Питання         дл я     самоконтролю          

 

1. Наведіть  поняття інвестиційних рішень  та їх особливості.

2. Визначте  етапи підготовки  і прийняття довгострокових рішень.

3. Чисті  грошові  потоки  та методи  їх дисконтування.

4. Що може бути орієнтиром при  визначенні ставки  дисконту?

5. Що  таке «вартість  капіталу» та як  вона  визначається?

6. Перелічіть методи  оцінки  проектів  капітальних вкладень.

7. Дайте  характеристику методів  оцінки  проектів  капіталов6 кладень,  які  не враховують  зміну  вартості  грошей  у часі.

8. Що  таке «чиста  теперішня (приведена) вартість»  та поря6

док  її визначення?

9. Наведіть  порядок  визначення внутрішньої норми  р ента6 бельності.

10. Охарактеризуйте методи  оцінки  рівня  ризику  інвести6 ційних  проектів.