5.3. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень

 

Для  оптимізації виробничої програми  підприємства необхідно ан ал ізува ти  не  лише  інфо рм ацію  пр о вит рат и  та  їх  поді л  на постійні  і змінні,  а й зважати  на інші фактори,  що впливають на розмір  прибутку.

Кожне  підприємство у своїй  діяльності постійно  відчуває яки йсь  дефіцит,  щ о обмежує  й ого  можливо сті.  Це  мож е бути недостатнє  забезпечення матеріальними ресурсами  (сировиною), виробничими потужностями, попитом  на  продукцію,  чисельні6 стю та кваліфікацією робочої  сили,  наявністю  обігових  коштів  і т. ін. Діючи  в таких  умовах,  підприємство повинно  обирати  ті види  діяльності,  які  є найвигіднішими за наявного  дефіциту  ре6

сурсів,  та забезпечити їх повне  і ефективне використання.

Оптимальне використання обмежених  дефіцитних ресурсів  – це рішення, що забезпечує максимізацію прибутку  в умовах на6 явних  обмежень.  Аналіз  для  прийняття такого  рішення  залежить

від кількості  обмежень  (рис.  5.2).