1.4. Організація управлінського обліку

 

Управлінський облік  не регламентується і не регулюється дер жавними  органами.  Його  принципи і методи  розробляються професійними організаціями бухгалтерів.  Однією з таких орга6 нізацій  є Міжнародна федерація бухгалтерів  (МФБ). Створений нею спеціальний комітет розробив  і видав ряд положень та дос6 ліджень з управлінського обліку, призначених для гармонізації методів  і прийомів  управлінського обліку  в різних  підприємствах і  країнах.  Вони  мають  рекомендаційний характер  (табл. 1.2).

Разом  з цим  рекомендації з практики управлінського обліку розробляють професійні організації  бухгалтерів  окремих країн (США,  Великої  Британії та ін.).

Організація управлінського обліку  на підприємстві залежить від  його  організаційної структури,  обсягу  діяльності,  структ ури упр авління  та  політики керівництва. Характерною рисою  для багатьох  великих  підприємств є централізація фінансового і де6


централізація управлінського обліку  задля  наближення його  до місць  виникнення витрат  і прийняття рішень.

Таб лиця  1.2

Положення та дослідження з управлінського обліку, розроблені МФБ

 

п/п

 

Назва

Дата

видання

 

1

 

2

3

4

5

6

 

3

4

 

5

 

6

 

7

8

 

9

 

10

 

11

12

Положення з практики управлінського обліку

Концепції управлінського обліку

 

Рішення стосовно капітальних вкладень

Експозиція іноземної валюти і управління ризиком

Управлінський контроль проектів Управління вдосконаленням якості Подальший аналіз

Дослідження в галузі управлінського обліку

Вступ до стратегічного фінансового менеджменту Звітність про діяльність державної скарбниці – основа для скарбника-практика

Роль управлінського обліку в роботі тимчасового колективу

Управління довкіллям в організаціях – роль управлінського бухгалтера

Вимірювання та управління інтелектуальним капіталом Кодифіковані повноваження та контроль: кодекс етики у дії

Зростання багатства акціонерів шляхом кращого управління господарським ризиком

Цільове калькулювання для ефективного управління

витратами

Трансформація професії: від обліку до менеджменту Позиція компетентності у практиці управлінського обліку

 

ІІ. 89 р., ІІІ. 98 р. Х. 89 р. ІІ. 96 р. Х. 91 р. ІІІ. 93 р. IV. 94 р.

 

І. 95 р.

ІХ. 95 р. ІХ. 95 р. ІІІ. 98 р.

ІХ. 99 р. VI. 99 р.

VI. 99 р. VI. 99 р. ІІІ. 01 р.

І. 02 р.

 

На  рис. 1.5 наведено  фрагмент  типової  організаційної струк6 тури  управління корпорації,  а на  рис.  1.6 та 1.7 показано  прак6 тичне  застосування принципів організації  управлінського обліку на підприємствах.

Основну  масу вихідної  інформації управлінський облік  одер6

жує з рахунків бухгалтерського обліку. Тому важливим методо6 логічним  питанням організації  управлінського обліку  є питання про  його  місце  в системі  рахунків  бухгалтерського обліку.

Міжнародна практика виробила два основні  підходи  до бу6 дови  плану  рахунків:


 

 

– створюються дві  автономні  системи  рахунків:  одна  – для фінансового, друга  – для  управлінського обліку.  При  цьому  ра6 хунки  фінансового обліку  не кореспондують з рахунками управ6 лінського  обліку.  Такий  підхід  застосовують близько  80 країн,  у тому  числі  більшість  країн6членів  ЄС;

– єдина  система  рахунків,  у межах  якої  передбачено  рахун6 ки управлінського обліку, що кореспондують з рахунками фінан6 сового  обліку.  Цей  підхід  характерний для  країн  англосаксонсь6 кої  групи.  Нагадуємо, що в останніх  відсутнє  державне  регулю6 вання  обліку,  н емає  єдиного  національного пл ану  рахунків,  а бухгалтерський облік  є саморегульованою системою.  У цих краї6 нах сформувалися три основні системи рахунків: загальна, інтег6 рована  і переплетена.

За га ль ну  си ст ем у  викор ис тов ую ть  п ідп ри єм ств а  ма ло го бізнесу  (в Україні  – аналогічно) сфери  послуг,  торгівлі,  побуто6 вого обслуговування, промислового виробництва без калькулю6 вання  собівартості  продукції.  Вона  ґрунтується на періоди чно6 му обліку запасів, роздільному обліку витрат за елементами (ра6 хунки  класу  8) та доходів  за їх видами  (рахунки класу  7), визна6 ченням фінансового результату на спеціальному зведеному  ра6 хунку  (рахунок 79).
 

Інтегровану систему обліку застосовують великі підприєм6 ства. При цій системі в єдиному плані рахунків передбачають рахунки обліку витрат («Виробництво», «Звагальновиробничі витрати»,  «Витрати на збут»  та ін.),  які  кореспондують з рахун6 ками фінансового обліку і на яких ведеться аналітичний облік витрат  у розрізі  окремих  їх груп, центрів  виникнення, видів  про6 дукції  і т. ін. відповідно  до потреб  управління витратами, конт6 ролю, калькулювання собівартості,  визначення рентабельності окремих видів продукції тощо. Аналогічну систему обліку засто6 совують  великі  комерційні підприємства в Україні.

Переплетена система обліку передбачає  окреме ведення ра6 хунків  фінансового та управлінського обліку,  які  не кореспонду6 ють між собою. При  цьому  на рахунках  фінансового обліку  відоб6 ражають  витрати  за елементами,  доходи  за їх видами,  розрахун6 ки  з дебіторами  і кредиторами, визначають загальний  фінансо6 вий  результат.  На  рахунках  виробничого (управлінського)  обліку на  підставі  тих  же документів  ведуть  облік  запасів,  витрат  на виробництво та збут продукції  (з необхідною аналітичною дета6 лізацією), обчислюють  собівартість  продукції,  визначають фінан6 совий  результат  від реалізації  продукції.  Взаємозв’язок фінансо6 вого та виробничого обліку  здійснюють  через  контрольні рахун6 ки.  Ці  рахунки  («Контрольний рахунок  виробничого обліку»  та

«Контрольний рахунок  фінансового обліку») мають  протилежну будову, тобто є «дзеркально протилежними». Сальдо  «Контрольно6 го рахунку виробничого обліку» у фінансовій звітності характе6 ризує загальну  вартість запасів, деталізація яких наводиться на рахунках  виробничого обліку (що може розглядатися як «комер6 ційна  таємниця»).

Розглянемо порядок  відображення господарських операцій  на бухгалтерських рахунках  у переплетеній системі  обліку  в інтерпре6

тації до діючої в Україні  системи  обліку  (табл.  1.3, рис. 1.8 і 1.9).

Таб лиця  1.3

Господарські операції за вересень 2005  р.

 

п/п

 

Зміст господарської операції

 

Сума, грн

1

Одержано матеріали від постачальника (в кредит)

26000

2

Витрачено матеріали на:

– основне виробництво

– загальновиробничі цілі

– загальногосподарські та адміністративні цілі

– витрати на реалізацію продукції

 

18000

4000

2000

500

Разом

24500

3

Нарахована оплата праці:

– працівникам основного виробництва (пряма)

– загальновиробничому персоналу

– адміністративному і загальногосподарському персоналу

– працівникам відділу збуту

 

24000

16000

4000

 

2000

Разом

46000

4

Вирахування з оплати праці податків та інших

обов’язкових платежів

6900

5

Видана оплата праці готівкою

38500

6

Нарахована амортизація основних засобів:

– загальновиробничого призначення

– адміністративного призначення

– збутового призначення

 

6000

2000

500

Разом

8500

7

Розподіляються і списуються загальновиробничі витрати

26000

8

Одержана з виробництва готова продукція за фактичною

собівартістю

64000


 

Продовже ння  т абл.  3.1

 

п/п

 

Зміст господарської операції

 

Сума, грн

9

Списується собівартість реалізованої продукції

57000

10

Відображається сума доходу від реалізації продукції

84000

11

Відображається сума непрямих податків та зборів

14000

12

На фінансові результати виробничого обліку

списуються:

– собівартість реалізації

– доход від реалізації

– адміністративні та загальногосподарські витрати

– витрати на реалізацію

 

 

57000

70000

8000

3000

Разом

138000

13

Визначено і списано фінансовий результат від основної

діяльності

2000