8.4. Оцінка  діяльності центрів відповідальності

 

Оцінка  діяльності центрів  відповідальності – складова  уп6 равлінського контролю.  Управлінський контроль – це процес,  за допомогою  якого  менеджери  впливають на працівників органі6 зації  для  ділового  і ефективного виконання стратегії  організації.

Розробка показників та оцінка  діяльності окремих  підрозділів і  їх керівників є центральною проблемою  управлінського контро6

лю. Від її вирішення залежить ефективність управління взагалі.


В основу системи управлінського контролю  покладено  бюд6 жетний  контроль.  Але останній  характеризує лише  відхилення від бюджету,  тобто  фінансові  показники, які  є об’єктом  управлін6 ського обліку. А менеджера  можуть цікавити ще й нефінансові показники, такі  як: плинність кадрів,  якість  продукції,  інновації, використання робочого  часу тощо  (рис. 8.6).

 

Ви кор ист ання  ос тан ніх  да є  зм огу  зд ійс нит и  ко мпл екс ну оцінку  діяльності підрозділу   та  його  керівника. З цією  метою застосовують систему  управлінського контролю  за  принци пом

«Табло», яка включає широкий спектр фінансових та нефінан6 сових  показників.

Діяльність центру відповідальності та його керівника може визначатися її результативністю та ефективністю.

Результативність – це показник того, як  виконує  свої  зав6

дання  центр  відповідальності, наскільки він досягає  бажаних  або запланованих результатів (за обсягом  діяльності,  часом, якістю продукції  тощо).

Ефективність – це відношення результату діяльності до ви6

користання ресурсів  (витрат), тобто  досягнення максимуму про6 дукції  при  мінімальних витратах,  або мінімуму  витрат  на одини6 цю діяльності.

Виходячи з цього, діяльність центру відповідальності може бути:  ефективною і результативною;  результативною але неефек6


тивною;  ефективною але  нерезультативною;  нерезультативною  і неефективною.

При виборі показників для оцінки діяльності центрів відпо6 відальності бажано  дотримуватися таких  критеріїв:

– взаємозв’язок зі стратегічними цілями  компанії;

– відображення основної  діяльності керівника та підрозділу в цілому;

– зрозумілість для  працівників, об’єктивність  та  відносна простота  розрахунку;

– можливість використання для  оцінки  та заохочення пра6 цівників;

– послідовність та регулярність використання.

Вибір  показників та методи  оцінки  діяльності залежат ь від

типу  центру  відповідальності.