1.2. Взаємозв’язок та відмінності фінансового і управлінського обліку

Фінансовий і управлінський облік  – це  два  види  бухгал6 терського  обліку,  тому  вони  мають  багато  спільних  рис:

– використовують загальну  (єдину) інформаційну систему,

зокрема  дані  обліку  витрат;


– дані фінансового обліку  використовуються для  прийняття управлінських рішень, а дані управлінського обліку можуть бути вихідною  базою  для  фінансових розрахунків;

– обидва  види  обліку  базуються  на  концепції  підзвітності менеджерів  з метою  визначення результатів їх діяльності.

У той же час управлінський облік має суттєві відмінності від фінансового, зорієнтованого традиційно на складання фінансової звітності, призначеної в першу чергу для зовнішніх  користувачів. Склад  користувачів облікової  інформації показано  на рис. 1.4.

 

З наведених  на  рис.  1.4 кор истувачів  облікової  інформації тільки  одна група  (менеджери підприємства) користується дани6 ми  управлінського обліку.  Для  решти  користувачів інформація упр авлінського обліку  є комерційною таємницею.

Відмінності фінансового та управлінського обліку можна простежити при порівнянні їх характеристик за окремими  озна6 ками  (табл. 1.1).

Таб лиця  1.1

Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку

 

п/п

 

Ознака

 

Фінансовий облік

 

Управлінський облік

1

Користувачі

інформації

Вищий керівний склад під-

приємства та значна група зовнішніх користувачів, склад яких в основному

Менеджери підприємства –

відносно невелика група, члени якої відомі (інформація індивідуальна,


 

п/п

 

Ознака

 

Фінансовий облік

 

Управлінський облік

 

 

невідомий (інформація

стандартизована)

конкретизована і адресна)

2

Мета обліку

Складання фінансових

документів для інформу- вання користувачів за межами підприємства (про фінансовий стан і результати діяльності)

Надання допомоги адмі-

ністрації в плануванні, власне в управлінні, контролі, підготовці управлінських рішень

3

Обов’язко-

вість ведення обліку

Необхідний за законо-

давством з дати реєстрації підприємства до його ліквідації

За рішенням адміністрації

(факультативно)

4

Регламентація

обліку

Загальноприйняті принци-

пи, стандарти і нормативні акти (закони і т. ін.)

Все, що корисно для

управління (ніяких обмежень)

5

Вимірники в

обліку

Єдиний грошовий

вимірник

Різні вимірники (у тому

числі якісні)

6

Націленість

(прив’язка до часу)

Оцінка минулого

(«історичний» характер)

Разом з інформацією

«історичного» характеру,

оцінки і плани на

майбутнє (прогнозування)

7

Відкритість

даних

Більшість даних доступна

всім бажаючим

Комерційна таємниця

8

Ступінь

точності інформації

Мало приблизних оцінок,

висока точність, об’єктив-

ність, документальність

Багато приблизних оцінок

(розрахункових, експерт-

них, очікуваних і т. ін.)

9

Періодичність

складання звітів

Як правило, квартальна і

річна

Змінний інтервал,

оперативна інформація, тижнева, місячна, за вимогою (потребою)

10

Об’єкти

звітності

Організація

(підприємство) в цілому

Центри відповідальності,

види діяльності

11

Терміни

подання звітності

Із запізненням на декілька

тижнів або і місяців

Зразу ж після закінчення

звітного періоду

(оперативно)

12

Ступінь відпо-

відальності за ведення обліку

Відповідальність за

законом

Фактично ніякої

юридичної відповідальності

13

Базисна

структура

Подвійний запис, основне

рівняння: активи = зобов’я-

зання + капітал власника

Різна, залежно від мети

використання інформації