Те ст и           

 

1. Що з наведеного належить до релевантних витрат:

а) майбутні  маржинальні витрати;

б) приростні (диференціальні, інкрементні) витрати;

в) альтернативні (можливі) витрати  – втрачена  вигода;

г) усе з переліченого?

 

2. Які з наведених  витрат  не належать до диференціальних:

а) релевантні;

б) приростні (інкрементні);

в) витрати  минулих  періодів;

г) альтернативні (можливі)?

 

3. Що з наведеного є етапним  для  аналізу  проблеми  альтерна- тивного вибору:

а) визначення проблеми  (постановка задачі);

б) відбір  можливих варіантів  вирішення проблеми;

в) вимірювання і оцінка  наслідків  впровадження кожного

вар іанта;

г) усе з наведеного?


4. Рішення  про спеціальне  замовлення  – це:

а) рі шен ня  про  од нор азо ви й  про даж  пр оду кці ї з а ц іно ю, нижчою  за звичайну або нижчою  за собівартість;

б) рішення  про  одноразовий продаж  продукції  без складан6 ня  попередньої  угоди;

в) рішення  про придбання матеріалів  для випуску  ексклю6 зивного  виду  продукції;

г) немає  правильної відповіді.

 

5. Що з наведеного може бути  прийнято  за основу при визна- ченні релевантної  ціни матеріалів:

а) чиста  вартість  реалізації;

б) відновлювальна вартість;

в) економія  внаслідок  альтернативного використання;

г) усе з наведеного?

 

6. Які з нефінансових  показників  необхідно взяти  до уваги  при остаточному  прийнятті рішення  про спецзамовлення:

а) гарантії  якості  продукції  постачальника;

б) стабільність цін;

в) можливі  зміни  у технології  виробництва;

г) усе з наведеного?

 

7. Доцільність  ліквідації  збиткового підрозділу  визначається:

а) порівнянням фінансових результатів окремих  підрозділів;

б) порівнянням рентабельності роботи  підрозділів;

в) порівнянням суми  втраченого  маржинального доходу  із сумою  економії  постійних  витрат;

г) немає  правильної відповіді?

 

8. За яким з наведених  показників  оцінюють ефективність аль- тернативних технологій  виробництва:

а) маржинальний доход  на одиницю  продукції;

б) критичний обсяг  реалізації  (точка беззбитковості);

в) очікуваний прибуток  при  заданому  обсязі  виробництва;

г) усі відповіді  правильні?

 

9. При якій  кількості обмежень (дефіцитних ресурсів)  для  оп- тимізації виробництва застосовують метод ранжування за рівнем маржинального доходу  на одиницю  виміру  обмеженого ресурсу:

а) одне;

б) два;


в) три  і більше;

г) усі відповіді  правильні?

 

10. При якій кількості обмежень (дефіцитних ресурсів)  для оп- тимізації виробництва застосовують методи лінійного програму- вання:

а) одне;

б) два;

в) три  і більше;

г) усі відповіді  правильні?

 

11. При якій кількості обмежень (дефіцитних ресурсів)  для оп- тимізації виробництва застосовують методи розв’язання системи нормальних  рівнянь:

а) одне;

б) два;

в) три  і більше;

г) немає  правильної відповіді?

 

12. Які з подій (явищ) аналізуються з визначенням  рівня  ймо- вірності:

а) достовірні; б) неможливі; в) випадкові;

г) усе з наведеного?

 

13. При аналізі  очікуваного  значення  наслідку  ймовірної  події застосовують:

а) метод  «дерева  рішень»; б) стандартне  відхилення; в) коефіцієнт варіації;

г) усе з наведеного.

 

14. Варіанти  поведінки  менеджера в умовах  невизначеності:

а) максимакс; б) максимін; в) мінімакс;

г) усе з наведеного.

 

15. Що з наведеного не входить  до складу  робочого капіталу:

а) запаси;

б) основні  засоби;


в) кошти;

г) дебіторська  заборгованість?

 

16. Що з наведеного не може бути  наслідком надлишкових  за- пасів:

а) збільшення витрат  на  розміщення замовлень;

б) втрата  відсотків  за «зв’язаними коштами»;

в) збільшення витрат  на зберігання;

г) збільшення псування,  неефективного використання?

 

17. Що з наведеного не може бути  наслідком надто малих  за- пасів:

а) простої  виробництва;

б) збільшення страхових  платежів;

в) високі  ціни  за  терміновість поставок;

г) обмежені  можливості реагувати  на зміни  ринкового  сере6 довища?

 

18. Які з наведених показників  характеризують стан дебіторсь- кої заборгованості  покупців:

а) коефіцієнт оборотності  дебіторської  заборгованості;

б) тривалість одного  обороту  дебіторської  заборгованості;

в) класифікація (періодизація) боргу;

г) усе з переліченого?

 

19. Як  визначити  коефіцієнт  оборотності кредиторської  за- боргованості:

а) відношенням суми  купівель  в кредит  до середньорічної

суми  кредиторської заборгованості;

б) відношенням суми  продажів  в кредит  до середньорічної суми  кредиторської заборгованості;

в) від ношенням с ередньої  су ми  комерці йного  кред иту  до загального  обсягу  купівель  в кредит;

г) немає  правильної відповіді?

 

20. Які  з наведених  факторів  впливають  на термін  надання комерційного  кредиту  клієнтам:

а) ризик  неплатежу;

б) ринкова  стратегія  підприємства; в) купівельна спроможність клієнта; г) усе з наведеного?