Гла ва  1

ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ

 

1.1. Поняття управлінського обліку, його значення в управлінні  та місце в системі облікової інформації

 

 

Управлінський облік  – це процес виявлення, вимірювання, зби6 рання,  нагромадження, аналізу,  підготовки,  інтерпретації та пере6 дачі облікової  інформації, яка використовується управлінським пер6 соналом всередині підприємства при прийнятті управлінських рішень  та для забезпечення ефективного використання ресурсів.

Бухгалтер відіграє  значну  роль  на всіх етапах  процесу  управ6 ління:  при  плануванні майбутніх  операцій,  накопиченні даних про витрати  і доходи, поточному контролі  й аналізі, складанні звітності  та її інтерпретації, підготовці  управлінських рішень. Бухгалтера, який забезпечує  інформацією керівників всередині підприємства, називають  бухгалтером-аналітиком, або управлінсь- ким бухгалтером.

Управлінський облік  надає  інформацію для  вирішення та6

ких  питань:

– визначення стратегії  та планування діяльності підприєм6

ства  на перспективу;

– контроль  поточної  діяльності;


– оптимізація використання ресурсів;

– оцінка  ефективності діяльності окремих  підрозділів та їх кер івників;

– зниження суб’єктивізму та  підвищення економічної  об6 ґрунтованості прийняття управлінських рішень.

Об’єктами управлінського обліку є витрати, доходи та фінан6 сові результати діяльності підприємства, згруповані  за їх цільо6 вим  призначенням (видами продукції,  замовленнями, процеса6 ми, стадіями  виробництва, агрегатами,  сферами  діяльності,  регіо6 нами  збуту  продукції,  окремими  покупцями і т. ін.).

В управлінському обліку  підприємства самі  обирають  мето6 ди  об ліку  витра т, кальку лювання,  в изначення доходу,  о цінки результатів діяльності.

Особливості управлінського обліку:

1) різні  терміни  для  різних  цілей.  В управлінському обліку використовують багато  термінів  (понять), які  близькі  за назва6 ми , але  мають  різне  значення в різних  ситуаціях,  і навпаки  – різні  назви  при  подібному  значенні;

2) дані управлінського обліку частіше орієнтовні ніж абсо6 лютно  точні.  В управлінському обліку  (при плануванні тощо)

можливі  суттєві  погрішності,  приблизні оцінки;

3) робота  з неповними даними.  При  прийнятті управлінсь6 ких  рішень  ніколи  не  буває  повної,  вичерпної  інформації про об’єкт  управління, завжди  вини кає  дефіцит  якоїсь  необхідної інформації;

4) да ні  обліку . Це  тіль ки  частина  вихідної  управлін ської інформації. При  прийнятті управлінського рішення  завжди  ви6 кор истовується і необлікова   інформація, а інколи  інтуїція  ме6 неджера;

5) люди,  а не числа  визначають, як  підуть  справи.  Система обліку корисна  лише настільки, наскільки результати її викори6 стання відображаються в реальній  діяльності людей. Найкращі плани  – нездійсненні без  реальних  виконавців.

Наведені  особливості необхідно  враховувати при  роботі  з

даними  управлінського обліку.