9.3. Комплексне управління витратами

 

Використання традиційних систем управлінського обліку по6 будовано  на  порівнянні факти чних  витрат  з плановими (бюд6 жетними,  нормативними), виявленні відхилень  та  їх причин  і вин у ва т ців,   зд ій снен н і   кор и гую ч их   д ій ,  які   за бе зпеч уют ь відповідність фактичних результатів попередньо  встановленим. Основна  увага при цьому зосереджується на недопущенні пере6 витрат,  а не на скороченні  витрат.

Всебічне  управління витр атами  спрямоване в першу  чергу не на стримування зростання витрат, а на їх скорочення. Багато підходів,  що використовуються для  цього,  взагалі  не передбача6 ють застосування облікових  методів, тоді як традиційні системи управління витратами базуються  саме  на обліковому  підході.

До складу комплексного управління витратами входять  ті види  діяльності,  якими  користуються менеджери  для  скорочен6

ня витрат  на різних  стадіях  життєвого циклу  продукту.  Бухгалте6

ру6аналітику  важливо  знати  підходи,  які  можуть  використовува6 тися  для  скорочення витрат,  навіть  якщо  не всі з них  спирають6 ся на облікову  інформацію. Серед  таких  підходів  найважливіши6 ми на сучасному  етапі  є:  калькулювання витрат  за час життєвого


циклу  продукту,  цільове  калькулювання, калькулювання витрат за системою  кайзен  і т. ін.