Питання         дл я     самоконтролю

 

1. Наведіть  поняття децентралізації управління, його  пере6 ваги  та недоліки.

2. Наведіть  поняття центрів  відповідальності та їх види.

3. У чому полягають  принципи організації  обліку  за центра6 ми  відповідальності та його  зміст?

4. Наведіть поняття стандартних витрат  і характеристика си6 стеми  їх калькулювання.

5. Охарактеризуйте організацію  обліку  відповідальності на основі  стандартних витрат.

6. У  чому  полягає  методи ка  факторного аналізу  відхи лень від стандартів?

7. У чому полягає  аналіз  відхилень  від стандартів  з викори6 станням  системи  гнучких  бюджетів?

8. У чому полягає  організація обліку  відповідальності за ме6 тодом  «тариф6година6машина»?

9. У  чому  полягає  організація управлінського контролю  за діяльністю  центрів  відповідальності?

10. Охарактеризуйте оцінку  діяльності центрів  доходу.

11. Охарактеризуйте оцінку  діяльності центрів  прибутку.

12. Охарактеризуйте оцінку  діяльності центрів  інвестицій.

13. Наведіть  методику  розрахунку основних  фінансових ко6

ефіцієнтів.

14. Що  таке  «плата  за капітал»  та «залишковий прибуток»?

Охарактеризуйте методику  їх визначення.

15. Наведіть поняття і загальну  характеристику методів оцінки

ризику  банкрутства.

16. Наведіть  загальне  поняття про трансфертне ціноутворення.

17.  Дайте  коротку  характеристику методів  трансферт ного ціноутворення.