Практичні      завдання        

 

Завдання 7.1*

Підприємство «Галичина» склало  бюджет  продаж  основно6 го виду  продукції  на перше  півріччя  наступного  року  у помісяч6 ному  розрізі  (одиниць):  І – 9000;  ІІ  – 16000;  ІІІ  – 24000;  IV  –

19000; V – 22000; VI – 20000.

Запаси готової  продукції  на складі  плануються і підтри му6 ються  у розмірі  25% обсягу  реалізації  наступного  місяця,  а сиро6 вини  – 20% потреби  наступного  місяця.  Норматив витрачання

сировини на одиницю  продукції  – 10 кг, нормативна ціна  сиро6 вини  0,50 грн за 1 кг, собівартість  готової  продукції  – 25 грн за оди ницю.

Необхідно  скласти  бюджети:

1) виробництва продукції;

2) потреби  в основній  сировині  та  вартості  матеріальних

витрат  на виробництво;

3) придбання сировини;

4) вартості  запасів  готової  продукції  та сировини на початок

і кінець  першого  кварталу.


Завдання 7.2

Компанія «Волинь»  на  початок  звітного  періоду  мала  такі залишки на рахунках  (вступний баланс):

 

необоротні активи – 370500            статутний капітал –  270000

запаси –          45000  знос необоротних активів – 60000

 

розрахунки з

покупцями –  81000нерозподілений прибуток –

розрахунки з63750

 

кошти –          13500  постачальниками –   94500

векселі видані –         21750

У наступному звітному  періоді передбачено  такі обсяги  діяль6 ності:

1) обсяг продажів  – 320000  грн, з них 30% за готівку,  а 70% –

у кредит. Половина продажу в кредит оплачується у поточному місяці,  а решта  – в наступному.  Погашення дебіторської  забор6 гованості  покупців  очікується на  рівні  80%.

2) придбання товарів  планується на суму  180000  грн, за які

40% вартості буде сплачено у поточному періоді, а решта – в наступному. Запас  товарів  на  кінець  звітного  періоду  зросте  на

15000  грн порівняно з початковим;

3) у звітному  періоді планується погасити  заборгованість постачальникам, що була  на початок  року,  та векселі  видані  ра6 зом із сумою відсотків  – 200 грн; придбати  і оплатити обладнання на суму 10000  грн; одержати  короткострокову позику  – 30000  грн;

4) витрати  обігу плануються на суму 110000  грн, з яких  18000

грн  амортизація необоротних активів,  решта  буде сплачена  у по6 точному  періоді.  Податок  на  прибуток  планується сплати ти  у наступному періоді,  відсотки  за кредит  також  будуть  нараховані  і сплачені  в наступному періоді.

На  підставі  наведених  даних  необхідно  скласти:

1) бюджет  коштів;

2) бюджетний  звіт  про  прибутки та збитки;

3) звіт  пр о фінансовий ст ан  на  кінець  планового  пер іоду

(бюджетний баланс).

 

Завдання 7.3*

Фірма  «Наталка» планує  на найближчий час такі показники

діяльності:

Обсяг  реалізації  товарів: у вересні  – 400 шт., жовтні  – 600 шт., листопаді  – 800  шт., грудні  – 500  шт. Середня  ціна  реалізації товару  – 16 грн за одиницю.  З досвіду  відомо,  що 60% вартості реалізованого товару  оплачується покупцем  у місяці  реалізації,


будуть  оплачені  взагалі  (сумнівні борги).

Фірма  купує  товари  по 10 грн за одиницю.  Половину їх оп6 лачує  в поточ ному  міс яці,  а р ешту  – в  наступн ому.  Зал и шки товарів  наприкінці місяця  плануються на рівні  20 шт. плюс  10% від обсягу реалізації у наступному місяці. Планові витрати  обігу щомісячно:  змінні  – 1 грн  на  одиницю  товару;  постійні  – 500 грн за місяць,  з них  амортизація необоротних активів  – 240  грн. У листопаді  фірма  планує  продати  повністю  зношене  обладнан6 ня за 200 грн, погасити  вексель  на суму 800 грн, податок  на при6 буток  за  жовтень  та кредиторську заборгованість постачальни6 кам  за минулі  періоди  – 1550  грн.

Залишок коштів  на 1 листопада  планується у розмірі  400 грн.

Необхідно  виконати попередні  розрахунки та скласти  бюд6 жет  коштів  на листопад.

 

Завдання 7.4

Підприємство оптової  торгівлі  «Січ»  підготувало  бюджетний звіт  про  прибутки і збитки  на  перше  півріччя  наступного  року, (тис.  грн):

 

Показник

I

II

III

IV

V

VI

Обсяг продажів

52

55

58

62

58

53

Собівартість проданих товарів

30

31

35

38

35

32

Зарплата

10

10

11

11

11

10

Електроенергія

5

5

4

3

3

3

Амортизація основних засобів

3

3

3

3

3

3

Інші накладні витрати

2

2

2

2

2

2

Сплата відсотків за кредити

1

1

1

1

1

1

Всього витрат

51

55

56

55

58

51

Прибуток (збиток)

1

0

2

7

0

2

 

Необхідно  скласти  бюджет  коштів,  враховуючи  такі  особли6 вості  роботи  підприємства:

1) підприємство надає своїм клієнтам (покупцям) кредит терміном  на один  місяць.  Обсяг  продажів  у грудні  минулого  року склав  58 тис. грн;

2) закупівля товару  здійснюється на  таких  же умовах.  О б6

сяг  закуп іве ль  у  гр удн і мин уло го  ро ку  ст ан ови в  32  ти с. гр н. Підприємство планує  підтримувати товарні  запаси  на  існуючо6 му  рівні  до квітня  місяця,  після  чого  одноразово  скоротит и їх на  4 тис.  грн;


3) оплата  праці,  відсотки  за кредит  та інші накладні  витрати сплачуються у місяці  їх нарахування;  вартість  використаної елек6 троенергії  сплачується в кінці  кварталу  одноразово;

4) у березні  підприємство планує  придбати  новий  автомобіль за  25  тис.  гр н в обмін  на  авто мобіль,  що  був  у  використ анні, вартість  якого  15 тис. грн;

5) у квітні  підприємству необхідно  буде сплатити податок на прибуток  у розрахунок за минулий рік – 5 тис. грн, а в червні  – авансовий платіж  за перше  півріччя  – 3 тис. грн;

6) на початок  року  залишок  коштів  склав  5 тис. грн.

За підсумками складеного  бюджету  зробити  висновки і дати пропозиції керівництву підприємства.

 

Завдання 7.5

Підприємство оптової торгівлі  «Січ» підготувало бюджетний  звіт про прибутки і збитки  на друге півріччя  наступного  року (тис. грн):

 

Показник

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Обсяг продажів

57

59

62

57

53

51

Собівартість проданих товарів

32

33

35

32

30

29

Оплата праці

10

10

10

10

10

10

Електроенергія

3

3

4

5

6

6

Амортизація основних засобів

3

3

3

3

3

3

Сплата відсотків за кредити

1

1

1

1

1

1

Інші накладні витрати

2

2

2

2

2

2

Всього витрат

51

52

55

53

52

51

Прибуток (збиток)

6

7

7

4

1

0

Необхідно  скласти  бюджет  коштів,  враховуючи  таку  додат6 кову  інформацію:

1) підприємство надає своїм клієнтам (покупцям) кредит терміном  на один  місяць,  тобто  відстрочку  платежів.  Обсяг  про6 дажів  у червні  становив  53 тис. грн;

2 ) за ку п івля   за па сів   д о   м о ме н ту   ч ер в не во го   пл а т еж у здійснюється на умовах  місячного  кредиту,  а потім до кінця  року – на умовах  двомісячного кредиту,  тобто  з відстрочкою  платежу  на

60 дн. Обсяг  закупівлі у червні  складав  32 тис. грн. Підприємство планує  збільшувати товарні  запаси  з липня  по вересень  включно на 2 тис. грн щомісяця, а з жовтня  до кінця року зменшувати їх щомісяця на  1 тис.  грн;

3) оплата  праці,  відсотки  за кредит  та інші накладні  витрати сплачуються у місяці їх нарахування; плата за електроенергію вноситься в кінці  кварталу  одноразово,  тобто  у вересні  і грудні;


вий  платіж  податку  на  прибуток  за  друге  півріччя  у сумі 4 тис. грн, а у грудні  сплатити комунальний податок  3 тис. грн;

5) в кінці  грудня  підприємство планує  погасити  частково

креди т з тако го розра хунку,  щ об залиш ок  вільн их  гроше й  на кінець  року  складав  на більше  5 тис. грн;

6) залишок  коштів  на  кінець  червня  становив  31 тис. грн. За підсумками складеного  бюджету  зробити  висновки і вне6

сти  пропозиції керівництву підприємства про  доцільність май6

бутніх  рішень.

 

Завдання 7.6

У  бюджетах  продажів  та  закупівель підприємства опт ової торгівлі  «Соки6води»  є такі показники на наступний рік, тис. грн:

 

 

Показник

Поточний рік

Наступний рік

Х

ХІ

ХІІ

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

Обсяг продажів

68

70

73

75

78

84

86

84

78

Обсяг

закупівель

47

48

50

52

55

58

60

58

56

 

Необхідно  скласти  графік  надходження платежів  від  дебі6 то р ів  та  по гаше ння  кр еди тор ської  заб оргован ост і у  пе ршо му пів річч і на ступн ого  року,  вра хову ючи  т аку  додат кову  інф ор6 ма ці ю :

1) погаш ення  з аборговано сті  по купці в за  продан і тов ари

здійснюється зазвичай у такі терміни:  у місяці  відпуску  товару  –

10% суми  боргу,  у наступному місяці  – 50%, з відстрочкою  на два  місяці  – 30%, ще  через  місяць  – 8%, а решта  2% боргу,  як пра вило , не  погашаю ться  зов сім  ( сумн івні  бор ги);  сум а де бі6 тор ської  заборгованос ті на  почат ок  року  визн ачена  у розм ірі

184 , 34  ти с .  гр н,  у  т о му  чис л і  сумнівни й  бо рг  –  18  т и с.  грн.

Сумнівні  борги  списуються перед  складанням річного  звіту,  але не раніше  ніж  через  рік після  їх виникнення;

2) закупки  50% товару  здійснюються на умовах  кредиту  тер6 міном  на один  місяць,  а 50% – з відстрочкою  платежу  2 місяці; сума  боргу  постачальникам на початок  року  складає  74 тис. грн.

Визначити суму дебіторської  та кредиторської заборгованості за товарними операціями на кінець  кожного  місяця.  Розрахувати суму  сумнівного  боргу  на  кінець  першого  півріччя.

З якими  іншими  бюджетами  необхідно  ув’язати  бюджети

заборгованості.


Завдання 7.7

Фірма  «Глобус»  на наступні  9 місяців  запланувала такі  обся6 ги виробництва та реалізації  продукції  (фізичних одиниць):

 

Показник

V

VI

VII

VIII

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

І

Обсяг

виробництва

350

400

500

600

600

700

750

750

750

Обсяг реалізації

350

400

400

500

600

650

700

800

750

Протягом планового  періоду підприємство розраховує здійсни6 ти масштабну  рекламну  кампанію  для  збільшення обсягу  про6 дажів, на яку  передбачає  витратити у липні  1000 грн та у жовтні  –

1500  грн.

Ціна реалізації  продукції  планується без зміни  протягом  всьо6

го періоду  – 20 грн/од.  60% пр одажів  здійснюється за  готівку, решта  40% – на умовах  двомісячної відстрочки платежу.  Забор6 гованість  дебіторів  на кінець  червня  становила 6000  грн.

Сировина купується на умовах  місячного  кредиту.  Вартість сир овини  – 8 грн  за  одиницю  продукції.  Запас сировини пла6 нується  в розмірі  місячної  потреби,  тобто  сировина  закуповуєть6 ся на  місяць  раніше,  ніж  використовується у виробництві.

Інші  прямі  виробничі  витрати  (у т. ч. і оплата  праці)  з роз6 рахунку  6 грн/од.  виплачуються у місяці  нарахування.

Ви робн ичі  накл адн і ви тр ат и  д о 30  чер вня  пер едба чені  у розмірі  1800  грн за місяць,  з 1 липня  до 31 жовтня  – 2000  грн, а з 1 листопада  – 2400  грн за місяць  (до  кінця  планового  періоду). До  складу  накладних включено  постійну  суму  амортизацій них відрахувань – 400  грн  за  місяць.  Згідно з планами  та  угодами накладні  витрати  будуть  оплачуватися:  у місяці  нарахування –

80%, у наступному місяці  – 20%.

Для  технічного  забезпечення виконання плану  передбачено  у серпні  придбати  нове обладнання, ринкова  вартість  якого  6600 грн буде сплачена  рівними  частками  у вересні6листопаді.

Залишки сировини на початок  липня  передбачені  на 500 од. продукції,  а коштів  – 7500  грн.

Необхідно:

1) скласти  бюджети  на друге півріччя  (VII–ХII):

а) сировини у натуральному і грошовому  вимірниках;

б) кредиторської заборгованості постачальникам;

в) дебіторської  заборгованості покупців;

г) коштів;

2) дати пропозиції керівництву підприємства з метою ліквідації або зменшення дефіциту  коштів  в окремі  періоди.


Завдання 7.8*

Підприємство «Марс»  організовано 1 липня.  При  створенні у липні місяці підприємство отримало  готівкою внески до ста6 тутного капіталу 300000 грн, з яких у цьому ж місяці закупило і оплатило основні засоби на суму 250000 грн. Заплановано такі обсяги  продажів  на наступні  дев’ять  місяців  (фізичних одиниць):

VІІІ  – 500,            ХI  –  800,                       ІІ  –  900, ІХ –   600,            XІІ  – 900,                      ІІІ  – 800, Х –    700,            І –    900,                       ІV – 700.

Ці на  за  о дин ицю  ( 100  грн) п рий нята  по сті йно ю на  ве сь бюджетний  період. Продаж планується здійснювати на умовах місячного  кредитування. Запас готової  продукції  на кінець  міся6

ця  повинен  бути  достатнім  для  виконання плану  продажів  на6

ступного  місяця.

Закупівлі  сировини планується здійснювати в кредит  термі6 ном  на один  місяць.  Необхідний запас  сировини на кінець  міся6 ця повинен  точно  відповідати плановій  потребі  для  виробництва у наступному місяці. Вартість сировини становить  40 грн на од. продукції.

За розрахунками, витрати  прямої  праці  складуть  20 грн  на одиницю  готової  продукції.  Зарплата виплачується два рази  на місяць:  50% у поточному  місяці,  а 50% – у наступному.

Виробничі накладні  витрати  передбачено у розмірі 20000 грн щомісячно,  з яких  3000 грн припадає  на амортизацію основних  за6 собів. Невиробничі накладні  витрати  плануються на суму 11000  грн за місяць,  з яких  1000 грн припадає  на амортизаційні відрахування.

Передбачається, що  всі пот очні  виплати,  крім  спеціально застережених, здійснюються у тому місяці,  коли  понесені  витрати.

Необхідно:

1) скласти  бюджети  на перші  шість  місяців  роботи  підприє6 мства  (липень6грудень):

– запасів  готової  продукції  у натуральному вимірнику;

– запасів  сировини у натуральному і грошовому  вимірниках;

– дебіторської  заборгованості;

– кредиторської заборгованості;

– ко шт ів ;

2) пояснити методику  виконаних розрахунків.

 

Завдання 7.9

П ри в а тн а  л і кар н я,  о бсяг   д і ял ьн ос т і  якої   вим і рю є т ьс я кількістю  пацієнтів,  здійснила аналіз  процедур  свого  бюджетно6 го контролю,  звернувши особливу  увагу  на накладні  витрати.


На  поточний  рік  бюджет  розрахований на  6000  пацієнтів. За  пер ше  півр ічч я  лі кув ання  пр ойшл и  2 700  чол овік.  Є  впе в6 неність,  що до кінця  року  бюджетний  обсяг  діяльності буде досяг6 нуто.

Фактичні змінні  витрати  за перше півріччя  склали  148500  грн.

Бухгалтер впевнений, що змінні  витрати  залишаться на тому рівні  і в другому  півріччі.

Постійні  накладні  витрат и, передбачені  бюджетом  на  весь рік, складають  372000  грн.

Необхідно:

1) підготувати бюджет  накладних витрат  в цілому  на  друге півріччя.  Визначити суму  накладних витрат  з розрахунку на од6 ного  пацієнта;

2) дати  аналіз  стану  бюджетного  контролю,  якщо  у другому півріччі  лікарня фактично прийняла 3800 пацієнтів,  сума  змінних накладних витрат  склала  203300  грн, а постійних  – 190000  грн;

3) вказати  на всі обмеження, які  треба  врахувати  при  оцінці результатів діяльності та дати  рекомендації керівництву лікарні  з питань  організації  контролю  витрат.

 

Завдання 7.10

Компанія «Зоря» має  залишок  коштів  60000  грн і розр ахо6 вує у червні поточного  року здійснити платежі  за земельну  ділянку

30000  грн, обладнання – 10000  грн та автомобіль  – 16000  грн, а

також  закупити товари  для реалізації  на суму 22000  грн в кредит.

Попередні  розрахунки дали  такі  показники:

1) обсяг  продажів  у червні  складе  8000  грн і до вересня  буде щомісяця зростати  на 3000 грн. У жовтні він досягне 33000 грн і збережеться на такому  рівні  до кінця  року;

2) валовий  прибуток  визначається за ставкою  25% від обся6

гу продажів;

3) товарний запас  планується збільшувати кожен  місяць  на

1000 грн понад обсяг, необхідний  для забезпечення щомісячного продажу. Усі закупівлі товару здійснюються на умовах місячного кредиту;

4) половина  обсягу  продажів  здійснюється за готівку,  а по6

ловина  – в кредит  з оплатою  через  два місяці;

5) постійні  витрати  на  оплату  праці  складають  900  гр н за місяць,  інші  накладні  витрати  – 500 грн  у перші  чотири  місяці та  650 грн у наступні  місяці.  Виплати здійснюються у місяці  їх нар ахування;


6) 80% продаж  здійснюється через  торгових  агентів,  які  от6 римують  5% комісійних від обсягу  продажів  з оплатою  у наступ6 ному  місяці;

7) у листопаді  компанія  розраховує придбати  додаткового

обладнання на 7000  грн.

Необхідно скласти бюджет коштів на перші шість місяців діяльності компанії, що закінчуються 30 листопада,  та зробити необхідні  висновки.

 

Завдання 7.11

Підприємство «Зеніт» випускає продукцію  відповідного  най6 менування, обсяг реалізації  якої передбачено  в таких розмірах за місяцями:

липень  – 180000  шт., серпень  – 240000,  вересень  – 200000, жовтень  – 180000  шт.

Ціна  продажу  одиниці  продукції  планується стабільною  на весь період  – 3 грн/шт.

Для  планових  розрахунків підприємство орієнтується на таку інформацію:

1) оплата  за продукцію  буде надходити  в поточному  місяці  в розмірі  70% від обсягу  реалізації  та у наступному місяці  – 28%. Решта  2% суми  доходу  вважаються сумнівними та безнадійними до отримання боргами. При оплаті боргу в період до 30 дн. по6 купцям  надається розрахункова знижка  2% від суми  рахунка;

2) запаси готової продукції  станом на 1 липня очікуються  в кількості  40000  шт. На  кінець  кожного  місяця  запаси  готової  про6 дукції плануються на рівні 20% від обсягу продажів  наступного місяця;

3) запаси  сировини на 1 липня  складуть  40000  кг, в майбут6

ньому  їх планують  підтримувати на рівні  50% потреби  наступно6 го місяця.  Норматив витрат  сировини – 0,5 кг на одиницю  про6 дукції.  Ціна  сировини – 1,50 грн  за  кг. Оплата  за сировину  пе6 редбачається через  місяць  після  одержання;

4) безпосередні  прямі  витрати  на  оплату  праці  складають

0,50  грн  на  одиницю  готової  продукції  і оплачуються у місяці нар ахування;

5) змінні  накладні  витрати  з розрахунку на  одиницю  про6 дукції плануються на рівні 0,30 грн. Постійні  накладні витрати складають  47000  грн на місяць.  До складу  постійних  накладних витрат  включено  суму амортизації основних  засобів  – 25000  грн. Усі  накладні  витрати  оплачуються у місяці  виникнення;


6) залишок  коштів  станом  на 1 вересня  передбачено  в розмірі

20000  грн.

Необхідно  скласти  бюджети:

1) готової продукції  (у фізичних одиницях) на липень6вересень;

2) сировини (у натуральних вимірниках) на липень6серпень;

3) коштів  на  серпень6вересень.

 

Завдання 7.12

Підприємство «Рекорд» продає  аудіокасети і компакт 6дис6 ки.  Прогноз  на  наступні  7 місяців,  складений раніше,  передба6 чає  такі  показники (тис. грн):

 

Показник

V

VII

VIII

IX

X

XI

Очікуваний обсяг продажів

180

230

320

250

140

120

110

Закупівлі

135

180

142

94

75

66

57

Адміністративні витрати

52

55

56

53

48

46

45

Витрати на реалізацію

22

24

28

26

21

19

18

Сплата податків

22

Інші фінансові платежі (від-

сотки за позиками банку)

5

5

5

5

5

5

5

Реконструкція магазинів

14

18

6

 

Крім того, діяльність підприємства характеризують такі по6 казники:

1) на початок червня підприємство мало банківський ко6 роткостроковий кредит  (овердрафт) на суму 35000  грн, який  не6 обхідно  погасити  до кінця  лист опада;

2) товарний запас на 1 червня  становив  112000  грн, але, врахо6 вуючи  напружений фінансовий стан, прийнято рішення  зменшити його до 40000 грн і підтримувати на такому  рівні до кінця  листопада;

3) постачальники надають  підприємству місячний кредит  для оплати  за товар;

4) мінімальна надбавка  для  забезпечення валового  прибутку  –

40% до собівартості  реалізованого товару;

5) виручка  від продажу  надходить  в тому  ж місяці,  але  50% клієнтів  розраховуються за кредитними картками,  за що з підприєм6 ства  вираховують 3% від суми  продажів;

6) підприємство має  заборгованість за позиками банку,  яку

сплачують  щомісячно  по 5000  грн. Відсоткова  ставка  становить

20% від суми  кожного  внеску;

7) адміністративні витрати  сплачуються у місяці  їх виник6 нення,  до них  включено  і 15000  грн амортизаційних відрахувань; витрати  на продаж  оплачуються в наступному місяці.


Необхідно:

1) скласти  бюджет  коштів  на наступні  6 місяців  до 30 листо6 пада;

2) в изначити обсяги  товар них  запасі в на  кі нець  кож ного мі сяця;

3) скласти  бюджетний  звіт про прибутки і збитки  (без по6 місячної  розбивки);

4) визначити проблеми,  з якими  може  зіткнутися підприєм6 ство в наступні 6 місяців, та дати рекомендації керівництву, як їх розв’язати.

 

Завдання 7.13

Підприємство дрібнооптової торгівлі  комп’ютерами  «Принт»

в останні  місяці  поточного  року  реалізувало по 50 комп’ют ерів щомісячно  за ціною  2000  грн/од., одержуючи  їх від виробника за ціною  1600  грн/од.  З нового  р оку  очікується зростання обсягу продажів  на  20 одиниць  щомісячно  до кінця  червня.  Зміни цін не планується.

Поточні витрати  підприємства у грудні склали  4 тис. грн, включаючи  2 тис. грн амортизації обладнання. У новому році витрати  зростатимуть на 2 тис. грн щомісячно  до кінця квітня включно,  після  чого будуть  залишатися на одному  рівні  – 12 тис. грн. Підприємство не отримує  кредиту  на покриття поточних витрат.

У  квітні  планується закупити і оплатити  нове  обладнання

на суму  12 тис. грн, а у березні  – сплатити  податок  25 тис. грн.

Підприємство розраховує на  одержання місячного  кредиту від  постач альника  і само  нада є  кредити  покупцям на  стр ок  2 місяці. Товарний запас на кінець кожного місяця планується у розмірі  місячної  потреби  наступного  періоду.

Необхідно:

1) скла сти  бюдже т ко штів  на  п ерше  пів річчя  нас тупн ого рок у;

2) дати  оцінку  визначених показників.

 

Завдання 7.14

Підприємство «Чіп»  займається складанням і реалізацією

спеціального пристрою  до автомобілів,  який сприяє  зменшенню витрат пального. Частина виробів продається автомобільному заводу за ціною 10 грн за одиницю, решта виробів реалізується ремонтним майстерням та підприємствам роздрібної  торгівлі за ціною  12  грн/од.  Автозавод  оплачує  борг  у місяці  постачання,


покупці  – через  місяць  після  продажу.  У грудні  минулого  року їм було  продано  2000  од. продукції.

Складання продукції  підприємство «Чіп» здійснює з комп6 лектуючих,  які  одержує  від інших  машинобудівних підприємств. На один пристрій  витрачаються три різних комплектуючих (по одному на пристрій). Плановий обсяг реалізації  продукції  на перші сім місяців наступного року передбачає такі обсяги продажу в натуральних вимірниках:

 

Канали реалізації (покупці)

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VII

Автомобільний завод

Підприємства роздрібної торгівлі

4000

2400

4000

2700

4500

3200

4500

3000

4500

2700

4500

2500

4500

2400

Разом

6400

6700

7700

7500

7200

7000

6900

Запас  готових  виробів  на  початок  року  складав  7000  оди6 ниць  продукції,  який  дорівнює  максимальній місячній  ви роб6 ничій  потужності  підприємства. Збільшення обсягу  виробництва найближчим часом неможливе. Запас  готової продукції  в кінці кожного  місяця  планується у повному  обсязі  продажів  роздріб6 ним  підприємствам у наступному місяці  та половинному розмірі продажів  у наступному місяці  автозаводу.

Запаси  комплектуючих на початок  року  складали:  СН15  –

10000  од., ТД48  – 16500,  ВК07  – 7200  од. Ціна  придбання ком6 плектуючих у новому  році, як очікується, складатиме відповідно: СН15  – 2,50 грн/од., ТД48  – 1,30, ВК07  – 0,80 грн/од.  Закупівлі комплектуючих здійснюються на умовах місячного кредиту. Борг постачальникам на початок року складає 21250 грн. Запаси си6 ровини  станом  на кінець  кожного  місяця  повинні  бути  достатн6 іми для виробничих потреб наступного  місяця.  В липні  планується виготовити 6800  од. продукції.

На складання кожного пристрою витрачається 15 хв. праці основних  робітників,  яка  оплачується з розрахунку 4,8 гр н за годину. Оплата  праці здійснюється у тому ж місяці, коли виго6 товлена  продукція.

Непрямі витрати  складають  32000  грн щомісяця,  на їх спла6 ту кредит  не надається.  У складі  непрямих витрат  враховано  амор6 тизацію  основних  засобів  – 3000  грн.

Залишок коштів  на початок  року становить  2620 грн.

Необхідно   скласти  помісячні  бюджети  на  перше  півр іччя наступного  року в натуральних (де необхідно) і грошовому  вимір6 никах:

1) продажів;

2) готової  продукції;


3) виробництва (за прямими витратами);

4) запасів  сировини;

5) дебіторської  та кредиторської заборгованості;

6) коштів.

 

Завдання 7.15*

Підприємство «Атлант»  готується  до складання основного (зведеного) бюджету на наступний рік, виходячи з таких норма6 тивних  даних:

 

 

Показник

Вид продукції

А

Б

Розрахунковий обсяг продажів, од.

5000

1000

Ціна за одиницю продукції, грн

105,40

164,00

Запаси готової продукції:

– на початок року, од.

грн

– на кінець року, од.

 

100

8670

1100

 

50

5810

50

Норми витрат матеріалів на одиницю продукції, кг

– матеріал 201110

– матеріал 201120

 

12

6

 

12

8

Норми витрат праці на одиницю продукції,

люд.-год.

14

20

Незавершеного  виробництва немає. Залишки матеріалів:

 

 

Показник

Матеріал

201110

201120

На початок періоду, кг

5000

5000

На кінець періоду, кг

6000

1000

Нормативна вартість, грн/кг

1,20

2,60

Основна  заробітна  плата  – 2,05 грн за годину.

Загальновиробничі витрати  розподіляються пропорцій но відпрацьованому часу.

Для  досягнення очікуваного  обсягу  виробництва необхідні такі витрати  загального  характеру:

– змінні  загальновиробничі            153000;

– постійні  загальновиробничі        55000;

– адміністративні      37000;

– комерційні  38000.

На  підставі  наведених  даних  необхідно  скласти:

1) бюджет  продажів;

2) бюджет  виробництва;


3) бюджет  витрачання основних  матеріалів;

4) бюджет  придбання основних  матеріалів;

5) бюджет  прямих  витрат  праці;

6) бюджет  собівартості  виготовленої продукції;

7) бюджет  собівартості  реалізованої продукції;

8) бюджетний  звіт  про  прибутки і збитки.

 

Завдання 7.16*

Визначити причини  відхилення суми прибутку  на підставі порівняння фактичного та бюджетного  звіту  про прибутки і збит6 ки, для  чого скласти  і проаналізувати гнучкий  бюджет.

У звітності  підприємства «Озон»  є такі  показники за мину6 лий  рік:

 

 

Показник

Бюджетний

звіт

Фактичний

звіт

Обсяг виробництва і реалізації продукції,

од.

1000

900

Обсяг реалізації (доход від реалізації), грн

100000

92000

Витрати сировини, м/грн

40000 / 40000

37000 / 36900

Оплата праці, люд.-год./грн

5000 / 20000

4375 / 17500

Постійні накладні витрати, грн

20000

20700

Прибуток від основної діяльності

20000

16900

Підготувати висновки за результатами аналізу, згрупувавши окремо  сприятливі та несприятливі відхилення.

 

Завдання 7.17

Дані  по підприємству «О ріон»  про  бюджетні  та  факт ичні доходи  і витрати  такі:

 

 

Статті доходів і витрат

Бюджетні

показники

Фактичні

показники

Обсяг виробництва і реалізації продукції,

од.

1100

1150

Доход від реалізації, грн

110000

113500

Витрати:

– сировини, м/грн

– оплата праці, год./грн

– постійні накладні витрати

 

44000 / 44000

5500 / 22000

20000

 

46300 / 46300

5920 / 23200

19300

Прибуток від основної діяльності

24000

24700

Необхідно  скласти скоригований бюджетний  звіт про при6 бутки і збитки та визначити причини  відхилень  фактично одер6 жаного  прибутку  від запланованого.


Завдання 7.18

Передбачені бюджетом та фактичні показники діяльності підприємства «Сатурн» за звітний  період  становлять:

 

Показник

Бюджет

Фактично

Обсяг виробництва і продажів у

натуральних вимірниках, од.

1000

1050

Обсяг реалізації (доход), грн

100000

104300

Витрати сировини, м/грн

40000 / 40000

40500 / 41200

Оплата праці, год./грн

5000 / 20000

5200 / 21300

Постійні накладні витрати, грн

20000

19400

Прибуток від основної діяльності

20000

22400

Виконати узгодження бюджетних  і фактичних показни ків прибутку  та провести  якомога  детальніший аналіз  відхилень.

 

Завдання 7.19

Підприємство «Вега»  випускає  стандартні  вироби,  які  згідно

бюджету повинні реалізовуватися по 4 грн за одиницю. Заплано6 ваний обсяг виробництва складає 4000 виробів за місяць. На ви6 готовлення одиниці  продукції  витрачається 0,4 кг матеріалів  вар6 тістю  2,40 грн за 1 кг та прямих  витрат  праці  12 хв з оплатою  за ставкою  4 грн за годину.  Постійні  накладні  витрати  визначені  на суму 4800  грн.

Фактичні показники діяльності за бюджетний  період були такими,  грн:

Обсяг  реалізації        (3500  од.)       13820

Витрати  матеріалів (1425  кг)        3420

Пряма  оплата  праці            (690 год.)        2690

Постійні  накладні  витрати            4900

Фактичний прибуток           2810

Залишків сировини та готової  продукції  на початок  і кінець періоду  не було.

Необхідно:

1) визначити передбачений бюджетом прибуток  та погодити  його із сумою фактичного прибутку,  врахувавши відповідні  відхилення;

2) вказати,  хто з керівників повинен  в першу  чергу відпові6 дати  за кожне  з наведених  відхилень  та визначити найбільш  мож6 ливі  їх причини.

 

Завдання 7.20

Підприємство «Сіріус»  випускає  стандартну продукцію  і реа6

лізує її по 5 грн за одиницю. Витрати  на виробництво бюджетом передбачені  в таких  розмірах:  матеріалів  – 0,5 кг на одиницю  про6


дукції  за  ціною  3 грн  за  1 кг, прямих  витрат  праці  – 15  хв на одиницю  з оплатою  по 5 грн за годину,  постійні  витрати  планують6 ся  6000  грн за місяць.  Запланований обсяг  реалізації  – 5000  од. Залишку матеріалів  та готової продукції  на початок і кінець місяця не було.

Фактичні результати діяльності складали,  грн:

Обсяг  реалізації        (5400  од.)       26460

Прямі  витрати  матеріалів   (2830  кг)        8770

Прямі  витрати  на оплату  праці    (1300 год.)      6885

Постійні  накладні  витрати            6350

Фактична сума  прибутку    4455

Необхідно  визначити передбачений бюджетом  прибуток  та погодити  його з фактичним прибутком,  вказавши причини  відхи6 лень  та визначивши менеджерів,  які  повинні  в першу  чергу  не6 сти  відповідальність за виявлені відхилення прибутку.

 

Завдання 7.21

Компанія «Атлас»  виготовляє продукцію  Н,  стандартні  вит6 рати  на одиницю  якої  складають:  прямі  витрати  праці  (2 год.) –

11 грн, прямі  витрати  матеріалів  (1 кг) – 10 грн, постійні  витрати  –

3 грн, доход  від продажів  – 31 грн, прибуток  – 7 грн.

План  виробництва на місяць  – 1000  шт., фактично виробле6 но  і реалізовано 1100  шт. виробів.  На  виробництво витрачено: мате ріал ів  ( 1170  кг) – 1 1630  грн,  опл ати  прац і (2 150  год. ) –

12210  грн, постійних  витрат  – 3200  грн. Доход  від реалізації  фак6

тично  – 34950  грн. Залишку товарних  запасів  на початок  і кінець місяця  не було.

Необхідно  визначити відхилення фактичного прибутку  від бюджетного та погодити всі причини відхилень з максимальною деталізацією, яка  можлива  при  наявній  інформації.

 

Завдання 7.22

Підприємство «Вікторія» випускає один  вид  стандар тної продукції.  Бюджетні та фактичні показники його діяльності за звітний  період  (місяць) мали  такий  вигляд:

 

Показник

Бюджет

Звіт

Обсяг реалізації, од.

800

950

Доход від реалізації, грн

64000

73000

Прямі витрати на матеріали: А

Б

12000

16000

15200

18900

Прямі витрати на оплату праці: кваліфіковану

некваліфіковану

4000

10000

4628

11275


 

Показник

Бюджет

Звіт

Постійні накладні витрати

12000

11960

Разом витрат

54000

61963

Прибуток (збиток) від основної діяльності

10000

11037

Стандартні витрати  на продукцію  становлять:  матеріалу  А –

50 грн/кг, матеріалу  Б –20 грн/м., кваліфікованої праці – 5 грн/год., некваліфікованої – 4 грн/год.

Фактичні витрати  за звітний  період  складали:  матеріалу  А –

310  кг, матеріалу  Б  – 920  м., кваліфікованої праці  – 890  год., некваліфікованої – 2750  год.

Необхідно  підготувати узгодження бюджетного  прибутку  з

фактичним та вказати  фактори відхилень,  використавши для цього практику складання скоригованого бюджету.

 

Завдання 7.23

Фірма  «Орнамент» випускає і продає один вид продукції, стандартні  витрати  на виробництво якої  складають,  грн:

– прямі  витрати  на матеріали (3 кг/од.  2,50 грн/кг)  7,50

– прямі  витрати  праці  (30  хв./од.  4,50 грн / год.)     2,25

– постійні  накладні  витрати          3,60

Разом  витрат             13,35

Ціна  продажів          20,00

Стандартна надбавка  на прибуток            6,65. Планується місячний обсяг  виробництва і продажу  1200  од.

продукції.  Фактичні результати діяльності за бюджетний  період становили:  обсяг  реалізації  (доход) – 18000  грн, витрати  матері6 алів  – 2800  кг на суму  7400 грн, прямі  витрати  праці  – 510 годин на суму  2300  грн, постійні  накладні  витрати  – 4100  грн, прибу6

ток  – 4200  грн.

Товарного  запасу  на початок  і кінець  місяця  не було.  Внас6 лідок зниження попиту на продукцію  фірма  змушена  була у звітно6 му місяці  знизити ціну  продажів  на 10% на весь обсяг  продукції.

Необхідно розрахувати передбачений бюджетом прибуток та погодити  його  з фактично одержаним прибутком шляхом  визна6 че нн я  від хи лен ь, в ико ну ючи  я ко мога  дет ал ьн іші  р озр ах ун ки

згідно  з наявною  інформацією.

 

Завдання 7.24

Підприємство «Пласт», що спеціалізується на виробництві пластиків,  застосовує  систему  стандартної калькуляції витрат  для


контролю  закупівель та використання матеріалів.  Протягом ос6 таннього місяця кількість  закупленого та витраченого хімічного реактиву  К становила 28100 л на суму 51704 грн. Цей реактив використовується виключно  для  виробництва пластику  і з при6 чин  високої  горючості  та шкідливості для  здоров’я  людей  в запа6 сах не зберігається.

На виробництво 5000 кг пластику  за стандартною нормою необхідно  200 л реактиву  К на суму 392 грн. Фактично у звітному періоді  було  виготовлено 637500  кг пластику.

Необхідно:

1) визначити ціну  закупівлі і відхилення з використання ре6 активу  К у звітному  періоді;

2) дати  оцінку  діям  менеджера  з виробництва, який  навмис6

но збільшив  норми  витрачання реактиву  К, знаючи  про  знижен6 ня його  ціни, з метою  економії  витрачання інших  хімічних  речо6 вин  на 4900  грн.

 

Завдання 7.25

Компанія «Дунай»  має такі стандарти  на єдиний  вид своєї про6 дукції: ціна продажу  – 110 грн/од.; прямі  витрати  праці – 2 год./од. по 5,25 грн за годину;  прямі  витрати  на матеріали  – 3 кг/од.  по

14 грн за 1 кг; постійні  накладні  витрати  – 27 грн/од. з розрахун6 ку 800 од. продукції  за місяць.

За звітний  місяць  вироблено  850 од. продукції,  на що витра6 чено:  прямих  витрат  праці  – 1780  год. на суму 9665  грн; матері6

алів  – 2410  кг на суму 33258  грн; постійних  накладних витрат  –

21365  грн.  Доход  від  реалізації  склав  92930  грн,  а прибуток  –

28642  грн.

Товарних запасів  на початок  і кінець  місяця  не було.

Необхідно  скласти початковий та скоригований бюджети, порівняти фактичний прибуток  з плановим  та визначити всі відхи6 лення  відповідно  до наявної  інформації.

 

Завдання 7.26

Підприємство «Рапід»  за звітний  період  мало  такі  показни6 ки  діяльності:

 

Показник

Бюджет

Фактично

Обсяг реалізації, од.

12000

10800

Ціна реалізації, грн/од.

70

75

Витрати на одиницю продукції:

– основних матеріалів, кг.

– прямої праці, люд.-год.

 

4

8

 


 

Показник

Бюджет

Фактично

– змінних накладних витрат, грн

– змінних комерційних витрат, грн

– змінних адміністративних витрат, грн

3

5

2

 

Ціна основних матеріалів, грн/од.

5,00

 

Оплата праці, грн/люд.-год.

2,00

 

Загальні витрати, грн:

– основних матеріалів

– прямої оплати праці

– змінні накладні витрати

– змінні комерційні витрати

– змінні адміністративні витрати

– постійні накладні витрати

– постійні комерційні витрати

– постійні адміністративні витрати

 

 

96000

60000

20000

 

270000

171600

32000

52000

21000

92000

60000

20000

 

Необхідно  визначити відхилення фактичних витрат і при6 бутку  від бюджетних,  для  чого скласти  гнучкий  бюджет  стандар6 тних  витрат  і доходів  на фактичний обсяг  діяльності (бюджетний звіт  про  прибутки і збитки).

 

Завдання 7.27

Підприємство «Кучугури» передбачає  такі виробничі накладні витрати  на запланований обсяг  виробництва 50000  од. продукції: постійні  – 150000  грн, змінні  – 75000  грн.

Необхідно  визначити планову загальну суму витрат за їх видами  та витрати  на  одиницю  продукції  при  виконанні плану на 80, 90, 100 і 110% (в  межах  релевантного діапазону).

 

Завдання 7.28

Проектна потужність підприємства «Ашот» розрахована на використання 10000  год. роботи  обладнання. Виробничі накладні вит рати  на  підприємстві розподіляють пропорційно витратам машино6годин  в цілому  по підприємству. Ставку  накладних вит6 рат  визначають на початку  року.  У звітному  році  фактична сума накладних витрат  становила 83000  грн. Бюджетом передбачено, що при  досягненні  проектної  потужності  рівень  накладних вит6 рат  складає:  змінних  – 60000  грн і постійних  – 25000  грн. Фак6 тичний  обсяг  виробництва досяг  90% проектної  потужності.

Необхідно  скласти  гнучкий  бюджет накладних витрат для різних  рівнів  освоєння проектної  потужності  в межах  релевант6


ного  діапазону  (80,  85, 90, 95, 100%) та визначити суму економії (перевитрати) накладних витрат  всього  і у тому числі  за рахунок зміни:

а)  обсягу  виробництва;

б)  дотримання норми  витрат.

 

Завдання 7.29

Підприємство «Атос»  планує  виробляти за рік  5000  од. про6 дукції.  Сума  виробничих накладних витрат  при  плановому об6 сягу  виробництва складає  (з розрахунку на одиницю  продукції), гр н:

а) змінні  витрати:

– матеріали    – 5 ;

– утримання обладнання      – 8,40;

–  оплата  праці         –  6,6;

б) постійні  витрати:

– оплата  праці          – 8,00;

– комунальні послуги           – 2,00;

– орендна  плата        – 4,00;

– страхування            – 3,00;

Необхідно  скласти гнучкий бюджет виробничих накладних витрат для різних рівнів виконання плану в межах релевантного діапазону  (85,  90, 95, 100,  105, 110%) та визначити ставку  цих витрат  на одиницю  готової  продукції.

 

Завдання 7.30

Фірма  «Лючія» на проектний обсяг виробництва планує вит6 рачати за рік 43200 людино6годин праці основних робітників. Змінні накладні  витрати  плануються в таких  розмірах:  оплата праці  обслуговуючого персоналу  – 0,2 грн на одну  людино6годи6 ну праці  основних  робітників,  матеріальні накладні  витрати  – 1 грн на людино6годину.  Напівзмінні накладні  витрати  становлять: при  65% проектної  потужності – 600 грн, а при  95% – 750 грн за місяць.  Постійні  накладні  витрати  передбачені  в розрізі  700  грн за  місяць.

Необхідно  підготувати гнучкий  бюджет  виробничих наклад6

них  витрат  для  70, 85 і 100%  рівня  освоєння проектної  потуж6 ності  та визначити їх ставку  з розрахунку на одну  людино6годи6 ну прямих  витрат  праці  основних  робітників.