8.4.1. Оцінка діяльності центрів  доходу

Центр  доходу – це підрозділ,  керівник якого  контролює до6 ходи,  але  не контролює витрат и та інвестиції  (відділ продажу, сектори або відділи магазину, регіональні представництва ком6 паній  тощо).

Керівник центру  доходу  може  контролювати витрати  на ут6 римання свого  підрозділу,  але  прямого  зв’язку  між  цими  витра6 тами  і отриманими доходами  не існує.

Для оцінки діяльності центру доходу необхідно порівняти фактичну суму одержаного  доходу  з бюджетною,  визначити відхи6 лення та проаналізувати причини  їх виникнення. Глибина дета6 лізації  такого  аналізу  може  бути  різною  залежно  від мети  аналізу та наявної  вихідної  інформації (рис.  8.7).

Відхилення доходу від продажів  за рахунок зміни кількості реалізованої продукції  можна  визначити так:

 

8.4.2. Оцінка діяльності центрів  витрат

Центром витрат вважають  такий підрозділ, керівник якого контролює лише  витрати  на його діяльність і не може  контролю6 вати  доходи.

Оцінка діяльності центрів витрат здійснюється на підставі звітів  про виконання бюджетів  шляхом  аналізу  відхилень  від стан6 дартних  витрат  або за методом  «тариф6година6машина», методи6 ка яких  розглянута раніше.

 

8.4.3. Оцінка  діяльності центрів  прибутку

Центр  прибутку – це такий  підрозділ,  керівник якого  конт6 ролює витрати  і доходи підрозділу, але не має права розподілу  та контролю  використання прибутку.


Оцінку  діяльності центрів  прибутку  здійснюють  на підставі звіт ів про  прибутки і збитки,  які  включають  (для внутрішнього користування) не лише  загальні  показники доходів  та витрат,  а й їх деталізацію  за підрозділами та відхиленнями від нормативів.

Для  об’єктивної  оцінки  кожного  центру  прибутків необхід6 но всі витрати  (прямі та накладні) поділити  на змінні і постійні, визначити по кожному підрозділу  маржинальний доход, виклю6 чити з нього постійні витрати  підрозділу  та розрахувати внесок кожного  підр оз ділу  у  покр и т т я  з ага ль ни х  пост ійни х  в и т ра т підприємства і створення операційного прибутку  (табл.  8.2).

Таб лиця  8.2

Звіт про  прибутки у розрізі центрів відповідальності

(торгове підприємство)

 

 

Показник

Магазин

 

Разом

№ 1

№ 2

Продажі (виручка)

Змінні витрати:

– собівартість реалізованих товарів

– прямі витрати на закупівлю

– прямі витрати на доставку товарів покупцям

Разом змінні витрати

Маржинальний доход

Прямі постійні витрати:

– зарплата

– реклама

– адміністративні витрати Разом прямі постійні витрати Внесок у покриття постійних непрямих витрат

Непрямі витрати

Операційний прибуток Податок на прибуток Чистий прибуток

311700

 

193300

 

14000

 

207300

104400

 

16900

5000

3100

25000

79400

175300

 

147600

 

7800

2000

 

157400

17900

 

10100

3000

2600

15700

2200

487000

 

340900

 

21800

2000

 

364700

122300

 

27000

8000

5700

40700

81600

 

61000

20600

6600

14000

Для цього необхідно окремо обліковувати постійні витрати підрозділу  або ж визначити розрахунково ті постійні  витрати,  які можуть  бути  прямо  віднесені  до певного  центру  відповідальності та вибрати  найбільш  релевантну базу для розподілу  інших (за6 гальних) постійних  витрат  підрозділів (наприклад, витрат  на рек6 ламу,  на закупівлі товарів  та ін.).

При аналізі відхилення рівня прибутку  використовують ті ж методи,  що й при  аналізі  доходів  та витрат  (рис. 8.8).