Практичні      завдання        

 

Завдання 5.1*

Підприємство «Альфа Лтд» отримало  пропозицію щодо ви6 конання  замовлення на  виготовлення спеціального обладнання. Для  прийняття замовлення та визначення його  можливої  вар6 тості необхідно розрахувати релевантну вартість матеріалів  на ви6 конання  цього  замовлення, враховуючи  таке:

а) потреба  в матеріалах  та їх наявність на складі  підприєм6 ства;

 

 

 

Вид ма-

теріалів

 

Потреба на замовлен- ня, кг

Наявність матеріалів на складі та їх оцінка

 

 

Кількість,

кг

Облікова

вартість (вартість придбання),

грн/кг

 

Чиста реалізаційна вартість, грн/кг

Вартість віднов-

лення запасів (майбутнього придбання),

грн/кг

А

500

0

50

Б

250

150

60

56

65

В

300

200

50

25

60

Г

200

150

30

26

50

Д

100

100

40

0

70

 

б) матеріали Б  використовуються підприємством пост ійно для  виконання різних  видів  робіт, тому  їх запас  повинен  постій6 но  поновлюватися;

в) матеріалу  В знайти  інше  застосування  неможливо, його можна  лише  продати  (якщо  не буде прийнято дане  замовлення); г) матеріал  Г у кількості  150 кг може бути використаний для

виконання іншого замовлення замість 200 кг матеріалу  Е, який можна  придбати  за ціною  20 грн/кг;

д) матеріал  Д не  має  іншого  призначення і не  може  бути

проданим.  Його необхідно буде списати (якщо не прийняти за6 мовлення) на збитки  як  такий,  що не відповідає  критеріям виз6 нання  активів.  За  утилізацію цього матеріалу  необхідно  сплатити

500 грн.

 

Завдання 5.2*

Підприємство «Бета  Лтд»  отримало  пропозицію укласти  кон6 тракт на постачання державному промисловому підприємству протягом  наступних 12 місяців  500 од. комплектуючих за ціною

220  грн за  одиницю.


Визначити доцільність прийняття цього  замовлення (підпи6 сання контракту) і підтвердити свої пропозиції менеджеру  відпо6 відними  розрахунками, виходячи з таких  умов:

а) потреба  в матеріалах  на виконання контракту:

– матеріал  К (5 кг на один  виріб) постійно  використовуєть6 ся підприємством для різних робіт, тому на складі є запас даного матеріалу  1500 кг, придбаного  за ціною 5 грн/кг. За попередніми розрахунками наступні  закупівлі будуть  коштувати 6 грн/кг;

– матеріал  Л (3 кг на виріб) є в запасі  на складі  в кількості

2000  кг, придбаний за ціною  4 грн/кг, і не використовується про6 тягом  останніх  20 міс. Продати  його неможливо. Вартість  утилі6 зації  – 1 грн/кг.  Єдиною  можливою  альтернативою може  бути його використання замість  матеріалу  Н, але для  цього  його необ6 хідно  додатково  обробляти, що коштуватиме 1,50 грн/кг,  тоді як поточна  вартість  матеріалу  Н  становить  3,50 грн/кг;

– деталь  М  (2 шт. на виріб)  може  бути  придбана  за орієн6 товною  ціною  20 грн/шт.;

б) на  виробництво кожної  комплектуючої необхідно  8 год. роботи висококваліфікованого працівника та 7 год. роботи мало6 кваліфікованого працівника. Оплата  праці висококваліфікованого працівника, який  працює  на підприємстві, становить  10 грн/год. Але  йому  т реба  б уде  зн айти  за міну  д ля  виконання інших  за6 мов лень . Оп лата  пра цівн ика  на  з амін і склада тиме  8 грн/год. Оплата  праці малокваліфікованого працівника може бути на рівні

5 грн/год.  Такого  працівника на підприємстві немає  і його треба

при йняти  додатково;

в) загальновиробничі витрати,  до яких  входять  витрати  на ут р има ння  та  експ луат аці ю об ладн анн я,  о ренд а п римі щенн я, опалення тощо,  включаються у вартість  кожного  контракт у за нормою  25 грн  з розрахунку на  відпрацьовану машино6годину. На  підприємстві є вільні  виробничі  потужності.  На  виготовлен6 ня кожної комплектуючої необхідно витратити 4 маш.6год. Якщо буде підписано  контракт,  то за час його виконання очікується збільшення загальновиробничих витрат  на 12000  грн.

 

Завдання 5.3

Підприємству «Дельта  Лтд»  запропоновано контракт,  для

виконання якого  воно  має  необхідні  виробничі   потужност і та кваліфікованих  працівників. Контракт передбачає  виробницт6 во  та постачання протягом  року  10000  од. продукції  за  ціною

120 грн/од.,  витрати  на одиницю  якої  складають:

праці  – 2 год.;


компонент  П  – 4 шт.; компонент  Р  – 5 шт.; матеріал  С – 2 кг;

інші  витрати  на виконання контракту – 10 грн/од. Проаналізувати наявну  інформацію та визначити фінансову

доцільність укладання такого  контракту,  якщо:

а) для його виконання необхідно орендувати окремі види обладнання, що буде коштувати близько  120000  грн на рік;

б) на  підприємстві значна  частина  висококваліфікованих працівників не повністю завантажені, але їх не звільняють в очі6 куванні нових замовлень і зберігають оплату праці на рівні се6 редньої  з розрахунку 10 грн/од.;

в) компонент  П  використ овується  для  виробництва інших

виробів,  тому  він постійно  є в запасі  і регулярно поповнюється;

г) компонент  Р  був закуплений для  замовлення, що анульо6 вано, тому  цей  запас  є надлишковим і не може  бути  використа6 ний  для  інших  виробів.  Його  можна  лише  реалізувати;

д) матеріал С необхідно закупити спеціально  для виконання запропонованого контракту;

е) приблизна оцінка  вартості  матеріальних компонентів кон6 тракту  становить:

 

 

Вид оцінки

Компонент П,

грн/шт.

Компонент Р,

грн/шт.

Матеріал С,

грн/кг

Собівартість за минулими

витратами

5

10

15

Ціна відновлення запасу

6

13

18

Чиста реалізаційна вартість

4

8

13

 

 

Завдання 5.4*

Театрально6художній центр, що утримується за рахунок  місце6 вого бюджету, використовується для вистав місцевої театральної студії, організації  виставок,  зустрічей  та вистав  гастрольних труп. Ут римання штатних  співробітників театру  коштує  15000  грн, а трупи  артистів  – 50000  грн на місяць.  Кожен  місяць  трупа  готує нов ий  спе ктакл ь і п оказує  його  20  р азів.  У  зал і для  гляда чів

1000  місць,  з них  200 місць  за ціною  квитка  20 грн., 500 місць  –

15 грн, 300 місць  – 10 грн. У середньому  під час вистав  місцевої трупи  зала  заповнюється на 50%. Як  правило,  кількість  зайнятих місць  розподіляється рівномірно за ціновими  категоріями.

Щомісяця витрати  театру в середньому  становлять: театральні костюми  та реквізити – 30000  грн, декорації  – 20000  грн, опа6


лення  та освітлення – 5000  грн, оплата  тимчасових працівників для  обслуговування вистав  і продажу  квитків  – 4000  грн, відраху6 вання  на утримання місцевого  відділу  культури,  якому  підпоряд6 ковано  театр, – 16000  грн, продукти  і напої  для  бару – 8000  грн.

Під  час вистав  у театрі  продають  легкі  закуски  і напої,  що дає  театру  щомісяця 12000  грн чистого  доходу.  Виручка  від про6 дажу програм компенсує  витрати  на їх виготовлення, але за роз6 міщену в них рекламу театр додатково отримує 6000 грн від рек6 ламодавців.

До керівництва міста  звернулася популярна театральна тру6 па з пропозицією оренди театру терміном на один місяць (25 вистав).  За оренду  трупа  згодна  виплачувати 50% доходу  від про6

дажу квитків.  Квитки продаватимуть працівники театру. Очікуєть6

ся, що перші  10 вистав  театр  буде заповнений повністю,  а решту

15 вистав  – на дві третини.  Вартість  квитків  на вистави  пропо6 нується  знизити на 2 грн порівняно з діючими  цінами  на виста6 ви місцевої трупи. За час оренди витрати  театру на опалення, освітлення, оплату співробітників і акторів та відрахування на утримання вищестоящої організації  не зміняться. Не очікується суттєвих  змін  і в обсягах  реалізації  закусок,  напоїв  та програм.

Визначити:

1) економічну  доцільність прийняття  пропозиції гастроль6 ної трупи та обґрунтувати свої рекомендації відповідними розра6 хунками;

2) яке заповнення театру  повинно  бути протягом  останніх  15

вистав  (якщо перші  10 вистав  зберуть  повну  залу  глядачів), щоб:

а) театр  повністю  компенсував свої витрати;

б) з фінансової точки зору адміністрація була байдужою до питання  оренди  театру;

3 ) які   щ е  ф а кт о р и   м ожу т ь  вп ли н ут и   на   рі ш е нн я   пр о доцільність оренди  театру.

 

Завдання 5.5

Підприємство «Десна»  отримало  пропозицію на участь  у тен6 дері за контракт  на виготовлення 10000  м електричного кабелю, на виробництві якого  спеціалізується підприємство.

Для  виконання контракту необхідно  понести  такі  витр ати

(за  даними  кошторисного відділу):

а) матеріальні

– сталева  жила  10000  м;

– спеціальний пластик  для  покриття жили  0,1 кг/м  готового кабелю.


На  підприємстві є необхідні  запаси  таких  матеріалів.  Стале6 ва жила постійно  використовується у виробництві для різних  видів робіт  (замовлень) і періодично  її запас  поновлюється. Пластик зал иш ився  ві д  по пе ре дн ього  ко нт ра кту , ко ли  й о го  закуп ил и більше потреби і тепер змушені списати на утилізацію за ціною вторсировини. Вартість  матеріальних запасів  оцінюється такими показниками:

 

 

Вид оцінки

Сталева

жила, грн/м

Пластик,

грн/кг

Фактична вартість закупівлі

2,00

0,50

Очікувана вартість майбутніх закупівель

2,20

0,60

Чиста вартість реалізації (списання)

1,80

0,15

 

б) витрати  праці  та її оплата:

– висококваліфікованої робочої  сили   10 хв./м.;

– малокваліфікованої робочої  сили           6 хв./м.

Оплата  праці висококваліфікованих працівників – 10 грн/год.; малокваліфікованих – 5 грн/год. Висококваліфікованих праців6 ників на підприємстві достатньо. Вони не повністю завантажені роботою,  хо ча  за  ними  зберігає ться  середній  рівен ь оплати  –

10 грн/год. Вільної кваліфікованої робочої сили досить, щоб ви6 конати  нове  замовлення без шкоди  для  виконання інших  робіт  і без застосування понадурочної роботи  та роботи  у вихідні  (свят6 кові) дні. Малокваліфікованих працівників необхідно прийняти спеціально  для  виконання запропонованого контракту.

Необхідно  визначити мінімальну ціну, за якою контракт  може бути прийнятий (підписаний), тобто ціну, яка забезпечить відшко6 дування витрат підприємства на виконання контракту,  хоча і не принесе  йому  прибутку.

 

Завдання 5.6

Підприємство «Самара» отримало  пропозицію на виготов6 лення 10 роботизованих блоків для автоматизованої системи уп6 равління виробництвом. Підприємство «Самара»  має для вико6 нання  такого  замовлення кваліфіковану робочу  силу  та ви роб6 ничі  потужності.

На  виконання замовлення передбачаються такі  витрати  (за

даними  планово6кошторисного відділу):

а) матеріальні:

– компонент  № 1 (3  шт. на блок) постійно  є в запасі,  вико6 ристовується для різних замовлень і його запас періодично  по6 новлюється. Вартість  попередніх  закупівель 20 шт. цього  компо6


нента  становила 200 грн/од., але постачальник уже  оголосив  про підвищення ціни  на  20%;

– компонент  № 2 мається  в запасі  на складі  у кількості  25 шт. Но рма  йо го  ви трачан ня  2 шт.  на  бл ок.  Ко мпонен т  №  2  бу ло закуплено за 5000 грн, але він не використаний через закриття замовлення у зв’язку  з банкрутством клієнта.  Підприємство «Са6 мара»  вирахувало з авансу  клієнта  неустойку  в розмірі  40% вар6 тості  понесених  витрат  на  матеріали.  Компонент №  2 не може бути  використаний у поточній  діяльності і пропонується до спи6 сання (якщо не буде прийнято запропонований контракт  на ви6 готовлення роботизованих блоків);

– компонент  № 3 (5 шт. на блок) регулярно використовується підприємством, але товарного  запасу  на складі  в даний  час немає. Замовлення на 80 од. цього компонента для інших робіт підго6 товлено  постачальнику. Звичай на  ціна  за одиницю  компонента

№ 3 становить  40 грн, але при  оптових  закупівлях (більше  100 од. одноразово) постачальник надає  комерційну знижку  10% від зви6 чай ної  ціни;

– інш і м атер іал ьні  ви тра ти , як  пер едб ача єть ся,  скл аду ть

400  грн на замовлення;

б) трудовитрати і оплата  праці:

– роботи  зі складання блоків  можуть  виконати кваліфіко6 в ан і пр ац ів ни ки , які  за йн ят і на  в икон ан ні  і нш их  з ам ов ле нь . Якщ о з амо вл енн я  н а в иго тов лен ня  бл окі в б уде  пр ий нят о, то пра цівників  тре ба  бу де зняти  з і нших  замовл ень,  щ о озна чає їх  втрату  (відмову від  виконання). За  розрахунками це  зумо6 вит ь вт рат у до ход у 80  гр н на  ко жну  год ину  роб очого  ч асу,  з яких  на вартість  матеріалів  припадає  15 грн. та на оплату  праці  –

10  грн . Витр ати  ро бочого  часу  на  скл адання  одного  блока  за плановою  нормою становлять 30 год., але технічне керівництво підприємства розраховує,  що при набутті певного досвіду вони будуть  рівномірно зменшуватися по 0,5 год. на  кожний  наступ6 ний  блок  і на  виготовленні останнього  (десятого) блока  ст ано6 витимуть 25,5 год. Оплата  праці  за одну  годину  встановлена на рівні  10 грн;

– роботи  з перевірки  якості  продукції  становлять 5 год. на один  блок.  Ці роботи  можуть  бути  виконані  наявними працівни6 ками в понадурочний час з оплатою на 50% вищою за звичайну ставку  (12  грн/год.).

в) пр и  планува нні  ціни  на  нову  продукцію   підприє мство

«Самара»  включає  у вартість  продукції  накладні  витрати  в розмірі

5% від планової  суми  основних  витрат;


г) для  одержання прибутку  до визначеної планової  собівар6 тості виробів  додають  націнку  в розмірі  40%.

Необхідно:

1) підготувати  попередній  розрахунок мінімальної вартості замовлення на виготовлення 10 роботизованих блоків, яка за6 безпечила  б покриття витрат  підприємства на виконання кон6 тракту;

2) вказати  інші фактори,  які  бажано  взяти  до уваги  при  виз6 наченні  контрактної вартості  замовлення.

 

Завдання 5.7

Підприємство харчової  промисловості «Дніпро»  має  в запа6 сах  1500  т сировини безтарного  зберігання (насипом). З часом ця  сировина  псується,  тому  її треба  терміново  продати  в такому ж вигляді  або розфасувати, внаслідок  чого буде одержано  фасо6 вані  продукти  А і Б.  При  фасуванні втрати  сировини за обсягом і  масою  не передбачається.

Сировина була  закуплена двома  партіями:  700  т за  ціною

100 грн/т і 800 т за 110 грн/т. Поточна  ринкова  ціна будь6якої додаткової  закупівлі цієї сировини становить  125 грн/т. Якщо підприємство вирішить  продати  сировину  в нерозфасованому вигляді, то зможе зробити це лише за ціною 90 грн/т (чиста реа6 лізаційна вартість).

Витрати  на фасування сировини складають:  для виготовлення продукту  А – 50 грн/т, продукту  Б – 70 грн/т. Продукт  А в обсязі

600 т може бути проданим  за ціною 160 грн/т. Ринкова вартість продукту  Б  та можливі  обсяги  його  реалізації  не відомі.

Необхідно  визначити релевантні витрати  на одиницю про6 дукту  Б  з метою  встановлення мінімальної реалізаційної ціни, яка  забезпечить беззбитковість даного  продукту  при  обсягах  його виробництва та реалізації:  до 900 т, від 900 до 1500 т, понад 1500 т. Навести необхідні  розрахунки і дати  пояснення.

 

Завдання 5.8

Підприємству «Юлія»  запропонували контракт  на виготов6 лення  продукції  з матеріалів  замовника, на виконання якого  не6 обхідні  такі  витрати  праці:

 

 

Рівень кваліфікації праці

Норма часу,

год.

Базова оплата

за 1 год., грн

Висококваліфікована

130

12

Малокваліфікована

100

8

Некваліфікована

120

6


Для виконання такого контракту необхідно залучити висо6 кокваліфікованих працівників, зайнятих на інших ділянках ро6 боти, праця яких приносить додатковий доход від продажу про6 дукції  в розмірі  10 грн з розрахунку на одну  годину  (за мінусом витрат  на оплату  праці  і матеріали).

Малокваліфіковані працівники зайняті  на виконанні робіт, що не потребують  ніякої  кваліфікації, при  збереженні  оплати  на рівні  8 грн/год. Якщо  їх залучити на роботи  з виконання запро6 понованого контракту, то замість них треба буде прийняти не6 кваліфікованих працівників. Некваліфікованих працівників не6 обхідно  прийняти і для  робіт  з виконання контракту.

Оплата  праці при визначенні вартості  контракту враховується підприємством за  підвищеними на  50% ставками  з метою  по6

криття  інших  непередбачуваних витрат.

За попередніми розрахунками виконання контракту зумо6 вить  зростання суми  виробничих накладних витрат  на 500 грн.

Для виконання контракту необхідно задіяти  спеціальне  об6 ладнання, яке  є на  балансі  підприємства, але  тимчасово  переда6 не в оперативну оренду.  Аморт изація  цього  обладнання за  час виконання контракту складе  200 грн, а орендна  плата  – 300  грн. Якщо  достроково  призупинити дію договору  оренди,  то необхід6 но буде сплатити орендарю на відшкодування його втрат 25% орендної  плати.

Щоб  визначити  орієнтовну ціну  контракту,  підприємству

«Юлія»  необхідно  виготовити або замовити  спеціальні  креслен6

ня, витрати  на які складуть  360 грн. Якщо  контракт  не буде підпи6 сано, їх можна  буде продати  за 300 грн.

Необхідно  визначити мінімальну ціну  запропонованого кон6 тракту,  при  якій  підприємство «Юлія»  повністю  відшкодує  вит6 рати  на його  виконання, хоча  і не одержить  прибутку.

 

Завдання 5.9

Підприємство «Дон» доставляє свою продукцію  клієнтам у спеціальних захисних  контейнерах, які розробляє і виготовляє спеціальний підрозділ заводу (контейнерний цех). Підприємство одержало пропозицію на закупівлю  річного обсягу контейнерів у спеціалізованого постачальника  за 360000  грн.

Поточні  витрати  підприємства «Дон» на виготовлення річного обсягу  контейнерів становлять:

а) вартість  матеріалів  за фактичними цінами  їх попередніх закупівель – 150000  грн, з яких  2/3  складають  матеріали,  запаси яких  регулярно поповнюються і ціна  на які,  як  очікується, най6


ближчим  часом зросте на 10%. Одну третину вартості матеріалів складає  речовина,  яка  не використовується в інших  цілях.  Вона була  закуплена за ціною  1000  грн/т в кількості  50 т. Теперішня вар тість  відновлення запасу  складає  1070  грн/т,  але  підпри єм6 ство зможе реалізувати її (якщо призупинить виробництво кон6 тейнерів) лише  за ціною  800 грн/т  (враховуючи необхідність  до6 дат кової  підготовки   до  реалізації  та використання спеціалізо6 ваного  транспорту);

б) щорічні  витрати  на оплату  праці  даного  підрозділу  склада6 ють 100000  грн. При  прийнятті пропозиції на закупівлю  контей6 нерів  зі сторони  більшість  працівників необхідно  звільнити з вип6 латою  одноразової вихідної  допомоги  в розмірі  місячного  заробіт6 ку. Декілька  працівників можна  буде перевести  в інші підрозділи із збереженням їхнього  середнього  заробітку  – 28000  грн за рік;

в) оплата  праці  керівника підрозділу  складає  18000  грн  за рік.  При  закритті  контейнерного виробництва його  можна  пере6 вести  на іншу  прийнятну для  нього  вакантну  посаду  зі збережен6 ням  окладу;

г) плата  за  оренду  приміщення підрозділу  з виробни цтва контейнерів становить  12000  грн за рік.  При  закритті  виробниц6 тва цю територію  можна  використати під склад  і відмовитися від оренди складських приміщень вартістю 18000 грн за рік, які не повністю  завантажені;

д) щор ічні  вит рати  на  ут ри манн я  об ладн ання  скл адаю ть

9000  грн, а частка  загальних адміністративних витрат,  що припа6

дають  на контейнерне виробництво, становить  30000  грн.

Необхідно:

1) визначити релевантні витрати  на власне виробництво та закупівлю  контейнерів з метою  визначення прибутку  або збитку від прийняття пропозиції в наступному році  та в майбутньому;

2) вказати  на всі застереження, які бажано врахувати при прийнятті рішення.

 

Завдання 5.10

У зв’язку з несприятливою демографічною ситуацією  очікуєть6 ся деяке  зменшення контингенту учнів середніх  шкіл  району,  внас6 лідок  чого розглядається питання про можливість закриття декі6 лькох  шкіл  з метою зменшення на 2000  учнівських місць.  Пропо6 нуються  до закриття такі школи  (умовно позначені  номерами):

а) школа № 1 на 600 місць побудована  20 років тому, на що витрачено  2,6 млн  грн. Один  з майбутніх  забудовників пропонує за цю ділянку  5 млн  грн;


б) школа  №  2 на  1200  місць  побудована   30 років  тому,  на що витрачено  1 млн.  грн. Два  роки  тому школу  реставрували, на що витратили 3 млн грн. Торгова  компанія  пропонує  за цю ділянку

4 млн  грн з метою  побудувати  торговий  комплекс;

в) школа  № 3 на 1400  місць  побудована  5 років  тому. Її пер6 вісна  вартість  – 5 млн  грн.  Вона  потребує  проведення значних робіт з модернізації та зміцнення безпеки  використання, на що необхідно витратити близько  3 млн грн. Замовлень на купівлю ділянки не надходило;

г) школа  № 4 на 2000  місць  побудована  8 років  тому, на що

витрачено  7 млн  грн. У минулому  році школа  була  добудована  (з метою  розширення) та модернізована, на що витрачено  ще 2 млн грн.  В  її залах  часто  проводяться різні  спортивні  змагання та інші  масові  заходи.  За цю ділянку  будівельна  організація пропо6 нує  8 млн  грн, але  при  її закри тті  необхідно  буде витратити не менше 2 млн грн на модернізацію спортивних споруд в інших школах  району.

Амортизаційні відрахування визначаються лінійним мето6

дом за ставкою 2% річних (термін нормативної експлуатації при6 міщень шкіл прийнято 50 років). Оплата  праці навчального пер6 соналу шкіл залежить від контингенту учнів. Оплата  праці ди6 ректорів  шкіл  – 18000  грн на рік кожному.  Зарплата інспектора райвідділу освіти,  який  контролює ці школи,  – 24000  грн на рік.

Необхідно  визначити релевантні грошові  потоки  (витрати/

доходи) при  різних  варіантах  рішення  про  закриття шкіл:

а) тільки  школи  № 4 (на  2000  місць);

б) шкіл  №№  1 і 2 (на  1800  місць); в) шкіл  №№  1 і 3 (на  2000  місць); г) без закриття шкіл.

Врахуйте  одноразові  та щорічно  відновлювані витрати  і до6 ходи.  Вкажіть  інші  фактори,  що можуть  вплинути на  рішення про  закриття шкіл.

 

Завдання 5.11*

Дослідження, проведені  компанією  «Автосервіс»,  визначи6 ли, що змінні  витрати  на 1 км  пробігу  автомобіля марки  Х ста6 новлять  в середньому  за рік 20 коп. До цієї суми включено  вартість бензину та мастильних матеріалів, поточного ремонту, зносу і заміни  автошин.  Середньорічну суму  постійних  витрат  визначе6 но у сумі 3500  грн (страхування – 500 грн, податки  – 200, техог6 ляд  – 300, знос автомобіля – 2500  грн).  Припустимо, що ці вит6


рат и  не  будуть  змінюватися протягом  декількох  перших  р оків використання автомобіля.

Виходячи з наведених  даних,  необхідно  визначити:

1) які  з  на зв ан и х  ви т ра т  є  диф ер е нц іа льними   з а  умо ви , що власник  автомобіля вирішив  поїхати  у подорож  на відстань

2000  км;

2) які  з витрат  будуть  диференціальними, якщо  власник  ви6 рішує проблему: чи зареєструвати автомобіль  і користуватися куп6 леним  новим  автомобілем,  і проїхати  за рік 25000  км (розрахун6 ково), чи користуватися громадським транспортом, що за його оцінкою  коштуватиме 5000  грн  за рік;

3) які  з витрат  будуть  ди ференціальними, якщо  Ви  лише плануєте  купити  такий  автомобіль  з тим,  щоб  протягом  п’яти років  їздити  по 25000  км щорічно,  а користування альтернатив6 ними  видами  транспорту Вам буде коштувати 5000  грн за рік.

 

Завдання 5.12*

Фірма  маркетингових послуг визначила, що попит на про6 дукцію підприємства «Оранта» значною мірою залежить від ціни продукції  і характеризується такими  даними:

 

– ціна одиниці, грн

300

250

200

150

125

– попит на продукцію, од.

125

200

310

450

550

Змінні витрати  на  виробництво одиниці  продукції  склада6 ють 100 грн., постійні  витрати  підприємства – 20000 грн за місяць.

Необхідно визначити  опт имальну  ціну,  за  якої  підпр иєм6 ство «Оранта» одержить  максимальну суму прибутку.

 

Завдання 5.13

Ту ри с т ичн е  аге н тс тв о  « Сам с о н»  п р оп он у є  ав і ако мп ан і ї

110000  грн  за  чартерний рейс  до столиці  однієї  із  зарубіжних країн. При цьому авіакомпанія зекономить на резервуванні та продажу  квитків  8000  грн.

Витрати  та доходи  авіакомпанії, пов’язані  з обслуговуван6 ням подібних рейсів, у звичайних умовах становлять: доходи від продажу  квитків  та інших  послуг  пасажирам – 160000  грн, змінні витрати  з розрахунку на  один  рейс  – 98000  тис.  грн, пост ійні витрати  – 42000  грн.

Необхідно  визначити доцільність прийняття спеціального замовлення агентства  «Самсон»,  якщо:

1) авіакомпанія має вільні  літаки  та екіпажі,  які  в цей час не використовуються (зайві виробничі  потужності);


2) авіакомпанія не має  зайвих  потужностей (вільних літаків і  екіпажів) і для  виконання спецзамовлення їй доведеться  відмо6 витися  від запланованого рейсу, який  забезпечує 60000 грн мар6 жинального доходу.

Обґрунтуйте свої відповіді  розрахунками.

 

Завдання 5.14*

Підрозділ № 2 підприємства «Калібр»  купує  у підрозділі  № 1 цього ж підприємства компонент  для товару Z. Поточна  транс6 фертна  ціна  такого  компонента,  визначена на базі повних  витрат плюс  прибуток,  становить  50 грн за одиницю  (при змінних  вит6 ратах  25 грн на одиницю). Змінні витрати  на товар  Z у підрозділі

№ 2 складають 150 грн, враховуючи  50 грн вартості компонента, поставленого підрозділом № 1. Обидва  підрозділи мають над6 лишкові  виробничі потужності.  У підрозділу  № 2 з’явилася од6 норазова  можливість, не порушуючи  ринкової  рівноваги,  прода6 ти  1000  од. товару  Z новому  покупцеві  за ціною  140 грн за оди6 ни цю .

Визначити і обґрунтувати економічну  доцільність (або не6

до ці ль ні ст ь)  пр ий нятт я  та ко го  сп ец іа ль но го  за мо вл ен ня  д ля підрозділу  №  2 та для  підприємства в цілому.  На  якому  р івні необхідно встановити трансфертну ціну компонента для даної партії  товару?

 

Завдання 5.15

Підприємство «Рось»  має надлишкову виробничу площу,  яку можна  здати  в оренду  за 10000  грн за рік.

Менеджер  зі збуту  пропонує  прийняти замовлення вартістю

30000  грн. Для  його  виконання підприємство має  матеріал,  пер6 вісна  вартість  якого  12000  грн, а теперішня ринкова  вартість  –

3000  грн. На  виконання такого  замовлення необхідно  витратити

15000  грн прямої  оплати  праці.  Змінні накладні  витрати,  транс6 пор тні  витрати,  витрати  на  електроенергію складуть  8000  грн. Постійні  витрати  розподіляються на продукцію  за ставкою:  1 грн постійних  витрат  на 1 грн прямої  оплати  праці

Визначити доцільність прийняття замовлення.

 

Завдання 5.16

Підприємство «Мотор» планує закрити  завод з виготовлення спортивних автомобілів.  Один  з постійних  замовників хоче замо6 вити  ще одну машину  до закриття заводу  за ціною  7000  грн.


Для  вирішення питання  про  доцільність прийняття цього замовлення бажано  врахувати таке:

1) на складі є значні запаси матеріалів  для виготовлення корпусу  автомобіля, первісна  вартість  яких  3000  грн, а теперіш6 ня  ринкова  вартість  – 950 грн;

2) на  с кла ді  є  дет алі  д ля  вигото вл енн я  м от ору , п ер віс на вартість  яких  2200  грн. Їх можна  продати  за 2000  грн, але витра6 тити при цьому 300 грн на їх перевезення своїм транспортом до покупця;

3) оплата праці та змінні накладні  витрати  на виготовлення автомобіля складуть  2800  грн;

4) для  виготовлення автомобіля необхідно  залучити інжене6 ра з іншого міста. Оплата  його праці складе 300 грн, а оплата за відрядження – 400 грн;

5) постійні  витрати  розподіляються за ставкою  200% до пря6 мих  витрат.

Визначити доцільність пр ийняття замовлення на  виготов6 лення  автомобіля.

 

Завдання 5.17

Підприємство «Поділля», що виробляє взуття, не повністю використовує свої виробничі потужності,  розраховані на випуск

11000 пар взуття відповідної  моделі. Через недостатній попит фактичний обсяг виробництва становить  8000 пар. Планові  ви6 робничі  витрати  на одну пару  взуття  складають  81 грн, з яких  на змінні  витрати  припадає  50  гр н. Витрати  на  збут  – 15  гр н на одну пару  взуття,  з них  змінні  витрати  – 5 грн. Середня  планова ціна  реалізації  продукції  – 100  грн за пару.

Підпри ємство  отр имало  одно разову  про позицію  пр одати оптом  новому  замовнику 2000 пар взуття  за ціною  75 грн за пару.

Необхідно  визначити доцільність прийняття нового  замов6 лення  або відмови  від нього.

 

Завдання 5.18

Підприємство «Кубань»  виробляє один  вид  продукції.  Про6 ектна  потужність – 11000  виробів  за рік завантажена не повністю. Один  з нових  замовників пропонує  придбати  оптом  2000  од. про6 дукції  за  ціною  75 грн  (при плановій  собівартості  одиниці  про6 дукції  – 81,25  грн) з оплатою  всіх  транспортних витрат.  Пр ий6 няття  цього  замовлення жодним  чином  не вплине  на традицій6 ний обсяг продажів, який складає 8000 од. продукції за рік, і дасть можливість збільшити обсяг  виробництва до проектного  рівня.


Планові   пока зники  роб оти  п ідпри ємст ва  бе з врахування спецзамовлення наведено  в таблиці:

 

 

Показник

На одиницю

продукції

 

Всього

Обсяг продаж, од.

1

8000

Обсяг доходу від реалізації, грн

100

800000

Виробнича собівартість реалізованої

продукції, грн,

у т. ч. змінні витрати

постійні виробничі витрати

81,25

 

50,00

31,25

650000

 

400000

250000

Комерційні (витрати на збут), грн

у т. ч. змінні витрати

постійні витрати на збут

10,00

3,00

7,00

80000

24000

56000

Інші операційні витрати (постійні)

5,00

40000

Операційний прибуток (збиток)

3,75

30000

 

Необхідно  визначити доцільність прийняття спецзамовлен6 ня на виробництво і реалізацію  додатково 2000 од. продукції за ціною, нижчою  за  фактичну собівартість.

 

Завдання 5.19

Підприємство «Кварц»  виготовляє калькулятори  і реалізує їх за ціною  200 грн за одиницю.

Витрати  виробництва з розрахунку на один калькулятор скла6 дають: прямі  матеріальні – 40 грн; пряма  оплата  праці  – 60, змінні виробничі  накладні  – 20, постійні  виробничі накладні  – 50, змінні

витрати  на збут  – 10, постійні  витрати  на збут  – 5 грн.

Виробнича потужність підприємства (15000 од. продукції  за місяць) використовується не повністю  через відсутність  замовлень. Фактичний обсяг виробництва і реалізації  становить  10000  од. про6 дукції  за  місяць.

Підприємство отримало  пропозицію на виробництво і реалі6

зацію додаткової  партії  калькуляторів (2000  шт.) за ціною  170 грн за  одиницю.

Необхідно визначити і обґр унтувати  доцільність (або не6

доцільність) прийняття такого  замовлення.

 

Завдання 5.20

Підприємство «Авангард»  має проектну  потужність,  розра6 ховану на 1000 од. продукції за рік. Відповідно до цього було складено  план  виробництва і реалізації  продукції.  Ціна  реалізації продукції  – 1500  грн  за  одиницю,  змінні  витрати  – 600  грн  на

од ини цю, постій ні  – 6 00  т ис  грн  за  рік.  А ле  в сере дині  ро ку


вияснилося, що план  реалізації  може  бути  виконаним лише  на

60% через  недостатню  кількість  замовлень.

Менеджери підприємства знайшли замовника, який  згодився при дбати  300  од. продукції,  але  за  ціною  не більше  1100  грн  за одиницю.  При  цьому  підприємству необхідно  буде витратити ще

50 тис. грн на удосконалення технології  виробництва.

Необхідно  визначити:

1) собівартість  одиниці продукції  за планом, при виконанні плану  на 60% і при  прийнятті додаткового  замовлення;

2) економічну  доцільність (або недоцільність) прийняття додаткового  замовлення за  ціною  1100  грн  за одиницю;

3) які  ще умови  необхідно  врахувати  при  остаточному  вирі6 шенні  питання про  прийняття додаткового  замовлення.

 

Завдання 5.21

Звіти про виконання бюджетів  двома  підрозділами підприєм6 ства  «Крап»  мають  такі  показники, тис. грн:

 

 

Показник

Підрозділ

№ 1

№ 2

Обсяг продаж

1800

2000

Прибуток (збиток)

500

(200)

 

Постійні  витрати  підприємства (400 тис. грн за рік) розподі6 лені  пропорційно прямим  витратам.

Необхідно   обґр унтувати   пропозицію про  до цільність  або

недоцільність закриття збиткового  підрозділу.

 

Завдання 5.22

Підприємство роздрібної  торгівлі «Славута» має три відділи (секції), розміщені  в одному  пр иміщенні.  Показники їхньої  ро6 боти  за минулий рік  складають,  тис. грн:

 

 

Показник

Секція

 

Разом

спортивного

інвентарю

спортивно-

го одягу

робочого

одягу

Обсяг продажів (чистий доход)

254

183

97

534

Собівартість реалізованого

товару

140

100

55

295

Інші змінні витрати

27

17

5

49

Постійні витрати (витрати на

збут, опалення, освітлення і т. ін.)

46

46

46

138

Прибуток (збиток)

41

20

(9)

52


Визначити доцільність закриття секції  робочого  одягу:

1) без інших  змін  діяльності;

2) при її перепрофілюванні на реалізацію  іншого товару, що забезпечить 40 тис. грн маржинального доходу  за рік;

3) при  передачі  звільненої площі  в суборенду  за 50 тис.  грн в р ік.

Який  з наведених  варіантів  є найбільш  вигідним  у фінансо6 вому відношенні? Які ще фактори необхідно  врахувати при  прий6 нятті  остаточного  рішення?

 

Завдання 5.23

Фірма  «АБД» надає маркетингові послуги клієнтам.  Послуги поділяються на 3 рівні за витратами та відпускною  вартістю. На наступний рік планується зберегти  досягнутий рівень  діяльності:

 

 

Рівень послуги

Кількість

замовлень

Змінні витрати,

грн/од.

Відпускна

вартість, грн/од.

Звичайна

11000

25

50

Поліпшена

6000

65

80

Комплексна

16000

90

120

Сума  постійних  витрат  фірми  становить  660 тис. грн за рік. На  кожний  вид  послуг  витрачається приблизно однаковий час, тому  постійні  витрати  розподіляються за  однаковими ставками

660000  : (11000  + 6000  + 16000)  = 20 грн/послугу.  Отже,  надання поліпшеної послуги  є збитковим.

Визначити:

1) доцільність надання  поліпшеної  послуги,  якщо  кількість  інших послуг  збільшити неможливо, з метою  повного  використання по6 тужності,  що звільниться при  відмові  від цього  виду  діяльності;

2) доцільність відмови  від надання  поліпшеної  послуги,  якщо звільнені  потужності  можливо  використати для  надання  частко6 во поліпшеної  послуги,  на яку  необхідно  подвоїти  витрати  часу при  менших  змінних  витратах  (50 грн/од.)  та відпускній вартості

75 грн/од.;

3) яка  може  бути  мінімально допустима  відпускна  ціна  зви6 чайної  послуги,  якщо  звільнені  виробничі  потужності  при  відмові від поліпшеної  послуги використати для розширення звичайної послуги.

 

Завдання 5.24

Підприємство «Килими» разом з іншими  видами продукції виготовляє килимові покриття двох  видів.  Обмежуючим факто6


ром для виготовлення килимових покриттів є тривалість роботи обладнання, яка  лімітується 3000  год. за рік. Інформацію про  ос6 новні  показники цього  виду  діяльності наведено  в таблиці:

 

 

Показник

Вид покриття

П-402

П-412

Продуктивність поточної лінії, п. м за годину

4

2

Ціна, грн за 1 п. м

40

60

Змінні витрати, грн на 1 п. м

25

35

Попит на продукцію, п. м

10000

5000

Фактичний обсяг виробництва, п. м

6000

3000

 

Необхідно  визначити:

1) оптимальну структуру виробництва килимових покриттів, яка  забезпечить максимальну суму  прибутку  підприємства;

2) можливий приріст  суми  прибутку  за рахунок  покращання структури виробництва.

 

Завдання 5.25

Підприємство «Задніпровське» може  виготовляти продукцію чотирьох  видів,  але  реалізувати лише  комплектами у двох  варі6 ант ах. Інформацію про  можливий  асортимент продукції,  ціну  її реалізації  та змінні  витрати  наведено  у таблиці:

 

 

Вид продукції

 

Ціна реалізації,

грн за одиницю

 

Змінні витрати,

грн на одиницю

Питома вага, %

Варіант

№ 1

№ 2

А

80

60

50

30

Б

120

80

30

20

В

180

120

20

40

Г

200

120

10

 

Виручка  від реалізації  за першим  варіантом  складає  560 тис. грн, за другим  – 600 тис. грн. Постійні  витрати  за рік для  першо6 го варіанта  – 100 тис. грн, для  другого  – 115 тис. грн.

Необхідно  визначити, який  варіант  виробництва і реалізації продукції  для  підприємства буде більш  прибутковим.

 

Завдання 5.26

Підприємство «Ворскла» планує  почати  випуск  нового  ви6 робу  і вирішує  питання про  можливу  ціну  його  реалізації.  Зви6 чайна ціна реалізації такого виробу іншими підприємствами ста6 новить  250 грн за одиницю.  Щоб  вийти  на ринок  і досягти  успі6


ху, підприємству необхідно  або продавати  цю продукцію  дешев6 ше продукції  конкурентів, або ж значно покращити її якість, то6 варний  вигляд  та посилити рекламу.

Якщо  підприємство «Ворскла» прийме  перший  варіант  по6

ведінки на ринку і буде виготовляти продукцію за стандартною технологією,  то ціна  її реалізації  становитиме 200 грн за одини6 цю, змінні  витрати  – 80 грн на одиницю,  а постійні  – 240000  грн за рік при загальному обсязі  виробництва 2500 одиниць  продукції.

Якщо  підприємство прийме  другий  варіант  поведінки,  то ціна  реалізації  може  досягти  300 грн за одиницю,  але при  цьому змінні  і постійні  витрати  підприємства зростуть  на 25% порівня6 но  з першим  варіантом.

Необхідно  визначити для  кожного  варіанта  поведінки:

1) критичний обсяг  продаж  (точку беззбитковості);

2) очікувану  суму  прибутку;

3) доцільність прийняття першого  або другого  варіанта.

 

Завдання 5.27

Підприємство «Амурське» змушене зменшити ціну реалі6 зації  продукції  на  10% у з в’язку  зі  зміною  сит уації  на  р и нку. Щоб  забезпечити одержання досягнутої  суми  прибутку,  підприєм6 ство  планує  збільшити обсяг  виробництва і реалізації  продукції, але  цього  можна  досягти  лише  при  зростання постійних  витрат на  5%.

У звітному  періоді  виручка  від реалізації  продукції  становила

750 тис. грн, собівартість  реалізованої продукції  – 550 тис. грн, у т. ч. змінні  витрати  – 250 тис. грн.

Необхідно  визначити:

1) при  якому  обсяз і реа лізац ії п родукції  з а нов ою ці ною підприємство одержить  той же прибуток,  що і до зниження ціни;

2) на скільки  відсотків  необхідно  збільшити кількість  реалі6 зованої  продукції  для  досягнення бажаної  суми  прибутку  при зни женні  ціни.

 

Завдання 5.28*

Керівництво заводу «Присамарський» вирішує  питання ав6 томатизації важливої  операції  складного  технологічного проце6 су. Можливі три  варіанти  вирішення цієї  проблеми  – застосу6 вання  обладнання з ручним  управлінням, напівавтоматичного та ав т о мат ич ного  обл ад нан ня.  Д ос лід же ння  т а р оз рах ун ки  еко6 номістів  показали,  що при  різних  рівнях  автоматизації виробни6 чого процесу  витрати  змінюються таким  чином:


 

 

Рівень автоматизації

Змінні витрати на

одиницю, грн

Загальна сума

постійних витрат, грн

З ручним управлінням

20

10000

Напівавтомати

10

50000

Автомати

2

100000

 

Необхідно  визначити:

1) при  якому  обсязі  виробництва доцільніше  використову6 вати  обладнання з ручним  управлінням;

2) в яких межах обсягу виробництва доцільне застосування напівавтоматів та автоматів;

3) якою  буде  ефективніст ь комплексної автоматизації при річному  обсязі  виробництва 3000  одиниць  продукції.

 

Завдання 5.29*

Об’єднання «Полімермаш» для ремонту використовує де6 талі, які  можна  виробляти власними силами,  а можна  у необме6 женій кількості  придбавати у постачальників. При власному  ви6 готовленні  змінні  витрати  на  одну  деталь  складають  50  гр н, а постійні  – 100000  грн за рік.  У  постачальників ціна  за одну  де6 таль  становить  150 грн.

Необхідно  визначити, при  якій  річній  потребі  в деталях  ви6 гідно  виробляти їх власними силами,  а при  якій  – купувати  у постачальників.

 

Завдання 5.30

Будівельному управлінню № 5 для перевезення матеріалів необхідний вантажний автомобіль  один  раз  на тиждень  з обся6 гом вантажоперевезень близько  1200  ткм. Якщо  замовляти авто6 мобіль  у спеціалізованому АТП, то вартість  перевезень  складе  2 грн за ткм. Якщо  ж придбати  і використовувати на цих роботах  влас6 ний  автомобіль,  то змінні  витр ати  на  1 ткм  складуть  1,2 гр н, а постійні  – 24000  грн за рік.

Необхідно  визначити:

1) що доцільніше:  придбат и підприємству власний  вантаж6 ний автомобіль,  чи користуватися послугами  спеціалізованого АТП;

2) при  яких  обсягах  річних  перевезень  доцільно  користува6

тися  залученим автотранспортом, а при  яких  – власним.

 

Завдання 5.31

Компанія «АРСиК» виготовляє вироби  шляхом  їх складан6 ня  із куплених  деталей.  Змінні витрати  на одиницю  готової  про6


дукції  складають  170 грн, постійні  витрати  – 400000  грн. за рік, обсяг  виробництва – 10000  одиниць  продукції.  Ціна  реалізації  –

250  грн за  одиницю.

Керівництво компанії  розглядає пропозицію про  придбан6 ня додаткового  обладнання з метою організації  власного  виго6 товлення деяких  деталей  та  автоматизації виконання окремих технологічних операцій. При цьому змінні витрати на одиницю продукції  зменшаться до 100 грн, а сума  постійних  витрат  зросте до 900000  грн за рік при  тому ж обсягу  виробництва та ціні реа6 лізації  продукції.

Визначити:

1) критичний обсяг  виробництва для  кожного  варіанта  тех6 нології;

2) економічну  доцільність впровадження нової  технології;

3) при  якому  мінімальному річному  обсязі  виробництва нова технологія буде економічно  вигідною.

 

Завдання 5.32

Магазин  «Соки6Води» займається реалізацією безалкоголь6 них  напоїв.  Площа  магазину  (20  м2) розподіляється між шістьма в идами   н а по ї в,  які   в ходят ь  до  обов ’яз ков ого  асор т имен ту . Мінімальна площа  для кожного  виду напоїв  – 2 м2, максимальна –

8 м2 .

Основні  показники реалізації  напоїв  наведено  у таблиці:

 

 

Вид продукції

 

Ціна реалізації,

грн/ящик

Змінні

витрати, грн на ящик

Кількість ящиків,

реалізованих за день з 1 м2

№ 1

20,00

14,00

20

№ 2

24,00

17,00

18

№ 3

28,00

20,00

16

№ 4

32,00

24,00

14

№ 5

36,00

27,00

12

№ 6

40,00

30,00

10

 

Необхідно  визначити оптимальний розподіл  площі  магази6 ну під окремі види напоїв, який  забезпечить максимальну суму прибутку.

 

Завдання 5.33*

Підприємство виробляє три  види  продукції,  використовую6 чи для  цього  одне  і те устаткування. Робота  устаткування обме6 жена  45000  годин  за рік. Вибір  продукту  не вплине  на суму  пос6


тійних  витрат.  Показники виробництва окремих  видів  продукції наступні:

 

 

Показник

Вид продукції

А151

А155

А162

Річний попит на продукцію, од.

3000

6000

5000

Витрати машинного часу на

виробництво одиниці продукції, год.

5

3

4

Ціна реалізації, грн/од.

50

52

46

Змінні витрати, грн/од.

20

28

26

 

Визначити оптимальну структуру  виробництва продукції,  яка забезпечить підприємству максимальний прибуток.

 

Завдання 5.34

Підприємство виробляє т ри  види  продукції,  про  які  є такі відомості:

 

 

Показник

Вид продукції

Б18

Б28

Б38

Ціна реалізації за одиницю продукції, грн

25

20

23

Змінні витрати на одиницю продукції, грн

10

8

12

Місячний попит, од.

100

80

120

Затрати машинного часу, год/од.

4

3

4

 

В якому  співвідношенні треба випускати продукцію  підприєм6 ству,  щоб  одержати  максимальний прибуток,  якщо  вибір  про6 дукту  не вплине  на суму  постій них  витрат,  а машинний час ро6 боти  обладнання обмежений 600 годинами.

 

Завдання 5.35

Підприємство «Титан»  виробляє три види продукції, вико6 ристовуючи одне і те устаткування. Попередні  розрахунки на на6 ступний  рік  показали такі  орієнтовні дані:

 

 

Показник

Вид продукції

А10

Б12

В15

Ціна реалізації, грн/од.

30

45

20

Змінні витрати на матеріали, грн/од.

15

18

10

Інші змінні витрати на виробництво, грн/од.

6

16

5

Нормативний машинний час на виробництво

одиниці продукції, год.

2

3

1

Очікуваний попит на продукцію, од.

3000

2000

5000


Постійні  накладні  витрати  очікуються  на наступний рік в розмірі  40000  грн. Максимальні можливості використання устат6 кування  становлять 10000  годин.

Необхідно  визначити:

1) яку  кількість  продукції  А10 необхідно  випустити в на6 ступному  році,  щоб  досягти  рівня  беззбитковості, якщо  попит на неї буде необмеженим, а інші види продукції  випускатися не будуть;

2) в якому  порядку  розмістяться види  продукції  за  рівнем прибутковості їх виробництва;

3) скільки  одиниць  продукції  кожного  виду доцільно  випустити в наступному році і який  прибуток  одержить  підприємство.

 

Завдання 5.36

Бюджет  компанії «Аква» на наступний рік передбачає  такі показники, грн:

 

 

Показник

Вид продукції

 

Разом

К25

Л18

М34

Обсяг реалізації (доход)

39000

29000

33000

101000

Загальна сума змінних витрат:

– матеріали

– оплата праці

– інші виробничі витрати

 

6000

9000

3000

 

4000

6000

2000

 

5000

12000

2000

 

15000

27000

7000

Розподілені постійні витрати

13000

8000

12000

33000

Прибуток (збиток)

8000

9000

2000

19000

 

На  жаль,  для  виконання цьо го бюджету  підпри ємству  не вистачає  кваліфікованої робочої  сили.  За попередніми розрахун6 ками  витрати  на  оплату  праці  робочої  сили,  яка  реально  може бути  використана, складають  20000  грн замість  27000  грн за бюд6 жет ом. Усі  змінні  витрати  праці  оплачуються за  єдиною  пого6 динною ставкою. На 50% плану виробництва кожного виду про6 дукції  вже  підписані  контракти, і їх виконання обов’язкове.

Скласти розрахунок обсягів виробництва кожного  виду продукції з метою виконання підписаних контрактів та одержання максималь6 ного прибутку  при дефіциті  кваліфікованої робочої сили. Визначити інші фактори,  які необхідно  врахувати при  виконанні бюджету.

 

Завдання 5.37

Підприємство «Салют»  виробляє три види продукції,  для чого використовує два  види  устаткування. Розрахунки на наступний рік  включають  такі  показники:


 

Показник

Вид продукції

Р415

Р427

Р610

Ціна реалізації, грн/од.

25

30

18

Попит на продукцію, од.

2500

3400

5100

Змінні витрати на матеріали, грн/од.

12

13

10

Інші змінні виробничі витрати, грн/од.

7

4

3

Витрати машинного часу на одиницю продукції,

години:

– устаткування А

– устаткування Б

 

 

1

0,5

 

 

1

1

 

 

0,5

0,5

 

Постійні  накладні  витрати  визначені  на наступний рік у сумі

42000  грн.  Розподіляють їх пропорційно сумі  змінних  вит рат.

Машинний час устаткування А – 5000  годин,  устаткування Б  –

8000  годин  за рік.

Необхідно  визначити:

1) які  вироби  і в якій  кількості  повинні  бути  внесені  до пла6 ну  виробництва на  наступний рік,  щоб  забезпечити максималь6 но можливий прибуток;

2) яку  максимальну ціну  підприємство може  погодитися за6 платити   субпідряднику за  виконання тієї  частини  роботи,  яку воно  не зможе  виконати власними силами.

 

Завдання 5.38

Підприємство «Оріль» виготовляє три  види  продукції,  для

чого  використовує одне  і те ж приміщення. Витрати  на  ви роб6 ництво  одиниці  продукції  складають,  грн:

 

 

Показник

Вид продукції

К122

К133

К144

Пряма оплата праці:

– кваліфікованої

– некваліфікованої

 

6

2

 

9

4

 

3

10

Прямі витрати матеріалів

12

25

14

Інші змінні виробничі витрати

3

7

7

Постійні витрати

5

10

10

 

Праця кваліфікованих працівників оплачується по 6 грн/ год., некваліфікованих – 4 грн/год. Кваліфікована робоча  сила дефіцитна.  Попит на кожен вид продукції перевищує максимальні можливості підприємства, навіт ь якщо  зосередитися на випуску лише одного її виду на вибір. Вироби К122 продаються за зако6 нодавчо  регульованими цінами  по 30 грн/од.


Визначити:

1) ціни,  які  необхідно  встановити на  вироби  К133  і К144, щоб для  підприємства було  однаково  прибутковим виробництво та реалізація будь6якого  з трьох  видів  продукції;

2) м аксима льний  р озмір  доплати  за  по надуроч ні  роб оти, яку  по годи лося  б в ипла чува ти  п ідпр иємс тво  квал іфікован им робітникам для  збільшення обсягу  виробництва і реалізації  про6 дукції.

 

Завдання 5.39

Підприємство «Нептун» випускає  водяні  насоси  чотир ьох типів,  два  з яких  (Н10  та Н15) продаються стороннім  спожива6 чам, а два  інші  (Н5 та Н8)  використовуються як  комплектуючі для  виробництва іншої  продукції  і самостійного попиту  на рин6 ку не мають. Моделі Н5 і Н8 не можуть бути використані при виробництві моделей  Н10  і Н15.  Для  виробництва всіх  типів  на6 сосів  використовується однотипне  устаткування, нормативний час роботи якого обмежений 6000 годин. Дефіциту інших вироб6 ничих  ресурсів  не передбачається.

Підприємство «Нептун» отримало  пропозицію на поставки зі  сторо ни  у необмежен ій  кількості  на сосів  Н5  і Н8  за  ціною відповідно  36 і 40 грн за одиницю.

Витрати  на виробництво насосів  та попит  на них  (врахову6 ючи  внутрішні  потреби) становлять:

 

 

Показник

Вид продукції

Н10

Н15

Н5

Н8

Попит, одиниць

5000

6000

4000

3000

Витрати на одиницю продукції, грн,

з них:

– прямі матеріальні

– пряма оплата праці

– інші змінні

– постійні

65

 

15

25

5

20

41

 

20

10

3

8

36

 

16

10

2

8

46

 

17

15

2

12

Ціна реалізації, грн/од.

70

45

Витрати машино-годин на

виробництво одного насоса

0,5

0,4

0,5

0,3

 

Із стратегічних міркувань підприємство бажає  задовольняти не менше  50% попиту  споживачів на вироби  Н10  та Н15.

Визначити:

1) доцільність придбання комплектуючих Н5  та Н8  у зовні6 шнього  постачальника;


2) виробництво яких  видів  продукції  і в яких  обсягах  необ6 хідно  запланувати на наступний рік;

3) максимальну суму орендної  плати  за 1 год експлуатації до6 даткового  устаткування, щоб зменшити дефіцит  машинного  часу;

4) якими  ще способами  можна  вирішити проблему  дефіци6

ту спеціального устаткування.

 

Завдання 5.40

Підприємство «Гренада»  виробляє і реалізує  три  види  про6

дукції.  Показники його  діяльності наведено  в таблиці:

 

 

Показник

Вид продукції

 

Разом

А

Б

В

Обсяги виробництва і реалізації, шт.

1000

1200

1500

3700

Ціна реалізації, грн/од.

35

40

25

х

Доход від реалізації, грн

35000

48000

37500

120500

Змінні витрати, грн

21000

36000

23000

80000

Постійні витрати, грн*

7875

13500

8625

30000

Операційний прибуток (збиток), грн

6125

(1500)

5875

10500

 

* Постій ні  ви трати  розподіле но  пропорцій но  зм інни м  витратам .

Необхідно  визначити доцільність закриття виробництва збит6 кового  продукту,  якщо  при  цьому  підприємство зможе  зменши6 ти  постійні  витрати  на 30%.

 

Завдання 5.41

Підприємство «Гренада»,  показники роботи  якого  наведено

у завдання 5.40, отримало  можливість виготовляти і реалізувати ще один  вид продукції  (Г) в обсязі  1700  од. На  виробництво оди6 ниці продукції  Г змінні  витрати  складають  17 грн, ціна реалізації  –

30 грн  за  одиницю.  Загальна сума  постійних  витрат  підприєм6

ст ва  п ри  п ер ех од і на  в ир об ни ц тв о  но во го  в ид у  пр од укці ї не зміниться, але  виробничі потужності  підприємства обмежені  за6 гальним  обсягом  виробництва не  більше  3800  од. продукції,  а обсяги  реалізації  продукції  – попитом  на неї, який  повністю  за6 довольняється.

Необхідно  визначити найбільш  раціональну виробничу програ6

му підприємства з урахуванням наведеного  обмеження  та максимально можливу  суму прибутку  при зміні структури виробництва.

 

Завдання 5.42

Фабрика «Оксана» виготовляє два види  продукції:  пальта  і куртки.  Обсяг  виробництва обмежений можливостями придбан6


ня  відповідної  тканини  (25000  м) та попитом  на  готові  вироби. Вихідні  дані  для  планування обсягу  виробництва наведені  в таб6 лиці:

 

Показник

Пальта

Куртки

Попит на продукцію, одиниці

5000

8000

Ціна одиниці продукції, грн

500

400

Змінні витрати на одиницю продукції, грн

320

260

Витрати тканини на одиницю продукції, м

3

2

 

Постійні  витрати  за звітний  період  становлять 800000  грн. Необхідно  визначити оптимальний план  виробництва окре6

мих  видів  продукції  для  отримання максимальної суми  прибутку з урахуванням обмежуючих  факторів.

 

Завдання 5.43

Підприємство «Людмила» випускає один вид продукції, ви6 користовуючи для  цього  два види  обладнання. Загальний  обсяг продукції  обмежений попитом  (1500  од.). Витрати  на виробництво характеризуються такими  показниками:

 

 

Показник

Вид обладнання

№ 1

№ 2

Ліміт машинного часу, год.

3000

3000

Ціна одного виробу, грн

30

30

Змінні витрати на одиницю, грн

15

20

Витрати часу на виготовлення одного виробу, год.

3

5

 

Постійні  витрати  підприємства складають  12000  грн.

Необхідно  визначити раціональні обсяги  випуску  продукції на обладнанні різного виду для одержання максимального при6 бутку  з урахуванням ліміту  годин  роботи  обладнання.

 

Завдання 5.44

Підприємство «Містер  Х» випускає два види  продукції  (А і Б),  обсяг  реалізації  яких  обмежений і визначається попитом  на про дукці ю А в  кіл ькост і 150 0 од.  і на  прод укці ю Б  – 800  од. Витрати  машинного  часу на виготовлення одиниці  продукції  ста6 новлять  відповідно  1 і 2 год., а в цілому  по  підприємству час роботи  обладнання обмежений 2000  год. Маржинальний доход в розра хунку  на  одиницю  продукц ії А – 5 грн,  п родукції  Б  –

8 гр н.

Необхідно  визначити оптимальну структуру  виробництва про д укції,  яка  за без п ечи т ь  ма кс и ма л ь ну  су му  пр иб утку  дл я


підприємства при двох обмежуючих  чинниках.  Розрахунки ви6 конати  геометричним (побудова графіка) та маржинальним ме6 тодами.

 

Завдання 5.45*

Підприємство «Аргон» одержало  додаткове замовлення на виготовлення 500 од. продукції  Д, але враховуючи,  що виробничі потужності  підприємства повністю задіяні на виготовленні інших видів  продукції,  для  виконання цього замовлення необхідно  змен6 шити  виробництво іншої,  менш  вигідної,  продукції  В.

Порівняльну характеристику цих  двох видів  продукції  наве6 дено у таблиці:

 

 

Показник

Вид продукції

В

Д

Ціна реалізації, грн за одиницю продукції

1200

1500

Змінні витрати, грн на одиницю продукції

800

900

Витрати машинного часу на виготовлення

одиниці продукції, год.

10

8

 

Необхідно  визначити:

1) на  скі льки  о диниц ь необ хідно  зменш ити  ви робни ц тво продукції В, щоб виконати замовлення на виготовлення 500 оди6 ниць  продукції  Д;

2) як  зміниться сума  прибутку  при  зміні  виробничої прог6 рам и;

3) якою  повинна  бути  мінімальна ціна  реалізації  продукції

Д, щоб не погіршилися фінансові  показники підприємства.

 

Завдання 5.46

Магазин  «Преса  України» одержує  з видавництва газету  «Х» за  ціною  0,50 грн  за екземпляр , а продає  за ціною  0,80 грн/екз. Непродані газети  видавництву не повертаються. З попереднього досвіду  відомо,  що попит  на газети  має  таку  ймовірність:

 

– попит, екз.

200

250

300

350

400

450

500

– ймовірність

0,10

0,30

0,20

0,15

0,10

0,08

0,07

Необхідно  визначити оптимальну кількість  газет, яку необ6 хідно  продавати  для  отримання максимального прибутку.

 

Завдання 5.47

Виробнича потужність фірми  «Орадон» обмежена  можливі6 стю використання обладнання протягом  55000  год. на рік.  Фірма


випускає  три  види  продукції,  попит  на  яку  перевищує можли6 вості  фірми.

Показники роботи фірми за звітний рік характеризуються такими  даними:

 

 

Показник

Вид продукції

А

Б

В

Попит на продукцію, од.

30000

15000

8000

Річний обсяг виробництва і реалізації,

од.

10000

10000

2500

Витрати машинного часу на

виробництво одиниці продукції, год.

2

2,5

4

Ціна реалізації продукції, грн/од.

50

65

80

Собівартість одиниці продукції, грн

39

45

60

 

Постійні  виробничі  витрати  розподіляються за ставкою  200%

до змінних  виробничих витрат.

Необхідно  визначити:

1) оптимальну виробничу програму  фірми  на наступний рік за умови,  що собівартість  і ціна  реалізації  продукції  залишають6 ся  незмінними;

2) суму додаткового  прибутку,  який  може одержати  фірма  внас6 лідок  зміни  структури виробництва в умовах  наявних обмежень.

 

Завдання 5.48

Виробничі можливості фірми  «Власта»  обмежені  наявністю

обладнання, максимальний  час використання якого  становить

3200  год. на рік.  Фірма  випускає чотири  види  продукції  з обме6 женим  попитом.  Кожен  вид  пр одукції  реалізується незалежно від інших.  Показники роботи  фірми  за звітний  рік характеризу6 ються  такими  даними:

 

 

Показник

Вид продукції

А

Б

В

Г

Попит на продукцію, од.

1200

1000

600

500

Фактичний обсяг виробництва, од.

1000

500

500

300

Ціна реалізації за одиницю продукції, грн

20

30

40

50

Змінні витрати на одиницю продукції, грн

16

20

22

26

Витрати машинного часу на

виробництво одиниці продукції, год.

0,5

1

2

4

Необхідно  визначити:

1) оптимальну структуру  ви робництва  на перспективу, яка забезпечить одержання максимальної суми  прибутку;


2) суму  додаткового  прибутку,  який  може  одержати  фірма внаслідок  зміни  структури виробництва за наявних обмежень.

 

Завдання 5.49

Підприємство «Атлантика» має дані багаторічних спостере6 жень  про  залежність середнього  улову  риби  від напрямку вітру:

 

 

Район лову риби

Середній улов риби за день при напрямку вітру, кг

північному

східному

західному

південному

Біла пляма

220

180

160

100

Чорні рифи

120

100

280

180

Капітанська бухта

80

120

200

240

Відом о, що  в ц ю пору  ро ку  вітер  звичайно   дме  з пі вночі протягом  30, зі сходу – 10, заходу  – 40 і півдня  – 20% часу робо6 ти риболовних бригад.

Необхідно:

1) розрахувати очікуваний улов риби у кожному промисло6 вому  районі;

2) визначити максимально допустиму  суму, яку  можна  зап6

латити  метеостанції  за точний  прогноз  погоди,  якщо  ціна  реалі6 зації  риби  становить  8 грн за 1 кг.

 

Завдання 5.50*

Магазин  «Електротовари» реалізує  за рік 20800  шт. маршо6 вих  електровимикачів. Попит  на  них,  як  правило,  стабільний  і не залежить від пори  року.  Збільшення попиту  на наступний рік не очікується.

Визначити, при  якому  залишку  товару  даного  виду  необхід6 но оформити повторне  замовлення, якщо  термін  його реалізації  –

2 тижні.

 

Завдання 5.51

Підприємство «Аргон»  витрачає  за рік 4000 одиниць  комплек6 туючих для виготовлення продукції.  За розрахунками бухгалтера  вит6 рати  на зберігання одиниці  комплектуючих протягом  року станов6 лять  2 грн. Витрати  на розміщення замовлення складають  40 грн.

В из н а чи т и  екон о мічний   ро з м ір  за мо вл ення,   необ х і дн у кількість  замовлень за рік та їх сумарну  вартість.

 

Завдання 5.52*

Мале підприємство «Рубін»  щоквартально розміщує  замов6 лення  на  різні  канцелярські товари.  Щодо  одного  із  запасів  є такі  відомості:


а)  річні  витрати  матеріалів  – 5000  од.;

б)  мінімальний розмір  замовлення – 500 од.;

в) вартість  одиниці  запасів  – 200 грн.

Відомо,  що  матеріали витр ачаються  рівномірно протягом року  і в середньому  половина  закуплених матеріалів  зберігається на складі.  Вартість  зберігання становить  25% від вартості  всього запасу.  Середня  вартість  розміщення одного  замовлення 1250  грн.

Необхідно:

1) скласти  таблицю  релевантних витрат на зберігання мате6 ріалів  та виконання замовлень на цей вид матеріалів  для  кожно6 го рівня  замовлень (від 4 до 12 протягом  року) і визначити опти6 мальну  кількість  замовлень;

2) визначити економічний розмір  замовлення та  відсоток

економії витрат, якого можна досягти за рік при використанні системи  оптимального розміру  замовлення.

 

Завдання 5.53

Компанія «Аякс»  купує  сировину  у зовнішніх  постачальників за ціною  5 грн за одиницю.  Річна  потреба  в даному  виді  сирови6 ни  складає  40000  одиниць.  Річні  витрати  на зберігання одиниці

запасів  складають  6 грн, а витр ати  на розміщення та реалізацію одного  замовлення – 1200  грн.  Відомо,  що  матеріали витр ача6 ються  рівномірно протягом  року  і в середньому  половина закуп6

лених матеріалів  зберігається на складі. Мінімально допустимий розмір  одного  замовлення – 1000  одиниць  матеріалів.

Необхідно:

1) визначити економічний розмір  замовлення (ЕРЗ);

2) побудувати  таблицю  релевантних витрат  на  зберігання матеріалів  та виконання замовлень при  мінімальному, оптималь6 ному  і максимальному розмірі  замовлення;

3) зробити  відповідні  висновки за результатами розрахунків.

 

Завдання 5.54

За планом  підприємство «Скетч»  передбачає  витрати  за рік

6000  комплектуючих. Ціна  закупівлі одиниці  комплектуючих –

5 грн, а витрати  на зберігання протягом  року  – 0,5 грн. Витрати на одне замовлення складають  150 грн. Матеріали планується витрачати рівномірно протягом  року.

Необхідно  визначити:

1) економічний розмір  замовлення;

2) скласти  таблицю  релевантних витрат на зберігання мате6 ріалів  та виконання замовлень і визначити оптимальну кількість

замовлень (в діапазоні  від 2 до 6 замовлень);


3) частоту  поставок  у календарних днях;

4) зробити  висновки за результатами розрахунків.

 

Завдання 5.55

Підприємство «Зарема» реалізує  за рік 10000 од. продукції. Річні витрати  на зберігання одиниці готової продукції  на складі складають  6 грн, витрати  на збут  однієї  партії  – 80 грн.

Необхідно  визначити оптимальний обсяг однієї партії реалі6 зації продукції, оптимальну кількість партій готової продукції та періодичність її відвантаження.

 

Завдання 5.56*

Підприємство «Забава» випускає  новий  вид  дитячих  ігра6

шок. Свою продукцію  воно продає  оптовим  покупцям і має річний оборот  600  тис.  грн.  Комплект  іграшок  коштує  36  грн,  змінні вит рати  – 18 грн, постійні  – 6 грн  на  комплект.  Від  реалізації кожного  комплекту іграшок  підприємство має  12 грн  прибутку. Ви трати  на  капітал  оцінюються  в 15%. Середній  період  пога6 шення  дебіторської  заборгованості становить  30 днів.

Підприємство бажає  збільшити обсяг  продажів,  вважаючи, що цього можна досягти, якщо запропонувати більші терміни кредитування клієнтів.  Можливі три  варіанти  рішення:

 

Варіант рішення

1-й

2-й

3-й

Збільшення терміну кредитування, дн.

10

20

30

Збільшення обсягу продажів, тис. грн.

30

45

50

 

Необхідно  визначити, яки й з наведених  варіантів  кращий для  підприємства.

 

Завдання 5.57

Компанія «Сучасність» вимагає  від своїх  клієнтів  погашен6 ня  боргу  за  надані  послуги  до кінця  наступного  місяця  (тобто сере дні й  т ерм ін  кр еди тув анн я  – 45  дн .), а  фа кти чно  кл ієн ти погашають  борг  в середньому  за 70 дн. Обсяг  послуг  становить

4 млн  грн, а сума  безнадійних боргів  – до 20 тис. грн за рік.

Компанія планує запропонувати клієнтам  знижки  2% при оплаті  боргу в період  до 30 дн. і розраховує, що 50% клієнтів  (за сумою  обороту) погодяться на таку  пропозицію і будуть  її вико6 ристовувати, але  решта  клієнтів  стануть  платити  не раніше  ніж через  80 дн. після  надання  послуги.  Сума  безнадійних боргів  при нових  умовах  розрахунків зменшиться наполовину, а економія адм ініст ратив них  ви трат,  пов’ язани х з кредиту ванням  (об лік


боргів,  контроль,  нагадування і т . ін.), становитиме 6000  грн  за рік. Підприємство користується банківським овердрафтом за став6 кою  13% річних.

Необхідно  визначити, чи варто  компанії  «Сучасність» пере6

ходити на нові умови кредитування клієнтів  (навести необхідні розрахунки і пояснення).

 

Завдання 5.58

Рекламне агентство «Діана» має щорічний  обсяг реалізації послуг  на  суму  2 млн  грн, не враховуючи  безнадійних боргів  –

10 тис. грн. Усі послуги надаються в кредит з середнім терміном погашення 60 дн.

Для прискорення розрахунків відділ кредитного  контролю пропонує  надавати  клієнтам знижки  2,5% при погашенні  боргу протягом  30 дн., а загальний термін  кредиту  встановити – 50 дн. Є підстави  сподіватися, що  60% клієнтів  скористаються знижка6 ми, а решта  будуть  погашати  борг протягом  50 дн.

Проблему  безнадійних боргів  можна  вирішити за  допомо6

гою нової  форми  розрахунків т а шляхом  посилення процедури кредитного  нагляду,  що буде коштувати додатково  2 тис. грн за рік. Ці  заходи  не повинні  зумовити зменшення обсягу  продажів.

Підприємство має банківський овердрафт на суму 600 тис. грн,

за яким  сплачує  14% річних.

Необхідно визначити чисту  щорічну  економію  (витрати) для компанії  при  впровадженні нової  кредитної  політики.

 

Завдання 5.59

Компанія «Борисфен» продає  товари  в кредит  з річним  об6 сягом  реалізації  3 млн.  грн.  З досвіду  попередніх  років  відомо, що 30% дебіторської  заборгованості погашається протягом  одно6 го місяця,  а 70% – через  два місяці  після  виписки  рахунка.  Рівень валового  прибутку  планується в розмірі  20%, а обсяг запасів  – на рівні  тримісячної потреби  в них.

Для  заохочення прискорення оплати  рахунків  розглядаєть6

ся  можливість надання  розрахункових знижок  2,5% при  пога6 ше нн і бор гу  п ро тягом  3 0 д н.  О чі кує ть ся,  щ о  пр и  цьо му  6 0% дебіторської  заборгованості буде погашатися з використанням знижки,  а решта  40% – протягом  двох  місяців  з дати  випи ски раху нка.  Вв едення  нової  п оліт ики  розраху нків  сп риятиме , за попередніми оцінками,  зростанню  загального  обсягу  продажів на  5% .


Постійні щомісячні витрати на суму 15 тис. грн та змінні витрати  (без врахування знижок) в розмірі  10% від обсягу  про6 даж  будуть  сплачуватися в наст упному  місяці.  Комерційна кре6 дит орська  заборгованість погашається протягом  двох  місяців  і дорівнюватиме собівартості  двохмісячного обсягу продажів. Пос6 тійний  залишок  коштів  становитиме 140 тис. грн протягом  року, не залежно  від прийнятої форми  розрахунків. Протягом року не планується пропозиція або виплата  дивідендів.

Необхідно  визначити:

1) суму вкладень  в робочий капітал станом на кінець на6 ступного  року  при:

а)  існуючий  кредитній практиці;

б)  запропонованій новій  кредитній політиці;

2) очікуваний прибуток  за наступний рік при:

а)  існуючий  практиці  розрахунків;

б)  запропонованій кредитній політиці;

3)  доцільність впровадження нової  кредитної  політики.

 

Завдання 5.60

Компанія «Дельфін» планує розпочати  випуск нової про6 дукції і продавати  її торговим  підприємствам трьох типів: дрібним спеціалізованим магазинам,  магазинам середніх  розмірів  і вели6 ким універмагам роздрібної торгівлі. Прогнозний обсяг продажів очікується в таких  розмірах:

 

 

 

Тип магазину

Обсяг прода-

жів за перший місяць,

тис. грн

Щомісячний при-

ріст обсягу про-

дажів, % до попе-

реднього місяця

 

Продажі в кредит з терміном пога- шення, міс.

Дрібні магазини

20

4

1

Середні магазини

30

6

2

Великі

універмаги

40

8

3

 

Підприємство стурбоване  фінансовими наслідками випуску нової  продукції,  тому  що переживає труднощі  з ліквідністю.

Необхідно  підготувати зведений  реєстр  щомісячних залишків дебіторської  заборгованості, пов’язаних з випуском  нової про6 дукції,  на кожен  з перших  чотирьох  місяців  її життєвого  циклу  в розрізі  типів  клієнтів.  Визначи ти  структуру заборгованост і за типами клієнтів  та періодами  її виникнення (у відсотках від за6 гальної  суми  боргу за місяць).


Завдання 5.61*

Фірма  «Довіра»  надає  своїм клієнтам кредит  терміном  30 дн. Половина клієнтів  (за вартістю) оплачують  кредит  вчасно.  Реш6 та клієнтів  погашають  кредит  в середньому  протягом  70 дн. Річний обсяг продаж фірми  становить  3650 тис. грн і розподіляється рівномірно протягом  року. Сума банківського овердрафту стано6 вить  600 тис. грн під 12% річних.

Керівництво фірми  розглядає питання про шляхи  зменшен6 ня дебіторської заборгованості, для чого планує запропонувати своїм клієнтам 2% знижки  при оплаті боргу протягом  30 дн. Аналіз показує,  що  це  дасть  можливість зменшити суму  безнадій них боргів  на 30 тис. грн за рік. При  цьому  половина тих клієнтів,  які зараз  вносять  плату  протягом  70 дн., будуть  сплачувати її за 30 дн. Решта, тобто ј загальної кількості  клієнтів,  будуть погашати борг протягом  70 дн.

Необхідно  визначити:

1) суму  дебіторської  заборгованості за старою  і новою  фор6 мами  розрахунків;

2) вартість  для  фірми  нової  схеми  розрахунків (за сумою наданих  знижок);

3)  суму  вигоди  від надання  знижок;

4)  приблизну еквівалентну річну  вартість  знижок  у відсот6

 

ках; 

5)  доцільність введення  нової  форми  розрахунків.

 

 

Завдання 5.62*

Звітність підприємства «Океан»  за минулий рік має такі  по6 казники:

1. Звіт  про  прибутки та збитки,  тис. грн. Обсяг  продажів       – 820

Собівартість продажів          – 544 з них:

– запаси  на  початок  року – 140

– закупівлі      – 568

– запаси  на  кінець  року     – 166

Валовий  прибуток   – 276

2. Баланс,  тис. грн.

Дебіторська заборгованість – 264

Кредиторська заборгованість          – 159

Усі закупівлі та продажі  підприємство здійснює  в кредит. Необхідно  визначити операційний грошовий  цикл  підприєм6

ства  та внести  пропозиції про  шляхи  його  скорочення.

допустимої  вартості  нового  замовлення.

 

Завдання 5.2* («Бета Лтд»)

Для  визначення доцільності прийняття замовлення необхідно порівняти релевантний доход з релевантними витратами, пов’я6 заними  з виконанням замовлення.

Визначимо ці показники.

1. Релевантний доход  становитиме:

500  од.  240  грн/од.  =  120000  грн.

2. Релевантні витрати:

а) відновлення запасу  матеріалу  К (попередні запаси  не ре6 левантні,  тому  що вони  призначені для  інших  замовлень і по6 винні  відновлюватися):

5 к г/од.  500  од.  6 грн/ кг  =  15000  грн;

б) вартість  матеріалу  Л визначається як  різниця між  ціною придбання матеріалу  Н,  який  він може  замінити,  та додаткови6


ми витратами на його обробку. Це кращий  спосіб використання матеріалу  з можливих варіантів:

(3,50 грн/к г – 1,50  грн/кг)  500  од. 3  кг/ од.  =  3000  грн;

в) витрати  на придбання деталі  М

2 шт./ од.  500  од.  20  грн/шт.  =  20000  грн;

г) оплата  праці  кваліфікованого працівника визначається витратами на його  заміну  (релевантні витрати)

8 год/ од.  500  од.  8 грн/год.  =  32000  грн;

д) оплата  праці  малокваліфікованого працівника

7 год./од.  500  од.  5 грн/год.  =  17500  грн;

е) загальновиробничі витрати  беруться  до розрахунку лише в сумі  додаткових (релевантних)  витрат,  обумовлених прийнят6 тям  замовлення, – 12000  грн.

Загальна сума релевантних витрат  становитиме:

15000  +  3000  +  20000  +  32000  +  17500  +  12000  =  99500  грн.

3. Очікуваний результат  виконання контракту – прибуток

120000  – 99500  =  20500  грн.

Висновок: контракт  прийняти (підписати) доцільно, він за6 безпечить  одержання додаткового  прибутку  20500  грн.