Те ст и           

 

1. Який  з наведених  бюджетів є базовим для  планування пря- мих витрат праці, прямих матеріальних витрат та виробничих накладних  витрат:

а) бюджет  продаж;

б) бюджет  виробництва;

в) бюджет  коштів;

г) бюджет  собівартості  готової  продукції?

 

2. Бюджет витрат  на збут  зазвичай  не включає  витрати:

а) на рекламу;

б) страхування готової  продукції;

в) участь  у ярмарках і виставках;

г) амортизацію виробничого устаткування.

 

3. Непрямі  витрати  матеріалів  і зарплати  є складовою бюд- жету:

а) адміністративних витрат;


б) витрат  на збут;

в) загальновиробничих (накладних)  витрат;

г) виробництва.

 

4. Яке з наведених  тверджень є помилковим:

а) гнучкий  бюджет  є тотожним  статичному;

б) гнучкий  бюджет  допомагає  підприємству контролювати відхилення накладних витрат;

в) гнучкий  бюджет  забезпечує  основу  для  порівняння  фак6 тичних  витрат  з очікуваними;

г) гнучкий  бюджет  охоплює  інтервал  можливих обсягів  діяль6 ності  підприємства?

 

5. Що з наведеного не може бути  метою бюджетування:

а) визначення доцільності фінансових інвестицій;

б) створення бази  для  контролю  діяльності та оцінки  її ре6 зультатів;

в) забезпечення виконання вимог  законодавства, контрактів, угод і т. ін.;

г) здійснення періодичного планування?

 

6. Який  з перелічених  бюджетів не належить до операційних:

а) бюджет  продажів;

б) бюджет  коштів;

в) бюджет  собівартості  реалізованої продукції;

г) бюджетний  звіт  про  фінансові результати?

 

7. Який  з перелічених  бюджетів не належить до фінансових:

а) бюджет  капітальних вкладень;

б) бюджет  коштів;

в) бюджетний  звіт  про  прибутки та збитки;

г) бюджетний  баланс?

 

8. Що з переліченого не можна вважати функцією  бюджетно- го комітету:

а) вивчення і схвалення бюджетних  оцінок,  наданих  підроз6 ділами;

б) складання функціональних бюджетів;

в) аналіз  поданих  бюджетів  і підготовка  рекомендацій керів6

ництву;

г) визначення бюджетної  політики та обмежувальних чин6 ників?


9. Бюджет продажів не може складатися  з деталізацією:

а) за видами  продукції;

б) видами  обладнання і устаткування; в) географічними зонами,  регіонами; г) каналами реалізації,  покупцями.

 

10. Графік  очікуваних  грошових  надходжень  складають  на підставі бюджету:

а) продажів;

б) закупівель сировини та матеріалів;

в) фінансових результатів;

г) бюджетного  балансу.

 

11. Який з наведених  бюджетів є завершальним  у системі внут- рішньогосподарського бюджетування:

а) бюджетний  звіт  про  прибутки і збитки;

б) бюджет  капітальних вкладень;

в) бюджетний  баланс;

г) бюджет  коштів?

 

12. Який  з наведених  бюджетів не може бути  підставою для складання  бюджету собівартості виготовленої продукції:

а) бюджет  прямих  витрат  на оплату  праці;

б) бюджет  прямих  матеріальних витрат;

в) бюджет  виробничих накладних витрат;

г) бюджет загальногосподарських та адміністративних витрат?

 

13. Бюджет собівартості реалізованої  готової продукції  вклю- чає зміну  залишків:

а) сировини і матеріалів  на складі; б) готової  продукції  для  реалізації; в) незавершеного виробництва;

г) немає  правильної відповіді.

 

14. З якою метою складають  бюджетний звіт про прибутки  і збитки:

а) для  визначення очікуваного  фінансового результату;

б) для розрахунку очікуваних платежів  податків  з прибутку;

в) для  розрахунку можливих виплат  дивідендів;

г) усі відповіді  правильні?

 

15. З якою  метою складають  бюджетний баланс:


а) для  визначення фінансових результатів діяльності;

б) для  оцінки  фінансового стану  підприємства за  бюджет6 ний  період;

в) для  оцін ки  ф інан сово го с тану  під приє мств а на  кін ець планового  періоду;

г) усі відповіді  правильні?

 

16. Який  документ  складають  для  контролю  за виконанням бюджетів:

а) звіт  про  виконання бюджету;

б) розрахунок відхилень  фактичних показників від бюджетних;

в) пояснювальну записку  керівника підрозділу;

г) заходи  для попередження негативних відхилень  від бюджету?

 

17. Відхилення доходу  за рахунок  зміни обсягу продажів визна- чають:

а) порівнянням гнучкого  бюджету  продаж  зі статичним бюд6 жетом  продажів;

б) порівнянням бюджетної  і фактичної ціни реалізації  продукції;

в) порівнянням фактичного і бюджетного  обсягу  продажів;

г) усі відповіді  правильні.