Відп ов іді      на        п рактичні      завдання        

 

Завдання 8.1* («Чиж»)

Валовий  прибуток:  за планом  1500 (200  – 180)  = 30000  грн;

фактично 2000 (198 – 182)  = 32000 грн.

Відхилення валового  прибутку     + 2000  грн. в т. ч. за рахунок  зміни:

– обсягу  виробництва і реалізації

(2000  – 1500) (200 – 180) = +10000  грн (сприятливе);

– ціни  реалізації  (198  – 200) 2000  = –4000  грн (несприят6

ливе);

– собівартості  продукції  (182  – 180)  2000  = +4000  грн (не6 сприятливе);

Загальне відхилення 10000  – 4000 – 4000 = +2000  грн (спри6 ятливе)

 

Завдання 8.12* («Сатурн»)

Річна  сума амортизації основних  засобів  180 : 5 = 36 тис. грн. Показники ефективності використання інвестицій

 

 

Рік

Прибуток,

тис. грн

 

ПІК, %

Плата за капітал,

тис. грн

Залишковий

прибуток, тис. грн

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

9

9

14

64

84

5,00

5,00

7,78

35,56

46,66

28,8

28,8

28,8

28,8

28,8

(19,8)

(19,8) (14,8)

35,2

55,2

Разом

180

100,0

144,00

36,0

Отже,  за 5 років  сума  одержаного  прибутку  дорівнює  сумі інвестицій,  залишковий прибуток  становить  36 тис. грн, але  ПІК


в перші  три  роки  дуже  низьки й, а залишковий приб уток  в ці роки взагалі відсутній. Це може поставити під сумнів доцільність даного  проекту.  Тому  визначимо ЧТВ:

 

 

Рік

Чисті грошові

потоки, тис. грн

Дисконтний

множник

Приведена

вартість

Первісна інвестиція (0-й)

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

(180)

45

45

50

100

120

1,000

0,862

0,743

0,641

0,552

0,476

(180)

38,79

33,44

32,05

55,20

27,12

Чиста приведена вартість

36,60

 

ЧТВ = 36,6 тис. грн, що перевищує нуль. Це говорить про економічну  доцільність впровадження нових  інвестицій,  хоча вони і  знижують  показники роботи  підрозділу.

 

Завдання 8.15* («Посейдон»)

25

1) ПІК  =  150 100 =  16,67%.

2) Залишковий прибуток  (ЗП) = 25 – (150  0,2) = (5) тис. грн.

Тобто,  підрозділ  не має  залишкового прибутку.  Він  не пов6 ністю  покриває витрати  на капітал.

3) Якщо  менеджер  продасть  додатково  10000  од. продукції 

7,50 грн/од.,  це принесе  додатково  МД  = 10000  (7,50  – 6,00) =

15000  грн.

Приріст  постійних  витрат  5000  грн. Збільшення прибутку  10000  грн.

Плата  за додатковий капітал  20000  0,2 = 4000  грн.

Додатковий залишковий прибуток  6000  грн.

Отже,  сума  ЗП  зросте  на 6000  грн і становитиме +1000  грн.

4) Якщо  частина  продукції  буде продана  за ринковою  ціною

7,20 грн/од., то МД зменшиться на 10000 (7,50 – 7,20) = 3000 грн.

При  незмінних постійних  витратах  це і буде сума зменшен6 ня  загального  прибутку,  який  становитиме 25 – 3 = 22 тис.  грн. Але  су мар н ий  при б ут ок  комп ан ії  «Пос ей дон»  пр и  ць ом у  не зміниться.

5) Якщо  замовлення по 7,20 грн/од.  не буде прийнято і на6 дійде зовнішнім  постачальникам, то підрозділ  і компанія  в ціло6 му втратять 10000  (8 – 6)  = 20000  грн маржинального доходу.  В той  же час другий  підрозділ,  який  купить  аналогічну  продукцію


у зовнішнього постачальника, зекономить (10000  8 – 7,20) =

8000 грн. Отже,  для компанії  в цілому  таке рішення  принесе  змен6 ше нн я  пр иб ут ку  н а  12 00 0  гр н  (2 00 00  – 8 00 0) , якщо  п ер ши й

підрозділ  не зможе  використати (продати) лишки  своєї продукції

за межі  підприємства дорожче  суми  змінних  витрат.