5.2.1. Рішення про спеціальне замовлення

Рішення про  спеціальне  замовлення – це рішення  стосовно отриманої  пропозиції на разовий  продаж продукції  або надання послуги  за ціною, нижчою за звичайну (або навіть нижчою за собівартість).

Прийняття такої  пропозиції доцільне  лише  тоді, коли  до6 дат ковий  доход  перевищує додаткові  витрати  на виконання та6 кого замовлення і відсутня  загроза  деформації ринку.  При  аналізі такої  пропозиції необхідно  враховувати можливі  додаткові  вит6 рати в разі відсутності  вільних виробничих потужностей та дов6 гострокові  наслідки  прийняття такого  замовлення.

Наприклад, підприємство з виготовлення взуття  тимчасово втратило  частину  своїх замовників і тому не повністю  використо6


вує свої виробничі  потужності,  розраховані на випуск 30000 пар взуття  за рік. Фактичний обсяг  виробництва становить  24000  пар за рік. Планові  виробничі  витрати  на одну пару взуття  становлять

80 грн, з яких  на вартість  сировини та пряму  оплату  праці припадає

50 грн, виробничі  накладні  витрати:  змінні  – 10 грн, постій ні –

20 грн. Витрати  на збут  складають  10 грн з розрахунку на одну пару  взуття,  з них  4 грн – змінні  витрати  (комісійні реалізато6 рам). Середня  планова  ціна  реалізації  продукції  – 100 грн за пару.

Підпри ємство  отр имало  одно разову  про позицію  пр одати оптом  новому  замовнику 5000 пар взуття  за ціною  75 грн за пару. Транспортні витрати  замовник відшкодовує повністю.

Необхідно  визначити доцільність прийняття нового  замов6 лення  або відмови  від нього.

Для  прийняття правильного рішення  необхідно  спочатку  виз6 начити  економічну  доцільність виконання такого замовлення, а потім  оцінити  його  довгострокові наслідки.

Економічну доцільність можна  визначити застосовуючи мар6 жинальний підхід та диференціальний аналіз релевантної інфор6 мації. Спочатку  визначимо, яка з наведеної інформації є реле6 вантною,  тобто:

1) які  події  вона  характеризує (майбутні чи минулі);

2) чи змінює  вона  грошові  потоки;

3) чи зумовлює  відмінності  за варіантами. Зведемо  ці ознаки  у таблицю  (табл. 5.1).

Таб лиця  5.1

Перевірка інформації на відповідність критеріям релевантності

 

 

Стаття витрат,

доходів

Критерії релевантності

 

 

Висновок

Майбутні

витрати,

доходи

 

Грошові потоки

 

Відмінність у варіантах

Доход від реалізації

+

+

+

Релевантна

Виробничі витрати:

– змінні

– постійні

 

+

+

 

+

+

 

+

– 1

 

Релевантна

Нерелевантна

Витрати на збут:

– змінні

– постійні

 

+

+

 

+

+

 

– 2

– 2

 

Нерелевантна

Нерелевантна

 

1Постій ні  виробничі ви трати   нерелевантні , бо  вони  повністю роз6 поді лені  на  фактично дося гнутий обся г виробництва;

2У  зв’я зку  з  оптовою реалі заці є ю ви трати   на  збу т  не  зм іня ться  і тому  також  бу ду ть  нерелевантним и.


Таким  чином,  для  визначення економічної  доцільності  но6 вого замовлення достатньо  порівняти додатковий доход від його виконання

5000  пар  75 грн/пару = 375000  грн з додатковими релевантними витратами

5000  пар (50  + 10) грн = 300000  грн та визначити релевантний прибуток

375000  – 300000  = 75000  грн.

Отже,  прийняття спеціального замовлення за таких  умов  при наявності вільних  виробничих потужностей буде доцільним,  бо воно  забезпечить 75000  грн додаткового  прибутку.

Для  об’єктивного  вирішення питання про  доцільність прий6 нят тя  спеціального замовлення необхідно  правильно визначити додаткові  витрати  на  його  виконання. У  багатьох  випадках  ос6 новна сума таких витрат  припадає  на прямі матеріальні витрати. Релевантна оцінка  матеріалів  повинна  враховувати такі  фактори, як  ціна  придбання і відновлювальна вартість  матеріалів,  можли6 ва ціна  реалізації  наявних матеріалів  або іншого  альтернативно6 го їх використання і т. ін. (рис. 5.1)

 Та все ж для остаточного  вирішення питання про спецза6 мовлення треба врахувати  можливий його вплив на поведінку інших  замовників та конкурентів, тобто  на можливі  зміни  ситуа6 ції на ринку.  Якщо  існує  така  небезпека,  то на неї треба  зважи6 ти.