Практичні      завдання        

 

Завдання 4.1

Підприємство «Памір»  на початок  звітного  періоду  мало  такі залишки на  рахунках:  «Кошти»  – 15000  грн, «Основні матеріа6 ли»  – 9000  грн, «Незавершене виробництво» – 8000  грн.

У звітному  періоді  відбулися такі господарські операції:

1. Закуплені матеріали  в кредит: нормативна вартість  – 5400 грн, фактична вартість  – 5200  грн.

2. Списані  вит рачені  у вир обництві  основн і матеріали   за нормативною ціною:  фактична кількість  – на суму 4800  грн, нор6 мативні  витрати  – на суму 4900  грн.

3. Нарахована оплата  праці  робітникам основного  вир об6 ництва:  фактично нараховано –  2000  грн,  з них  за  норматив6 ними  розцінками на  нормативні витрати  праці  – 1700  грн,  за понаднормативні витрати  праці  за  нормативними розцінками –

200  грн.

4. Сплачені  готівкою  загальновиробничі накладні  витрати  –

3600  грн.

5. Віднесені  на витрати  виробництва загальновиробничі вит6 рати  – 3600  грн, з них  за  нормативною ставкою  на  фактичний обсяг  діяльності – 3800  грн.

6. Оприбуткована вироблена готова  продукція за норматив6 ною собівартістю  – 15500  грн.

7. Списується нормативна собівартість  фактично реалізова6 ної продукції  – 14000  грн.

8. Відображається вартість  реалізованої продукції  покупцям –

26000  грн.

9. Списуються на рахунок  «Фінансові результати»: доход від реалізації  продукції  – 26000  грн, нормативна собівартість  реалі6 зованої  продукції  – 14000  грн, відхилення від нормативних вит6 рат  (суми визначити).

Необхідно:

1) скласти  бухгалтерські проводки  для  відображення госпо6 дарських  операцій  на рахунках  в системі «стандарт6кост» з одно6 часним  визначенням сум відхилень  від нормативів;

2) відкрити  схематично  Т6рахунки  та відобразити на них  по6 чаткове сальдо і наведені господарські операції, визначити суми відхилень;

3) скласти  управлінський звіт  про  фінансові  результати від основної  діяльності.


Завдання 4.2

Один з виробничих підрозділів підприємства «Дніпроавто6 матика»  має  такі  показники діяльності за звітний  період:

 

 

Показник

За планом

(нормативом)

 

Фактично

Обсяг виробництва продукції, од.

Витрати виробництва:

– прямі витрати праці, люд.-год.

– оплата праці, грн

– прямі витрати матеріалів, кг

– вартість матеріалів, грн

– виробничі накладні витрати, грн

2000

 

4000

7200

3000

12600

4800

2100

 

4180

7942

3220

12880

5000

Необхідно  визначити загальну  суму  витрати  на виробницт6 во та її відхилення від плану  – всього  та під  впливом  окремих факторів (обсягу виробництва, продуктивності праці, рівня оп6 лати  праці,  норм  витрачання матеріалів,  ціни  матеріалів,  р івня виробничих накладних витрат). Привести необхідні  розрахунки і дат и пояснення. Для  розрахунків доцільно  використати мет оди факторного аналізу  (обчислення різниць  та ін.).

 

Завдання 4.3

Цех  №2  заводу  «Арсенал»  у звітному  періоді  виробив  7200 од. виробу  № 754 при  плановому завданні  – 7000  од. Нормативні та фактичні показники витрат  становили:

 

Витрати

Нормативні

Фактичні

1. Витрати праці на одиницю продукції, люд.-

год.

2,00

2,04

2. Оплата праці, грн. за люд.-год.

2,50

2,40

3. Витрати основного виду матеріалів на

одиницю продукції, кг

1,80

1,85

4. Ціна основного виду матеріалів, грн. за кг

6,00

6,20

5. Виробничі накладні витрати на одиницю:

– змінні

– постійні

 

6,00

5,00

 

6,60

4,90

Визначити загальну  суму відхилення фактичних витрат від нормативних за рахунок  впливу  окремих  факторів:  обсягу  вироб6 ництва,  норм  витрат,  вартісних  показників.

 

Завдання 4.4

Підприємство «Пульсар», що виготовляє радіоантени для ав6 томобілів,  застосовує  нормативний облік  витрат.  За даними  бух6


– матеріали

50250

– рахунки до оплати

104700

– незавершене виробництво

75600

– розрахунки з оплати праці

6150

– готова продукція

155400

– інші зобов’язання

47250

– інші активи

325500

– акціонерний капітал

448650

Разом активів

606750

Разом пасивів

606750

 

 

галтерського балансу залишки на рахунках  на початок звітного періоду  складали,  грн:

 

Рахунки відхилень  закриті  в кінці  минулого  періоду  рахун6 ком  прибутків та збитків.

Пі дпр иєм ство  виго товляє   два  ти пи  ант ен  А61 00  і Б610 0. Нормативні витрати  на одну  антену  становлять, грн:

 

 

Витрати

Модель антени

А-100

Б-100

Основні матеріали (комплект)

Пряма оплата праці (1,5 год. 6 грн)

Загальновиробничі (накладні) витрати

(125% до прямої оплати праці)

19,87

9,00

11,25

20,32

9,00

11,25

Нормативна собівартість однієї антени

40,12

40,57

У звітному  періоді  відбулися такі господарські операції:

1. Одержано від постачальників матеріалів  в комплектах на 2500 антен А6100 і на 1000 антен  Б6100 на загальну  вартість  68650 грн.

2. Погашена  заборгованість постачальникам – 102300  грн; одержано  від  покупців  за  реалізовану продукцію  – 192000  грн (використати рахунок  інших  активів).

3. Відпущено  у виробництво відповідно  до нормативів мате6 ріалів  на 3200  антен  А6100 і на 700 антен  Б6100.  Крім  того, відпу6 щено додатково матеріалів для заміни пошкоджених у процесі виробництва на загальну  суму 1410 грн. Замінені матеріали  ви6 користати неможливо, і вони  пішли  у відходи.

4. Нараховано прямої  оплати  праці  36150  грн, непрямої  оп6

лати  – 20250  грн, виплачено зарплати – 58350  грн (не  враховува6 ти податки,  нарахування та утримання на соціальні  заходи); нор6 мат и вні  ви трати  на  пряму  оп лату  прац і у з вітно му  п еріод і –

39600  грн.

5. Фактичні загальновиробничі витрати  (крім непрямої  оп6 лати  праці)  становили 27900  грн, з них  18750  грн – послуги  сто6 ронніх  організацій, а решта  – різні  активи.

6. Витрати  на збут  та адміністративні витрати  різних  активів за звітний  період  склали  39375  грн.

7. Списані  нормативні загальновиробничі витрати,  розрахо6 вані  на  фактичний обсяг  виробництва, – 49500  грн.


8. Передано  з виробництва на склад  готової  продукції  3000 антен  А6100 і 800 антен  Б6100  (за нормативною оцінкою).

9. Реалізовано у звітному  періоді  2400  антен  А6100  і 900 ан6 тен Б6100 на загальну  суму 214200 грн. Оплата  за реалізовану продукцію  не надходила.

Необхідно:

1) відкрити  Т6рахунки,  записати  на  них  початкове  сальдо, визначити суми за переліченими операціями і відобразити їх на рахунках,  для  чого  відкрити  рахунки  відхилень,  витрат,  доходів та фінансових результатів;

2) визначити фінансові результати від реалізації  продукції, для чого усі відхилення списати  на рахунок «Собівартість реалі6 зації»;

3) скласти  звіт про фінансові  результати для внутрішнього використання;

4) скласти  заключний баланс на кінець звітного періоду (без деталізації  рахунків  інших  активів  та зобов’язань).

 

Завдання 4.5

Меблева фабрика  «Прогрес»  використовує нормативне каль6 кулювання виробничої собівартості.

Нормативна виробнича собівартість  однієї  шафи  моделі  А742 становить:

– основні  матеріали  (5 м по 2 грн)            10 грн;

– пряма  оплата  праці  (6 год. по 3 грн)     18 грн;

– змінні  загальновиробничі витрати  (6  год. по 0,5 грн)

3 грн;

– постійні  загальновиробничі витрати  (6  год. по 0,25 грн)

1,5 грн; Разом            32,5 грн.

Коефіцієнти розподілу  загальновиробничих витрат  визна6

чені на підставі  таких  бюджетних  даних: змінні  загальновиробничі витрати  – 1400  грн, постійні  – 700  грн, прямі  витрати  праці  –

2800  годин.

Фактичний обсяг  виробництва становив  400  од. продукції. На  її виготовлення витрачено:

– основні  матеріали  (закупівлі) 2500  м по 2,1 грн  5250  грн;

– основні  матеріали  (витрачання) 1900  м           ?

– пряма  оплата  праці  основних  робітників

2200  год. по 2,95 грн   6490  грн;

– змінні  загальновиробничі витрати         1300  грн;

– постійні  загальновиробничі витрати      710 грн.


Необхідно  визначити відхилення фактичних витрат  від норм за рахунок  окремих  факторів:

1) матеріалів  за рахунок  цін  та норм  витрачання;

2) оплати  праці за рахунок  витрат  праці та рівня оплати праці;

3) в ідхиленн я  від  гнучкого  бюджету  змінних  і пості йних витрат;

4) відхилення змінних  витрат  за рахунок  цін і норм;

5) відхилення постійних  ви трат  за  рахунок  обсягу  вироб6 ницт ва;

6) загальну  суму  нерозподілених (або зайво  розподілених)

постійних  виробничих накладних витрат.

 

Завдання 4.6

Підприємство «Рось»  виготовляє два  види  продукції  – А і Б, на виробництво якої  витрачає  матеріали Х і Y. Норми  витрат мат ер іалів  і пр аці  на  вир обни цтво  одиниці  пр одукції  ст анов6 лят ь:

 

 

Вид продукції

Матеріал

Прямі витрати

праці

Х

Y

А

4 кг по 13 грн

1 кг по 9 грн

0,2 год. по 10 грн

Б

6 кг по 13 грн

2 кг по 9 грн

0,3 год. по 10 грн

 

У  звітному  місяці  було  виготовлено 4200  од. продукції  А і

3600  од. продукції  Б, на що витрачено  39 тис. кг матеріалу  Х по

12,5 грн  за  1 кг, 11 тис.  кг матеріалу  Y по 8,5 грн  за  1 кг і 2025

люд.6год. прямих  витрат  праці  по 9,8 грн за 1 год.

Н ео бх і дн о  визн ач и ти  відх иленн я  ф акт ич н их  ви тр а т  ві д но р м ат ивн их  з а рахун ок  вп ли в у  окрем их  факт ор ів  пр и  фа к6 тичному  обсягу виробництва та за умови зміни  структури вироб6 ни цтв а:

1) продукція А – 4000  од., продукція Б  – 4000  од.;

2) продукція А – 4000  од., продукція  Б  – 3500  од.

 

Завдання 4.7

Компанія «Армавір»  виробляє один  вид продукції,  який  про6 ходить дві операції. На першій операції нормативний вихід про6 дукції  складає  8 частково  оброблених  виробів  за  1 год. прямих витрат  праці  при  нормативній оплаті  10 грн за годину.  На  другій операції  нормативний час обробки  100  од. продукції  становить

12,5 год. при  нормативній оплаті  12 грн  за  годину.  У  звітному місяці  було  виготовлено 5000  од. продукції.  У зв’язку  з тим, що вир обничий  цикл  досить  корот кий,  запасів  незавершеного ви6


робництва на початок  і кінець  звітного  періоду  не було. Витрати на оплату  праці  становили:

– на  першій  операції           615 год. і 6240  грн;

– на другій  операції             640 год. і 7600  грн.

Необхідно  виконати аналіз відхилень  фактичних витрат на оплату праці від нормативних: всього і за рахунок зміни окремих факторів  (норм виробітку  та рівня  оплати  праці).

 

Завдання 4.8*

У гнучкому  кошторисі  виробничих накладних витрат  підприєм6 ства «Аскольд»  передбачено  100 тис. грн постійних  накладних витрат і 26 грн змінних  витрат  на одиницю  продукції.  Стандартний обсяг виробництва – 5000  од. продукції,  фактичний – 6000  од. при  за6 гальній  сумі фактичних накладних витрат  – 280 тис. грн.

Необхідно  визначити:

1) бюджетні  ви робничі  накладні  витрати  н а стандар тний обсяг  виробництва;

2) нормативну ставку  розподілу  виробничих накладних вит6 рат  (ставку  поглинання);

3) розподілені і списані («поглинуті») накладні  витрати  у звітному  періоді;

4) відхилення фактичних накладних витрат  від  норматив6 них  всього  і за рахунок  зміни  окремих  факторів:

а) обсягу  виробництва;

б) нормативної ставки  накладних витрат  при  фактичному

обсягу  виробництва;

в) дотримання норм  накладних витрат.

 

Завдання 4.9

Бюджет фірми «Аква6віта» передбачає річний обсяг вироб6 ництва 36000 од. продукції. Річна сума постійних загальновироб6 ничих  витрат  передбачена  у розмірі  14400 грн, змінних  – 39600 грн. У звітному місяці вироблено  2500 од. продукції, а фактичні за6 гальновиробничі витрати  склали  3730  грн.

Необхідно  визначити:

1) нормативну ставку  загальновиробничих витрат  на одини6 цю продукції,  використавши формулу гнучкого  бюджету  наклад6 них  витрат;

2) відхилення фактичних загальновиробничих витрат  від нормативних;

3) дати  оцінку  визначеного відхилення (сприятливе  або не6 сприятливе).


Завдання 4.10*

Підприємство «Рубін» відносить на витрати  виробництва накладні  витрати  за ставкою  0,75 грн з розрахунку на 1 грн пря6 мої оплати праці. Відповідно до гнучкого бюджету виробничих накладних витрат  при  фонді  прямої  заробітної  плати  розміром

12000 грн загальновиробничі витрати  складають  8400 грн, а при фонді  зарплати 15000  грн – 9750  грн. Фактична сума  загальнови6 робничих  витрат  у першому  випадку  становила 9000 грн, а у дру6 гому – 10000  грн.

Необхідно  визначити:

1) формулу для розрахунку гнучкого бюджету виробничих накладних витрат;

2) нормативний фонд  оплати  праці,  виходячи з якого  розра6

ховано  ставку  списання («поглинання»)  накладних витрат;

3) чисте відхилення фактичних витрат  від нормативних та його складові для двох обсягів виробництва (12000 і 15000 грн оплати  праці).

 

Завдання 4.11

Підприємство «Корунд»  має  такі  показники  діяльності за

останні  три  місяці:

 

 

 

Місяць

 

 

Обсяг виробництва, т

 

Фактична сума загальновиробни- чих витрат, грн

Відхилення

загальновиробничих витрат

за рахунок

обсягу виробництва

за рахунок

рівня витрат

1

800

35000

0

+3000

2

600

30000

?

0

3

900

34500

?

?

Необхідно  визначити:

1) відхилення у другому місяці за рахунок зміни ставки на6 кладних  витрат  залежно  від зміни  обсягу  виробництва;

2) суму  витрат  за гнучким  бюджетом  на третій  місяць;

3) суму  витрат,  списаних  за  базовою  нормативною ставкою у третьому  місяці;

4) відхилення фактичних витрат  від нормативних у третьо6 му місяці  під впливом  окремих  факторів.

 

Завдання 4.12*

Підприємство «Заброда» застосовує  нормативну систему обліку.  За одним  з продуктів  у звітному  місяці  було  одержано

такі  показники:


1. Нормативні витрати  основного  матеріалу  – 3 кг на  оди6 ницю  продукції;  нормативна вартість  1 кг матеріалу  – 3,2 грн.

2. Нормативні витрати  пр ямої  праці  – 1 год. на  одиницю

продукції  при  нормативній оплаті  6 грн за 1 годину.

3. Фактично придбано  матеріалів  у звітному  місяці  12000  кг на суму 37920  грн; витрачено  матеріалів  у виробництві – 11000  кг.

4. Фактичні витрати  прямої  праці  – 3840  год.; сума  оплати праці  – 21267  грн; нормативни й обсяг  прямих  витрат  праці  –

4000  люд.6год.

5 . Фо рм у ла  гн уч ко го  ко шт ор и су  ( б юд же ту ) з ага ль но ви 6 робничих  витрат  на  місяць  15000  грн  +  2,60 грн  на 1 год. пря6 мих  витрат  праці;  фактична сума  загальновиробничих витрат  –

22810  грн.

6. Фактичний обсяг виробництва у звітному  місяці  – 3500 од. продукції.

Необхідно  визначити і проаналізувати відхилення фактич6 них витрат від нормативних за матеріалами, оплатою праці та загальновиробничими витратами.

 

Завдання 4.13

Компанія «Ярило» має  сезонний  характер  виробництва, але розраховує що в цілому за рік обсяг реалізації  буде дорівнювати обсягу  виробництва. Бюджет  компанії  на плановий рік передба6 чає  такі  показники:

 

 

Показник

 

Сума, грн

% до обсягу

реалізації

Обсяг реалізації

2400000

100

Нормативна собівартість реалізації:

– прямі витрати матеріалів і оплати праці

– виробничі накладні витрати

 

960000

840000

 

40

35

Валовий прибуток за нормою

600000

25

Торгові та загальні витрати

360000

15

Прибуток до оподаткування

240000

10

 

Виробничі накладні  витрати  включають  змінні  (на рівні  25% прямих  витрат) та постійні. Торгові та загальні  витрати  у більшості постійні, крім комісійних при реалізації, які складають 5% про6 дажної  вартості.

Нормативні витрати  матеріалів  на одиницю  продукції  скла6 дають  0,025  кг по 10 грн за  1 кг, прямі  витрати  праці  – 1 хв на одиницю  продукції  з оплатою  9 грн за 1 год.


У січні  було  витрачено  3900  кг матеріалів  по 9 грн за  1 кг, сума  оплати  праці  склала  28400  грн при  прямих  витратах  праці

2500  люд.6год.

Звіт про фінансові результати за січень включає  такі показники: Обсяг  реалізації    140000

Нормативна собівартість  реалізованої продукції    105000

Нормативний валовий  прибуток   35000

Відхилення від нормативів у процесі  виробництва:

собівартості  продукції  (прямих витрат)   (3500)

виробничих накладних витрат:

– за обсягом  виробництва   (12500)

– за рівнем  витрат    1000

Фактичний валовий  прибуток       20000

Торгові  та інші  загальні  витрати 27000

Прибуток (збиток) до оподаткування        (7000) Необхідно  визначити:

1) чому в січні прибуток  був на 27000 грн менше, ніж перед6 бачений  бюджетом  середньомісячний прибуток  на плановий рік;

2) критичний обсяг  виробництва, який  забезпечить беззбит6 кову  діяльність,  якщо  ціна  реалізації  продукції  становить  1 грн за  одиницю;

3) якими  були  фактичні виробничі  накладні  витрати  у січні;

4) відхилення від нормативної собівартості  за матеріалами та оплатою  праці  за рахунок  окремих  факторів (кількісних і якісних).

 

Завдання 4.14

Підприємство «Колесо»  використовує систему  нормативно6 го обліку та гнучкий бюджет виробничих накладних витрат за формулою: 12000 грн за місяць + 3 грн на одиницю продукції. У таблиці наведено окремі показники діяльності підприємства за звітний  місяць,  грн:

 

 

 

Показник

 

 

Фактичні витрати

 

Нормативні витрати на одиницю продукції

 

Загальна сума нормативних витрат

Нормативні

витрати на фактичний

обсяг виробництва

Пряма оплата праці

22800

8,00

?

?

Прямі витрати на

матеріали

46400

15,00

?

?

Виробничі накладні

витрати (розподілені)

21700

?

21000

?

Разом

90900

?

?

?


Необхідно:

1) визначити нормативний і фактичний обсяг  виробництва продукції  у звітному  місяці;

2) заповнити відсутні  показники у таблиці;

3) пояснити причини відхилення фактичних витрат  від нор6 мативних.

 

Завдання 4.15

Показники роботи  магазину  «Валерія» за звітний  період:

 

 

Вид товару

 

Обсяг реалізації, шт.

Ціна придбання,

грн/шт.

Ціна реалізації,

грн/шт.

план

фактично

план

фактично

план

фактично

А

13

10

40

42

60

64

Б

27

25

50

46

75

70

В

20

30

45

55

70

75

 

Необхідно  визначити загальні відхилення маржинального доходу  за кожним  видом  товару  та в цілому  по магазину,  розра6 хувати  вплив  окремих  факторів на ці відхилення.

 

Завдання 4.16

Підприємство «Левада»  застосовує  нормативний облік  вит6 рат. За звітний  місяць є такі дані про витрати  на виробництво (матеріали використовуються одного  виду):

 

 

Вид продукції

Нормативні витрати на одиницю

продукції

 

Обсяг виробництва, од.

матеріалів, кг

праці, люд.-год.

за планом

фактично

1

9

7

600

500

2

11

9

700

600

3

15

10

1000

1200

 

Нормативна ціна  матеріалів  – 3 грн.  за  1 кг, нормати вний рівень  оплати  праці  – 8 грн. за годину.

Фактично у звітному  періоді  витрачено  матеріалів  29500  кг на суму 89975  грн і прямих  витрати  праці 20800  люд.6год. на суму

170560  грн.

Визначити:

1) відхилення фактичних витрати  від нормативних за  кож6 ним  елементом  витрат;

2) вплив окремих факторів на суму відхилень  фактичних витрат  від нормативних.


 

            Відп ов іді      на        п ра кт ич н і  за в да ння     

 

Завдання 4.8* («Аскольд»)

1. Бюджетні накладні  витрати:

а) на стандартний обсяг  виробництва

100000  + 5000  26,00 = 230000  грн;

б) на  фактичний обсяг  виробництва

100000  + 6000  26,00 = 256000  грн.

2. Нормативна ставка  розподілу  накладних витрат:

а) на стандартний обсяг  виробництва

230000  :  5000  = 46 грн;

б) на  фактичний обсяг  виробництва

256000  :  6000  = 42,6667  грн.

3. Списані  накладні  витрати  у звітному  періоді

6000  46,00 = 276000  грн.

4. Відхилення фактичних витрат  від нормативних:

а) за рахунок  обсягу  виробництва

256000  – 230000  = +26000  грн;

б) нормативної ставки  розподілу  при  фактичному обсягу виробництва

276000  – 256000  = +20000  грн;

в) дотримання норм  накладних витрат

280000  – 276000  = +4000  грн;

г) загальне  відхилення

280000  – 230000  = +50000  грн,

або      26000  + 20000+  4000  = +50000  грн.

 

Завдання 4.10* («Рубін»)

Визначимо ставку  змінних  накладних витрат  на  одиницю виміру  бази  їх розподілу:

(9750  – 8400) : (15000  – 12000) = 0,45 грн. Визначимо суму змінних  витрат  для  рівня  12000  грн оплати

праці:

12000  0,45 = 5400  грн. Отже,  сума  постійних  витрат:

8400  – 5400  = 3000  грн.

Те ж можна  визначити для  рівня  15000  грн. оплати  праці:

9750  – (15000 0,45) = 9750  – 6750  = 3000  грн. Таким  чином,  формула  для  розрахунку гнучкого  бюджету

виробничих накладних витрат  буде виглядати так:

у = 3000  + 0,45х,

де х – сума  прямої  оплати  праці,  грн.


Наприклад, для 15000 грн оплати праці нормативна сума накладних витрат становитиме 3000 + 0,45 15000 = 9750 грн. Звідси, нормативний фонд оплати праці для ставки 0,75 грн ста6 новив:

3000 0,45x 0,75,

x

3000  = 0,3х,

х = 10000  грн.

Чисте  відхилення фактичних витрат  від нормативних при фонді  оплати  праці  12000  грн:

9000  – (12000  0,75) = 9000  – 9000  = 0 грн,

у т. ч. за рахунок  зміни  ставки  розподілу  під впливом  зміни  об6 сягу  діяльності:

8400  – (12000  0,75)  =  8400  – 9000  =  –600  грн

(сприятливе),

за рахунок  зміни  рівня  витрат:

9000  – 8400  = +600  грн (несприятливе).

Чисте  відхилення витрат  при  фонді  оплаті  праці  15000  грн:

10000  – (15000  0,75)  = –1250  грн (сприятливе), у т. ч. за рахунок  зміни  ставки  розподілу:

9750  – (15000  0,75)  = –1500  грн (сприятливе),

за рахунок  зміни  рівня  витрат:

10000  – 9750  = +250  грн (несприятливе).

 

Завдання 4.12* («Заброда»)

1. Витрати  матеріалів  на фактичний обсяг  виробництва:

– за  нормою 3500 3 3,20 = 33600  грн;

– фактична ціна  придбаних матеріалів

37920  : 12000 =   3,16 грн/кг;

– фактичні витрати  на матеріали  11000  3,16 = 34760  грн;

– відхилення витрат  на матеріали

всього             34760  – 33600  = +1160  грн. у т. ч. за рахунок:

а) норм  витрат          (11000  – 3500  3)  3,20 = +1600  грн;

б) ціни  матеріалів   (3,16 – 3,20) 11000  =          –440 грн.

2. Витрати  на оплату  праці:

– за  нормою 3500 1 6 = 21000  грн;

– фактичні витрати  на оплату  праці         21267  грн;

– відхилення витрат  на оплату  праці

всього             21267 – 21000  = +267  грн. у т. ч. за рахунок:


а) норм  витрат  праці           (3840 – 3500  1)  6 = +2040  грн;

б) рівня  оплати  праці          21267  – 3840  6     = –1773 грн.

3. Загальновиробничі витрати:

– за нормою  на нормативний обсяг  виробництва

(4000 2,6) + 15000  = 25400  грн;

– за нормою  на фактичні витрати  праці

(3840 2,6) + 15000  = 24984  грн;

– за нормою  на нормативні витрати  праці  при  фактичному обсягу  виробництва

(3500 2,6) + 15000  = 24100  грн;

– фактично     22810  грн;

– відхилення

всього             22810  – 25400  = –2590  грн.

у т. ч. за рахунок:

а) обсягу  діяльності                  24100  – 25400  = –1300  грн; б) норм  витрати  праці                24984  – 24100  = +884  грн; в) дотримання кошторису  витрат

22810  – 24984  = –2174  грн. Разом            –2590 грн.