Те ст и           

 

1. Що з наведеного входить до складу  грошових надходжень від об’єкта інвестування:

а) сума  чистого  прибутку  від об’єкта інвестування;

б) амортизація об’єкта  капітальних вкладень;

в) ліквідаційна вартість  об’єкта на час вибуття;

г) усе перелічене?

 

2. Складний  відсоток – це відсоток:

а) на  суму  первинних інвестицій;

б) на суму  раніше  нарахованих відсотків;

в) на  суму  первинних інвестицій та суму  раніше  нарахова6 них  відсотків;

г) усе перелічене.

 

3. Теперішня  (приведена) вартість  майбутніх  грошових над- ходжень – це:

а) дисконтована вартість  майбутніх  грошових  надходжень;

б) майбутня вартість,  помножена на ставку  дисконтування;

в) майбутня вартість,  поділена  на ставку  дисконтування;

г) немає  правильної відповіді.

 

4. Найбільш  повне визначення  ануїтету  – це:


а) очікувані  грошові  надходження рівними  сумами;

б) очікувані  грошові  надходження через рівні  проміжки часу;

в) очікувані  грошові надходження рівними  сумами  через рівні проміжки часу впродовж  певного  періоду;

г) усе перелічене.

 

5. Що з переліченого може бути  використано  як база для  виз- начення  ставки  дисконтування:

а) кредитна  ставка  банку;

б) середньозважена вартість  капіталу  підприємства; в) ставка  відсотка  з абсолютно  надійних  інвестицій; г) усе перелічене?

 

6. Чи може бути ставка дисконту нижчою за середню вартість капіталу:

а) так, завжди;

б) ні, ніколи;

в) інколи;

г) немає  правильної відповіді?

 

7. Які з наведених  методів оцінки проектів  капітальних вкла- день є найбільш  доцільними  і обґрунтованими:

а) метод чистої теперішньої  (приведеної, дисконтованої) вар6 тості;

б) розрахунок внутрішньої норми  рентабельності; в) термін  дисконтованої самоокупності інвестицій; г) усе перелічене?

 

8. Який  з проектів  капітальних вкладень, значення  чистої те- перішньої вартості яких  наведено нижче, можна вважати найбільш ефективним:

а) нуль  (ЧТВ = 0);

б) менше  нуля  (ЧТВ <  0);

в) більше  нуля  (ЧТВ >  0);

г) усе перелічене.

 

9. Який  з наведених  нижче показників  використовують  для оцінки рівня  ризику  інвестиційних  проектів:

а) чутливість ціни  продажу;

б) чутливість обсягу  продажів;

в) чутливість середньої  вартості  капіталу  (ставки дисконту6

вання);

г) усе перелічене?


10. Що характеризують табличні  дані  приведеної  вартості майбутніх  грошових потоків:

а) значення фактора  теперішньої  вартості  (1 + і)–n;

б) значення фактора  майбутньої  вартості  (1  + і)n;

в) значення дисконтної ставки  за  різні  часові  періоди;

г) немає  правильної відповіді?