5.2.2. Виробляти чи купувати?

Виробляти чи  купувати  – це альтернатива відносно  того, що вигідніше: самим виробляти окремі компоненти продукції (виконувати роботи) чи купувати  їх у зовнішніх  постачальників (підрядників).

Аналіз  для  вирішення цієї  проблеми  передбачає:

– визначення релевантної виробничої собівартості  компо6 нента  (послуги, роботи);

– диференціальний аналіз  витрат;

– урахування якісних  факторів та нефінансової інформації про  можливі  наслідки  такого  рішення  на  перспективу.

Розглянемо такий  приклад.  Підприємство виробляє склад6 ну продукцію,  на яку використовує комплектуючі власного ви6 робництва.  Річний  обсяг  виробництва – 1000  од. продукції.  Ви6 робничі витрати  на виготовлення одиниці комплектуючих скла6 дають:  основні  матеріали  – 20 грн, пряма  оплата  праці  з нараху6 ваннями – 18 грн, накладні  витрати:  змінні  – 20 грн, постійні  –

25 грн.

Підприємству пропонують  купляти такі комплектуючі у зов6 нішнього  постачальника за  ціною  65 грн за  одиницю.

Необхідно  визначити, чи доцільно  прийняти пропозицію про закупівлю  комплектуючих у зовнішнього постачальника.

Для відповіді на поставлене питання  необхідно виконати диференціальний аналіз  лише  релевантних витрат:

а) при  власному  виробництві комплектуючих

20 + 18 + 20 = 58 грн (змінні  виробничі  витрати);

б) при  купівлі  у зовнішнього постачальника – 65 грн за оди6 ни цю ;

в) релевантний доход (збиток)

58 – 65 = –7  грн на одиницю  комплектуючих.

Отже,  з економічної  точки  зору  купувати  комплектуючі на таких  умовах  не вигідно.  Їх  доцільно  було  б купувати  за ціною, рівною  або  нижчою  за  суму  змінних  витрат  на  одиницю  про6 дукції,  тобто  за ціною  58 грн.

Але  якщо  підприємство має  можливості альтернативного

використання вивільнених виробничих потужностей (наприклад,


для  здавання їх в оренду  або  ви пуску  іншої  прибуткової пр о6 дукції),  то до фактичних (дійсних) змінних  витрат необхідно додати  альтернативні (можливі) витрати  (тобто суму  втраченої орендної  плати  або прибутку), якщо  підприємство відмовиться від  купівлі  комплектуючих на  стороні.  Порівняння таких  вит6 рат  з вартістю  купівлі  комплектуючих може  зумовити інші  вис6 но вки.

Якщо  взяте  для  прикладу підприємство вивільнені вир об6 ничі потужності передасть в оренду за 10000 грн, то релевантні витрати  на одиницю  продукції  становитимуть:

58 грн 10000 68 грн.

1000

Отже,  у такій  ситуації  вигідніше  купувати  комплектуючі за

65 грн та мати доход від оренди, який відшкодовує втрати при закупівлі на суму  7000  грн і забезпечує  релевантний прибуток:

(68 грн  – 65  грн) 1000  одиниць =  3000  грн.

Остаточне рішення з цього питання треба приймати з ура6 хуванням таких  якісних  та нефінансових факторів,  як:

– надійність  постачальника;

– гарантія  якості  продукції  постачальника;

– стабільність цін;

–  можливості використання вивільнених потужностей та робочої  сили;

– можливі  зміни  у технології  виробництва;

– час, необхідний  для  відновлення власного  виробництва, і т. ін.