Практичні      завдання        

 

Завдання 6.1

Кор пораці я  «Дон баспр омексп орт»  м ає  та кий  склад  ка пі6 талу:

 

 

 

Вид капіталу

Балансова

вартість,

тис. грн

Вартість

одиниці капіталу (акції, облігації, векселя), грн

Середній доход,

що виплачується на одиницю капіталу, грн

Прості акції

Привілейовані акції Облігації Довгострокові векселі видані

6500

700

2000

800

50

100

200

50000

8

20

20

6500

Разом

10000

х

х

 

Необхідно  визначити середню  вартість  капіталу  корпорації.

 

Завдання 6.2*

Виробни че підприємс тво  «Рапід»  п рийняло ріше ння  про початок  виробництва нового  виробу,  для  чого необхідні  однора6 зові  капіталовкладення на  придбання обладнання 100000  грн. Пр одукція  буде  вироблятися протягом  п’яти  років,  після  чого обладнання, як очікується, буде продане  за 20000 грн (за  залишко6 вою вартістю). Обсяг  виробництва і продажів  нового  виробу  за

5 років  складе: 16й рік – 5000  од., 26й – 10000  од., 36й – 15000  од.,

46й – 15 000  од., 56й – 5000  од. Ціна  ре алізації  продукції  очі6 кується  незмінною  протягом  усього  періоду  – 12 грн за одини6 цю. Виробничі витрати  – 8 грн  на  одиницю  (без суми  аморти6 зації  обладнання).

Необхідно  визначити:

1) облікову  норму  прибутку;

2) період  окупності  первісних  інвестицій;

3) чисту  приведену  вартість  грошових  потоків.


Завдання 6.3

Рада  директорів фірми  «Консул»  розглядає доцільність  прий6 няття одного з двох поданих  проектів капітальних вкладень  (при ставці  дисконтування  20%), про  які  є така  інформація:

 

 

Період

Очікувані грош ові потоки, грн

Проект

№ 1

№ 2

Первісні капіталовкладення

Очікувані чисті грош ові надходж ення

1

2

3

4

5

6

80000

 

20000

40000

50000

160000

 

40000

50000

60000

100000

80000

70000

Необхідно  визначити показники ефективності кожного про6 екту, зокрема:

1) термін  окупності;

2) облікову  норму  рентабельності (прибутку);

3) дисконтований термін  окупності;

4) чисту  теперішню  вартість;

5) внутрішню  норму  рентабельності.

 

Завдання 6.4

Корпорація «Тент»  розглядає питання про прийняття проек6 ту автоматизації технологічного процесу.  На  розгляд  відібрано  три можливих проекти,  показники яких  наведено  у таблиці  (тис. грн):

 

 

Показник

Проект

№ 1

№ 2

№ 3

Первинні інвестиції

Термін використання, роки

Ліквідаційна вартість

Очікувані чисті грошові надходження

(з урахуванням амортизації) за рік:

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

2000

5

100

 

800

700

650

600

550

2300

5

150

 

1000

700

500

500

500

1800

4

80

 

550

650

950

1000

Розрахункова вартість  капіталу  корпорації  – 18%. Аморти6 зація  нараховується прямолінійним методом.

Необхідно  визначити для  кожного  проекту  такі  показники:


– чиста  теперішня вартість;

– період  окупності;

– дисконтований період  окупності;

– облікова  норма  прибутковості;

– внутрішня норма  рентабельності;

– індекс  прибутковості.

Дати порівняльну оцінку доцільності  прийняття кожного проекту.

 

Завдання 6.5

Фірма  «Атрибут»  вивчає  економічну  доцільність капіталь6 них  вкладень  у привабливий інвестиційний проект,  розрахова6 ний  на  використання протягом  5 років.  Первинна (одноразова) сума  вкладень  – 440  тис.  грн. За  розрахунками проект  забезпе6 чить  такі потоки  коштів  по роках  (тис. грн):

 

 

Грошові потоки

Роки

0-й

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Витрати

440

300

460

520

700

860

Грошові надходження (з урахуван-

ням амортизації)

430

590

650

830

990

Ліквідаційна вартість

20

Середня  вартість  капіталу  фірми  – 14%. Необхідно  визначити:

– чисті  грошові  надходження;

– період  окупності  проекту;

– облікову  норму  прибутковості (рентабельності);

– чисту  теперішню  вартість  проекту;

– дисконтований період  окупності  проекту;

– чи  перевищує внутрішня норма  рентабельності середню вартість  капіталу  фірми.

 

Завдання 6.6

Фірма  «Посейдон» планує придбати  нове виробниче  облад6 нання,  вартість  якого  разом  з витратами на  монтаж  становить

140 тис. грн, розрахунковий період  використання – 10 років  (без ліквідаційної вартості).  Щорічна економія  витрат  при  використанні нового  обладнання очікується на суму 16000  грн. Фірма  розглядає проекти,  внутрішня норма  прибутковості яких  не нижче  16%.

Необхідно  визначити показники ефективності проекту:

– період  окупності;

– облікову  норму  прибутковості;


 

 

16% .– чисту  теперішню  вартість  проекту;

– індекс  прибутковості;

– дисконтований період  окупності;

– вказати,  чи  перевищує внутрішня норма  прибутковості

 

 

Завдання 6.7

Компанія «Спорт6лідер»  розглядає три можливі  варіанти капітальних інвестицій в устаткування, для кожного з яких не6 обхідні  первинні  вкладення на  суму  96 тис.  грн.  Кожен  пр оект розрахований на  три  роки,  уст аткування не буде  мати  ліквіда6 ційної вартості, амортизація нараховується прямолінійним ме6 тодом,  вартість  капіталу  компанії  – 15%. Проекти  забезпечують такі  грошові  надходження від економії  витрат:

 

 

Період (рік) використання

Варіант вкладень

№ 1

№ 2

№ 3

1-й

2-й

3-й

33750

40500

67500

42750

42750

42750

58500

40500

39500

Разом

141750

128250

138500

 

Визначити для  кожного  варіанта:

– чисту  теперішню  вартість;

– дисконтований період  окупності;

– індекс  прибутковості.

Обрати  кращий  з варіантів  капітальних вкладень.

 

Завдання 6.8

Компанія «Червоний корал»  розраховує придбати  нову  ма6 ши ну , перві сна  варт ість  якої  1860 00  грн,  термін  ефектив ного використання – 6 років,  ліквідаційна вартість  не очікується, на6 рахування амортизації за прямолінійним методом, мінімальний рівень  прибутковості – 17%, економія  виробничих витрат  у разі використання нової машини  по роках експлуатації становитиме відповідно:  45000,  34000, 29000,  22000,  16000,  10000  грн.

Необхідно  визначити доцільність придбання нової  машини, для  чого розрахувати такі  показники:

– період  окупності;

– облікова  норма  прибутковості;

– чиста  теперішня вартість;

– дисконтований період  окупності;

– індекс  прибутковості.


Завдання 6.9

Молочний завод № 1 розглядає питання про придбання 5 автофургонів для перевезення замовникам своєї продукції. Ціна кожного  автофургона 30000  грн  повинна  бути  сплачена  однора6 зово при купівлі. Щорічні  експлуатаційні витрати  (без аморти6 зації), як очікується, становитимуть 40000 грн на кожний  авто6 мобіль, з урахуванням оплати праці водіїв. Автофургони розра6 ховані на експлуатацію протягом 6 років, після чого їх планують реалізувати за 6000  грн кожен.

На сьогодні молокозавод для перевезення своєї продукції користується послугами  комерційної автобази. За розрахунками спеціалістів вартість  послуг  автобази  протягом  наступних 6 років буде становити 230000  грн щорічно.

Необхідно  визначити:

1) облікову  норму  прибут ку  для  даного  проекту  капітало6 вкладень;

2) період  окупності  витрат  для  придбання автофургонів;

3) чисту приведену  (теперішню) вартість, якщо норма дис6 контування дорівнює  15%.

 

Завдання 6.10

Підприємство «Карпати» вирішило обновити  обладнання де6 ревообробного цеху. Існує  можливість вибору  з трьох  альтернатив6 них варіантів,  характеристику яких  наведено  у таблиці  (тис. грн):

 

 

Показник

Проект

№ 1

№ 2

№ 3

Вартість обладнання (первісні інвестиції)

Чисті грошові надходження (з урахуванням амортизації):

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

5-й рік

Разом надходжень

Ліквідаційна вартість обладнання (доход від продажу після закінчення терміну використання)

200

 

40

80

80

60

40

300

20

200

 

10

20

170

20

10

230

20

200

 

80

100

20

100

150

450

20

Необхідно  проаналізувати потоки грошових коштів, що ство6 рюють різні  проекти,  і визначити кращий  з них. Для  аналізу  роз6 рахувати  показники облікової  норми  прибутку  та періоду  окуп6 ності.  Внести  пропозиції керівництву.


Завдання 6.11

Підприємство «Агротранс»  планує  первісні  інвестиції  на суму

150 тис. грн для придбання 5 нових автомобілів,  що, за розра6 хунками  спеціалістів,  принесе  підприємству суму  щорічної  еко6 номії  поточних  витрат  30 тис. грн (без врахування суми  аморти6 зації автомобілів). Ліквідаційна вартість  кожного  автомобіля після шести  років  їх нормального використання становитиме 6000  грн.

Необхідно  визначити ЧТВ  даного  проекту  при 15 і 106відсот6 ковій  дисконтній ставці  та розрахувати ВНР.  Дати  оцінку  фінан6 сової  доцільності даного  проекту,  якщо  середня  вартість  капіта6 лу підприємства становить  12%.

 

Завдання 6.12*

Компанія «Металопрокат» розглядає питання про доцільність закриття одного  із своїх  заводів,  попит  на  продукцію  якого  ос6 таннім  часом  значно  знизився. Завод знаходиться у регіоні  з ви6 соким  рівнем  безробіття.

Компанія орендує цей завод і до закінчення терміну оренди залишається ще чотири  роки.  Дирекція не впевнена  в доцільності закриття заводу  негайно.  Інша  компанія  пропонує  взяти  завод  у суборенду  за 40 тис. грн щорічно  до кінця  терміну  основної  оренди.

Первісна  вартість  обладнання і механізмів  заводу  складає

1,5 млн  грн, балансова  вартість  – 400 тис. грн, справедлива рин6 кова  вартість  – 220 тис. грн. Оборотний капітал  заводу  складає

420  тис. грн і може  бути  конвертований у кошти  без втрати  вар6

тості в будь6який  час при  необхідності  (зараз або при  закінченні терміну  оренди).

Негайне  закриття заводу  змусить  виплатити вихідну  допо6 могу звільненим працівникам на суму 180 тис. грн, при  звільненні після  закінчення терміну  оренди  ця  сума  складе  150 тис. грн.

Якщо підприємство буде працювати ще 4 роки, то щорічна амортизація обладнання складатиме 90 тис. грн, а його залишко6 ва вартість  не кінець  терміну  оренди  – 40 тис. грн. Щорічні  при6 бутки  (збитки) від діяльності заводу  очікуються  в таких  розмірах (тис.  грн):

16й рік – 160; 26й рік – (40);  36й рік – 30; 46й рік – 20. Середні  витрати  компанії  на капітал  складають  щорічно  12%.

При  розрахунках оподаткування прибутку  до уваги  не береться.

Необхідно  визначити:

1) суми  релевантних потоків  грошових  коштів,  що вини ка6 ють при  рішенні  про  продовження роботи  заводу  ще на 4 р оки, пор івняно  з його  негайним  закриттям;


2) чисту приведену  (теперішню) вартість продовження екс6 плуатації  заводу  до закінчення терміну  оренди  замість  його  не6 гай ного  закриття;

3) обґрунтувати пропозицію про  доцільність негайного  зак6 риття  заводу  або продовження його діяльності до закінчення тер6 міну  оренди,  беручи  до уваги  інші  (нефінансові) фактори.

 

Завдання 6.13

ВАТ «Хімік»  розглядає питання про придбання нового  облад6 нання  для  виробництва препарату  В52, на наукову  розробку  якого вже витрачено  50 тис. грн. Вартість  нового обладнання, за поперед6 німи  даними,  100 тис. грн. З його придбанням виробництво препа6 рату В52 можна буде почати з наступного року, але це потребує одноразових додаткових  вкладень  в оборотний капітал  30 тис. грн. У разі придбання нового  обладнання і впровадження виробництва препарату В52 буде знято з виробництва інший препарат, який щорічно  приносив би 15 тис. грн маржинального доходу  протягом життєвого  циклу  нового  препарату,  розрахованого на 5 років.

Попередні  розрахунки доходів та витрат, пов’язаних з ви6 пуском  нової  продукції,  наведено  у таблиці:

 

 

Показник

Рік використання обладнання

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Обсяг продажів, од.

800

1000

1200

1000

800

Ціна реалізації, грн/од.

100

120

120

100

80

Змінні витрати, грн/од.

50

50

40

30

40

Постійні витрати, тис. грн

30

30

30

30

30

У суму постійних  витрат включено суму амортизації нового обладнання (20  тис. грн щорічно) і постійні  накладні  витрати.  Роз6 рахунки  показують,  що експлуатація нового  обладнання зумовить збільшення виробничих накладних витрат  на 8 тис. грн щорічно.

Необхідно  визначити:

1) суми  щорічних  релевантних потоків  коштів,  зумовлених при дбанням  нового  обладнання та  випуском  нового  виду  про6 дукції;

2) період  окупності  обладнання;

3) чисту  приведену  (теперішню) вартість  майбутніх  грошо6

вих  надходжень  при  дисконтній ставці  8%.

 

Завдання 6.14*

Фірма  «Будівельник» вивчає  можливості участі  в аукціоні  з метою  придбання аварійної  будівлі  для  подальшої  її реставрації,


облаштування в ній  елітних  квартир  та їх продажу.  Очікується, що будівля може бути придбана не дорожче 450 тис. грн. На її реставрацію  планується два роки,  про що є домовленість з відпо6 відними  будівельними підприємствами. Вартість  реставрації:  16й рік  – 500  тис.  грн, 26й  рік  – 300  тис.  грн.  За перший  рік  пла6 нується  обладнати  6 елітних  квартир  і продати  їх за 900 тис. грн, за другий  рік – відповідно  3 квартири за 450 тис. грн.

Витрати  на капітал  для  фірми  «Будівельник» складають  12%

річних.

Необхідно  визначити:

1) чисту  приведену  (теперішню) вартість  запропонованого проекту;

2) при якій ціні придбання аварійної  будівлі ЧТВ  буде до6 рівнювати  нулю;  «запас  міцності»  для  ціни;

3) при  якій  середній  вартості  капіталу  (дисконтній ставці) ЧТВ буде дорівнювати нулю; «запас міцності» суми первинних інвестицій;

4) при  якій  ціні  продажу  квартир  ЧТВ  буде  дорівнювати нулю;  «запас  міцності»  для  ціни  реалізації  квартир;

5) дати  оцінку  рівня  ризику  даного  проекту.

 

Завдання 6.15

Підприємство «Емальпосуд» розглядає три  можливі  варі6 ант и  розвитку подій  н а ринку  нового  в иду  прод укції,  в ипуск якої  п ланується з  нового  року.  Для  організ ації  такого  ви роб6 н иц т ва  по т рі б ні  од н ор а зо в і і нв е с ти ц ії  на  су м у  1 00  ти с . грн . Жи ттєвий  цикл  продукту  за  розрахунками служби  маркетингу становитиме 2 роки.  Ситуація на ринку  може скластися під впли6 вом  конкуренції та інших  факторів  таким  чином  (з розрахунку на  рік):

 

 

Варіанти розвитку подій

Чисті грошові

надходження

Імовірність

подій

Сприятливі

Нейтральні (середні)

Несприятливі

80000

40000

12000

0,6

0,3

0,1

Разом

х

1

 

Вартість  капіталу  підприємства 10%.

Визначити доцільність випуску  нової продукції,  для чого розрахувати очікувану  чисту  приведену  (теперішню) вартість  да6 ного  проекту.


Завдання 6.16

Фірма  «Комп’ютерсервіс»  розробляє нове програмне  забезпе6 чення  для  складського обліку  підприємства оптової  торгівлі  запас6 ними частинами до автомобілів.  Вартість такого програмного за6 безпечення 10000  грн. Клієнт  згоден  платити  за використання про6 грами  на одному  складі  8000 грн за рік, при  використанні програми на двох складах  оплата  буде становити 12000 грн за рік. За  передба6 ченнями  фірми  вірогідність  використання програми  на двох скла6 дах одночасно  не перевищує 40%. Вартість  капіталу  фірми  15%.

Необхідно  визначити ймовірні  чисті надходження грошових коштів та ОЧТВ проекту; дати пропозиції про доцільність його впровадження.

 

Завдання 6.17*

Компанія «Арома»  витратила 160 тис. грн на розробку  ново6 го крему  для  догляду  за  шкірою  та 15 тис.  грн  на  дослідження його ринкових перспектив. Дослідження показали,  що життєвий ци кл  нового  продукту  може  бути  4 роки,  ціна  його  продажу  –

20 грн за туб обсягом  100 мл. Ймовірність ринкового  попиту  на всі чотири  роки  виглядає таким  чином:

 

Обсяг продажів, од.

16000

14000

11000

Ймовірність події

0,1

0,6

0,3

Обладнання і сировину  для  виробництва крему  підпр иєм6 ство  має,  працівників необхідно  найняти додатково.  Обладнан6 ня унікальне  і для  інших  виробництв не може  бути  використане. Й ого  пер в іс на  ва рт іст ь  150  ти с.  гр н,  сп р ав едлив а  (ри н ко ва ) вартість  – 85 тис. грн, ліквідаційна вартість  на час припинення виробництва, як  очікується, становитиме 35 тис.  грн.

Для  виробництва одиниці  продукції  (100 мл) необхідно  вит6 ратити  2 год. прямої  праці  з оплатою  4 грн/год.  та сировини на 6 грн. Додаткові  накладні  витрати, пов’язані з цим виробництвом, складуть  15 тис. грн щорічно. При звільненні працівників після припинення виробництва крему  необхідно  буде виплатити вихі6 дну  допомогу  10 тис. грн  одноразово.

Компанія може  відмовити ся  від виробництва такого  виду продукції  і продати  патент  на неї іншій  фірмі  за 125 тис. грн.

Вартість  капіталу  компанії  складає  12% (мінімальна дискон6 тна ставка).

Необхідно  визначити очікувану  чисту  приведену (теперіш6 ню) вартість  виробництва нового  продукту  та дати  рекомендації керівництву про  доцільність його  виробництва.


Завдання 6.18

Рада  директорів компанії  «Дон»  розглядає два варіанти  про6 ект у придбання обладнання, яке  буде  використано для  ви роб6 ництва  продукції  протягом  3 років.  Визначено попередні  показ6 ники  вартості  кожного  варіанта  та їх продуктивності, тис. грн.

 

 

Період дії проекту

Варіант проекту

№ 1

№ 2

Первісні (одноразові) інвестиції

Очікуваний щорічний чистий прибуток (збиток):

1-й рік

2-й рік

3-й рік

Очікувана ліквідаційна вартість обладнання

100

 

29 (1)

2

7

60

 

18 (2)

4

6

 

При  розрахунку чистого  прибутку  використано прямоліній6 ний  метод  нарахування амортизації основних  засобів.  Оборот6 ний   капіта л  пр и  в и ко р ист а нні  да них  ва р іа н т ів  пр о ект у  не змінюється. Витрати  на капітал  оцінено  компанією  на рівні  10%.

Необхідно  визначити для  кожного  варіанта:

1) чисту  приведену  (теперішню) вартість  (ЧТВ);

2) наближену внутрішню  норму  рентабельності (ВНР);

3) період  окупності  (ПО).

Дайте  рекомендації раді  директорів,  який  варіант  проекту обр ати,  якщо  хоч  один  з них  цього  заслуговує.  Поясніть,  який мет од інвестиційної оцінки  є найбільш  об’єктивним  та заслуго6 вує  на довіру,  і чому.

 

Завдання 6.19

Підприємство «Астра»  є дистриб’ютором  комп’ютерного  про6 грамного забезпечення. Керівництво фірми  розглядає інвестиц6 ійний  потенціал  трьох  нових  програмних засобів  податкового об ліку , р озро бле них  різним и  фі рма ми  і за про поно ван ими  до впровадження.

Фінансова служба  підприємства визначила можливі  очікувані показники використання різних  програмних засобів  (тис. грн):

 

Постачальник

програм

Первісні

витрати

Очікувані чисті грошові надходження

1-й рік

2-й рік

3-й рік

№ 1

№ 2

№ 3

(60)

(120) (180)

25

50

95

30

70

80

32

40

58

 

Витрати  компанії  на фінансування складають  10%.


Необхідно  розмістити програмні продукти  в порядку зрос6 тання  інвестиційного потенціалу,  використовуючи показники:

– чистої  приведеної вартості;

– наближеної внутрішньої норми  рентабельності;

– періоду  окупності.

Дати  рекомендації керівництву підприємства про доцільність використання кращого програмного продукту, якщо такий виз6 начився.

 

Завдання 6.20*

Підприємство «Гігант», що випускає комплектуючі для ав6 томобільної промисловості, розглядає можливість автоматизації однієї  з поточних  ліній.  Устаткування для  автоматизації вартістю

70 0  ти с. грн  по ви нн о  за мі ни т и  ді юч е об ла дна нн я,  б ал ан со ва вартість  якого  180 тис. грн, а ліквідаційна (можлива ціна  реалі6 зації) – 50 тис. грн.

Потужність діючої лінії 1,25 млн деталей за рік, але вона використовується лише на 80% через недостатній попит на про6 дукцію.  Потужність нової  лінії  – 1,4 млн  виробів  за рік,  термін еф ект ивн ого  викори ста ння  – 5 ро ків , о чікува на  лікв іда цій на вартість  – 100 тис. грн.

Бухгалтером визначено  попередні  оцінки  витрат  для  нової лінії  порівняно з показниками діючої  (з розрахунку на  1 млн виробів):

 

Показник

Діюча лінія

Нова лінія

Витрати на одну деталь, грн:

– прямі матеріальні

– прямі на оплату праці

– змінні накладні витрати

– постійні накладні витрати

 

0,40

0,22

0,14

0,44

 

0,36

0,10

0,14

0,20

Разом витрат

1,20

0,80

Ціна реалізації деталі, грн/од.

1,50

1,50

Прибуток, грн/од.

0,30

0,70

 

До суми постійних  накладних витрат  включено  амортизаційні відрахування на  обладнання діючої  лінії  – 40 тис.  грн, нової  –

120  тис.  грн  за  рік.  Вважають,  що  в цілому  для  підприємства

сума  постійних  витрат  не зміниться.

Впровадження нового обладнання дасть можливість одно6 разово  знизити товарні  запаси  на 160 тис. грн.

Витрати  на  капітал  підпр иємство  оцінює  в середньому  на рівні  10%.


Необхідно  визначити:

1) додаткові  потоки  коштів,  зумовлені  даним  проектом;

2) чисту  приведену  вартість  проекту;

3) наближену внутрішню  норму  рентабельності проекту;

4) період  окупності  інвестицій;

5) фінансову доцільність автоматизації виробничої лінії.

 

Завдання 6.21

Компанія «Апеніни»  розглядає питання про  заміну  систе6 ми  о па ле нн я.  Сп ец іа лі зо ва на  фі рм а  ре ко ме нду є  на  в иб ір  д ві сх еми,  ко жна  з яких  забе зпе чує  нео бхід ну  ефективн іст ь оп а6 лення.  Порівняльна характери стика  цих  схем  наведена  в таб6 лиці  (тис. грн):

 

 

Показник

Існуюча

система

Рекомендовані схеми

А

Б

Одноразові капітальні витрати

Щорічні експлуатаційні витрати

Ліквідаційна вартість

145

5

70

140

14

150

120

30

 

Ба ла нсо ва  ва рті сть  і сну ючо ї сис тем и  – 5 0 т ис . грн;  щ об підтримувати її в робочому  стані,  необхідні  одноразові  витр ати на ремонт  – 20 тис. грн.

Вартість  капіталу  компанії  – 12%. Розрахунковий тер мін експлуатації систем  опалення – 10 років.

Необхідно  визначити:

1) чисту  приведену  вартість  кожної  із запропонованих схем опалення;

2) додаткові  потоки  коштів  рекомендованих систем  порівня6 но  з існуючою;

3) в нутріш ню  нор му  рент абельн ості  дл я  запр опонов аних систем  опалення;

4) дайте  пропозицію,  яку  з рекомендованих систем  доціль6 но впроваджувати.

 

Завдання 6.22

Професійний футбольний клуб  «Ніка6Південь»,  що добив6 ся значних успіхів у різних турнірах і зібрав 1 млн грн, вирішує питання,  як їх краще витратити на подальший розвиток  клубу: придбати  перспективного футболіста чи модернізувати власний стадіон.

Придбати відомого  футболіста можна  за 1 млн  грн, про  що вже є домовленість з його  клубом.  Свого  футболіста, якого  замі6


нит ь новий,  можна  продати  іншому  клубу  за  220  тис.  грн, про що також  є попередня домовленість.

Придбаний футболіст  буде отримувати щорічно  80 тис. грн, а після  закінчення 56річного  контракту одержить  премію  40 тис. грн і може  бути  проданим  клубу  молодшої  ліги  за 100 тис. грн.

Граючий нині футболіст, якого збираються замінити, якщо залишиться в клубі  ще на 5 років,  буде отримувати згідно  з кон6 трактом  по 40 тис. грн щорічно  і 20 тис. грн премії  після  закін6 чення  контракту.

У разі придбання нового футболіста очікується збільшення виручки  від відвідування ігор протягом  першого  року  на 250 тис. грн і протягом  решти  чотирьох  років  – на 130 тис. грн щорічно. Очікується також  збільшення надходжень  від спонсорів  та рек6 лами  на суму 120 тис. грн протягом  кожного  з 5 років.

На  ре конс трукцію  стад іону  також  п лану єтьс я  ви тр ат ити

1 млн грн. Роботи будуть продовжуватися один рік. На час ре6 конструкції частина трибун буде закрита  для відвідувачів,  що зу6 мовить  зменшення виручки  за цей рік на 180 тис. грн. Але потім, як  очікується, виручка  зросте  на 440 тис. грн щорічно.

Витрати  клубу  на капітал  складають  10%. Необхідно  визначити:

1) додаткові  потоки  кошт ів для  кожного  варіанта  дій,  що розглядаються клубом;

2) чисту  приведену  вартість  та внутрішню  норму  рентабель6 ності  кожного  варіанта;

3) дати  економічну  оцінку  кожного  варіанта  і обрати  кра6 щи й ;

4) пояснити доцільність застосування методу розрахунку ЧТВ для  прийняття інвестиційного рішення  професійним футболь6 ним  клубом.

 

Завдання 6.23

Компанія «Новий світ»  витратила за  останні  3 роки  5 млн грн на наукову розробку  і конструювання нового електронного апарата.  Крім  того, витрачено  50 тис. грн на дослідження ринку і прогнозування життєвого  циклу  даного  апарата.  Дирекція ком6 панії  вивчає  варіанти  можливого  використання нової  розробки:

1) самим  організувати його  виробництво;

2) укласти  договір  на  його  виробництво іншим  підпр иєм6 ством  за  ліцензією;

3) продати  патент  на його  виробництво.

Запропоновані варіанти  мають  такі характеристики (умови):


1. Для  власного  виробництва компанія має необхідні  вироб6 ничі площі, які зараз передані в оренду за 100 тис. грн на рік. Компанія раніше  не займалася виробництвом, а лише  наукови6 ми  розробками, тому  їй необхідно  буде придбати  обладнання на

9 млн. грн та оборотний  капітал на 3 млн. грн. Дослідження по6 казали, що життєвий цикл нового продукту може бути 5 років з такими  обсягами  продажів  і ціною:

 

 

Показник

Роки життєвого циклу продукту

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Обсяг реалізації, тис. шт.

800

1400

1800

1200

500

Ціна, грн за одиницю

30

22

22

22

20

 

Змінні  виробничі  витрати  визначено  в розмірі  14 грн на оди6 ницю, постійні виробничі  витрати  (разом  з амортизацією облад6 нання) – 2,4 млн  грн  за  рік, ви трати  на маркетинг – 2 млн  грн щорічно.

Амортизація обладнання буде нараховуватися прямоліній6 ним  методом,  враховуючи  зали шкову  вартість  на  кінець  п’яти6 річного  періоду  1 млн  грн.

Витрати  підприємства на капітал  складають  10%.

2. Передача  виробництва іншому  підприємству за ліцензією пер едбачає  одержання роялті  в розмірі  5 грн  за  одиницю  про6 дукції.  За попередніми розрахунками обсяг  виробництва і про6 дажів  при  цьому  зросте  щорічно  на  10% порівняно з власним ви р об ницт вом  (в рахо вую чи  досв ід  та  імі дж  с пец іал ізов ано го підприємства).

3. Продаж  патенту  на новий  продукт  можливий за 24 млн  грн з оплатою  порівну  в два  терміни:  16й  – негайно  при  одержанні пат енту,  26й – після  закінчення двох  років.

Необхідно  визначити чисту  приведену  вартість  (ЧТВ) кож6 ного варіанта  використання новинки  та обрати  кращий  для  ком6 панії  «Новий світ».

 

Завдання 6.24

Компанія «Ромашка» вклала  120 тис. грн у розробку  нового пар фуме рного  продукту . За попередні ми  розрахункам и  обсяг щорічних продаж нового продукту складає 160 тис. балончиків протягом  наступних чотирьох років, після чого він буде знятий  з виробництва і замінений іншим.

Розрахункова ціна  одного  балончика – 6 грн, змінні  витра6 ти  на  його  виробництво – 4 гр н. Постійні  витрати  становити6 муть  300  тис.  грн  на  рік  без  амортизації, з них  130  тис.  грн  –


теперішні  постійні  витрати  компанії,  які  будуть  віднесені  на но6 вий  продукт.

Для  виробництва нового  продукту  необхідно  придбат и об6 ладнання на суму 480 тис. грн, залишкова вартість якого через чотири  роки  становитиме 100 тис. грн. Підприємство розраховує амортизацію прямолінійним методом.

Витрати  на капітал  компанії  «Ромашка» складають  12%. Необхідно  визначити:

1) чисту  приведену  вартість  нового  продукту;

2) «запас  міцності»  кожного  з таких  показників:

– дисконтна ставка;

– первісні  інвестиції  в обладнання;

– залишкова вартість  обладнання;

– чисті  потоки  коштів  від реалізації  нового  продукту;

3) дайте  рекомендації компанії,  чи  доцільно  їй  займатися виробництвом даного  продукту.

 

Завдання 6.25

Підприємство «Комунальник» вивчає можливості та доціль6 ність придбання нових автомобілів для прибирання вулиць та вивезення сміття.  Їх застосування дасть  можливість значно  змен6 шити витрати  на оплату праці. Вартість придбання автомобілів спеціального призначення – 520 тис. грн. Термін  їх ефективного використання – 4 роки.  Імовірна  економія  витрат  очікується в таких  розмірах  (тис. грн).

 

Рік

використання

Економія

витрат

Імовірність

події

Рік

використання

Економія

витрат

Імовірність

події

1-й

80

160

200

0,3

0,5

0,2

3-й

140

200

230

0,4

0,3

0,3

2-й

140

220

250

0,4

0,4

0,2

4-й

100

170

200

0,3

0,6

0,1

 

Витрати  на  капітал  оцінюються  в 10%. Попередні  оцінки для  кожного  року  не залежать  від результатів інших  років.

Необхідно  визначити:

1) очікувану  чисту  приведену  вартість  проекта  (ОЧТВ);

2) Ч ТВ  гіршо го варіа нта  розв итку  по дій  та  й ого  вір о гід6 ніст ь;

3) дати  висновки про  фінансову доцільність впровадження даного  проекту.


Завдання 6.26

Є такі дані про чисті  грошові  потоки  за декількома проекта6 ми  заміни  обладнання підприємства «Ауріка»,  тис. грн:

 

 

Рік

Проект

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

0-й

(4000)

(4500)

(4500)

(5000)

(5000)

1-й

0

200

400

400

1000

2-й

300

600

600

900

1200

3-й

700

1400

1400

1400

1900

4-й

3500

2500

2500

2000

2000

5-й

4900

4900

3000

4000

2800

Середня  вартість  капіталу  підприємства – 10%. Необхідно  визначити:

1) чисту  приведену  вартість  (ЧТВ) кожного  проекту  та  пе6 ріод окупності  інвестицій;

2) доцільність застосування найбільш  ефективного проекту або відмови  від усіх запропонованих варіантів.

 

Завдання 6.27

Первісні  інвестиції  проекту  заміни  обладнання, розрахова6 ному на 5 років використання, складають  800 тис. грн. Чисті грошові надходження від інвестицій (без амортизаційних відра6 хувань) за роками:  100; 400; 300; 250; 200 тис. грн. Щорічна  сума амортизації розрахована за прямолінійним методом.  Ліквідацій6 на вартість обладнання визначена в сумі 100 тис. грн. Середня вартість  капіталу  підприємства 10%.

Необхідно  визначити:

1) період  окупності  інвестицій в заміну  обладнання;

2) облікову  норму  прибутку;

3) чисту  приведену  вартість  проекту;

4) внутрішню  норму  рентабельності.

 

Завдання 6.28

Фірма  «Солід» вирішує  питання  про доцільність закупки комп’ютера для автоматизації складського обліку. Вартість ком6 п’ютера 2400  грн, розрахунковий термін  використання – 4 роки. Ліквідаційна вартість комп’ютера не планується. Розрахункові витрати  на його  обслуговування становлять 500 грн в рік, а еко6 номія на оплаті праці комірників з нарахуваннями на соціальні заходи  – 2000  грн в рік.  Вартість  капіталу  підприємства в серед6 ньому  становить  10%.


Необхідно  визначити:

1) період  окупності  капіт альних  інвестицій на  придбання комп’ю тера;

2) чисту  приведену вартість;

3) внутрішню  норму  рентабельності.

З роби ти   ви с нов ок   і  дат и   пропози ц ії   пр о   економі чн у доцільність (або  недоцільність) придбання комп’ютера  для  авто6 матизації  складського обліку.

 

            Відп ов іді      на        п рактичні      завдання        

 

Завдання 6.2* («Рапід»)

Початкова сума  інвестицій – 100000  грн, залишкова вартість обладнання після  закінчення терміну  дії інвестицій – 20000  грн. Звідси

 

 

100000 20000

середня су ма  інвести ції  =             2 

=  60000  грн.

 

Загальна сума прибутку  від використання інвестиції  = доход від реалізації  виробленої продукції  – поточні  виробничі  витрати  – сума  амортизації обладнання.

Доход  від реалізації  продукції:

(5000 +  10000  +  15000  +  15000  +  5000) 12  =  50000  од. 12  грн/ од.  =

=  600000   грн.

Виробничі витрати  на реалізовану продукції  (без аморти6 зації):

50000  од.  8 грн/од.  =  400000  грн.

Сума  амортизації обладнання за 5 років:

 

100000  – 20000  =  80000  грн.

Отже,  загальна  сума  прибутку  = 600000  – 400000  – 80000  =

= 120000  грн.

Середньорічна сума  прибутку  120000  :  5 = 24000  грн.

 

ОНП 24000 100% 40%.

60000

Для  визначення періоду  окупності  треба  визначити кумуля6 тивний (накопичувальний) ряд чистих грошових надходжень за роками  (грн):


 

 

 

Період

 

Чисті грошові надходження

Накопичена

сума чистих грошових надходжень

Сукупні

чисті потоки грошових коштів

Первісні інвестиції

1-й рік 5000 од. 4 грн

2-й рік 10000 од. 4 грн

3-й рік 15000 од. 4 грн

4-й рік 15000 од. 4 грн

5-й рік 5000 од. 4 грн

5-й рік. Доход від продажу

 

20000

40000

60000

60000

20000

20000

 

20000

60000

120000

180000

200000

220000

(100000)

(80000) (40000)

20000

80000

100000

120000

 

Отже,  термін  окупності  інвестицій менше  3 років,  тому  що за три  роки  чисті  надходження на 20000  грн перевищать почат6 кові  інвестиції.

Точніше  термін  окупності  можна  визначити помісячно:

 

40000

ПО  =  2 рок и  + 60000 2,67  р оку , або  2 роки  і 8  мі ся ці в.

 

Завдання 6.12* («Металопрокат»)

Спочатку  треба  визначити релевантні потоки  коштів  за ро6 ками  (тис. грн), порівнюючи  варіант  продовження роботи  заводу з варіантом  її негайного  припи нення.

 

п/п

 

Потоки коштів

Рік

0-й

1-й

2-й

3-й

4-й

1

Оперативні грошові надходження

(прибуток + амортизація основних засобів)

250

50

120

110

2

Продаж обладнання (якщо завод

продовжує свою роботу, то він втрачає можливу виручку від продажу обладнан- ня – це можливі витрати)

(220)

40

3

Вихідна допомога працівникам при закритті

заводу (якщо завод продовжує роботу, то він економить 180 тис. грн вихідної допомоги, але змушений буде сплатити

150 тис. грн при закінченні терміну оренди)

180

(150)

4

Плата за суборенду (якщо завод буде пра-

цювати, то він не одержить такої плати –

також можливі витрати)

(40)

(40)

(40)

(40)


 

Прод ов же ння

 

п/п

 

Потоки коштів

Рік

0-й

1-й

2-й

3-й

4-й

5

Конвертація оборотного капіталу

(420)

420

6

Чисті грошові потоки

(460)

210

10

80

380

7

Дисконтний множник при середній

вартості капіталу, прийнятій за дисконтну ставку, 12%

1,000

0,893

0,797

0,712

0,636

8

Приведена (теперішня) вартість

майбутніх грошових потоків

(460)

187,53

7,97

56,96

241,68

9

Чиста приведена вартість (ЧТВ)

34,14

 

 

 

 

Отже,  з фінансової доцільності  заводу  необхідно  продовжи6 ти роботу  до закінчення терміну  оренди.  Таке  рішення  може  бути виправданим з таких  причин:

1) це зменшить  рівень безробіття  в регіоні та покращить імідж компанії  у населення і адміністрації;

2) в майбутньому може змінитися попит  на продукцію  заводу;

3) сумніви  у намірах  та можливостях суборендаря;

4) сумніви  у точності  прогнозів,  покладених в основу  розра6 хунків;

5) можливість переглянут и  прийняте рішен ня  в наст упні

роки.

 

Завдання 6.14* («Будівельник»)

Визначимо ЧТВ  проекта,  тис. грн.

 

 

Період

Чисті грошові

потоки

Дисконтний

множник

Приведена

вартість (ПВ)

Первісні інвестиції

1-й рік (900 – 500) = 400

2-й рік (450 – 300) = 150

(450)

400

150

1,000

0,893

0,797

(450)

357,20

119,55

Чиста приведена вартість

х

х

26,75

Тобто ЧТВ  більше  нуля  на 26,75 тис. грн. Отже, проект  фінан6 сово доцільний. Щоб  ЧТВ  = 0, треба  первісні  інвестиції  збільши6 ти на 26750  грн. Це і є «запас  міцності»  аукціонної  ціни, яка  може бути  не вищою  450 тис. грн + 26,75 тис. грн = 476750  грн.

Щоб  визначити «запас  міцності»  для  ставки  дисконтування,

треба  визначити її відхилення від ВНР,  при  якій  ЧТВ  = 0.

ВНР  визначаємо методом  ітерації.  Якщо  у нашому  проекті ЧТВ = 26750 грн, тобто більше нуля, то для її зменшення треба підвищити дисконтну ставку.  Візьмемо  для  розрахунку дисконт6 ну ставку  і = 20%, при  якій  ЧТВ  буде дорівнювати:


 

 

Період

Чисті грошові

потоки

Дисконтний

множник

Теперішня

вартість

Первісні інвестиції

1-й рік

2-й рік

(450)

400

150

1,000

0,833

0,694

(450)

333,2

104,1

ЧТВ

х

х

(12,7)

Отже,  при  підвищенні дисконтної ставки  з 12 до 20% (на

8%) ЧТВ  зменшилась на 26,75  – (–12,7) = 39,45  тис. грн.

Звідси  ВНР  = 12% + [26750  :  (39450  :  8)]  = 12% + 5,42% =

=  17,42%.

Це і буде дисконтною ставкою,  при  якій  ЧТВ  = 0, а 5,42% –

«запас  міцності»  дисконтної ставки.

Щоб  визначити, при  якій  ціні продажу  квартир  ЧТВ  проек6 ту буде  дорівнювати нулю,  необхідно  зменшити ЧТВ  на  26750 грн. Враховуючи,  що ціна  на квартири не змінюється за роками, її можна  визначити з рівняння:

(6у  0,893)  +  (3у 0,797)  =  26750  грн,

де у – можлива  ціна реалізації  однієї  квартири, при  якій  ЧТВ  = 0.

Розв’яжемо  рівняння:

5,358у  +  2,391у  = 26750  грн,

7,749у   =  26750  грн,

у  =  3452  грн.

Таким  чином,  ціну  продажу  квартир  можна  знизити лише  на

3452  грн, або на 2,3%, а підвищення ціни  придбання будівлі  може бути  допущено  не більше  ніж  на  5,9% (26750  :  450000  100%). От ж е , «з апас  м і цн ос ті»  ци х  пока зн икі в  д уж е н е зн ачн ий , що свідчить  про  високий  рівень  ризикованості даного  проекту.

 

Завдання 6.17* («Арома»)

Щорічний очікуваний обсяг  реалізації  (од.):

16000  0,1  +  14000  0,6  +  11000  0,3  =  13300  од.

Те ж у вартісній  оцінці:

13300  20  грн/ од.  =  266000  грн.

Щорічні  витрати:  оплата  праці             13300  2 4 =  106400  грн Матеріали                                                13300  6        =     79800  грн Додаткові  накладні  витрати                                                  15000  грн

Чисті  грошові  надходження                                           64800  грн

Визначимо чисті  грошові  надходження, пов’язані  з проек6 том (тис. грн):


Показник

Період (рік)

0-й

1-й

2-й

3-й

4-й

Продаж патенту (втрачена вигода)

Продаж обладнання

Чисті грошові надходження від реалізації продукції

Виплата вихідної допомоги

(125)

(85)

 

64,8

 

64,8

 

64,8

 

35,0

64,8

 

(10)

Разом чистих грошових потоків

Дисконтний множник

Приведена вартість

(210)

1,000 (210)

64,8

0,893

57,87

64,8

0,797

51,65

64,8

0,712

46,14

89,8

0,636

57,11

ОЧТВ проекта

2,77

Отже,  ОЧТВ має позитивне значення,  тому проект  можна  вва6 жати  прийнятим. Для  підприємства доцільніше  самостійно  органі6 зувати випуск даного виду продукції. У той же час досить низьке значення ОЧТВ свідчить  про значну  його ризикованість, адже не6 значне  зниження попиту  може  зумовити від’ємне значення  ОЧТВ.

 

Завдання 6.20* («Гігант»)

Перш  за  все необхідно  ви значити  економію  витрат  внаслі6

док впровадження нової  поточної  лінії, для  чого порівняємо мар6 жинальний доход  від діючого  і нового  обладнання:

 

Показник

Діюча лінія

Нова лінія

Ціна реалізації продукції, грн/од.

Змінні витрати на одиницю продукції, грн:

– прямі матеріальні

– прямі на оплату праці

– змінні накладні витрати

1,50

 

0,40

0,22

0,14

1,50

 

0,36

0,10

0,14

Разом витрат

Маржинальний доход на одну деталь, грн/од.

0,76

0,74

0,60

0,90

Отже,  впровадження нової лінії забезпечує економію  змінних витрат  0,16 грн на кожній  деталі,  або всього  1000000  од. 0,16 –

160000  грн  щорічно.  Постійні  накладні  витрати  до уваги  не бе6 руться, тому що їх загальна  сума при впровадженні нової лінії не зміниться (тобто це нерелевантні витрати).

Тепер  можна  визначити додаткові  потоки  коштів,  зумовлені

впровадженням нової лінії, та дати  оцінку  її доцільності:

 

 

Показник

Рік використання проекту (нової лінії)

0-й

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

Первісні інвестиції

Ліквідаційна вартість:

– діючого обладнання

(700)

 

50

 

 

 

 

 


 

Прод ов же ння

 

 

Показник

Рік використання проекту (нової лінії)

0-й

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

– нового обладнання

100

Зменшення (відновлення)

товарних запасів Щорічна економія виробничих витрат

160

 

 

160

 

160

 

160

 

160

(160)

 

160

Чисті потоки коштів

Сукупні (кумулятивні) потоки коштів

Дисконтний множник для і =

10%

Приведена вартість грошових потоків

(490)

(490)

 

1,000 (490)

160

(330)

 

0,909

 

145,44

160

(170)

 

0,826

 

132,16

160

(10)

 

0,751

 

120,16

160

150

 

0,683

 

109,28

100

250

 

0,621

 

62,10

Чиста приведена вартість

проекта

Дисконтний множник для і =

15%

Приведена вартість грошових потоків

79,14

 

1,000 (490)

 

0,870

 

139,20

 

0,756

 

120,96

 

0,658

 

105,28

 

0,572

 

91,52

 

0,497

 

49,70

Чиста приведена вартість

проекта

16,66

Отже,  внутрішня норма  рентабельності даного  проекта  дорів6 ню є:

ВНП 10% 79,14 : 79,14 16,66 10 79,14 : 12,496 10 6,33 16,33%,

5

а період  окупності:

ПО  =  3 роки  +  10/160  року  =  3,06  рок у,  або  3  рок и  22  дні.

Загальний висновок може бути таким: проект автоматизації поточної лінії економічно доцільний, тому що забезпечує значну позитивну суму чистої приведеної  вартості (тобто залишкового прибутку), високий  рівень окупності  витрат  (трохи більше 3 років) та достатню  внутрішню  норму  рентабельності (16,3% при  середній вартості  капіталу  10%).