5.2.3. Ліквідація або скорочення збиткового виду діяльності

Необхідно  прийняти рішення про доцільність  повної або часткової  ліквідації  виробництва збиткової  продукції,  виду  діяль6 ності,  підрозділу  і т. ін. на підставі  аналізу  їх прибутковості.

Аналіз  інформації для  такого  рішення  базується на кальку6 люв анні  з мінних  витр ат  і в изнач енні  м аржина льного  дохо ду, пор івнянні  втрат  маржинального доходу  з можливим скорочен6 ням  постійних  витрат,  урахування зміни  маржинального доходу від альтернативного використання звільнених потужностей.

Розглянемо приклад.  Магазин  «Ротонда» має три  секції  реа6 лізації одягу: для чоловіків, для жінок, спортивного. Показники роботи  секцій  наведено  у табл.  5.2.

З табл.  5.2 видно,  що  секція  спортивного одягу  збиткова. Але чи варто  її закривати?


Звіт про діяльність магазину «Ротонда», тис. грн 

Таб лиця  5.2

 

 

 

Показник (стаття)

Секція одягу

 

Разом

чоловічого

жіночого

спортивного

Обсяг продажів

700

850

450

2000

Собівартість проданого

товару

500

600

350

1450

Постійні витрати:

– на утримання секції

– на утримання магазину

 

110

70

 

120

85

 

70

45

 

300

200

Операційний прибуток

(збиток)

20

45

(15)

50

 

Розглянемо результати роботи магазину  у випадку закриття збиткової  секції  та порівняємо їх з фактичними (табл. 5.3).

Таб лиця  5.3

Вплив  закриття збиткового підрозділу на загальні результати діяльності магазину, тис. грн

 

 

Показник (стаття)

 

Фактично

Після закриття

секції

Відхилення

(+,–)

Обсяг продаж

2000

1550

–450

Собівартість проданого товару

1450

1100

–350

Маржинальний доход

550

450

–100

Постійні витрати на

утримання секції

300

230

–70

Внесок підрозділів у покриття

загальних витрат магазину і створення прибутку

250

220

–30

Постійні витрати магазину

(адміністративні,

загальногосподарські тощо)

200

200

Операційний прибуток

(збиток)

50

20

–30

 

Отже,  при  закритті  збиткової  секції  маржинальний доход ма6 газину  зменшиться на 100 тис. грн, а постійні  витрати  на утриман6 ня секцій  – лише на 70 тис. грн, постійні  загальні  витрати  магазину не зміняться, а прибуток  зменшиться на 30 тис. грн. Таким  чином, за даних  умов закриття збиткової  секції  є недоцільним.

Але якщо  звільнену терит орію  використати в інших  цілях

(здавання в оренду,  розширення секції  жіночого  одягу  і т. ін.), то висновки за результатами аналізу  можуть  змінитися. Наприклад,


якщо площі збиткової  секції передати в оренду за суму, що пере6 вищить 30 тис. грн, то фінансові  показники магазину  в цілому покращаться.

Наведені  розрахунки можна  не виконувати, якщо  скориста6 тися  правилом:  закриття збиткового  підрозділу  доцільне  лише тоді, коли втрата маржинального доходу внаслідок  цього буде меншою  за економію  постійних  витрат.  У  нашому  прикладі на6 впаки:  втрата  маржинального доходу  перевищує економію  вит6 рат на 30 тис. грн, саме на таку суму погіршуються загальні  фінан6 сові результати. При альтернативному використанні звільненої площі  до економії  витрат  необхідно  додати  релевантні доходи від такого  використання (суму  орендної  плати  або додаткового

прибутку) і одержану  суму  порівнювати з втратою  маржинально6

го доходу.