Гл ава             6

АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ  ПРИЙНЯТТЯ ДОВГОСТРОКОВИХ РІШЕНЬ          

 

6.1. Загальні принципи  і стадії аналізу інвестиційних проектів

 

Інвестиційні рішення  – це рішення  про  поточні  витрати  з метою  одержання доходів  у майбутньому. Для  них  характерно, що :

– витрати,  як  правило  передують  вигодам;

– витрати  становлять одноразові  і досить  значні  суми,  а ви6 годи  надходять  у вигляді  потоку  більш  дрібних  сум  і протягом досить  тривалого  часу;

– після  здійснення інвест ицій  вкладені  в них  ресурси  ста6 ють зв’язаними  на тривалий час і не можуть  бути  використані на інші  цілі  та швидко  повернутися з прибутком;

– вкладені  ресурси  повинні  будуть  приносити доход  протя6 гом всього  періоду  функціонування придбаних активів,  при  цьо6 му норма їх доходності повинна  бути не меншою, ніж доходність вкладень  в інші  (поточні) активи;

– в кінці  періоду  використання об’єкт  інвестування може мати  певну  ліквідаційну вартість.

Таким  чином,  інвестиційні рішення  – це рішення  стратегіч6

ного характеру,  розраховані на тривалий період  часу та пов’язані з невизначеністю і ризиком.  Вони стосуються  в першу чергу пла6 нування та фінансування капітальних вкладень  у будівництво нових  об’єктів,  заміну  обладнання, автоматизацію виробни чих процесів,  реалізацію  соціальних програм  тощо.

Отже,  інвестиції – це значні  витрати  для  отримання май6

бутніх  вигод  через деякий  час протягом  тривалого  періоду.  А три6 валий  час очікування надходжень  від  інвестицій та їх значний обсяг визначають високий  рівень ризику  і тому зумовлюють  не6 обхідність  детального  аналізу  всіх аспектів  для  прийняття рішен6 ня  про  капітальні вкладення.

Процес  прийняття  довгострокових рішень  називають  бюд6

жетуванням капітальних вкладень.  Він складається з декількох етапів:

1) визначення початкових інвестиційних ресурсів  (джерел фінансування майбутніх  капітальних вкладень);

2)  відбір  потенційних проектів  капітальних вкладень;


3) визначення витрат  і доходів,  пов’язаних  зі здійсненням кожного проекту. Вигоди повинні  відшкодувати витрати.  Вигоди можуть  бути  у вигляді  економії  поточних  витрат  або ж додатко6 вого прибутку  від зростання обсягу  діяльності;

4) оцінка запропонованих проектів, порівняння їх характе6 ристик  та вибір  кращого;

5)  складання бюджету  капітальних вкладень;

6)  затвердження проекту;

7)  контроль  і управління проектом.

Для оцінки проектів капітальних вкладень найчастіше ви6 користовують показники чистих  грошових  потоків,  тобто  чистих грошових  надходжень  і чистих  первинних інвестицій.

Чисті  грошові  надходження – це суми,  на які  грошові  над6

ходження  перевищують поточні  витрати  за певний  період  часу. Вони  включають:  суми чистого прибутку  від використання об’єкта інвестицій + суми амортизації об’єкта капітальних вкладень  + ліквідаційна вартість  цього  об’єкта  на час вибуття.

Чисті  первинні  інвестиції – це суми додаткових  коштів, спря6 мованих  на  здійснення проекту  капітальних вкладень  (за  міну6 сом  сум, що надійшли  як  компенсація понесених  витрат).

Проблема  визначення витр ат та  вигод  пов’язана  насампе6 ред, з тривалістю і невизначеністю періоду  використання об’єкта капітальних вкладень,  який  часто  перевищує десятки  років.  У той  же час цей  показник має  дуже  важливе  значення для  розра6 хунку  майбутніх  грошових  надходжень.

Методи  оцінки  інвестиційних проектів  поділяють  на 2 групи:

– методи  дисконтування грошових  потоків;

– методи,  що ігнорують  зміну  вартості  грошей  з часом.

Як відомо, вартість грошей з часом зменшується внаслідок зниження їх купівельної спроможності через  інфляцію, в резуль6 таті невизначеності майбутніх надходжень, зміни політичної і економічної  ситуації  тощо. Інвестор  завжди  ризикує втратити свої кошти внаслідок непередбачених майбутніх  подій (банкрутство, стихійне  лихо, зловживання тощо). Тому одна і та сума грошей сьогодні  краще  за  таку  суму  в майбутньому, бо їх можна  уже зараз  вигідно  вкласти  під відповідний відсоток.

Отже,  виміром  часової  вартості  грошей  є сума  відсотка  на

інвестиції,  яка  отримана  або може  бути  отримана  за деякий  час. Часову  вартість  грошей  визначають на основі  складного  відсотка.

Складний відсоток – це відсоток,  який  нараховують на суму первинних інвестицій та на суму раніше нарахованих відсотків. Складні  відсотки  забезпечують більші доходи, ніж прості (табл.  6.1).


 

Таб лиця  6.1

Порівняння методики розрахунку простих і складних відсотків

Су ма  початк ового  вкладу 1000  грн,  відсоткова ставка   10%

 

 

 

Рік

Простий відсоток

Складний відсоток

 

Розрахунок

Сума

відсотка,

грн

Накопичена

сума на кінець року

 

Розрахунок

Сума

відсотка,

грн

Накопичена

сума на кінець року

1-й

100010/100

100

1100

100010/100

100

1100

2-й

100010/100

100

1200

110010/100

110

1210

3-й

100010/100

100

1300

121010/100

121

1331

4-й

100010/100

100

1400

133110/100

133,10

1464,10

5-й

100010/100

100

1500

146410/100

146,41

1610,51

Всього

500

x

Всього

610,51

х

Якщо  ж майбутні  грошові  надходження очікуються  рівни6 ми  сумами  через  рівні  проміжки часу  впродовж  певного  періо6 ду, таке  явище  називають  ануїтетом.  Майбутня вартість  ануїте6 ту – це його  вартість  на момент  останньої  виплати,  а теперішня вартість  – це його  дисконтована величина,  яка  визначається за формулою

 

PVA  =  A  [1  – (1  +  і)–n] : i,

де PVA – теперішня вартість  ануїтету;

А – сума  ануїтету.(6.4)

 

Для полегшення розрахунків можна скористатися «Табли6 цею значення теперішньої  вартості ануїтету», в якій наводяться значення виразу  [1 – (1 + і)–n] :  i для  різних  значень  показників і та n.

Так  при  n = 5 та і = 10% фактор  теперішньої  вартості  дорі6 внює  3,79079,  тому  для  визначення суми  теперішньої  варт ості ануїтету  необхідно  його  суму  помножити на 3,791.

Порівняння теперішньої  (приведеної) вартості  майбут ніх

грошових надходжень  з сумою первинних інвестицій дає мож6 ливість  визначити ефективніст ь проекту  капітальних вкладень. Якщо  приведена  вартість  грошових  надходжень  більша  за  пер6 винні вкладення, такий проект вважається доцільним,  бо він за6 безпечує  прибуток  на рівні  ставки  або більше  ставки  дисконту6 вання.  Порівняння теперішньої  вартості  інвестицій у різні  про6 екти  дає  можливість визначити, який  з них  є більш  доцільним (при рівних  сумах  первинних вкладень). Однак  сума  теперішньої


вартості  значною  мірою  обумовлена ставкою  дисконту,  правиль6 ний вибір якої визначає  результати розрахунків та об’єктивність оцінки  проекту  капітальних вкладень.

Ставку  дисконту  можна  визначити, орієнтуючись на:

– сучасну  рентабельність підприємства;

– кредитну  ставку  банку;

– ставку  відсотка  за абсолютно  надійними інвестиціями (на6 приклад,  у державні  цінні  папери);

– середньозважену вартість  капіталу;

– альтернативну вартість  капіталу  (можливий доход від вкла6 дення  капіталу  у високоліквідні цінні  папери);

– внутрішню  норму  прибутковості (рентабельності);

– ризикованість проекту.

Але на практиці  здебільшого  використовують з цією  метою середню  вартість  капіталу.

Вартість капіталу – це середньозважений відсоток  на капі6 тал, який  підприємство має  сплачувати своїм  інвесторам.

Для  визначення середньозваженої вартості  капіталу  необхідно

питому  вагу окремих  складових  капіталу  (прості акції,  привілей6 овані акції, облігації тощо) помножити на відсоткову  ставку, що виплачується за цей капітал (дивіденди на акції, відсотки  на об6 лігації  тощо), і взяти  суму  одержаних  добутків  (табл. 6.2).

Таб лиця  6.2

Розрахунок середньої вартості капіталу

 

 

 

Стаття капіталу

Балансова

вартість

Ринкова вартість

однієї акції (облігації), грн

Доход на одну

акцію, облігацію, грн

 

Вартість капіталу (гр.5: гр.4)

Середньо-

зважена вартість капіталу

(гр. 3 гр. 6)

 

тис.

грн

 

питома вага

1

2

3

4

5

6

7

Прості акції

6000

0,60

40

6

0,15

0,09

Привілейо-

вані акції

1000

0,10

100

10

0,10

0,01

Облігації

3000

0,30

200

20

0,10

0,03

Разом

10000

1,00

х

х

х

0,13

Ставка дисконту, що використовується для оцінювання про6 ектів  капітальних вкладень,  як  правило,  завжди  вища  за середню вартість капіталу  підприємства: вона повинна  враховувати також ступінь  невизначеності та ризику  проектів  капітальних вкладень. Тому для різних проектів застосовують, як правило, різні ставки дисконту.