5.2. Типи операційних рішень. Аналіз і вибір альтернативних варіантів

 

Як  вказувалося раніше,  основною  метою  діяльності комер6 ційного  підприємства є досягнення задовільної норми  прибутку на вкладений (інвестований) капітал (НПІК), тому при аналізі альтернативних варіантів  необхідно  враховувати співвідношення вигід  (доходи  – витрати) та використаного капіталу,  а це зумов6 лює  три  типи  проблем:

1) проблеми,  пов’язані  ви ключно  з рівнем  витрат  (ви зна6

чається  економія  витрат);

2) проблеми,  пов’язані як з витратами, так і з доходами  (виз6 начається відхилення прибутку);


3) проблеми,  пов’язані  як  з витратами і доходами,  так  і з капітальними інвестиціями.

Типовими прикладами задач  альтернативного вибору  є:

1) оптимізація виробничого процесу  (оптимальне співвідно6 шення  різних  типів  обладнання;  оптимальний шлях  руху  загото6 вок,  готової  пр одукції  аб о сировин и; оптима льне  розмі щення складів  тощо);

2) виробляти самим  чи  купувати  комплектуючі (послуги, процеси);

3) визначення оптимального розміру  замовлення;

4) визначення оптимальної ціни  реалізації  шляхом  порівнян6 ня  кр ив их  попит у  та  ці ни  і виз на чення  с умар ного  покри тт я змінних  витрат  виручкою  (маржинального доходу);

5) ріше ння  про  спец іаль не  з амов ленн я  (в изна ченн я  ці ни покриття, тобто  ціни  реалізації  спеціального замовлення);

6) рішення  про  ліквідацію  збиткового сегмента  діяльності при  наявності вільних  (незадіяних)  виробничих потужностей;

7) рішення  про доцільність надання  додаткових  послуг  та ін.

Вибір  кращого  варіанта  з декількох  можливих здійснюється на підставі диференціального аналізу релевантної інформації, тобто  визначення і порівняння диференціальних витрат  і доходів та розрахунку диференціального прибутку  (збитку) для характе6 ристики  економічної  доцільності  того або іншого  варіанта  рішен6 ня. Але при прийнятті остаточного  рішення  завжди  необхідно враховувати не лише  поточні  вигоди,  а й довгострокові наслідки.

Розглянемо приклади диференціального аналізу  релевант6

ної  інформації для  розв’язання типових  задач  альтернативного вибору.