Те ст и           

 

1. Що з наведеного можна зарахувати до переваг децентралі- зації управління:

а) підвищення кваліфікаційного рівня  управління за  р аху6 нок  спеціалізації менеджерів;


б) можливості кваліфікаційного зростання менеджерів;

в) підвищення оперативності прийняття поточних  рішень  на всіх  рівнях  управління;

г) усе з наведеного?

 

2. Що з наведеного можна вважати недоліком децентралізації управління:

а) можливість звільнити ви ще  керівництво від  вирішення оперативних питань;

б) зростання витрат  на управління;

в) можливість вищому  керівництву зосередитися на  вирі6 шенні  стратегічних питань  діяльності підприємства;

г) немає  правильної відповіді?

 

3. Центром  відповідальності  називають:

а) підрозділ,  керівник  якого  несе особисту  відповідальність за результати його  діяльності;

б) усі виробничі  підрозділи підприємства;

в) підрозділи управління, постачання та збуту;

г) немає  правильної відповіді.

 

4. Що з наведеного належить до принципів  організації  обліку за центрами  відповідальності:

а) менеджер  відповідає  тільки  за ту діяльність, яка  перебу6 ває  під його  контролем;

б) звіти  про роботу  підрозділів повинні  складатися регулярно;

в) менеджер  бере  участь  у визначенні цілей,  за  якими  оці6 нюють  його  діяльність;

г) усе з наведеного?

 

5. Система  обліку  за центрами  відповідальності  передбачає:

а) складання бюджету  для  кожного  підрозділу;

б) регулярне складання звіт ів про  виконання бюджетів;

в) аналіз  та оцінка  діяльності кожного  центру  відповідаль6 ності;

г) усе з наведеного.

 

6. Скільки  виділяють  основних  типів  центрів  відповідальності:

а) один; б) два; в) три;

г) чотири?


7. Підрозділ,  керівник  якого несе особисту відповідальність  за доходи і витрати  підрозділу,  називають  центром:

а) доходів;

б) витрат;

в) прибутку;

г) інвестицій.

 

8. Підрозділ,  керівник  якого несе особисту відповідальність  за доходи, витрати  і використання прибутку,  називають  центром:

а) доходів;

б) витрат;

в) прибутку;

г) інвестицій.

 

9. Якщо виробничий  підрозділ  досяг запланованого  обсягу  ви- робництва і при цьому не допустив перевитрати  ресурсів, то його діяльність  варто оцінити  як:

а) результативну і ефективну;

б) результативну, але  неефективну; в) нерезультативну і неефективну; г) ефективну, але нерезультативну.

 

10. Якщо виробничий  підрозділ  перевиконав  запланований обсяг виробництва,  але при цьому допустив  значні  перевитрати  ресурсів, то його діяльність  варто оцінити  як:

а) результативну і ефективну;

б) результативну, але  неефективну; в) нерезультативну і неефективну; г) ефективну, але нерезультативну.

 

11. Якщо виробничий  підрозділ  не досяг запланованого  обсягу діяльності,  але при  цьому  не допустив  перевитрати  ресурсів,  то його діяльність  варто оцінити  як:

а) результативну і ефективну;

б) результативну, але  неефективну; в) нерезультативну і неефективну; г) ефективна, але  нерезультативну.

 

12. Якщо виробничий  підрозділ  не досяг запланованого  обсягу діяльності і при цьому допустив перевитрати  ресурсів, то його діяльність  варто оцінити  як:

а) результативну і ефективну;


б) результативну, але  неефективну; в) нерезультативну і неефективну; г) ефективну, але нерезультативну.

 

13. Що з наведеного не впливає  на відхилення  доходу від реалі- зації:

а) обсяг  реалізованої продукції;

б) ціна  реалізації;

в) собівартість  реалізованої продукції;

г) немає  правильної відповіді?

 

14. Що з наведеного не впливає  на відхилення  середньої ціни реалізації:

а) структура  товарної  продукції; б) рівень  товарності  продукції; в) якість  продукції;

г) канали  (напрямки) реалізації  продукції?

 

15. Який з наведених підрозділів може бути визначений як центр доходу:

а) сектор  або відділ  магазину;

б) підрозділ  на самостійному балансі;

в) дочірнє  підприємство;

г) виробничий підрозділ?

 

16. Який з наведених підрозділів може бути визначений як центр інвестицій:

а) сектор  або відділ  магазину;

б) підрозділ  на самостійному балансі;

в) дочірнє  підприємство;

г) виробничий підрозділ?

 

17. Який з наведених підрозділів може бути визначений як центр прибутку:

а) сектор  або відділ  магазину;

б) підрозділ  на самостійному балансі;

в) дочірнє  підприємство;

г) виробничий підрозділ?

 

18. Для  оцінки діяльності  якого типу  центрів  відповідальності використовують  контроль  за методом «тариф-година-машина»:

а) доходу;


б) витрат;

в) прибутку;

г) інвестицій?

 

19. Для  оцінки діяльності  якого типу  центрів  відповідальності використовують показник рентабельності та прибутковості капі- талу:

а) доходу;       б) витрат;

в) прибутку;   г) інвестицій?

 

20. Діяльність  якого типу  центрів  відповідальності  оцінюють за даними  звіту  про фінансові результати:

а) доходу;       б) витрат;

в) прибутку;   г) інвестицій?

 

21. Діяльність  якого типу  центрів  відповідальності  оцінюють з використанням «Піраміди  Дюпона»:

а) доходу;       б) витрат;

в) прибутку;   г) інвестицій?

 

22. Що з наведеного може бути  використано  як  база транс- фертного ціноутворення:

а) ринкові  ціни;

б) договірні  ціни;

в) повна  собівартість  продукції;

г) усе з наведеного?

 

23. Хто з відомих діячів у галузі  управлінського  обліку  першим сформулював концепцію центрів відповідальності та обліку за цен- трами  відповідальності:

а) Спенсер  А. Такер;

б) Джон  Хіггінс;

в) Колін  Друрі;

г) Р.  Купер  та Р. Каплан?

 

24. Хто з відомих діячів у галузі  управлінського  обліку  першим сформулював ідею обліку відповідальності за методом «тариф-го- дина-машина»:

а) Спенсер  А. Такер;

б) Джон  Хіггінс;

в) Колін  Друрі;

г) Р.  Купер  та Р. Каплан?


 

            Практичні      завдання        

 

Завдання 8.1*

Виробничий підрозділ  підприємства «Чиж»  має такі показ6 ники  роботи  за звітний  місяць:

 

Показник

За планом

Фактично

Обсяг виробництва і реалізації продукції, шт.

1500

2000

Ціна реалізації, грн за одиницю продукції

200

198

Собівартість одиниці продукції, грн за одиницю

продукції

180

182

Необхідно  визначити:

1) валовий  прибуток  підрозділу  за звітний  період  (за  планом і фактично);

2) відхилення валового  при бутку  в цілому  та під  впливом окремих  факторів:

– обсягу  продажів;

– ціни  реалізації;

– собівартості  продукції.

 

Завдання 8.2

Підприємство «Петрівське» передбачило в бюджеті обсяг реалізації  продукції  для  виробничого підрозділу  № 1 в кількості

50000  од. за  ціною  5 грн  за  одиницю  при  стандартній собівар6 тості  – 4 грн/од.  Фактично цей  підрозділ  виробив  і реалізував

60000  од. продукції  на  суму  350000  грн, фактична собівартість

якої  становила 276000  грн.

Необхідно  визначити загальне відхилення суми прибутку  та вплив  на нього  окремих  факторів.

 

Завдання 8.3

Виробничий підрозділ №2 підприємства «Петрівське» ви6 робляє  три  види  продукції.  У звіті  наведено  такі  показники:

 

 

Вид продукції

За планом

Фактично

 

Реалізація, шт.

Питомий

прибуток, грн

 

Реалізація, шт.

Питомий

прибуток, грн

№ 1

400

1,00

450

1,02

№ 2

1000

10,00

900

9,50

№ 3

1500

18,00

1300

15,00

Разом

2900

12,89655

2650

10,75811

Необхідно  визначити загальне  відхилення валового  прибут6 ку та відхилення за рахунок зміни обсягу, структури продажів і питомого  прибутку.


Завдання 8.4

Виробничий підрозділ  № 3 підприємства «Петрівське» ви6 робляє  один  вид  продукції,  для  якого  нормативні витрати  сиро6 вини  на 100 кг готової  продукції  складають:

сировина  «А» – 60 кг за ціною  7 грн/кг на суму   420 грн;

сировина  «Б»  – 40 кг за ціною  10 грн/кг на суму  400 грн. Разом       100 кг             820 грн.

Виробництво з безвідходною  технологією.  Фактично випу6

щено 13000  кг готової  продукції,  на виробництво якої  витрачено:

сировини «А» – 8100 кг за ціною  7 грн/кг на суму 56700  грн;

сировини «Б»  – 5400 кг за ціною  9 грн/кг  на суму 48600  грн. Разом                  13500  кг                                                  105300  грн. Необхідно  визначити загальне  відхилення витрат  на матері6

али  та  вплив  на  нього  окремих  факторів:  кількості  витраченої

сировини,  ціни  та структури матеріальних витрат.

 

Завдання 8.5

Виробничий підрозділ  №  4 підприємства «Петрівське» ви6

робляє  продукцію  двох  видів  («А»  і «Б») з одного  матеріалу  і в одному технологічному процесі. Показники роботи підрозділу  у звітному  періоді  наведені  в таблиці:

 

 

Показник

Продукція

 

Разом

«А»

«Б»

За планом:

Обсяг реалізації, шт.

Ціна реалізації, грн/шт.

Витрати на одиницю продукції:

– матеріалів, кг

– праці, люд.-год.

– вартість матеріалів (1,50 грн/кг)

– оплата праці (2 грн/люд.-год.)

– накладні витрати (120% від оплати праці)

Фактично:

Обсяг реалізації, шт. Доход від реалізації, грн Витрачено матеріалів, кг

Вартість витрачених матеріалів, грн

(1,52 грн/кг)

Витрати праці, люд.-год.

Оплата праці, грн (2,10 грн/люд.-год.)

Виробничі накладні витрати, грн

 

8000

60

 

7

10

10,50

20

24

 

10000

600000

 

15000

45

 

5

8

7,50

16

19,20

 

14000

630000

 

23000

 

24000

1230000

125000

190000

 

205000

430500

516600


Необхідно  визначити відхилення валового  прибутку  та роз6 рахувати  вплив  окремих  факторів на відхилення фактичної суми прибутку  від  планової  (обсягу реалізації,  ціни  продажу,  норми вит рат  матеріалів,  ціни  матеріалів,  витрат  праці,  рівня  оплати праці,  суми  накладних витрат).

 

Завдання 8.6

Підприємство «Беркут» має декілька  самостійних підрозділів, які  працюють  як  центри  прибутку.

Підрозділ «А» передбачив  у бюджеті  обсяг продажів  продукції на рік 2400 од. за ціною 48 грн за одиницю.  Фактично реалізовано

2200  од. продукції  на  суму  110550  грн. Стандартна собіварт ість одиниці  продукції  визначена на рівні  29 грн за одиницю.

Необхідно  визначити відхилення прибутку  за рахунок зміни обсягу  реалізації  і ціни  одиниці  продукції.

 

Завдання 8.7

Підрозділ «Б»  підприємства «Беркут» виробляє три  види  то6 вару.  За минулий місяць  бюджетні  і фактичні показники про6 дажів  цих  товарів  характеризувалися такими  даними:

 

 

Вид товару

За планом

Фактично

Обсяг про-

дажів, шт.

Прибуток на

одиницю про-

дукції, грн

Обсяг

продажів,

шт.

Прибуток на

одиницю продукції, грн

№ 1

3200

10,00

2850

10,20

№ 2

1700

13,00

2500

12,58

№ 3

5100

9,00

4250

8,80

Разом

10000

10,00

9600

10,20

Визначити загальну  суму відхилення прибутку  та вплив ок6 ремих факторів на це відхилення: структури продукції, обсягу реалізації  та ціни  продажу.

 

Завдання 8.8

Підрозділ «В»  підприємства «Беркут» виробляє один  вид

продукції,  для  якого  стандартна вартість  сировини і матеріалів на 100 кг готової  продукції  складає:

матеріал  «А» – 60 кг за ціною  1,30 грн/кг на суму 78 грн;

матеріал  «Б»  – 40 кг за ціною  1,80 грн/кг на суму  72 грн. Разом        150 грн.

Матеріали повністю  споживаються у процесі  виробництва  і

не мають  відходів  та втрат.


У  звітному  місяці  вироблено  9900  кг готової  продукції,  на що  витрачено:

матеріалу  «А» – 5500 кг за ціною 1,30 грн/кг на суму 7150 грн;

матеріалу  «Б»  – 4500 кг за ціною 1,95 грн/кг на суму 8775 грн. Разом            15925  грн.

Визначити відхилення витрат  на сировину  і матеріали  всьо6

го та за рахунок  окремих  факторів.

 

Завдання 8.9

Підрозділ «Г» підприємства «Беркут» виробляє два види про6 дукції  з одного  і того матеріалу.  Бюджет  підрозділу  на  звітний рік  передбачав  такі  показники:

 

 

Показник

Товар

А

Б

Обсяг виробництва, од.

1900

3100

Продажі, од.

1900

3100

Ціна реалізації, грн за одиницю продукції

240,00

148,00

Стандартні витрати на одиницю продукції, грн:

– сировина і матеріали (по 1,50 грн/кг)

– оплата праці (по 20 грн/год.)

– накладні витрати (120% від оплати праці)

 

60,00

50,00

60,00

 

45,00

30,00

36,00

Бюджет  накладних витрат  розраховано за формулою:

75200  грн постійних  витрат  + 0,80 грн змінних  витрат  на 1 грн прямої  оплати  праці.

Розподіл накладних витрат здійснюють  пропорційно фак6 тичній  сумі  прямих  витрат  на оплату  праці.

Фактично у звітному  році  показники діяльності становили:

1) виробництво товару  А – 1800  од., продаж  – 1750  од. на суму 427000  грн;

2) виробництво товару  Б  – 3300  од., продаж  – 3250  од. на суму 481000  грн;

3) придбано  і використано сировини і матеріалів  180000  кг на суму  275400  грн;

4) прям і ви трат и  пр аці  склал и  94 50  год., опл ата  прац і –

187110  грн;

5) фактичні виробничі накладні  витрати  склали  265192  грн. Необхідно:

1) виконати детальний факторний аналіз  відхилень  усіх фак6

тичних  показників від бюджетних;

2) скласти  зведений  звіт  про  бюджетний  та фактичний при6 буток  за звітний  період  і причини  його  відхилення.


Завдання 8.10

Пі дпр иє мст во  «Ол імп »  має  дв а о пе рат ивн о с амо ст ійн их підрозділи,  які продають аналогічні товари, але розміщені у різних населених  пунктах.  Показники діяльності підрозділів за останній рік складали (тис. грн):

 

 

Показник

Підрозділ

№ 1

№ 2

Обсяг продажів

400

1000

Прибуток

120

110

Інвестиції у підрозділ

800

660

Середня вартість капіталу, %

10

8

Необхідно  оцінити  ефективність роботи  кожного  підрозді6 лу, для  чого визначити показники:

– прибутковість продажів;

– оборотність  капіталу;

– прибуток  на інвестований капітал;

– залишковий прибуток.

 

Завдання 8.11

Підприємство «Венера»  має  відокремлений підрозділ,  який за  минулий рік  мав  такі  показники роботи:  обсяг  інвестицій –

3 000 000 грн, прибуток  – 450000  грн.

Даний  підрозділ  має  можли вість  додаткових   інвестицій у новий вид продукції, для чого потрібно 600 тис. грн додаткових вкладень  в основні  засоби.  Очікуваний додатковий прибуток  ста6 новить  75000  грн за рік при  витратах  на капітал  12% річних.

Необхідно  визначити показники ефективності роботи  підроз6 ділу  за  минулий рік  та  на  перспективу (при умові  додаткових інвестицій). Дайте оцінку доцільності додаткових  вкладень  у ка6 пітал.

 

Завдання 8.12*

Підрозділ підприємства «Сатурн» має можливість додатко6 вих інвестицій на суму 180 тис. грн в основні засоби, які будуть використ овуватися прот ягом  наступних   5 років  і заб езпечать одержання таких  сум прибутку  по роках  відповідно:  9, 9, 14, 64 і 84  тис . грн.  А мор тиз аці я  о сно вни х з асо бів  н а п ідп риє мст ві нар а ховуєть ся  прям олінійн им  мето дом.  За лишково ї (лікв іда6 цій ної) вартості  після  закінчення терміну  їх використання не очікується. Вартість  капіталу  підприємства становить  в серед6 ньому  16%.


Необхідно визначити очікувані  показники ПІК  та залишко6 вого прибутку  за кожен  рік майбутнього використання інвестицій, а також  суму ЧТВ  і дати  оцінку  доцільності  нових  інвестицій.

Довідково:  дисконтний множник для і = 16% становить  по роках  відповідно:  0,862; 0,743; 0,641; 0,552; 0,476.

 

Завдання 8.13

Компанія «Циклон» має два оперативно самостійні  підрозді6 ли, діяльність яких оцінюється з використанням показника ПІК, розрахованого на загальну  суму  активів  (основні і оборотні  засо6 би). Витрати  на капітал  компанії  складають  15%. Для  зовнішньої звітності  використовують прямолінійний метод нарахування амор6 тизації.

Бюджети підрозділів на наступний рік мають  такі  показни6 ки  (тис. грн):

 

 

Показник

Підрозділ

№ 1

№ 2

Основні засоби за собівартістю

940

1200

Оборотні засоби

290

180

Прибуток

260

50

 

Після  складання бюджету  підрозділу  №  1 запропонували пер едбачити  реалізацію  нового  виду  продукції,  що  дасть  мож6 ливість  збільшити обсяг  продажів  на 250 тис. грн за рік, але для цього  необхідно  збільшити витрати  на маркетинг на 60 тис.  грн за рік та збільшити обсяг  товарних  запасів  на 90 тис. грн. Відно6 шення  маржинального доходу  до обсягу  продажів  (КМД) для  но6 вого продукту  складає  0,3 (або  30%).

Одночасно підрозділу  № 2 запропоновано закупити нове обладнання вартістю 300 тис. грн, термін ефективного викорис6 тання  якого  дорівнює  5 рокам,  що забезпечить щорічну  еконо6 мію витрат  90 тис. грн (без амортизації).

Необхідно  визначити очікуване  значення ПІК для кожного підрозділу  на наступний рік на підставі показників бюджету і з урахуванням нових  інвестицій них  можливостей. Дайте  оцінку визначеним показникам.

 

Завдання 8.14

Планові  показники підрозділу  «А» корпорації  «АВС»  на на6 ступний  рік  включають  таку  інформацію (тис. грн):

– Обсяг  продажів  (100 тис. од. по 12 грн/од.)      1200

– Змінні  витрати  (8  грн/од.)          800


– Постійні  витрати  (з амортизацією)        250

– Інвестиції у підрозділ  (за первісною  собівартістю) 500

Прибуток на інвестований капітал  очікується на рівні  вит6 рат  на фінансування – 20%.

Для  покращання показників д іяльності  на  наступний рік підрозділу  пропонують включити до плану  додатково  один  з та6 ких  варіантів  дій:

1) продати  додатково  до плану  20000  од. продукції  за ціною

11 грн/од. покупцям за межами  корпорації.  Змінні витрати  при цьому залишаться на плановому рівні, але для збільшення ви6 робничих  потужностей необхідно  буде придбати  нове обладнан6 ня  на суму  80 тис. грн зі строком  використання 4 роки.  У ком6 панії  застосовують прямоліній ний  метод  нарахування аморти6 зації.  Ліквідаційної вартості  обладнання не буде мати.  Пост ійні грошові  витрати  не зміняться;

2) зовнішній конкурент підрозділу  «А» пропонує  покупцеві його  продукції  всередині  корпорації «АВС»  поставку  аналогіч6 них  виробів  за ціною  10 грн/од.  Щоб  зберегти  обсяги  виробниц6 тва, підрозділ  «А» розраховує знизити ціну  на внутрішні  постав6

ки  до рівня,  запропонованого зовнішнім  постачальником.

Необхідно  визначити:

1) залишковий прибуток  підрозділу  «А»:

– за  початковим планом;

– за початковим планом  + варіант  №  1;

– за початковим планом  +  варіант  №  2;

2) оцінити  наслідки  прийняття варіанта  № 2 для  підрозділу

«А», іншого підрозділу6покупця всередині  корпорації  «АВС» та в цілому  для  корпорації.

 

Завдання 8.15*

Виробничий підрозділ  компанії  «Посейдон» має такі  показ6 ники  бюджету  на наступний рік  (тис.  грн):

Обсяг  продаж  (50000  од. 8 грн/од.)      400

Змінні витрати  (50000 од. 6 грн/од.)      300

Маржинальний доход          100

Постійні  витрати     75

Прибуток підрозділу            25

Інвестований капітал  у підрозділ 150

Мініма льна  бажан а норма  пр ибутку  на  капітал  до рівнює

витратам  на  фінансування – 20%.

Необхідно  визначити:

1) очікуваний показник ПІК  підрозділу;

2) очікуваний показник залишкового прибутку  підрозділу;


3) як  зміниться показник залишкового прибутку  (ЗП) якщо менеджер  використає можливість продати  10000  од. продукції  по

7,50 грн/од., враховуючи,  що змінні  витрати  залишаються на рівні бюджетних,  постійні  збільшаться на 5 тис. грн, а додаткові  інве6 стиції  в капітал  становитимуть 20 тис. грн;

4) як  зміниться показник прибутку  підрозділу,  якщо  його менеджер  прийме  рішення  про  продаж  частини  запланованої в бюджеті  продукції  в обсязі  10000  од. другому  підрозділу  компанії

«Посейдон» за ринковою  ціною 7,20 грн/од., і як зміниться су6 марний  прибуток  компанії  в цілому;

5) як  зміниться сумарний показник прибутку  компанії  «По6 сейдон»,  якщо  менеджер  не згодиться  продати  продукцію  за ціною

7,20 грн/од.  і замовлення надій де зовнішньому постачальнику і

при  цьому  підрозділ  не доб’ється  економії  постійних  витрат.

 

Завдання 8.16

Компанія «Полярна» має  два  операційно самостійні  підроз6 діли, які класифікуються як інвестиційні центри: «Східний» і «За6 хідний».  Вони  займаються аналогічною  діяльністю і тому доціль6 но порівнювати їх показники для оцінки продуктивності роботи. Підсумки роботи  цих  підрозділів мають  такий  вигляд,  тис. грн:

 

 

Показник

Підрозділ

«Східний»

«Західний»

Використаний капітал

2500

500

Обсяг продажів

1000

400

Витрати на виробництво:

– прямі

– непрямі

 

300

220

 

212

48

Витрати на продаж і розподіл товарів

180

40

Разом контрольованих витрат

700

300

Прибуток підрозділу

300

100

Розподіл неконтрольованих накладних витрат

50

20

Операційний прибуток до оподаткування

250

80

На  початку  минулого  року  підрозділ  «Східний» поніс  значні витрати  на автоматизацію виробництва та придбання нового  об6 ладнання, тоді як підрозділ  «Західний» використовує досить  ста6 ре обладнання.

Підрозділ «Східний» більшість  продукції  реалізує  зовнішнім покупцям (за межі компанії  «Полярна»), тоді як підрозділ  «Захід6 ний» близько 50% обсягу продажів здійснює іншим підрозділам всередині  компанії  «Полярна».


Керівництво компанії  зацікавлене в ефективному викор ис6 танні капіталу. Мінімальна норма прибутку  на капітал дорівнює витратам  на капітал  і становить  10%.

Необхідно  визначити усі показники, які  можна  використати для оцінки роботи підрозділів.  Оцініть продуктивність підрозділів, використовуючи всю наявну  інформацію.

 

Завдання 8.17

Ком пані я  «П івде нна»  має  сіт ку  м агаз инів , ро зміщ ени х  у різних  регіонах  країни.  Два  з цих  магазинів,  що  обслуговують оди н регіон,  мають  спільний автоматизований склад.  Керівниц6 тво  компанії  для  оцінки  продуктивності підрозділів використо6 вує як один  з критеріїв  показник ПІК.  Цей  показник визначається після  розподілу  усіх фактичних витрат  компанії  та її капіталу,  до яких  входять  і витрати  та активи  складу.

При  затвердженні інвестицій на організацію  роботи  складу була  досягнута  домовленість про  рівномірний (по  50%) розподіл між підрозділами активів та фактичних витрат складу. Але при цьому  було  оговорено,  що в майбутньому цей порядок  може  бути переглянуто, якщо ситуація  зміниться. В теперішній  час площа складу  зайнята товарами  магазину  № 1 на 40% і товарами  мага6 зину  №  2 – на 60%.

Показники роботи  магазинів  за  минулий рік, тис.  грн:

 

 

 

Показник

Магазин

№ 1

№ 2

 

Фактично

За

бюджетом

 

Фактично

За

бюджетом

Обсяг продажів

300

500

1100

960

Використані активи (без

активів складу)

200

 

480

 

Прибуток від операцій (без

врахування витрат складу)

43

 

147

 

Показники роботи  складу  за минулий рік, тис. грн:

 

Показник

Фактично

За бюджетом

Обсяг продажів (відвантажено в магазини)

1400

1460

Використані активи за залишковою вартістю

80

80

Виробничі витрати:

– амортизація

– інші постійні витрати

– змінні витрати на зберігання

– змінні витрати на обробку та переміщення

 

16

11

6

13

 

16

9

5

11

Разом виробничих витрат

46

41


Необхідно  визначити:

1) фактичний показник ПІК  для  магазинів  №№  1 і 2 після рівномірного розподілу  витрат і активів складу (за попередньо погодженою  методикою);

2) яка  база  розподілу  витрат  і активів  складу  буде найбільш вигідна  для магазину  № 1: площа, зайнята під товарами;  бюд6 жетний  (або фактичний) обсяг продажів;  сума використаних влас6 них активів  (витрат) підрозділу  і т. ін. Як, на вашу думку, може зреагувати на цю пропозицію менеджер  магазину  № 2?

 

Завдання 8.18

За звітний  період  центр  прибутку  підприємства «Орегон»

мав  такі  показники діяльності:

а) бюджетний   обсяг  виробництва і реалізації  продукції  –

2000 од., ціна реалізації  – 200 грн за одиницю.  Нормативні витрати на  одиницю  продукції:  матеріалів  – 12 кг по ціні  6 грн  за  1 кг; праці  – 14 люд.6год.  при  оплаті  2,50 грн за годину;  накладні  вит6 рати  з розрахунку на одну годину  прямих  витрат  праці:  змінні  –

2 грн, постійні  – 1,50 грн;

б) фактичний обсяг  виробницт ва  досяг  2 600  од., а  р еалі6 зації  – 2400  од. за ціною  205 грн за одиницю.  Витрати  на вироб6 ництво  склали: матеріалів  – 28600  кг на суму 157300  грн; праці  –

39000  люд.6год. на  суму  93600  грн; накладні  витрати:  змінні  –

70200  грн, постійні  – 46800  грн.

Необхідно   визначити загальну  суму  відхилень  факти чних

витрат і прибутку від бюджетних показників та розрахувати суми відхилень  для  кожної  статті  витрат  за рахунок  окремих  факторів.

 

Завдання 8.19

Філія № 1 підприємства «Конвалія», що працює як центр витрат,  у звітному  році  мала  такі  показники діяльності:

1) стандартні  витрати  на виробництво одиниці  продукції  (при нормальній потужності  – 125  од. продукції  за рік):  матеріали  –

40 кг за ціною 1,50 грн за 1 кг; витрати  праці  – 20 год. по 2 грн за

1 год.; накладні  витрати  з розр ахунку  на годину  прямих  витрат праці:  змінні  – 3 грн, постійні  – 1 грн;

2) фактично витрачено  на  виробництво 100  од. продукції:

матеріалів  – 4100  кг на суму  5945  грн, оплати  праці  – 4180  грн при  середній  оплаті  2,20 грн за годину;  накладних витрат:  змін6 них  – 6080  грн, постійних  – 2350  грн.

Необхідно  визначити відхилення загальної  суми  витрат: всьо6 го і за рахунок  окремих  факторів.


Виробничі підрозділи компанії «Ізмаїл»,  що працюють як центри інвестицій, мають такі показники діяльності у звітному періоді,  тис.  грн:

 

 

Показник

Підрозділ

А

Б

В

Продажі

20000

10000

30000

Собівартість реалізованої продукції

19200

9500

29600

Інвестований капітал

4200

2800

3600

Середня вартість капіталу, %

12,0

11,0

10,0

Визначити для  кожного  підрозділу  показники прибутковості капіталу  та залишкового прибутку  і оцінити  результати їх діяль6 ності.

 

Завдання 8.21

Підприємство «Слава» має три самостійні підрозділи, що працюють  як  центри  інвестицій,  випускають один  вид  продукції і реалізують  її за єдиною ціною. Підрозділи, розміщені  у різних містах, мають однотипне  обладнання вартістю по 200000 грн, однаковий рівень змінних  (по 100 грн на одиницю продукції) та постійних  (по 40000 грн за рік) витрат, але виготовляють різну кількість  продукції,  що зумовлено рівнем  попиту  у місцях  їх діяль6 ності: підрозділ  А – 180, Б  – 200, В – 220 од. продукції.  Відомо, що у звітному  періоді  підрозділ  Б досяг рівня  прибутковості інвес6 тицій  25%.

Необхідно  визначити:

1) ціну,  за якою  реалізується продукція підприємства;

2) показники прибутковості інвестицій,  оборотності  капіта6 лу та прибутковості продажів  для  кожного  підрозділу;

3) показати  взаємозв’язок розрахованих показників.

 

Завдання 8.22

Торгове  підприємство «Дитячий світ»  має  два самостійних м а га з и н у , щ о  пр а ц ю ю т ь  як  це нт р и  пр и б ут к у  і  в и з н а ч а ю т ь фі нанс ові  ре зуль тат и  н а ос нов і м аржи нал ьно го п ідх оду , вв а6 жаючи  всі непрямі  витрати  постійними. Останні  розподіляють мі ж  ма га зи на ми  у мо вно  н а  пі дс та ві  п опе ре дн ьо  о бу мо вл ен ої бази.  За останній  рік  підприємство мало  такі  показники діяль6 ності  (тис. грн):


 

Показник

 

Всього

Центр прибутку

№ 1

№ 2

Продажі

1800

1080

720

Собівартість реалізованих

товарів

1080

594

486

Прямі витрати обігу – всього

у т. ч. на закупівлі на збут

307,8

76,8

74,0

181,6

43,8

50,8

126,2

33,0

23,2

Непрямі витрати – всього

у т.ч. адміністративні на рекламу

на закупівлі на збут

на оренду

271,4

112,8

36,0

43,2

56,4

23,0

Бази розподілу:

Усі прямі витрати

Обсяг продажів

Собівартість реалізованих товарів

Обсяг продажів

Порівну

Необхідно  скласти  звіт про прибутки та збитки компанії в цілому та її центрів прибутку  на основі маржинального підходу і зробити  висновок  про  ефективність їх діяльності.

 

Завдання 8.23

Корпорація «Захід» має дочірні  підприємства у різних  краї6 нах і використовує це для зниження податкового  тиску шляхом регулювання трансфертних цін.

Ринкові ціни та норми оподаткування у різних країнах, де розміщені дочірні підприємства компанії, характеризуються та6 кими показниками в умовних грошових одиницях на одиницю продукції:

 

 

Країна

Собівартість

продукції

Середня ціна

реалізації

Ставка податку

на прибуток, %

А

180

250

20

Б

190

260

5

В

200

280

30

Обсяг  виробництва у кожній  країні  по 1000  од. продукції, що відповідає  виробничій потужності дочірніх  підприємств. По6 пит  на цей  вид  продукції  у всіх  країнах  необмежений.

Необхідно  визначити:

1) суму чистого  прибутку  корпорації при  реалізації  продукції

в країні  її виробництва;

2) суму  чистого  прибутку  при  різних  рівнях  трансфертних цін і реалізації  всієї  продукції  в одній  із названих  країн  (ігнору6 ючи  транспортні витрати  на перевезення продукції  з однієї  краї6 ни  до іншої).


Фабрика «Герда» має такі показники роботи  за звітний  період:

а) нормативний обсяг  виробництва – 4000  од. готової  про6 дукції.  Нормативні витрати  на одиницю  продукції:  матеріалів  –

15 кг за  ціною  3 грн  за  1 кг; пр аці  – 6 год. при  ставці  2 гр н за годину;  загальновиробничі витрати  з розрахунку на  1 год. пря6 мих  витрат  праці:  змінних  – 2 грн, постійних  – 3 грн;

б) фактичний обсяг  виробництва – 5500  од. продукції,  на які  витрачено:  матеріалів  – 84000  кг на суму 268800  грн; праці  –

35000  годин  на загальну  суму  оплати  80500  грн; накладні  вироб6 ничі  витрати:  змінні  – 68500  грн, постійні  – 96000  грн.

Необхідно  визначити загальну суму відхилень  фактичних витрат  від нормативних в цілому  та за рахунок  впливу  конкрет6 них  чинників.

 

Завдання 8.25

Підприємство «Краяни» має  три  філії,  що працюють  як цен6 три  інвестицій.  У звітному  періоді  показники їх роботи  характе6 ризують  такі  дані:

 

 

Показник

Підрозділ

№ 1

№ 2

№ 3

Продажі

250000

?

?

Операційний прибуток

?

120000

90000

Середня вартість активів

?

?

200000

Прибутковість продажів, %

?

?

25

Оборотність активів, рази

2,5

2,0

?

Прибутковість інвестицій, %

50

40

?

Середня вартість капіталу, %

12

?

?

Залишковий прибуток

?

102000

64000

Необхідно  визначити пропущені  дані та оцінити  ефективність роботи  окремих  підрозділів.

 

Завдання 8.26

Компанія «Альпи»  має два центри  інвестицій,  з яких один виготовляє деталі,  що частково  використовуються другим  цент6 ром  інвестицій,  а лишки  продаються  на сторону.  Загальний об6 сяг  виробництва деталей  10000  од. за місяць,  з яких  використо6 вують для внутрішніх потреб 6000 деталей, а 4000 продають  іншим підприємствам за ціною  35 грн  за одиницю.

Витрати  першого підрозділу  складають: змінні виробничі витрати  – 15 грн на одиницю  продукції,  змінні  витрати  на збут  –


4 грн  на  одиницю,  постійні  виробничі витрати  – 30000  гр н за місяць,  постійні  витрати  на збут  – 40000  грн за місяць.

Необхідно  визначити можливу  трансфертну ціну  деталей  на основі:

а) ринкової  ціни;

б) змінних  витрат  +  20% націнки;

в) повної  виробничої собівартості  + 15% націнки;

г) змінних  виробничих витрат  + 30% націнки.

Вказати  на позитивні сторони  та вади  кожного  з наведених методів  трансфертного ціноутворення.