7.2. Порядок складання і узгодження бюджетів

 

Відправною  точкою  бюджетування є розробка  бюджету  про6 даж, який передбачає запланований обсяг продажу окремих видів продукції.  Складання всіх  інших  бюджетів  базується на бюджеті продаж, тому що він визначає майбутній обсяг виробництва або закупівель товару,  витрати  на виробництво і на збут, рух грошо6 вих  коштів  і т. ін. (рис.7.2).

 

 

Бюджет продаж складається на підставі  прогнозу  експертів (спеціалістів – маркетологів) про  можливі  обсяги  реалізації  та рівень цін у наступному бюджетному  періоді. Він включає обсяг продажу  за видами  продукції,  ціну  продажу,  доход  від реалізації (табл. 7.1).

Бюджет  продажу  складається, при необхідності,  з деталізацією:

– за періодами  року  (як правило,  за місяцями);


 

 

Бюджет продаж 

Таб лиця  7.1

 

 

 

Показник

Квартал

 

За рік

I

II

III

IV

Обсяг продажу, од.

500

650

650

600

2400

Ціна реалізації, грн за

одиницю

350

350

370

370

х

Доход від продажу, грн

175000

227500

240500

222000

865000

 

– за видами  продукції;

– за  географічними зонами,  регіонами,  країнами;

– за  продавцями (магазинами, філіями, представництвами тощо);

– за покупцями (клієнтами), каналами реалізації.

Одночасно з бюджетом  продажу  складають  графік надходжен- ня  коштів від реалізації. При  цьому враховують  умови  розрахунків за продаж  продукції  в кредит  (з оплатою  через 30, 45 або 60 і більше днів). Наприклад, частина  покупців  оплачують  борги  протягом  30 дн. з часу відвантаження продукції,  а частина  – протягом  60 дн. При рівномірній реалізації  продукції за місяцями графік надход6 ження  виручки  у нашому  прикладі  буде таким  (табл.  7.2).

Таб лиця  7.2

Графік очікуваних грошових надходжень

 

 

Показник

Квартал

 

За рік

I

II

III

IV

Заборгованість покупців на

початок року

Надходження виручки:

у періоді продажів (80%)

у наступному періоді (20%)

30900

 

140000

 

182000

35000

 

192400

45500

 

177600

48100

30900

 

692000

128600

Разом грошових

надходжень

Заборгованість покупців на кінець року

170900

 

217000

 

237900

 

225700

 

44400

851500

 

44400

Бюджет виробництва складається на основі  даних  бюджету продаж  з урахуванням зміни  залишків готової  продукції  на поча6 ток і кінець бюджетного періоду. Необхідний запас готової про6 дукції визначають виходячи із запланованого обсягу продаж на6 ступного  періоду,  очікуваної  зміни  попиту  на продукцію,  ритміч6 ності  надходження готової  продукції  з виробництва і т. ін. Обся6 ги  запасів  готової  продукції  планують  звичайно  у відсотках  від обсягу  продажу  наступного  періоду  (табл. 7.3).


Бюджет виробництва

 

 

Показник

Квартал

 

За рік

I

II

III

IV

Обсяг продаж, од.

500

650

650

600

2400

Запаси готової продукції (наприклад,

20% місячного обсягу продажів наступного періоду):

– на початок періоду (–)

– на кінець періоду (+)

 

 

33

43

 

 

43

43

 

 

43

40

 

 

40

38*

 

 

33

38

Обсяг виробництва, од.

510

650

647

598

2405

*Виходячи  з обсягу продаж у І кварталі  наступного  року (570 : 3) 0,2 = 38.

 

Бюджет  виробництва складають  для  кожного  виду  продукції зокрема.

Заплановані обсяги  виробництва треба  узгодити  з виробни6 чими  можливостями (потужностями)  підрозділів.

Бюджет  виробництва є підставою  для складання інших  опера6 ційних  бюджетів, пов’язаних з плануванням витрат  на виробництво.

Бюджет прямих  витрат  праці  складають  на підставі  бюджету

виробництва, встановлених технологічних норм  витрат  праці  на оди ницю  продукції  та  тарифни х ставок  робітників відповідної кв алі фікаці ї ( роз ряд у). Ро зра ху нки  мо жут ь в ико нув ати ся  на підставі технологічних карт окремих процесів або середніх по6 казників з розрахунку на одиницю  продукції  (табл. 7.4.)

Таб лиця  7.4

Бюджет прямих витрат на оплату праці

 

 

Показник

Квартал

 

За рік

I

II

III

IV

Обсяг виробництва, од.

510

650

647

598

2405

Прямі витрати праці на одини-

цю продукції, люд.-год.

25

25

25

25

х

Загальні витрати праці, люд.-

год.

12750

16250

16175

14950

60125

Оплата 1 люд.-години, грн

2,50

2,50

2,50

2,50

х

Загальні витрати на оплату

праці, грн

31875

40625

40438

37375

150313

Такі розрахунки виконують  окремо  з кожного  виду продукції, а потім  визначають загальні  витрати  на оплату  праці.

Бюджет витрачання (використання)  матеріалів передбачає

склад  і кількість  матеріалів,  необхідних  для  виконання виробни6


чої програми.  Норми  витрат  матеріалів  за їх видами  визначають інженери6технологи, а ціну  – п рацівники відділу  постачання, враховуючи  витрати  на їх заготівлю  і транспортування. Сам  бюд6 жет  складається за  такою  ж формою,  як  і бюджет  виробництва, але в розрізі видів продукції  та основних  видів матеріалів  (табл.7.5) Таб лиця  7.5

Бюджет використання матеріалів

 

 

Показник

Квартал

 

За рік

I

II

III

IV

Обсяг виробництва продукції

«Р», од.

510

650

647

598

2405

Витрати на одиницю

продукції, кг

– матеріалу А

і т. ін.

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

х

Загальні витрати матеріалів, кг,

– матеріалу А

і т. ін.

 

2550

 

3250

 

3235

 

2990

 

12025

Ціна за 1 кг матеріалів, грн:

– матеріалу А

і т. ін.

 

20,00

 

20,00

 

21,00

 

21,00

 

х

Прями матеріальні витрати на

виробництво продукції, грн

– матеріалу А

і т. ін.

 

 

51000

 

 

65000

 

 

67940

 

 

62790

 

 

246730

Разом

 

 

 

 

 

Такі  ж розрахунки виконують  з кожного  виду  продукції,  а потім  визначають загальні  потреби  кожного  виду  матеріалів  та з аг а л ьн і  м а те р і ал ь ні  ви т р ат и  н а  ви р об н иц т в о  в  ц і ло м у  п о підприємству.

Бюджет придбання матеріалів містить  розрахунки кількості мат еріалів  за  їх видами,  яку  необхідно  придбати  у плановому періоді,  та витрати  коштів  на придбання матеріалів.  Розрахунки базуються  на потребі в матеріалах, визначеній у бюджеті вико6 ристання матеріалів,  та з урахуванням зміни  їх залишків на по6 чаток  та на  кінець  відповідного  періоду.  Запаси матеріалів  пла6 нують за їх видами у відсотках до планової  потреби у наступному бюджетному  періоді,  враховуючи  умови  постачання та особли6 вості  ринку.  Бюджет  складається з кожного  виду  матеріалів  ок6 ремо, а загальна  сума витрат  на придбання матеріалів  визначається в цілому  по підприємству. Розрахунки виконують  за такою  мето6 дикою  (табл. 7.6).


Бюджет придбання матеріалів

 

 

Показник

Квартал

За

рік

I

II

III

IV

Потреба в матеріалах А, кг

2550

3250

3235

2990

12025

Необхідний запас (наприклад,

30% від потреби наступного кварталу):

– на початок періоду (–)

– на кінець періоду (+)

 

 

765

975

 

 

975

971

 

 

971

897

 

 

897

900*

 

 

765

900

Обсяг закупівлі, кг

2760

3246

3161

2993

12160

Ціна матеріалів, грн за кг

20,00

20,00

21,00

21,00

х

Загальні витрати на придбання

матеріалу А

і т. д. за іншими видами матеріалів

55200

64920

66381

62853

249354

Разом по підприємству, грн

 

 

 

 

 

*Розраховано виходя чи  з  потреби на  І  квартал наступного р ок у.

Одночасно з бюджетом придбання матеріалів  складається графік оплати  постачальникам за  матеріали, який  потім  викорис6 товують при плануванні руху коштів та складанні  бюджетного балансу. При складанні такого графіка враховують прийнятий порядок  розрахунків з постачальниками (попередня оплата,  оп6 лата  при  придбанні,  купівлі  в кредит  з відстрочкою  платежів  на певну кількість  днів). Розрахунки виконують  аналогічно  скла6 данню  графіка  надходження коштів  від реалізації  (див. табл.  7.2).

Бюджет виробничих накладних витрат  складається на основі вир обничої  програми  (витрати на обслуговування обладнання і т. ін.), укладених угод  (оренда і т. ін.), відповідних розрахунків (амортизація обладнання, енергоносії  та ін.). Сума  змінних  ви6 робничих  витрат  планується з розрахунку на одиницю  бази  роз6 поділу (кількість продукції, витрати  праці, оплата праці, відпра6 цьовані машино6години і т. ін.) і є прямо пропорційною обсягу діяльності у кожному  періоді.  Розподіл цих витрат  може  здійсню6 ватися  за загальною  ставкою  або ж окремо  за їх видами  (стаття6 ми ).

Постійні  накладні  витрати  можуть  плануватися у рівних  су6 мах помісячно,  а можуть  бути різними  за періодами  року (залежно від умов  виробництва та економічної  ситуації). Бюджет  виробни6 чих накладних витрат складають у розрізі окремих статей витрат. Ставка  виробничих накладних витрат  може  бути  розрахована в середньому  за рік, або у розрізі  окремих  періодів  (табл. 7.7).


Бюджет виробничих накладних витрат

 

 

Показник

Квартал

 

За рік

I

II

III

IV

Обсяг виробництва, од.

Змінні виробничі накладні витрати:

– зарплата

– освітлення і опалення і т. ін.

510

 

2000

510

650

 

2550

650

647

 

2540

650

598

 

2350

600

2405

 

9440

2410

Разом змінних витрат

Ставка змінних витрат на одиницю продукції, грн Постійні виробничі накладні витрати:

– зарплата

– оренда і т. ін.

10200

20,00

 

6000

3000

13000

20,00

 

6000

3000

12940

20,00

 

6000

3000

11960

20,00

 

6000

3000

48100

20,00

 

24000

12000

Разом постійних витрат

Ставка постійних витрат на одиницю продукції, грн

22000

43,14

22000

33,85

22000

34,00

22000

36,79

88000

36,59

Всього виробничих накладних

витрат

Ставка виробничих накладних витрат на одиницю продукції, грн

32200

 

63,41

35000

 

53,85

34940

 

54,00

33960

 

56,79

136100

 

56,59

Бюджет собівартості виробленої готової  продукції складають на  підставі  бюджетів  використання матеріалів,  прямої  оплати праці  та виробничих накладних витрат  з урахуванням запланова6 них  залишків незавершеного виробництва на  початок  і кінець бюджетного  періоду.

Якщо  залишки незавершеного виробництва не плануються, то собівартість  виготовленої продукції  дорівнює сумі витрат на виробництво (табл.  7.8).

 

 

Бюджет собівартості виготовленої продукціїТаб лиця  7.8

 

 

 

Показник

Квартал

 

За рік

I

II

III

IV

Витрати виробництва:

– прямої оплати праці

– прямі витрати матеріалів

– виробничі накладні витрати

 

31875

51000

32200

 

40625

65000

35000

 

40438

67940

34940

 

37375

62790

33960

 

150313

246730

136100

Разом виробничих витрат

115075

140625

143318

134125

533143


 

Продовже ння  т абл.  7.8

 

 

Показник

Квартал

 

За рік

I

II

III

IV

Незавершене виробництво:

– на початок періоду (+)

– на кінець періоду (–)

 

 

 

 

 

Собівартість виготовленої

продукції

115075

140625

143318

134125

533143

Бюджет собівартості реалізованої продукції складається на підставі  бюджету  собівартості  виготовленої продукції  з урахуван6 ням зміни залишків готової продукції  на складі. Якщо залишки готової  продукції  не плануються або вони  плануються в незмінно6 му обсязі,  то собівартість  реалізованої продукції  буде дорівнюва6 ти собівартості  виготовленої продукції  (табл. 7.9).

 

 

Бюджет собівартості реалізованої продукціїТаб лиця  7.9

 

 

 

Показник

Квартал

 

За рік

I

II

III

IV

Собівартість виготовленої

продукції

115075

140625

143318

134125

533143

Залишки готової продукції:

– на початок періоду (+)

– на кінець періоду (–)

 

7590

9702

 

9702

9303

 

9303

8820

 

8820

8495

 

7590

8495

Собівартість реалізованої

продукції

112963

141024

143601

134450

532238

Бюджет загальних і адміністративних витрат  відображає пла6 нові витрати  на управління і обслуговування підприємства в ціло6 му. Він складається шляхом  об’єднання бюджетів усіх відділів управління підприємством та його господарського обслуговування. При  цьому  річна  сума  витрат  може  бути  розподілена між  окре6 мими періодами  рівномірно,  а може плануватися виходячи з фак6 тичних  потреб окремих  періодів.  Усі ці витрати  є постійними, тому їх планують  у розрізі  окремих  статей  витрат  на підставі  спеціальних розрахунків:  штатного  розкладу,  договорів  на комунальні послуги та оренду, амортизації необоротних активів  і т. ін. (табл.  7.10).

Бюджет витрат  на  збут  виготовленої продукції  складається на базі  бюджету  продажів  і включає  змінні  та постійні  витрати на  реалізацію.

До змінних зараховують комісійні  реалізаторам та посеред6 никам,  частково  витрати  на рекламу  тощо.  Постійні  витрати  на збут включають  оплату праці співробітників відділу збуту, орендну


Бюджет загальних і адміністративних витрат

 

 

Показник

Квартал

 

За рік

I

II

III

IV

Зарплата

Оренда і т. ін. Разом

31000

4000

 

36000

31000

4000

 

36000

31000

4000

 

36000

31000

4000

 

36000

124000

16000

 

144000

 

плату,  амортизацію, витрати  на  відрядження тощо.  Змінні вит6 рати  планують  з розрахунку на обсяг  реалізації,  а постійні  – за6 гальною  сумою  (табл.  7.11).

 

 

Бюджет витрат на збутТаб лиця  7.11

 

 

 

Показник

Квартал

За

рік

I

II

III

IV

Обсяг продажу, грн

175000

227500

240500

222000

865000

Ставка змінних витрат на збут (у

відсотках до обсягу продажів), %

2

2

2

2

х

Сума змінних витрат на збут, грн

3500

4550

4810

4440

17300

Постійні витрати на збут:

– зарплата

– реклама і т. ін.

 

15000

6000

 

15000

6000

 

15000

6000

 

15000

6000

 

60000

24000

Разом постійних витрат на збут

35000

35000

35000

35000

140000

Разом витрат на збут

38500

39550

39810

39440

157300

На підставі наведених  вище операційних бюджетів можна скласти  бюджетний звіт  про  фінансові результати – проформу звітності,  складену  до початку  звітного  періоду.  На  підставі  цьо6 го  бюджет у виз начают ь дуж е бага то  ва жливих   екон омічни х і фінансових показників:  очікуваний прибуток,  су му  податку  з прибутку,  можливі  виплати  дивідендів,  фінансування капіталь6 них  вкладень  і т. ін. (табл. 7.12).

Окремі  показники цього  бюджету  можуть  бути  деталізовані за періодами  року.

Бюджет коштів  – це план  грошових  надходжень  і платежів нас тупного  пері оду.  В ін  скл адаєт ься  на  підст аві  оп ерацій них бюджетів  після  визначення доходів  і витрат,  що мають  грошовий характер.  Для  цього  із загальної  суми  витрат  виключають негро6 шові  (такі як  амортизація і т. ін.),  з яких  не треба  сплачувати гроші. Особливу увагу приділяють тим витратам  і доходам, які сплачуються або надходять  не в тому періоді,  коли  нараховують6


 

 

Бюджетний звіт про  фінансові результати 

Таб лиця  7.12

 

 

Показник

Сума

Доход від продажу продукції

865000

Собівартість реалізованої продукції

532238

Валовий прибуток

332762

Загальні адміністративні витрати

144000

Витрати на збут

157300

Операційний прибуток від основної діяльності

31462

Податок на прибуток

7866

Чистий прибуток

23596

Дивіденди

Нерозподілений прибуток

23596

ся і відображаються в обліку  (доход від реалізації  продукції,  вит6 рат и на  придбання сировини,  оплата  праці,  відсотки  за позика6 ми і векселями, податки  тощо). Для  таких  витрат  і доходів  склада6 ють спеціальні  графіки  грошових  надходжень  і видатків,  один  з яки х наведено  у табл.  7.2. Аналогічно  складають  інші  графіки, виходячи з прийнятих умов і порядку  розрахунків (табл. 7.13).

Таб лиця  7.13

Графік очікуваних грошових видатків на оплату праці

 

 

Показник

Квартал

 

За рік

I

II

III

IV

Нарахована зарплата:

– працівникам основного виробництва (прямі витрати праці)

– у виробничих накладних витратах

– в адміністративних витратах

– у витратах на збут і т. ін.

 

31875

 

8000

31000

15000

 

40625

 

8550

31000

15000

 

40438

 

8540

31000

15000

 

37375

 

8350

31000

15000

 

150313

 

33440

124000

60000

Разом нарахованої зарплати

Виплата зарплати:

– заборгованість на початок року

– зарплата, нарахована в поточному періоді (83,3%)*

– зарплата, нарахована у попередньому періоді (16,7%)*

85875

 

14000

71560

 

95175

 

79310

 

14315

94978

 

79150

 

15865

91725

 

76440

 

15828

367753

 

14000

306460

 

46008

Разом виплаченої зарплати

Заборгованість із зарплати на кінець періоду

85560

14315

93625

15865

95015

15828

92268

15285

366468

15285

*При  дворазовій  виплаті  зарплати  за місяць  5/ 6 нарахованої  суми ви6 дає ться  у поточному  кварталі,  а 1/ 6 (півмісячна зарплата) – у наступному пер іоді.


На  підставі  виконаних розрахунків та складених  графіків  гро6 шових  надходжень  і виплат  складають  бюджет коштів  (табл. 7.14).

 

Таб лиця  7.14

Бюджет  коштів

 

Показник

Квартал

За рік

I

II

III

IV

Залишок на початок періоду

20000

26200

22800

30600

20000

Надходження:

– від реалізації продукції

– інші (відсотки, від реалізації необоротних активів тощо)

 

170900

 

217000

 

237900

 

225700

 

851500

Разом надходжень

170900

217000

237900

225700

851500

Всього грошей в обороті

(надходження + залишок на початок періоду)

190900

243200

260700

256300

871500

Виплати:

– за придбані матеріали

– на оплату праці і т. ін

 

48000

85560

 

64000

93625

 

64000

95015

 

69000

92268

 

245000

366468

Разом витрат і платежів

164700

220400

230100

220750

835950

Залишок на кінець періоду

26200

22800

30600

35550

35550

 

Бюджетний звіт про фінансовий стан підприємства на кінець року (бюджетний баланс) складається на підставі балансу на по6 чаток року, бюджетів операційних витрат  і доходів, коштів  і фінан6 сування капітальних вкладень.  Так, первинна  вартість основних засобів визначається додаванням до їх вартості на початок року вартості запланованого придбання основних  засобів (з бюджету капітальних вкладень  або бюджету коштів) та віднімання суми запланованого списання (вибуття) основних  засобів.  Сума  зносу (амортизації) основних засобів на кінець року визначається до6 даванням до суми зносу на початок року нарахованої за рік амор6 тизації (із бюджетів виробничих накладних витрат, загальних і адміністративних витрат  та витрат на збут) і відніманням суми зносу  запланованих до списання основних  засобів.

А на л о гіч но  визн ач а ю ть ся  за ли ш ки  за  інш и м и  ста т т ям и

коштів  та джерел  їх утворення. Залишок заборгованості за розра6 хунками  з постачальниками, покупцями, з оплати праці, за по6 датками  тощо. визначають на підставі  попередньо  складених  роз6 рахунків  грошових  надходжень  і виплат  (див.  табл. 7.2, 7.13 тощо). Складений бюджетний  баланс  є підставою  для  аналізу  очікува6 ного  фінансового стану  підприємства на кінець  бюджетного  пе6


ріоду, що покаже  доцільність запланованої  діяльності та її еко6 номічну  ефективність.