасів до мінімуму і значному  зменшенню  витрат  на  їх зберігання. В ідеалі  JIT  має справу  з нульовими залишками запасів  і готової  продукції.

Система  «якраз  вчасно»  зумовлює  зміни  і в методології  об6 ліку запасів та витрат на виробництво. При цій системі зникає необхідність  у рахунку  «Сировина і матеріали», адже  матеріали

не зберігаються на складі,  а прямо  від постачальника надходять

у виробничі підрозділи.  Тому рахунки  «Матеріали» і «Виробницт6 во» можуть  бути  об’єднані  в один  рахунок.

Прямі  витрати  праці,  частка  яких  значно  зменшується, роз6 глядають  як частину  накладних витрат  і включають  у статтю «До6 дані  витрати».  Більше  того, всі  виробничі  накладні  витрати  ра6 зом  з прямими витратами праці  за  поточний  місяць  у цьому  ж місяці  списуються на рахунок  «Собівартість реалізації». Вважаєть6 ся, що  розподіл  їх та  віднесення на  рахунки  «Виробництво»  і