Питання         дл я     самоконтролю          

 

1. Наведіть  загальну характеристику систем стандарт6кост і нормативного обліку  витрат.

2. Охарактеризуйте основні принципи системи  норматив6 ного  обліку  витрат  і калькулювання собівартості  продукції.

3. Визначте  порядок  нормування прямих  витрат  і визначен6 ня  нормативної собівартості.

4. Наведіть порядок  розробки  нормативів накладних витрат і документального оформлення нормативної собівартості.

5. Наведіть    методи  визначення відхилень  від нормативів та їх відображення в системі  рахунків.

6. Охарактеризуйте порядок  визначення, розподілу  і спи6

сання  відхилення від нормативу виробничих накладних витрат.

7. Як  використовується гнучкий  бюджет  для  аналізу  відхи6

лень  накладних виробничих витрат?

8. Охарактеризуйте поділ витрат  на контрольовані і неконтрольо6

вані та особливості виявлення і аналізу  їх відхилень  від нормативу.

9. Наведіть  особливості складання звіту  про  фінансові ре6

зультати (для внутрішнього користування) при  нормативному ме6 тоді обліку  витрат  та виявлення впливу  на  прибуток  відхилень від нормативів.