Питання         для      самоконтролю          

 

1. Які  витрати  називають  диференціальними?

2. Наведіть приклади релевантних витрат.

3. Наведіть  відмінності  повних  і диференціальних витрат.

4. Охарактеризуйте етапи  аналізу  проблем  альтернативного

вибору.

5. Наведіть приклади типових  задач  альтернативного вибору.

6. Охарактеризуйте методи  розв’язання задач  про  спеціаль6 не замовлення.

7. Як  виконується аналіз  для  вирішення проблеми  «вир об6 ляти  чи купувати»?

8. Як  вирішується задача  про  доцільність закриття збитко6

вого підрозділу?

9. Розкрийте методи  аналізу  задля  вибору  оптимальної тех6 нології  виробництва.

10. Що  необхідно  враховувати при  аналізі  проблем  альтер6

нативного  вибору?


11. Якими  методами  визначають оптимальні варіанти  викори6 стання  ресурсів  в умовах  одного, двох, трьох  і більше  обмежень?

12. Який  порядок  аналізу  оптимальності використання ре6 сурсів  в умовах  одного  обмеження?

13. Що  таке «дерево  рішень»,  коли  і для  чого його викорис6 товують?

14. Наведіть  можливі  варіанти  поведінки  менеджера  в умо6 вах  невизначеності.

15. Які  елементи  включає  управління робочим  капіталом?

16. Назвіть процедури  і прийоми  управління запасами.

17. Дайте  характеристику методу  управління запасами  за ка6 тегоріями.

18. Як  визначити економічний розмір  замовлення?

19. Розрахунок яких  показників передбачає  аналіз  дебіторсь6 кої заборгованості?

20. Якими  методами  і як  визначають середній  термін  пога6 шення  дебіторської  заборгованості?

21. З яких  елементів  складається операційний грошовий  цикл?

22. У чому полягає  суть управління кредиторською заборго6

ваністю?