5.3.3. Аналіз при трьох і більше обмеженнях

При  наявності трьох  і більше  обмежень  аналіз  виконують з викор истанням лінійно го прогр амування,  тобто  методу,  який використовують для оптимізації виробничої діяльності шляхом розв’язання серії лінійних  рівнянь.  Процес лінійного  програму6 вання  складається з трьох  стадій:

– складання рівняння цільової  функції  та рівнянь  обмежень;

– розв’язання  моделі  симплексним методом  або на  ЕОМ  з використанням  стандартних програм  оптимізації;

– аналіз  одержаного  рішення.

Для  складання рівняння цільової  функції  необхідно  визна6 читися  зі змінними величинами, тобто  тими  величинами, розмі6 ри яких  необхідно  визначити (обсяги виробництва окремих  видів продукції), та цільовою функцією,  тобто метою, якої ми хочемо досягти (певна сума прибутку  або сума маржинального доходу). Рівняння цільової  функції  може  мати  такий  вигляд:

 

 Подібним  чином  можна  визначити і ввести  до моделі  рівнян6 ня обмежень інших чинників.  Розв’язання моделі, як правило, виконують на ЕОМ.  У результаті одержують  рівняння, парамет6 ри якого показують, скільки одиниць продукції кожного виду доцільно  виробляти (х ) та яку  суму  доходу  це забезпечить.

Метою  аналізу  од ержаного  р ішення  є в изначення чут ли6

вості  моделі  до зміни  значення обмежувальних чинників,  тобто ви зн ач ен ня,  н а  скільки   знизит ьс я  зна ченн я  ц ільо вої  ф ун кц ії при  зменшенні  одного  з обмежувальних чинників на  одиницю його  вимірю вання.  Всебічн ий  анал із  дає  можливі сть  зро бити о б ґ р унт о ва ні  ви сно в ки  і  пр ий нят и  пр а в и л ьне  упр а влін ське рі ше нн я.