5.5.4. Управління кредиторською заборгованістю та овердрафтами

Робота з комерційними кредиторами та банківськими овер6 драфтами також полягає  у порівнянні витрат і вигод від окремих операцій  для  визначення їх доцільності  (ефективності).

К ом е рці й ний   кр е дит  вз агал і  в в аж а є ть с я  ко ри с ним  дл я підприємства6покупця, адже це безоплатна форма додаткового фінансування. Але з використанням комерційного кредиту  по6 в’язані реальні витрати: зменшення привілеїв,  підвищення купі6 вельних  цін, збільшення терміну  реалізації  замовлення (затрим6 ка поставок), організація обліку кредиторської заборгованості, контроль  за її погашенням і т. ін.

Якщо  постачальник пропонує  знижку  за дострокову  оплату ( погаше н ня  ком е рц і й но го  кр ед иту) ,  тре ба  ув аж но  ви в ч ит и доцільність її використання, порівнявши вигоди  (сума знижки) з витратами на капітал  (відсотком за банківський овердрафт тощо) та адміністративними витратами, пов’язаними  з обліком  забор6

гованості.

Як засіб контролю за одержаними кредитами можна вико6 ристати  показник середнього  періоду  погашення кредиторської

заборгованості (Окз) та зведений  реєстр  кредиторів.

Окз Середня сума комерційно го кредиту 365 дн.

Купівлі в кредит